סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב "יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך 3 חודשים מאותו יום".

על פי הסעיף הנ"ל (סעיף קטן ב') מוטלת על הצד השלישי החובה להגיש תוך 10 ימים מיום המצאת צו העיקול למוציא לפועל, הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בחזקתו הן "ביום המצאת הצו" או "שלפי ידיעתו יגיעו לידיו תוך שלושה חודשים מאותו יום".

מהנוסח הנ"ל מתבקשת המסקנה כי צו עיקול שהוטל על נכסי חייב אצל צד ג', תופס ברשתו את כל אותם כספים שהגיעו לאותו חייב; גם אם תשלום אותם כספים נפרש על פני מספר תשלומים בהתאם להסכם שנחתם בין החייב למחזיק. הסדר תשלום החוב של המחזיק לחייב; אינו משחרר תשלומים עתידיים מתחולת צו העיקול.

להלן החלטה בנושא סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל:

החלטה

בפני בקשה למתן רשות ערעור על החלטת כב' ראש ההוצל"פ בחדרה ואשר ניתנה ביום 5/1/05בתיק הוצל"פ 8-04-10035-12 (להלן: "ההחלטה").

בהחלטה נשוא הבקשה הורה כב' ראש ההוצל"פ על העברת הסך של 63,921 ₪ למשיבים תשובה יהודה ו-6 זוכים נוספים שיקראו להלן: "המשיבים".

מהבקשה ונספחיה עולה כי ביום 3/11/04 הוטל עיקול ע"ס 909,706 ₪ על נכסי החייבת אצל צד ג' - המחזיקה (מועצה מקומית פרדס חנה - ראה נספח ב1 לבקשה). הצו הנ"ל נמסר לצד ג' ביום 4/11/04 (ראה נספח ב2).

המשיבים הטילו עיקול אצל המחזיקה והצו הומצא לה ביום 13/10/04 ולכן היה על המחזיקה להעביר את הכספים המעוקלים ביום 15/10/04.

הכספים נשוא המחלוקת הם אלה שהועברו ביום 15/11/04 והמסתכמים בסך 63,921 ₪.

המבקש טוען כי כל עוד הכספים המעוקלים לא הועברו, זוכה שעיקל אותו רכוש ואותם כספים אינו מקבל מעמד מיוחד ועדיף על פני מעמדו של נושה אחר אשר הטיל בשלב מאוחר עיקול על אותם כספים; ולכן לטעמו, יש לחלק את הכספים המעוקלים בינו לבין המשיבים.

כב' ראש ההוצל"פ לא קיבל גישת המבקש וקבע כי מעת מתן צו מימוש העיקול, הושלם הליך העיקול ועל אף שטרם הועברו הכספים המעוקלים לא ניתן להטיל עיקול נוסף על אותם כספים.

כב' ראש ההוצל"פ קבע עוד כי הצו שניתן ביחס לבקשת המבקש; חל על כספים אחרים ואינו יכול לתפוס ביחס לכספים שהמשיבים כבר עיקלו וממשו; גם אם ההעברה והתשלום על פי צו העיקול הראשון; בוצעו בשלבים ובמועדים מאוחרים ושונים.

עיינתי בהחלטת כב' ראש ההוצל"פ ובבקשה והחלטתי לדחותה.

סעיף 44 לחוק ההוצל"פ קובע כי צו עיקול בידי צד שלישי על כלל נכסי החייב "יחול על נכסי החייב הנמצאים בידי הצד השלישי ביום המצאת הצו או שיגיעו לידו תוך 3 חודשים מאותו יום".

על פי הסעיף הנ"ל (סעיף קטן ב') מוטלת על הצד השלישי החובה להגיש תוך 10 ימים מיום המצאת צו העיקול למוציא לפועל, הודעה המפרטת את נכסי החייב הנמצאים בחזקתו הן "ביום המצאת הצו" או "שלפי ידיעתו יגיעו לידיו תוך שלושה חודשים מאותו יום".

מהנוסח הנ"ל מתבקשת המסקנה כי צו עיקול שהוטל על נכסי חייב אצל צד ג', תופס ברשתו את כל אותם כספים שהגיעו לאותו חייב; גם אם תשלום אותם כספים נפרש על פני מספר תשלומים בהתאם להסכם שנחתם בין החייב למחזיק. הסדר תשלום החוב של המחזיק לחייב; אינו משחרר תשלומים עתידיים מתחולת צו העיקול.

אין חולק כי בענייננו הגיע לחייבת מאת המחזיקה הסך של 255,692 ₪. סכום זה וסכומים נוספים שנפרעו כבר ע"י המחזיקה לידי החייבת; הגיעו לאחרונה מהמחזיקה בהתאם להסכם שהתגבש ביניהם ביום 20/7/04 וקיבל תוקף של פס"ד. משמע; שביום 24/7/04 הגיע לחייבת מהמחזיקה סכום ברור וקבוע שהיה אמור להפרע במועדים שונים ועתידיים; משכך אין לומר כי הפרעון של החוב בתשלומים יוצר חוב חדש שהגיע לידי המחזיקה ושצו המימוש לא חל עליו.
יש להניח כי המבקש לא היה מעלה כל טרונייה וטענה ובוודאי שלא היה יכול לעשות כן, לו העברת הכספים ע"י המחזיקה למשיבים התבצעה בתשלום הראשון על פי צו מימוש העיקול מיום 12/10/04 שהיה עובר להטלת העיקול ע"י המבקש.

על פי חוק ההוצל"פ צו עיקול נכסים תופס נכסים שנמצאו בידי המחזיק בעת המצאת הצו וכן אלה שיגיעו לידיו, תוך שלושה חודשים מיום ההמצאה.

כאמור צו העיקול הומצא למחזיקה ביום 4/11/04 ולכן הוא תפס את כל הכספים שהגיעו לחייבת מאת המחזיקה עד לאותו יום בו הצו מומש; גם אם פרעונם נקבע במועדים שונים ועתידיים.

סעיף 44 קובע מפורשות שעם המצאת צו עיקול הנכסים; הצו יתפוס ברשתו יחול על כל הכספים שהגיעו לחייבת מהמחזיקה וכי צו העיקול השני שהוטל בשלב מאוחר ולאחר מימוש הצו הראשון, על פי בקשת המבקשת, יחול על כספים אחרים שהצו הראשון לא תפס ברשתו ולא חל עליהם. אין בכוח הצו השני להעניק למבקש חלק מאותם כספים שעוקלו כבר על פי הצו הראשון, וניתן לגביהם צו מימוש.

בנסיבות אלה, סבורני כי הוראת סעיף 76 לחוק ההוצל"פ - "ריבוי הליכים ופסקי דין", לא חלה בעניינו ודין הבקשה להדחות.

על כן, אני מחליט לדחות את הבקשה.

אינני עושה צו להוצאות.

הפקדון יוחזר למפקידו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון