עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל
עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא בקשת עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל:

החלטה

1.     המבקש פנה בבקשה זו על מנת שביהמ"ש יתן צו מניעה זמני, ויעכב הליכי מימוש משכנתא המתנהלים בתיק הוצל"פ קריות חיפה 1302773067 ובמסגרתו בוצע ביום 01.05.06 צו פינוי לנכס של המבקש. הפינוי אמור להתבצע ביום 31.05.06.

2.     מדובר במבנה שבו פועל מפעל אלומיניום משפחתי. החברה המפעילה את המפעל היא חברת תריסי יאיר תעשיות אלומיניום בע"מ. החברה נמצאת בבעלות אשת המבקש, והמבקש כפי שעולה לכאורה הוא דמות פעילה בעבודת החברה, על אף שאיננו רשום כבעל מניות או כמנהל.

3.     פינוי הנכס המתבקש ע"י המשיב הינו בשל שטר משכנתא הקיים על הנכס, וזאת להבטחת חובו האישי של המבקש לבנק.

4.     לטענת הבנק התובע נטל הלוואה בסך של 1,300,000 ₪ ביום 16.08.04, שאותה הוא אמור להחזיר במהלך 10 שנים. נכון להיום, טוען הבנק לריבית פיגורים בסכום של כ- 160,000 ש"ח.

5.     למשיב טענה נוספת המתייחסת למצבה הקשה של החברה אשר חשבונה בבנק הוגבל. הבטוחות לחוב החברה הינן בטוחות שונות (כמו ערבות אישית של אשת המבקש). שעבוד הנכס נשוא הדיון איננו מבטיח את חובות החברה.

6.     במהלך הדיון הציע המבקש לכסות בסכום של כ- 50,000 ₪ את חוב הפיגורים, וזאת בתוך 4 שבועות מהיום, כאשר את יתרת הפיגור הוא מבקש להשלים בתוך תקופה קצובה של מס' חודשים. במקביל התחייב המבקש להמשיך ולשלם את התשלומים השוטפים של המשכנתא מידי חודש בחודשו.

7.     על אף שלכאורה ההסדר נראה מבטיח, סרב ב"כ המשיב להסדר, כאשר מסתבר שטענתו מופנית כנגד המצב בו יעמוד למול חובות החברה באם לא ימומש הנכס המשועבד. המשיב סבור כנראה שמימוש הנכס המשועבד יאפשר לו להפרע במקביל מחובות החברה שהבטוחות לחובותיה פחות טובות. באם יקבל את ההסדר המוצע ולא ימכר הנכס, ימצא את עצמו למול חובות החברה שהבטוחות שם קשות למימוש.

8.     דיון

8.1     אין מחלוקת על כך שבנכס הקיים מתנהל מפעל פעיל שעל פי עדות המבקש מחוייב בהזמנות שוטפות ומקבל תקבולים שוטפים. עוד עולה כי המפעל בנכס נשוא הדיון הוא מקור ההכנסה של המבקש ומשפחתו.

8.2     פינוי המפעל בהתראה של 30 יום בלבד, יש בה בבחינת שבר גדול למבקש כדי כריתת מקור פרנסתו.

8.3     למבקש תביעה כנגד הבנק המעלה מס' נקודות שכפי שעלה לכאורה יש לדון בהם. למשל, הפקדה של 100,000 ₪, שרצה לטענתו לבצע לחשבונו האישי, אך זו בוצעה לחשבון החברה, או בנוסף טענה המופיעה בכתב התביעה בקשר לביטוח חיים שנגבה ע"י הבנק לטובת סוכנות ביטוח איתה עבד הבנק, כאשר המבקש מלין על כך שחוייב לעשות זאת.

8.4     בבדיקת מאזן הנוחות עולה כי, פינוי המפעל בהתראה של 30 יום בלבד, יש בה משום גרימת נזק בל ישוער למבקש, מה גם שהוא מודיע על נכונותו לשלם את הפיגורים ולהמשיך לשלם כסדרה את המשכנתא. הנזק שייגרם למבקש עולה באופן משמעותי על הנזק שייגרם לבנק המשיב, באם לא יפונה הנכס בתוך יומיים מהיום.

8.5     למשיב אין עדיין רוכש לנכס האמור. ייתכן וגם לא יהיה רוכש בתוך תקופה ארוכה של שנים. המשיב מבקש תחילה לפנות את המפעל על מנת להציע אותו למכירה כנכס ריק. למותר לציין, כי העמדת הנכס כנכס ריק יכולה לגרום לעלויות קבועות (כמו חוב ארנונה למשל) שיש בהן לנגוס ממחיר המכירה, בה בשעה שבאותו זמן לא מתקיימת כל פעילות בנכס, שיש בה להביא לתקבולים.

8.6     עוד אציין כי שיקול המשיב למימוש הנכס במסגרת השעבוד, על מנת שיפרע מהנכס באותה הזדמנות את חוב החברה, איננו לגיטימי, שכן הוא מרוקן מתוכן את ההסכמה החוזית שבין הצדדים לפיה השעבוד הוא בטחון לחובו האישי של המבקש, ולו בלבד.

8.7     מצאתי לנכון לדחות את ביצוע הפינוי בתנאים הבאים:
א.     בתוך 40 יום מהיום על המבקש לשלם למשיב סכום של 45,000 ₪ לכיסוי חלק מיתרת חוב הפיגורים.

ב.     על המבקש לשלם החל מיום 16.06.06 את המשכנתא השוטפת כסדרה מידי חודש בחודשו.

ג.     עד למועד שמיעת התיק ישלם המבקש לפחות כמחצית נוספת מיתרת סכום הפיגור.

ד.     על המבקש להעביר לב"כ המשיב בתוך 3 ימים מהיום אישור על חידוש הביטוח לנכס וב"כ המשיב יאשר בהודעה בכתב לביהמ"ש בתוך 3 ימים מהיום שאכן הנכס מבוטח.

ה.     על המבקש להפקיד התחייבות עצמית לפיצוי כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו אם תדחה התובענה, או אם יפקע הצו מסיבה אחרת. התחייבות עצמית כאמור תופקד בתוך 3 ימים מהיום. לא מצאתי לנכון לחייב את המבקש בהמצאת ערבות בשל חיוב המבקש לשאת בתשלומים כמפורט לעיל.

8.8     בפני המשיב הזכות לחדש את פינוי הנכס באם המבקש לא יעמוד באחד מהתנאים האמורים לעיל.

8.9     אני קובעת את התיק העיקרי לדיון הוכחות ביום 13.09.06 שעה 10:00-13:00.
בכפוף לקיום התנאים של ס' 8.7 לעיל, לא יבוצע הפינוי עד למועד ההוכחות.

9.     הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם:

תצהירי התובע/ים יוגשו תוך 45 יום מהיום, עם עותק במישרין לב"כ הנתבע/ים.

תצהירי הנתבע/ים יוגשו תוך 45 יום מיום קבלת תצהירי התובע/ים, עם עותק במישרין לב"כ התובע/ים.

הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים עליהם בכוונתם להסתמך בדיון.

כל מצהיר יתייצב לחקירה על תצהירו, במועד ההוכחות.

אני מפנה תשומת לב הצדדים לתקנה 168.

ימי הפגרה יובאו במניין הימים.

10.     טענות סיכומי הצדדים יישמעו בע"פ במועד ההוכחות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך תלוי ועומד

 2. צו לעיכוב הליכי מכרז

 3. עיכוב הליכים בוררות

 4. עיכוב הליכי מכרז למשרה

 5. עיכוב הליכי מאסר מזונות

 6. עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 7. עיכוב הליכי פינוי של חלקה

 8. הסכם בוררות - עיכוב הליכים

 9. עיכוב זמני של נקיטת הליכים

 10. בקשה לעיכוב הליכי מימוש נכס

 11. הליך תלוי ועומד תביעת פינוי

 12. עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 13. עיכוב הליכים עד להמצאת ערבות

 14. עיכוב הליכים הליך תלוי ועומד

 15. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים

 16. עיכוב הליכי הוצאה לפועל בערעור

 17. בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

 18. תשלום ארנונה עיכוב הליכי הוצל''פ

 19. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

 20. עיכוב הליכי גבייה לפי פקודת המיסים

 21. עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

 22. ערעור על עיכוב הליכים בהליך בוררות

 23. דחיית בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 24. עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פסק דין

 25. עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

 26. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות

 27. בקשה לעיכוב הליכים - סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. עיכוב הליכים אזרחי עד לסיום ההליך הפלילי

 29. בקשת נאמן על נכסי פושט רגל לעיכוב הליכים

 30. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 31. בקשת צו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון