עיכוב הליכי הוצאה לפועל
עיכוב הליכי הוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא עיכוב הליכי הוצאה לפועל:

החלטה

בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ד' סלע) דחה בקשה שהגישה המערערת להכריז עליה כפושטת רגל. בבקשה שבפניי עותרת המערערת למתן סעד זמני בערעור בגדרו יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל הננקטים נגדה.

1. המערערת נקלעה לקשיים כספיים והגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתה כפושטת רגל. במסגרת הבקשה הצהירה המערערת על חובות בסך 890,917 ₪ לשלושים נושים. ביום 31.5.2006 הורה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ד' סלע) על כינוס נכסי המערערת וחייב אותה בתשלום חודשי של 500 ש"ח לקופת הכינוס. כמו כן הורה בית המשפט על מינוי המשיב 1 כמנהל מיוחד לנכסיה. צו זה בוטל על ידי בית המשפט בפסק דינו מיום 2.9.2007 בו נקבע כי התנהגותה של המערערת ערב הגשת הבקשה ולאחר מתן צו הכינוס נגועה בחוסר תום לב ומשום כך אין מקום להכריז עליה כפושטת רגל. בית משפט קמא ציין בהקשר זה כי בתקופה שקדמה למתן צו הכינוס נטלה המערערת הלוואה מאדם שכלל לא הכירה בשם רפי לוי (להלן: לוי) לצורך הקמת חברה חדשה בבעלותה והעבירה לידיו המחאות חתומות מבלי לברר איזה שימוש ייעשה בהן וכמו כן רכשה מכספה שלוש מכוניות. בהקשר זה ציין בית משפט קמא כי גם אם יש ממש בגרסת המערערת לפיה נפלה קורבן למעשה נוכלות מצד לוי, ברור לחלוטין שעצמה את עיניה מראות את התוצאות הצפויות של מעשיה. בית משפט קמא הוסיף וציין כי המערערת לא נתנה כל הסבר לכך שלא הוגשו מטעם החברה שבבעלותה דו"חות כספיים ולכך שפנתה ל"שוק האפור" על מנת לקבל הלוואה במקום למכור את נכסיה לצורך פירעון חובותיה. עוד ציין בית משפט קמא כי לאחר מתן צו הכינוס הוגשו 12 תביעות על ידי נושים שעליהם לא הצהירה המערערת, וכתוצאה מכך תפח החוב בכ- 500,000 ש"ח. המערערת אף נמנעה מלגלות למשיב 2 על הסכם למכירת דירת מגוריה ועל ביטולו לאחר שקיבלה תמורה חלקית. לבסוף ציין בית משפט קמא כי לאחר מתן צו הכינוס נמנעה המערערת מלהגיש דו"חות חודשיים על הכנסותיה והוצאותיה וניהלה אורח חיים בזבזני. מטעמים אלה דחה, כאמור, בית משפט קמא את בקשת המערערת להכריז עליה כפושטת רגל וביטל את צו הכינוס ואת ההגבלות שהוטלו בגדרו.

2. כשלושה שבועות לאחר מתן פסק הדין, ביום 24.9.2007, עתרה המערערת לבית המשפט המחוזי בבקשה לעכב את ביצוע הליכי ההוצאה לפועל נגדה, אך בקשתה זו נדחתה ביום 9.10.2007.

המערערת הגישה ערעור על פסק הדין ועימו הגישה את הבקשה שבכאן למתן סעד זמני בערעור לפיו יעוכבו הליכי ההוצאה לפועל הננקטים נגדה. בבקשתה טוענת המערערת כי טובים סיכויי הערעור להתקבל וכי קביעתו של בית משפט קמא בדבר התנהלותה בחוסר תום לב אינה מבוססת. המערערת שבה וטוענת כי נפלה קורבן להונאה אשר בעטייה נוצרו חובותיה והיא מפנה למצבה הכלכלי הקשה בציינה כי היא אם לארבעה ילדים קטנים וכי משכורתה החודשית עומדת על 3,300 ש"ח בלבד. עוד מציינת המערערת בבקשתה כי נושים רבים פתחו נגדה בהליכי גבייה, כי קיימים עיקולים רבים על תכולת דירת מגוריה וכי הוצאה נגדה פקודת מאסר. המערערת מוסיפה ומציינת כי היא חיה בפחד מתמיד מנושים וסובלת מבעיות נפשיות בשל כך ועוד היא מדגישה כי היא ממשיכה לשלם באופן סדיר את התשלומים שנקבעו בצו הכינוס.

המשיב 1 מצידו סבור כי המקרה דנן אינו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים מתן סעד זמני בערעור והוא טוען בהקשר זה כי המערערת לא הצביעה על נזק מיוחד שייגרם לה מהמשך הליכי ההוצאה לפועל מלבד המשמעות הכספית שבגביית חובותיה. לטענת המשיב 1 הדרך שהיה על המערערת לילך בה היא הגשת בקשה לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל ועוד הוא טוען כי מדובר בערעור שסיכוייו להתקבל אינם מן הגבוהים.

המשיב 2 מצטרף לטענותיו של המשיב 1 ומדגיש את ההלכה לפיה אין לראות בנקיטת הליכי הוצאה לפועל פעולה הגורמת לנזק בלתי הפיך וכי בפני החייב פתוחה הדרך לעתור לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל לפיה ייקבעו האופן והתנאים להחזר החוב.

3. דין הבקשה להידחות. כלל הוא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי לממש את פירות זכייתו והמבקש עיכוב ביצוע של פסק דין או סעד זמני בערעור צריך לשכנע את בית המשפט כי סיכוייו להצליח בערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו במובן זה שפעולה על פי פסק הדין טרם הכרעה בערעור תקשה מאוד על השבת המצב לקדמותו, אם יזכה המבקש בערעורו (ראו: ע"א 8800/04 שטיינר נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פסקה 6 (טרם פורסם, 11.11.2004)). במקרה דנן נסובות עיקר טענותיה של המערערת בערעור על הקביעות העובדתיות ועל ממצאי המהימנות של בית משפט קמא. טענות ממין זה אין בהן ככלל כדי לבסס סיכוי ממשי להצלחת הערעור והן אינן מצדיקות, אפוא, מתן סעד זמני עד להכרעה בו (ראו: עניין שטיינר, פסקה 6; ע"א 4086/04 שכטמן נ' בנק המזרחי המאוחד, פסקה 3 (טרם פורסם, 11.11.2004)). זאת ועוד, המערערת לא תמכה את טענותיה בתצהיר וממילא לא הוכיחה שייגרם לה נזק בלתי הפיך אם לא יינתן הסעד הזמני. המערערת מבקשת לעכב הליכי הוצאה לפועל המתנהלים נגדה בגין חובות כספיים אשר על עצם קיומם אין היא חולקת. בנסיבות אלה, פתוחה בפניה הדרך לעתור לחקירת יכולת בפני ראש ההוצאה לפועל כפי שציינו המשיבים בצדק (ראו: ע"א 5321/03 אדרי נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 4 (לא פורסם, 8.7.2003)).

אשר על כן הבקשה נדחית בלא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך תלוי ועומד

 2. צו לעיכוב הליכי מכרז

 3. עיכוב הליכים בוררות

 4. עיכוב הליכי מכרז למשרה

 5. עיכוב הליכי מאסר מזונות

 6. עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 7. עיכוב הליכי פינוי של חלקה

 8. הסכם בוררות - עיכוב הליכים

 9. עיכוב זמני של נקיטת הליכים

 10. בקשה לעיכוב הליכי מימוש נכס

 11. הליך תלוי ועומד תביעת פינוי

 12. עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 13. עיכוב הליכים עד להמצאת ערבות

 14. עיכוב הליכים הליך תלוי ועומד

 15. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים

 16. עיכוב הליכי הוצאה לפועל בערעור

 17. בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

 18. תשלום ארנונה עיכוב הליכי הוצל''פ

 19. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

 20. עיכוב הליכי גבייה לפי פקודת המיסים

 21. עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

 22. ערעור על עיכוב הליכים בהליך בוררות

 23. דחיית בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 24. עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פסק דין

 25. עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

 26. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות

 27. בקשה לעיכוב הליכים - סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. עיכוב הליכים אזרחי עד לסיום ההליך הפלילי

 29. בקשת נאמן על נכסי פושט רגל לעיכוב הליכים

 30. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 31. בקשת צו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון