סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל
מכח סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, רשאי האוחז בשטר לפנות במישרין אל לשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר.
החייב רשאי להתנגד לביצועו של השטר בדרך בה מבקשים רשות להתגונן מפני תובענה בסדר דין מקוצר.

בשלב הרשות להתגונן אין בית המשפט קובע ממצאים או את אמינות העדים וכל שעל המבקש להוכיח היא הגנה לכאורה או הגנה אפשרית בפני התביעה.

להלן החלטה בנושא סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל:

החלטה

א.מבוא:
לפני התנגדות לביצוע שטר.
תיק ההוצאה לפועל נפתח לביצועו של שיק על סך של 33,983 ₪ אשר הוחזר מבלי שנפרע (ושהבנק הנמשך מציין שהחשבון ממנו נמשך השיק מוגבל).
הבקשה נתמכה בתצהיר.
בהסכמת הצדדים תוקנה הבקשה לביצוע שטר.
ביום 26.3.06 התקיים דיון ותוקנה הבקשה לביצוע שטר, בשנית.
ביום 6.7.06 התקיים דיון בבקשה.
ב"כ המשיבה ויתר על חקירת המצהיר.
ב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם על-פה.

ב"כ המבקש ביקש להגיב על הפסיקה שציטט ב"כ המשיבה, אך לא הגיב על הפסיקה ולא הגיש כל הודעה.
רק בעקבות יוזמת בית המשפט ופניה של מתמחה מבית המשפט אמר ב"כ המבקש כי לא הגיב על הפסיקה משום שלא קיבלה מב"כ המשיבה.
בכל הכבוד, על ב"כ המבקש היה להגיש הודעה בתוך 7 ימים וזאת לא עשה ובכך התעכבה החלטה זו שלא לצורך.
למותר לציין, שבהיעדר הודעה, ניתנת החלטה זו על סמך סיכומי הצדדים בלבד.

ב.טענות המבקש:
השיק נשוא הבקשה (להלן: "השיק") נמסר לעו"ד יוני כהן בנה של המשיבה.
על המשיבה להראות יריבות בינה לבין המבקשים.
השיק נחתם לבקשת עו"ד יוני כהן, על ידי המבקש 2 אשר לא חתם עליו כערב.
החתימה אינה ממלאת את דרישת הצורה כנדרש על פי סעיף 57 לפקודת השטרות.
השיק נמסר בגין אספקת שירותי טרקטור על ידי עורך דין יוני כהן למבקשת 1 בלבד.
עו"ד כהן הפסיק את העבודות פעמיים באופן שרירותי וחד צדדי, דבר אשר פגע במהלך העבודה השוטף וגרם להוצאות כספיות נוספות למבקשים כגון: העסקת קבלן משנה.

ג.התנגדות:
ס' 81א' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 שכותרתו הוצאה לפועל של שטרות, קובע:
"(א) שטר חליפין שטר חוב ושיק משמעותם בפקודת השטרות (בחוק זה שטר) ניתנים לביצוע כמו פסק דין של בית משפט, הסכום הנקוב בשטר ייגבה בתוספת...
(ב) המבקש ביצועו של שטר יגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה על כך והוראות סעיף 7(ב) יחולו עליה כאילו היתה בקשה לביצוע פסק דין.
(ג) החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע הבקשה תהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות ומשהוגשה התנגדות יעכב ראש ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט;לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג 1963...".

וראה "סוגיות בסדר דין אזרחי" מפי כב' השופט גורן בע"מ 310 שם;

"בהליך שבו נדונה בקשה לרשות להתגונן, די אם הנתבע מראה הגנה לכאורה; אין בודקים בשלב זה כיצד יצליח להוכיח הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו".

ד.דיון:
סבורני כי לאחר שהבקשה לביצוע שטר תוקנה פעמיים היא מגלה עילת תביעה נגד המבקש.
בכתב התביעה נכתב שהמשיבה אוחזת בשיק, שהשיק בערבות המבקש, ושהשיק לא כובד חרף דרישות שנשלחו ולפיכך נתבע סכומו.
טענתו העיקרית של המבקש הינה שלא חתם על גב השיק כערב.
ודוק; אין הכחשה של החתימה.
אלא שהמבקש טוען כי חתם "לבקשתו של יוני".
ככלל, אין אדם חותם סתם כך על שיק אלא אם הוא מוכן לחוב על פי אותו שיק.
גרסת המבקש לענין החתימה מעורפלת ובלתי מבוססת.

אין בפליאה שמעלה המבקש כיצד הגיע השיק לידי המשיבה כדי לשמש כטענת הגנה בעלת משקל.
שיק הינו מסמך סחיר (אלא אם כן הגבילו את סחירותו) ומטבע הדברים הינו עובר מיד ליד כפי ששטרות כסף עוברים מאדם אחד למישנהו.

טענות המבקש אינן מפורטות דיין.
היעדר פירוט יכול להביא לדחיית הבקשה וראה "סוגיות בסדר דין אזרחי" מפי כב' השופט א.גורן בעמוד 315, שם:
"אין ציון פרטים מדויקים מצד המבקש להתגונן, מצדיק סירוב מצד בית המשפט להעניק לו רשות זו".

בסעיף 5 לתצהיר אין פירוט איזה שיק יחליף את השיק שהוגש לביצוע מתי יומצא השיק החלופי למשיבה או למר יוני כהן ומדוע הוסכם על החלפת שיקים.

בסעיפים 6 ו- 7 לתצהיר מתוארים מחדליו כביכול של מר יוני כהן.
דא עקא ובשל היעדר פירוט לא ניתן לעמוד על הנזקים הנטענים וסכומם ולפיכך טענות אלה אינן יכולות לשמש כטענות קיזוז.
יצויין כי המבקשת 1 אינה מתכחשת לחתימתה ואינה טוענת דבר לענין זה וכל הגנתה מבוססת על הגנת הקיזוז.סוף דבר:
טענות המבקשים אינן מקימות להם הגנה אפשרית בפני התביעה.
הבקשה נדחית.
המבקשים ישאו בשכ"ט ב"כ המשיבה בסך של 1200 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון