פסילת חוות דעת משלימה
פסילת חוות דעת משלימה

להלן החלטה בנושא פסילת חוות דעת משלימה:

החלטה

1.     בפניי בקשה שהוגשה על ידי מ.ה.ד.ר אלקטרוניקה בע"מ (להלן: "המבקשת") ביום 11/7/07 לפסילת חוות דעת משלימה שהוגשה על ידי מר המאירי רונן (להלן: "המשיב") ביום 15/1/07.

2.     המבקשת מנמקת בקשתה במספר נימוקים: ראשית טוענת המבקשת, כי בחוות הדעת המשלימה העלה המשיב פעם נוספת טענות הנוגעות להמחאות שלא כובדו חרף העובדה שמומחה ביהמ"ש התייחס כבר לטענה בחוות דעתו ובחוות הדעת המשלימה ניתנה למשיב האפשרות להתייחס אך לטענות שלא מוצו בחוות הדעת המקוריות. שנית טוענת המבקשת, כי באשר לטענת המשיב כי שיק שניתן מחשבונו על סך של 21,000 ₪ נפרע וכי זה לא מופיע בחשבונו של המשיב אצל המבקשת הרי לא צירף המשיב את העתק השיק על שני צדדיו ובנוסף משטענה זו לא נטענה עד להגשת חוות הדעת המשלימה התיישנה טענה זו של המשיב. שלישית, המבקשת טוענת טענות כלליות ובלתי מפורשות ביחס לתעודות משלוח ביחס לשנת 1996 אשר התיישנו ואף אינן נתמכות על ידי אסמכתאות כלשהן, לרבות תעודות המשלוח הנטענות.

3.     המשיב טוען כי יש לדחות את בקשת המבקשת מחמת שיהוי. עוד טוען המשיב, כי אין מניעה שמומחה מטעם המשיב יחזור ויפנה למסקנותיו שהועלו כבר בחוות הדעת המקורית. כן טוען המשיב, כי פנה לבנק לקבלת עותק השיק משני צדדיו ואולם נמסר לו על ידי הבנק כי אין באפשרותו להמציא המבוקש. בנוסף טוען המשיב כי תעודות המשלוח הנזכרות בחוות הדעת מצויות בידי המבקשת, שכן הונפקו על ידה ואולם אין מניעה מלצרפן. עוד טוען המשיב, כי אין ממש בטענת ההתיישנות שהועלתה על ידי המבקשת, שכן הטענות בדבר חוסר התאמה בין תעודות המשלוח והחשבוניות וניפוח החשבוניות ועוד כיוצא באלה טענות נטענו על ידי המשיב כבר בכתב ההגנה שהגיש, ובכל מקרה, טענת ההתיישנות הנטענת על ידי המבקשת לא נטענה בהזדמנות הראשונה.

4.     ראשית אציין כי ככל שהמבקשת אכן מעוניינת בקידום תביעתה ניתן אך לתמוה כי המתינה למעלה מששה חודשים עם הגשת בקשתה לפסילת חוות הדעת המשלימה שהוגשה על ידי המשיב ולא העלתה השגותיה בשלב מוקדם יותר, לפחות משנדחתה הבר"ע (בר"ע 958/06) שהגישה ביחס להחלטתי מיום 16/11/06 אשר התירה את הגשת חוות הדעת המשלימה.

5.     טענת ההתיישנות אותה מעלה המבקשת בין נימוקיה לפסילת חוות הדעת המשלימה שהוגשה על ידי המשיב הועלתה על ידה גם במסגרת בר"ע 958/06 כעולה מסעיף 5 להחלטת כב' השופטת וסרקרוג. למקרא ההחלטה עולה כי כב' השופטת וסרקרוג לא סברה אף היא כי יש בנימוק זה כדי לשנות מהחלטתי בדבר ההיתר שניתן למשיב בשלב זה להגיש חוות דעת משלימה. בכל הכבוד אף אני סבורה כי ראוי לברר את טענת ההתיישנות במסגרת התיק כולו ולאחר שמיעת ראיות הצדדים ואין מקום להכריע בטענת ההתיישנות במסגרת בקשה זו לפסילת חוות הדעת המשלימה.

6.     אכן חוות הדעת המשלימה נועדה לאפשר למשיב להעלות טענות חשבונאיות אשר טרם הועלו על ידו וטרם הובאו לבירור ולא לחזור על טענות ו/או מסקנות אשר הועלו על ידי המומחה מטעמו ובאו כבר בפני מומחה ביהמ"ש. יחד עם זאת, לא ראיתי לקבל עמדתה של המבקשת לפיה יש לפסול את חוות דעת המשיב לנוכח ההתייחסות הקצרה בסעיף 1 לחוות הדעת המשלימה למסקנה שנקבעה על ידי המומחה בחוות דעתו הקודמת ואשר הועלתה כרקע לממצא נוסף המתואר על ידי מומחה המשיב בסעיף 2 לחוות הדעת.
7.     יחד עם זאת, סבורני כי על המשיב להעמיד תוך 30 יום לעיונה של המבקשת את ההמחאה שמספרה 5863475 על שני צדדיה וזאת על מנת שאפשר יהיה להווכח לאיזה חשבון נפרעה ההמחאה.

8.     בחוות הדעת המשלימה של המשיב נטען לחוסר סדרים בהנפקת תעודות המשלוח של המבקשת. יחד עם זאת, לא מצאו רואה החשבון מטעם המשיב ו/או המשיב לצרף את העתקי תעודות המשלוח, ריכוז תעודות המשלוח כולל מספר תעודה, תאריך, סכום וכן העתקי חשבוניות המס הרלבנטיות לשם תמיכה בטענות רואה החשבון של המשיב ביחס לאי סדרים בהנפקת תעודות המשלוח. באמור יש משום אי קיום הוראות החלטתי מיום 12/11/06 שם ציינתי כי על המשיב לתמוך כל טענה חשבונאית בהעתקי המסמכים הרלבנטיים. לא זו אף זו, רק לפנים משורת הדין ניתנה למשיב האפשרות להגיש חוות דעת משלימה על מנת שיוכל להביא בפני מומחה ביהמ"ש טענות אשר לא נטענו לטענתו של המשיב בחוות הדעת המקורית ולא נבחנו ככאלה על ידי מומחה ביהמ"ש. משהמדובר בסוגיה חשבונאית ובהנהלת חשבונות של המבקשת והמשיב בשנים 2001-1996 מן הראוי לכל הפחות שבחוות הדעת המשלימה יצורפו העתקי המסמכים הגולמיים המבססים את הטענה על מנת שהטענה תוכל להתברר בפני המומחה ובפני ביהמ"ש לגופא. לא אכחד כי תמוהה בעיניי גישתו של המשיב אשר אפילו בשלב זה לא עושה ולו את המינימום על מנת להביא עניינו בפני ביהמ"ש ובפני מומחה ביהמ"ש עת שלא תורם הוא להמצאת הראיות הגולמיות ככל שאלה אכן קיימות.

9.     לאחר ששבתי ושקלתי את טענות המבקשת ואת דברי המשיב, ניתנת בזאת אורכה בת 15 יום למשיב להמציא לתיק ביהמ"ש ולצד שכנגד במישרין העתקי המסמכים המבססים את טענת המשיב הנטענת בסעיפים ב' ו-ג' לחוות הדעת.

10.     על המשיב לדאוג להמציא הראיות הגולמיות הנזכרות בסעיפים 7 ו-8 להחלטתי ולא יאוחר מתום 15 יום מהיום. ככל שלא יומצאו הראיות תוך המועד הנ"ל, תהא המבקשת רשאית לטעון כל טענה הנובעת מאי המצאת הראיות האמורות.

11.     בנסיבות העניין לא ראיתי להוסיף ולפסוק הוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוות דעת מנעולן

 2. חוות דעת טוקסיקולוג

 3. אחריות נותן חוות דעת

 4. הגשת חוות דעת באיחור

 5. פסילת חוות דעת משלימה

 6. הזכות להגיש חוות דעת נגדית

 7. תיקון טעויות טכניות בחוות דעת

 8. בקשה להגשת חוות דעת מודיעינית

 9. חוות הדעת - סילוף עצמי של חתימות

 10. חוות דעת ועדת הרשות לפי תקנה 15

 11. חוות דעת משפטית בתחום הקרדיולוגי

 12. משקלה של חוות דעת מטעם בית המשפט

 13. הגשת תמונות במקום חוות דעת פלסטית

 14. התנאים לפטור מהגשת חוות דעת רפואית

 15. משקל חוות דעת גרפולוג מטעם בית משפט

 16. תביעה נגררת לפלילים - פטור מחוות דעת

 17. הוכחת נזק רפואי מחייבת חוות דעת רפואית

 18. חוות דעת רפואית כשיש נכות בביטוח לאומי

 19. קבילות חוות דעת רפואית שהוגשה במשפט פלילי אחר

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון