רשות להתגונן סדר דין מקוצר בכפוף להפקדת ערבות בנקאית
רשות להתגונן סדר דין מקוצר בכפוף להפקדת ערבות בנקאית

להלן החלטה בנושא רשות להתגונן סדר דין מקוצר בכפוף להפקדת ערבות בנקאית:

ה ח ל ט ה

זו התנגדות לביצוע שני שיקים, שיק ע"ס 48,279 ₪ זמן פירעון 6/5/07 (להלן: "השיק הראשון"), ושיק על סך 53,361 ₪ זמן פירעון 6/6/07 (להלן: "השיק השני"), משוכים על-ידי המבקשת לפקודת המשיבה, ושחוללו בהעדר פירעון עקב חוסר כיסוי מספיק בחשבון (א.כ.מ). סכום החוב בתיק ההוצל"פ כיום 124,167 ₪.

המבקשת טוענת בהתנגדות כי עפ"י הסכם לעניין העדר תביעות, מיום 5/2/07 (להלן: "ההסכם") נספח ד להתנגדות, פירעון השיקים שהוגשו לביצוע הותנה בתנאים מפורשים שנקבעו בין הצדדים ולא התקיימו. כן נטען שהמשיבה הפרה את התחייבויותיה החוזיות כלפי המבקשת, ולפיכך פטורה המבקשת מלקיים חיוביה בגין השיקים, שהמבקשת הייתה זכאית לבטל את ההסכם שבין הצדדים, מה שמשחרר אותה מקיום חובת תשלום השיקים. כן עלתה טענה של זכות לקיזוז ותביעה שכנגד בגין מחדלי המשיבה, כמו השבת מה ששולם עד כה על-ידי המבקשת בסך 146,243 ₪, ואובדן הזדמנות לכריתת עסקאות עם לקוחות/ משקיעים פוטנציאליים בסך כ-16 מיליון ₪, וכן הוצאות נסיעה לחו"ל שהוצאו לחינם, ועלויות פיתוח.

בדיון נחקר המצהיר מטעם המבקשת חזר על טענתו, שההסכם נכפה על המבקשת, שהייתה זקוקה למכשירים שהיו בידי המשיבה, ולצורך קבלתם חתמה עליו, אישר שקיבל ייעוץ משפטי לפני שחתם עליו, שלא הודיע על ביטולו למשיבה, הכחיש שהשיקים נשוא הדיון לא נפרעו כיוון שהיו בעיות של תזרים מזומנים בחשבון המבקשת וחרף הודעות מייל שהוצגו לו, ושאישר שנשלחו על-ידו בהקשר זה.
לעניין זה טען המצהיר שהבעיה לא הייתה מחסור בכסף בחשבון, אלא דרך התנהלות המשיבה ואי עמידה בהתחייבויותיה. כן אישר המצהיר שלא נמסרו הזמנות לייצור, לא למשיבה ולא לשום מפעל בארץ, תוך טיעון שלא ניתן היה לבצע הזמנה מסיבות הקשורות במשיבה.

בסיכומיה חזרה ב"כ המבקשת על הטענות שבהתנגדות, ב"כ המשיבה סבור שיש לדחות את הבקשה מן הטעם שמדובר בהגנת בדים, שנעשה מלל ופירוט רב שתכליתו לכסות על העדר הגנה לגופו, תוך יצירת מראית עין של הגנה. שלמעשה השיקים לא כובדו עקב בעיות תזרמיות של המבקשת, שביקשה דחייה במועד הפירעון והדבר לא צוין, ולא בכדי, בתצהיר ההתנגדות. נטען שההסכם לא בוטל על-ידי המבקשת, ולמרות טענתה לזכות לעשות כן, שמן החקירה נשללה טענת הכפייה נוכח קבלת ייעוץ משפטי, שהטענות לתנאים לפירעון השיקים, שלא התקיימו, אין בהן ממש, שכן אושר בדיון כי הזמנות ייצור לא נעשו עד למועד השיק השני, והטענות בקשר לשיק הראשון הנן בגדר טענות כישלון תמורה חלקי בלתי קצוב, שכן גם לפי הבקשה והדיון חלק מן העבודות בוצעו על-ידי המשיבה לאחר ההסכם. נטען שטענת הקיזוז אינה יכולה להוות הגנה ראויה כאן, אלא לכל היותר עילה לתביעה נגדית.

לאחר עיון בחומר שבתיק, הדיון וסיכומי הצדדים, אני מחליט ליתן למבקשת רשות להגן, ואולם מתן הרשות יותנה בהפקדת ערובה כלהלן. לגבי שני השיקים, מדובר בהגנה, לגבי חלק מן הטענות, אפשרית אם כי דחוקה.

בקשר לשיק הראשון, לא ניתן לקבוע כבר בשלב דיוני זה שטענות המבקשת שהתנאי בהסכם לפיו המשיבה לא השלימה את תיק המוצר לגרסה הנוכחית שלו, הן ברמה ההנדסית והן ברמת הרכש עד לסוף חודש 2/2007, הנן הגנת בדים, נוסח התנאי ברור ומפורש בהסכם, המבקשת פירטה כיצד לגישתה התנאי האמור לא התקיים במועד, מנגד נטען שלכל היותר מדובר בכישלון חלקי שאינו קצוב, עניין זה יש לברר במשפט, כאשר המשיבה לא הצליחה להראות בשלב זה כי עמדה בתנאי האמור באופן מלא, ברור מן הבקשה שאכן נעשו פעולות ע"י המשיבה, השאלה היא אם די בפעולות שנעשו, או בהתנהגות המבקשת להביא לפירעון חרף התנאי האמור, וכאשר קיימת תכתובת המלמדת על קושי תזרימי עובר למועד הפירעון והתחייבות לכאורית של המבקשת לדאוג לפירעון השיק. מה שאכן מחליש ביותר את טענותיה לגופם של דברים, בבחינת טענות שעולות בדיעבד ולא בזמן אמת.
לגבי השיק השני, כאן התנאי קשור לפעולה והעדר פעולה מצידה של המבקשת: אי מסירת כל הזמנות הייצור למשיבה עד למועד הפירעון, או הזמנת ייצור מספק אחר. בדיון הוברר שהתנאי האמור לא התקיים, לטענת המבקשת משום העדר שיתוף פעולה להמשך מצד המשיבה, מאידך נטען שדי באי ביצוע ההזמנות ובהעדר התראה לאי פירעון בגין הפרות המשיבה, בכדי להביא להתקיימות התנאי לפירעון.
לכאורה בקשר לשיק זה נסתרה הטענה כפי שהיא, לאי התקיימות התנאי שנקבע בהסכם, שאלה היא האם ניתן לקשור בין הטענות לאי השלמת המוצר ברמה הנדסית וברמת רכש ע"י המשיבה, כגורם שמנע את ביצוע ההזמנות אצל המשיבה או אצל ספק אחר.

כאשר אני שוקל את כל האמור מסקנתי שמדובר בהגנה דחוקה, אם כי אפשרית, כאשר ברור שהושקעה עבודה לא מועטה על-ידי המשיבה, ותמורתה קיבלה השיקים, מאידך קיים מסמך חיצוני לגבי תנאי פירעון שיש מקום לברר חלותו, ובכפוף להפקדת ערובה.

התוצאה אם כן שניתנת למבקשת רשות להגן בקשר לטענות התנאי לפירעון שלא התקיים בלבד, ובכפוף להפקדת ערבות בנקאית צמודה למדד, ו/או עירבון במזומן בגובה מחצית החוב בתיק ההוצל"פ - סך 62,083.5 ₪, ובתוך 45 יום מקבלת המבקשת החלטתי זו. לא תופקד הערובה במועד, תדחה ההתנגדות וייפסקו הוצאות.

לגבי הטענות שקשורות להפרת החוזה, נזק בגין הפרתו וכפועל יוצא טענות לקיזוז, איני רואה מקום לברר טענות אלו במסגרת בירור החבות השטרית, לגביה חלות ההוראות ספציפיות של ההסכם, נספח ד לבקשה, וככל שיש טענות בהקשר זה - זכות המבקשת להגיש תביעה כפי שתמצא לנכון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חילוט ערבות בנקאית

 2. דיני ערבות בנקאית

 3. שחרור ערבות בנקאית

 4. ערבות בנקאית לא תקינה

 5. ערבות בנקאית אוטונומית

 6. בקשה להחלפת ערבות בנקאית

 7. בקשה להגשת ערבות בנקאית

 8. פגם בערבות בנקאית במכרז

 9. בקשה להשבת ערבות בנקאית

 10. טעות בערבות בנקאית במכרז

 11. ערבות בנקאית כבטוחה לאשראי

 12. אחריות על מימוש ערבות בנקאית

 13. ערעור על חילוט ערבות בנקאית

 14. ביטול ערבות בנקאית אוטונומית

 15. בקשה לחיוב הפקדת ערבות בנקאית

 16. ערבות בנקאית להבטחת הוצאות משפט

 17. ערבות בנקאית לתשלום אגרת בית משפט

 18. הסכם רישום בית משותף - ערבות בנקאית

 19. צו מניעה מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 20. החזר כספי ערבות בנקאית שהופקדו בקופת בית המשפט

 21. 2 חריגים לעקרון עצמאות הערבות הבנקאית האוטונומית

 22. צו מניעה זמני למניעת חילוט ערבות בנקאית אוטונומית

 23. רשות להתגונן סדר דין מקוצר בכפוף להפקדת ערבות בנקאית

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון