צ'ק מוסב שחזר

להלן פסק דין בנושא צ'ק מוסב שחזר:

פסק דין

1.     עניינה של תביעה זו בתביעה שטרית באשר לשיק בסך 49,300 ₪ שנמשך על החלק ע"י הנתבע שמועד פרעונו 30.12.96 ואשר הגיע לידי התובעת בדרך של הסבה. (להלן: "השיק").

2.     השיק חולל באי פרעון והוחזר על ידי הבנק בציון א.כ.מ.

3.     המחלוקת והעובדות הרלבנטיות לעניינינו הנן כמפורט להלן:
א.     ביום 29.12.96 פנה אל הנתבע אדם המוכר לו בשם דוד אברהם גולדרייך (להלן - "גולדרייך") וביקש שיתן לו שיק כיוון שעליו לבצע עיסקה ואין הוא יכול לבצעה בשיק שלו ולמחרת יפקיד את הכסף המזומן לחשבונו כנראה לצורך הלבנת כספים. (כך עולה מסעיף 2 לתצהיר הנתבע במסגרת הבקשה להתנגדות לשטר).

ב.     מאחר ושבוע קודם לכן מסר הנתבע לגולדרייך שיק בנסיבות דומות על סך 46,000 ₪ וקיבל את כספו, מסר הנתבע לגולדרייך את השיק.

ג. למחרת היום לא הפקיד גולדרייך את השיק והשיק חולל באי פרעון בהעדר כיסוי מספיק. גולדרייך לא החזיר השיק.

ד.     השיק עבר ידיים שונות ומתצהירו של הנתבע מתברר כי השיק הגיע לידי התובעת רק לאחר שהוחזר ע"י הבנק ומבלי שניתנה לנתבע, לדבריו, תמורה כלשהי בגינו.

ה.     הנתבע טוען כי השיק, יחד עם שיקים נוספים נמסר למנהלה של התובעת כביטחון לעסקה שעשה אדם בשם רוטר עם מנהל התובעת ללא ידיעת הנתבע.

ו.     הנתבע טוען כי לא ניתנה לו כל תמורה בגין השיק וסיחורו של השיק לתובעת נעשה רק לאחר שחולל.

ז.     התובעת טוענת כי מדובר בשטר טובה ולא בשטר על תנאי דהיינו השטר נמסר לצורך העברתו לאנשים אחרים במסגרת עסקה.

4.     לצורך הכרעה במחלוקת יש לבחון את נסיבות מסירת השיק ע"י הנתבע לגולדרייך וסיחורו לצדדים שלישיים עד שהגיע לתובעת.

5.     הנתבע מסר את השיק לגולדרייך ללא שם של נפרע. לטענת גולדרייך השיק נמסר לידיו ביום 29.12.96 יום לפני מועד פרעונו וזאת בשעות הלילה.

6.     לטענת הנתבע שיק זה ושיקים נוספים הועברו עוד באותו הלילה לאדם בשם רובין ומשם למר רוטר ממנו התקבלה תמורה. מר רוטר העביר השיקים לאדם בשם קפלן וקיבל תמורה בגינם. התובעת טוענת כי מדובר בחבורה מתוחכמת הכוללת גם את הנתבע והמפזרת שיקים כשכוונתם לא לשלמם.

7.     התרשמתי כי הנתבע מסר השיק לידי גולדרייך על מנת ששיק זה יימסר לאנשים אחרים, אשר יסתמכו עליו. תיאורה של התובעת בסיכומיה בדבר "הטיול" אותו עשה השיק נשוא הדיון בצירוף שיקים נוספים, בלילה בו נמסר השיק על ידי הנתבע והעדר ההגיון בגירסת הנתבע, מקובל עלי. ספק רב בעיני אם השיקים נמסרו יום לפני מועד פרעונם וכך עולה מחקירתו של גולדרייך (עמ' 7 לפרוטוקול). גולדרייך אף נטל חלק ביתר ההליכים המשפטיים באשר לשיקים נוספים שהתייחסו למושכי השיקים שבתאי, מור יצחק ומייזליש.

8.     ספק רב בעיני אם מדובר גם בשטר בו המסירה הייתה על תנאי. השטר הועבר לגולדרייך, על מנת שיעבירו לאחרים ובענייננו לאדם בשם רובין. לא התרשמתי כי גולדרייך סיחר את השטר שלא כדין לצד אחר.
     הנתבע אף לא התנה כי העברת השיק ע"י גולדרייך תעשה רק לאחר הפקדת סכום השיק בחשבונו של הנתבע. כעולה מחומר הראיות ידע הנתבע כי גודלרייך מעביר שיקים לאחרים וכך גם גולדרייך הודיע לו (באשר לשיק נשוא הדיון).

9.     התובעת מעלה בסיכומיה טענה חילופית המקובלת עלי לפיה אף אם תתקבל גרסת הנתבע עדיין על פי שיטתו, בשרשרת העברת השיק ניתן להבחין בשני אוחזים כשורה והם רוטר וקפלן. אשר אחזו בשיק לפני התובעת.

10.     ניתוח עדותו של העד רוטר והתמיהות אותן מעלה התובעת בסיכומיה בסעיף 10 אכן מעלה מסקנה לפיה גולדרייך ואחרים שילמו ומשלמים למנהל התובעת את השיקים נשוא עסקת הנכיון כאשר רוטר, הטוען כי הכספים שייכים לו אינו עושה דבר על מנת לקבלם או לפחות לעקלם.

11.     באשר לפנקס החשבונות שהוגש מטעם הנתבעים על אף אי דיוקם בגירסת מנהל התובעת כמפורט בסיכומי הנתבע הרי שמקובלת עלי גרסת מנהל התובעת בדבר הסיבות לכך ופנקס החשבונות שהוצג לעיוני במסגרת תצהיר נוסף אינו מעיד על זיוף חשבונית.

12.     אל מול גרסת התובעת ניצבת גרסת הנתבע המתארת השתלשלות אירועים שעל פניה תמוהה ובלתי מתקבלת. אין מדובר בנתבע תמים שמסר שיק רק על מנת שגולדרייך יפקיד כסף בחשבונו ביום שלמחרת. ניתן להתרשם כי גודלרייך אכן מנהל את הגנתו של הנתבע ונתבעים אחרים ומעורבותו "בגילגול" שיקים הנה ממשית . (ראה עדותו בעמ' 1). לא התרשמתי כי היתה הסכמה בין הנתבע לגולדרייך לפיה גולדרייך יפקיד בחשבונו של הנתבע את סכום השיק וזאת כתנאי מוקדם לסיחורו של השיק לצד שלישי כלשהו.

13.     לסיכומם של דברים יאמר כי מדובר בשטר טובה שנמסר לצורך העברתו לאנשים אחרים במסגרת עסקה. התרשמתי כי הנתבע ידע בחותמו על השיק ללא שם הנפרע, כי השיק ימסר לאנשים אחרים אשר יסתמכו עליו ובמועד שעבר השיק מגולדרייך לרובין הייתה המסירה כשרה, שלמה, ללא תנאי וללא כל פגם בצידה.

14.     אשר על כן התביעה מתקבלת והתובעת תוכל להמשיך בהליכים לביצוע השטר.

15.     בנוסף ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

     זכות ערעור תוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון