ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

להלן פסק דין בנושא ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל:

פסק דין


1.     בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחיפה (כב' הרשם מר ניר זיתוני) מתאריך 1.7.2007 בתיק הוצל"פ [חיפה] 1 - 01 - 07535 - 02.


2.     לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים, הנני מחליט ליתן הרשות לערער על החלטת כב' ראש ההוצאה לפועל, והנני דן בערעור כאילו הוגש על פי הרשות שניתנה.


3.     בתאריך 13.3.2000 הגיש המבקש תביעה נגד המשיבים, ובה עתר לחייב את המשיבים לשלם לו סך 48,472.58 ש"ח, "בצירוף ריבית בשיעור המקסימאלי או בכל שיעור אחר כפי שנהוג בבנק מפעם לפעם עד לפרעון המלא בפועל, ולהורות כי הריבית תתווסף לקרן מידי 3 חודשים בסוף כל רבעון קלנדרי, או - לפי בחירת התובע - מידי כל תקופה הקצרה מ- 3 חודשים, שבגינה תותר על פי דין צבירת ריבית, ותישא אף היא ריבית כאמור, ובלבד שהריבית לא תחרוג מהמותר לפי סעיפים 3 ו- 5 לחוק הריבית, תשי"ג - 1957". כמו כן התבקש בית המשפט להורות, כי "שעור הריבית, המועד ואופן צבירת הריבית ישתנו בהתאם לשינויים הנהוגים אצל התובע מעת לעת".


4.     בעוד התביעה תלויה ועומדת, הודיעו הצדדים לבית המשפט, כי הגיעו להסדר פשרה ביניהם. בסעיף 1(א) להסדר הפשרה נקבע, כי "קרן החוב היא בסך 48,472.58 ש"ח בצירוף ריבית עפ"י כתב התביעה מיום 31.12.1999".

     בהסכם הפשרה נקבעו התשלומים שעל המשיבים לשלם למבקש, ובכלל זה נקבע, כי "יתרת קרן החוב תשלום על ידי [המשיבים] בהתאם לתשלומים המקוריים להם התחייבו בעת העמדת ההלוואה שקיבלו מה[מבקש]", ועוד נקבע, שאם המשיבים לא יעמדו בתשלום, תועמד כל יתרת החוב על פי סעיף א(1) להסכם הפשרה לפרעון מיידי.


5.     נראה כי המשיבים לא פרעו את ההלוואה שקיבלו על פי התשלומים המקוריים שנקבעו לה, ועל כן המבקש פתח בהליכי הוצאה לפועל נגדם. דא עקא, המבקש ציין בבקשה לביצוע פסק הדין, כי יש להחיל על חובם של המשיבים את כלל חישוב מספר 7, הוא כלל החישוב המחיל על החוב את הריבית הבנקאית, ואולם, מסיבה שלא נתבררה הוקלד כלל חישוב מס' 3, המחיל על החוב הפרשי הצמדה וריבית בלבד.

     בתאריך 17.4.2007, ובעקבות בקשה שהוגשה מטעם המבקש, הורה כב' ראש ההוצאה לפועל לתקן את כלל החישוב, ועל החלטה זאת חזר בתאריך 8.5.2007, ואולם, בהחלטתו מיום 1.7.2007, שניתנה לאחר קבלת תגובת המשיבים לבקשת המבקש, ביטל כב' ראש ההוצאה לפועל את החלטתו מיום 8.5.2007, והורה להחיל על החוב את כלל החישוב מס' 3.

     מכאן הערעור שלפני.


6.     בבסיס החלטת כב' ראש ההוצאה לפועל עומדת הקביעה, כי בהסכם הפשרה שנעשה בין הצדדים לא נזכר כלל עניין הריבית, ועל כן צדקה מזכירות לשכת ההוצאה לפועל כאשר החילה על החוב את כלל החישוב מס' 3, למרות שבבקשה לביצוע פסק הדין צויין כלל חישוב מס' 7.


7.     לאחר ששקלתי טענות באי כוח הצדדים, שוכנעתי כי כב' ראש ההוצאה לפועל טעה בהחלטתו, ויש מקום לתקנה.

     כעולה מהסכם הפשרה שנעשה בין הצדדים, ניתנה למשיבים האפשרות לפרוע את חובם, שנבע מהלוואה שקיבלו, על פי התשלומים המקוריים. ואולם, המשיבים לא פרעו את ההלוואה, ועל כן נאלץ המבקש להגיש בקשה לביצוע פסק הדין. בהסכם הפשרה, נקבע, כי במידה והמשיבים לא יפרעו את חובם (על פי התשלומים המקוריים), הרי תעמוד כל יתרת החוב לפי סעיף 1(א) להסכם הפשרה לפרעון מיידי, והרי סעיף 1(א) קבע, כי יתרת החוב היא הסך 48,472 "בצרוף ריבית עפ"י כתב התביעה", ובכתב התביעה הוגדרה הריבית הבנקאית.

     אמנם, הדברים נוסחו באופן מסורבל ועל דרך ההפנייה, אך אין לומר שבהסכם הפשרה לא התייחסו הצדדים לריבית. מהסכם הפשרה עולה, כי יש להחיל על החוב את הריבית בנקאית ולא הפרשי ההצמדה והריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א - 1961.


8.     בא כוח המשיבים מלין על כך שלפתע נזכר המבקש להחיל על החוב את הריבית הבנקאית, וזאת לאחר שבע שנים שהוא מנהל הליכים נגד המשיבים. לטענת ב"כ המשיבים, הנה פתאום מוצאים המשיבים את עצמם עם חוב בלתי צפוי, העולה על סכום של קרוב ל- 120,000 ₪.

     אין אני מקבל טענות אלה. החוב הוגדר בהסכם הפשרה, ובמשך שבע שנים "נהנו" המשיבים מכך שסכום החוב חושב באופן לא נכון, והוצג בסכום נמוך מהסכום האמיתי, שהמשיבים עצמם התחייבו לשלם בהסכם הפשרה. עתה, משהתבררה הטעות, אין למנוע מהמבקש את תיקון כלל החישוב, על מנת להעמיד את החוב על סכומו הנכון.


9.     אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א)     הנני מקבל את הערעור, והנני מבטל את החלטת כב' ראש ההוצאה לפועל מתאריך 1.7.2007.

(ב)     הריבית בגין החוב לפי פסק הדין (למעט הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) תחושב לפי כלל חישוב מס' 7.

(ג)     על הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד, יוסיף לחול כלל חישוב מס' 3.

(ד)     בנסיבות העניין הנני מחליט שלא לעשות צו לתשלום הוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו.

(ה)     ההתחייבות שהופקדה על ידי המבקש, להבטחת הוצאות הבקשה למתן רשות לערער, תוחזר למבקש באמצעות באת כוחו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון