פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל
פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

להלן פסק דין בנושא פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל:

פסק דין

התביעה שבפני הינה לתשלום הוצאות שנגרמו לתובע, לטענתו, בהליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגדו בגין פסק דין שניתן כנגד התובע בהעדר הגנה ואשר לא שולם אלא לאחר שנפתחו כנגד התובע הליכי הוצאה לפועל על ידי הזוכה. ובמה דברים אמורים:
במועדים הרלוונטיים היה התובע מבוטח אצל הנתבעת 1 באמצעות הנתבע 3 בפוליסה לכיסוי נזקי צד ג' ועל כך אין חולקין.
על פי האמור בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט היה התובע מעורב ביום 23.6.02 בתאונת דרכים עם רכב צד ג' המבוטח באמצעות איי.איי.גי חברה לבטוח בע"מ וגם על אין חולקין.
על פי האמור בכתב התביעה שהוגש הודיע התובע על אירוע התאונה לנתבע מס'3 ואף מילא טופס הודעה על תאונה וגם על כך אין הנתבעים חולקים.
מכאן ואילך טוען התובע בכתב תביעתו כי הוא נתבע על ידי צד ג' וללא ידיעתו ובהעדר הגנה ניתן כנגדו פסק דין ונפתח תיק הוצאה לפועל. בכתב התביעה מטיל התובע אשם לפתחם של הנתבעים שלא טיפלו בתביעה שהוגשה ולא הגישו כתב הגנה ולפיכך נגרר התובע, לטענתו שלא ברצונו להליכי הוצאה לפועל שגרמו לו לנזק כספי. עוד מלין התובע כי גם לאחר מכן התמהמהו הנתבעים בתשלום לזוכה מה שגרם להוצאת פקודת מאסר כנגדו ובוצעו הליכי עיקול.לציין כי הנזק הישיר שולם בסופו של יום לזוכה על ידי הנתבעת 1 והתובע הוא זה שנשא בתשלום יתרת החוב בתיק ההוצל"פ.

ולא בכדי הארכתי בתיאור האמור בכתב התביעה שכן ב"כ התובע האריך הן בחקירותיו והן בסיכומיו בכל האמור למסירת ההודעה על התאונה לסוכן אולם בשום שלב לא מצאתי לטעמי בכתב התביעה כי נטען על ידי הנתבע כי מסר את מסמכי הדרישה ו/או כתב התביעה שהומצא לו לידי הסוכן על מנת שזה יעבירם לטיפולה של הנתבעת 1 אם על ידי סילוק התביעה עוד בשלב הדרישה ואם על ידי הגשת כתה הגנה לבית המשפט. כל טענותיו של התובע הן בעדותו והן בסיכומי בא כוחו הינן בגדר הרחבת חזית ולמעשה בהעדר מסירת כתבי התביעה לנתבעים לא קמה לתובע עילת תביעה כנגד הנתבעים ואין לו להלין אלא על עצמו. העובדה לכשלעצמה כי התובע מסר הודעה על אירוע התאונה אין בה די שכן משלב זה עליו לעדכן את הנתבעים בכל דרישה ו/או תביעה שתוגש על ידי צד ג' על מנת שאלה ינקטו בפעולות ההולמות את האירוע לסילוק התביעה וזהו הדגש שיש ליתן הדעת אליו בתביעה שבפני. התובע לא הוכיח לא מניי ולא מקצתיי כי למרות שקיבל מסמכי דרישה ו/או תביעה העבירם לידי הנתבע 3. טענתו בעלמא בעדותו כי העביר מעטפה עם דו"ח שמאי לנתבע 3 נטענה כאמור לראשונה בבית המשפט מבלי שניתן לה ביטוי קודם אף לא בכתב התביעה ואין לו לתובע כל אסמכתא שתתמוך בטענה זו ואין הוא זוכר פרטים בעל פה. מדובר בגרסת עד יחד שהינו בעל דין שהועלתה לראשונה רק בבית המשפט והינה בגדר הרחבת חזית ולפיכך לא הוכחה כלל ועיקר.
יתר על כן בחקירתו הנגדית של הנתבע 3 נחקר הלה ארוכות על ידי בא כוח התובע בכל האמור במסירת הודעה על תאונה אולם בא כוח התובע נימנע מלשאול את העד על אודות אותה מעטפה עלומה לגביה טען התובע כי מסרה לנתבע ולא עימת ו/או אימת נושא זה עם הנתבע 3 וכנראה לא בכדי.

מן הראיות ומטענותיו של התובע למדתי שהלה סבר כי זכו הנתבעים ברוח הנבואה והיה עליהם להגיש כתב הגנה גם במקום בו לא ידעו כלל על קיומה של תביעה שכן זו לא הועברה על ידי התובע. לפיכך סבורתני כי מתן פסק הדין בהעדר הגנה מקורו במחדלי התובע והוא בלבדו ואין לו להלין אלא על עצמו.
מסירת הודעה על התאונה הינה רק תחילת הדרך ובהמשך ועל יסוד הודעה זו מטפלים הנתבעים בדרישת ו/או בתביעת צד ג' משזו מגיעה לידם הכול בהתאם לנסיבות התאונה כפי שהן מתוארות על ידי המבוטח ובשים לב למו"מ המתנהל עם צד ג' לרבות טענת רשלנות תורמת והקטנת התשלום בהתאם.

כמו כן לא ראיתי לזקוף לחובת הנתבעים המשך הטיפול בתביעה משהעביר אליהם התובע את מסמכי ההוצל"פ. . התובעים נדרשו בשלב זה לברר חבותם אל מול מבטחי צד ג' ולאחר ברור אותה חבות שולם הנזק הישיר במלואו ללא הפחתת רשלנות תורמת על אף העובדה כי התאונה הייתה בצומת.

בנסיבות אלה איני סבורה כי הוכח בפני כי הנתבעים התרשלו וכי הוצאותיו של התובע נבעו כתוצאה ממחדלי הנתבעים ההפך הוא הנכון.

התוצאה מכל האמור לעיל הינה כי דינה של התביעה להדחות .
אשר לשאלת ההוצאות לאחר ששקלתי נושא זה בכובד ראש ועל מנת שלא להכביד על התובע הוצאות נוספות בגין האירוע ולפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון