מתן רשות להתגונן מוגבלת
מתן רשות להתגונן מוגבלת

בית המשפט קבע שהנתבעת לא תהיה זכאית להתגונן כנגד התביעה אלא בטענה הנ"ל הנוגעת לפרעון ההלוואה שלא במועדה, בהתחשב בהסדר שבינה לבין הבנק.

להלן החלטה בנושא מתן רשות להתגונן מוגבלת:

החלטה

הנתבעת ניהלה חשבון עו"ש בסעיף באר שבע של הבנק התובע (להלן: "הבנק"
ו "הסניף" בהתאמה) כפי המפורט בהסכם עליו חתמה הנתבעת, נספח א' לכתב התביעה שהוגש ב"סדר דין מקוצר".
על פי כתב התביעה, הצטברה בחשבון יתרת חוב אשר בגינו הוגשה התביעה.
בבקשת הרשות להתגונן שהוגשה על ידיה, לא כפרה הנתבעת באמור לעיל או בחישובי החוב לגופם.
התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן ניתן על ידי בן זוגה של הנתבעת, מר גילאון שוהם (להלן : "גילאון"; סעיף 1 לתצהירו).
בתצהירו מעלה גילאון טענות הקשורות לחשבון של חברה בשליטתו, בשם אטיקס אינטרנשיונל בע"מ, אשר גם היא ניהלה חשבון בסניף אשר בהתייחס אליו, הגיש הבנק תביעה קודמת נגדה ונגד גילאון (סעיפים 2, 3 ו 7 לתצהירו; להלן: "אטיקס" ו "חשבון אטיקס" בהתאמה).
בסעיף 8 לתצהיר מספר גילאון על כך הנתבעת העמידה בטחונות בשיעור של כ -
.80,000 ₪ ל"חשבון"; סתם גילאון ולא פרש האם הכוונה היה לחשבון נשוא התביעה כאן, או לחשבון אטיקס, כאשר מהקשר הדברים שעד סעיף 8, שכולו דיון בחשבונות אטיקס בסניף, ניתן להבין שהביטחונות שהעמידה הנתבעת לבנק נגעו ליתרות החובה בחשבון אטיקס ולא לחשבון נשוא הדיון.
ואכן, בסעיף 9 לתצהיר מספר גילאון על כך שהבנק מימש את הביטחונות, אך הפנה את כספי המימוש בסכום של -.72,000 ש"ח לכיסוי יתרות חוב בחשבון אטיקס, במקום לחשבון נשוא התביעה; אילו היו הכספים מועברים במקום זאת לחשבון הנתבעת, היה בכך כדי להקטין את יתרות החובה בו באופן משמעותי, עד כדי, לגישת גילאון, שלילת ההצדקה להעמדתו לפרעון ולהגשת התביעה בעקבות כך (סעיפים 23.1, 23.2 ו 23.8 לתצהיר גילאון).
גישתו של גילאון אינה נראית בעיני; גם אילו היו כספי הביטחונות מוכנסים לחשבון הנתבעת, לא היה בכך כדי לכסות את כל יתרת החוב, שעמדה, כפי שהוא מודה, על סך של -.136,586 ₪ (סעיף 23.8 שם).
גילאון יוצר ערפל מכוון באשר לחשבון שאליו כוונו הביטחונות, ככל הנראה על מנת ליצור רושם שונה מהאמת, ללא אמירת דברים כוזבים בתצהיר באופן ישיר.
בסיכומי טענותיו מציין ב"כ הנתבעת שהביטחונות הנ"ל היו לטובת חשבון הנתבעת, אך אין בכך ראיה.
למעשה, די באי הבהירות הנ"ל כדי לדחות את הטענה כאשר על הנתבעת להביא בפני בית המשפט גירסה ברורה ומפורטת לצורך הגנתה כדי שתזכה לקבל רשות להתגונן; כלל הוא כי "לא תינתן רשות להתגונן למבקש שלא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו" [ ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ פד"י מב(1) עמ' 721 בעמ' 722; ע"א 217/85 מרכז פרץ לרשתות (1971) בע"מ נ' בנק צפון אמריקה בע"מ, פד"י מג(4) עמ' 614 בעמ' 615; ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ' WARNER HOME VIDEO (U.K.) LTD. ׂפד"י מו
(2) עמ' 273 בעמ' 278; ע"א 2148/90 רלפו (ישראל) בע"מ נ. בנק למסחר בע"מ פד"י מז5 עמ' 133; ע"א 592/89 אחים רייך (שדה אילן) בע"מ (בפירוק( ואח' נ. בנק ה מזרחי המאוחד בע"מ, "דינים" עליון מג 302 ].
לכתב סיכומי הבנק צורפו מסמכים המעידים על כך שהביטחונות נעשו לטובת חשבון אטיקס ולא לטובת חשבון הנתבעת, לרבות שטר רישום משכון ובקשת משכון חתומה על ידי הנתבעת, למשכון רכבה (שהוא אחד הביטחונות) לטובת אטיקס.
ברור שצרוף ראיה לסיכומי טענות אינה הדרך הנכונה והראויה להגשתה, והבנק יחויב בתשלום הוצאות לאוצר המדינה בגין כך [ ראה: ע"א 311/83 אריה פינקלשטיין ואח' נ. ברנרד פילבסקי ואח' ,פד"י לט1 עמ' 496 יחד עם ע"א 5080/90 יורם קפלן ואח' נ. מנהל מס שבח מקרקעין נצרת, פד"י מו4 עמ' 541 ].
יחד עם זאת, לא ראיתי להתעלם כליל מהמסמכים שכך צורפו; הנתבעת קבלה רשות להגיש סיכומי תשובה לסיכומי טענות הבנק; בסיכומי התשובה לא התייחסה הנתבעת כלל לטענות הבנק באשר לייחוס הנכון של הביטחונות, למרות שניתן היה לצפות ממנה לכך, אפילו ללא הצרוף הבלתי מותר של המסמכים; יתר על כן, הדיון הוא בשלב של בקשת רשות להתגונן; אם לא אתייחס כלל למסמכים המצורפים, ואם אחליט שיש מקום ליתן רשות להתגונן בטענה הנ"ל, ברור על פי אותם מסמכים כי בשלב הבאת הראיות תתברר הגנה זו כחסרת שחר; התעלמות כללית מהם תהיה על כן בזבוז זמן לריק.
כך או כך, די בכל שנאמר לעיל בדבר תצהירו של גילאון והעדר תגובה נאותה בסיכומי התשובה של הנתבעת, כדי להביא למסקנה שטענתו לא עברה את השלב הראיתי הדרוש לשלב זה של הדיון.
עוד נטען על ידי גילאון שהוא הגיע להסדר עם הבנק, לפיו יוכנסו כספים לחשבון בסכום של -.20,000 ₪ מידי חודש, ובכך תקטן יתרת החובה בחשבון ולגישתו, כל עוד הוא עומד בהסכם זה לא היה זה ראוי שהבנק יפעל לגביית החוב.
ההגנה לפי טענה זו אינה מתקבלת גם היא; מבלי להידרש כלל לכך שאין למבקש כל אסמכתא כתובה לעניין זה, ומבלי להכנס לשאלה האם סכום כסף חד פעמי שהופקד בחשבון אטיקס בסך קרוב לסכום הנ"ל היה אמור להיכנס לחשבון נשוא התביעה (סעיפים 9 עד 11 לסיכומי הנתבעת), הרי שגילאון מודה כי למעט אותה פעם אחת ויחידה, שנויה במחלוקת, לא הופקדו על ידיו כספים נוספים באותו חשבון.
בצדק מצין ב"כ הבנק כי גם אם ניתן היה לראות בפעולת הבנק שלא העביר את אותם כספים באותו תשלום חד פעמי הפרה של אותו הסכם נטען, ההסכם לא בוטל על ידי הנתבע, והפרתו אינה מקנה לו זכות שלא לקיים אותו [ ג. שלו, "דיני חוזים" מה' 2 עמ' 470 ].
טענה אחת, חלקית, ראויה בפי הנתבעת ונוגעת להלוואה שהועמדה לפרעון מידי בסכום של -.26,486 ₪ בגינה יש לזכות את החשבון (לרבות חישובי ריבית ראויים) שכן לא הייתה לבנק סיבה להעמידה לפרעון מידי; כל זאת מאחר והוסכם בין גילאון לבנק שההלוואה תכוסה מתשלומי ביטוח לאומי שמוכנסים לחשבון באופן סדיר ומתשלומים אקראיים נוספים שיוכנסו לחשבון לצורך פרעון ההלוואה (סעיף 20 לתצהיר גילאון).
טענה זו לא הופרכה בחקירתו הנגדית של גילאון וגם לא נימצאה לה תשובה הולמת בסיכומי טענות הבנק (סעיף 26 לסיכומים).
לאור כל האמור לעיל אני קובע על כן שהנתבעת לא תהיה זכאית להתגונן כנגד התביעה אלא בטענה הנ"ל הנוגעת לפרעון ההלוואה שלא במועדה, בהתחשב בהסדר שבינה לבין הבנק.
הבנק ישלם הוצאות לטובת המדינה בסכום של -.1,000 ₪ בצרוף ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
לא ישולמו ההוצאות בתוך 30 יום מעת מסירת החלטה זו לידי ב"כ הבנק, תמחק התביעה.
התיק יקבע לקדם משפט על ידי המנ"ת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה למתן רשות להגן

 2. רשות מוגבלת להתגונן

 3. אי מתן רשות להתגונן

 4. מתי תינתן רשות להתגונן

 5. דחיית בקשת רשות להתגונן

 6. מתן רשות להתגונן מוגבלת

 7. רשות להתגונן בטענה אחת בלבד

 8. בקשת רשות להתגונן ללא פירוט

 9. טענת קיזוז בקשת רשות להתגונן

 10. בקשת רשות להתגונן בתביעת בנק

 11. בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 12. סיכויי הגנה בקשת רשות להתגונן

 13. רשות להתגונן ללא חקירת המצהיר

 14. המחאת חוב - בקשת רשות להתגונן

 15. בקשת רשות להתגונן - דמי תיווך

 16. בקשת רשות להתגונן ומחיקת כותרת

 17. חקירת מצהיר בבקשת רשות להתגונן

 18. הגנה לכאורה בבקשת רשות להתגונן

 19. רשות להתגונן בכפוף להפקדת כספים

 20. רשות להתגונן בכפוף להפקדת ערובה

 21. ערעור על דחיית בקשת רשות להתגונן

 22. התניית רשות להתגונן בהפקדת ערובה

 23. חוב בחשבון בנק - בקשת רשות להתגונן

 24. התניית מתן רשות להתגונן בהפקדת כספים

 25. דחיית בקשת רשות להתגונן - חוב לבנק

 26. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 27. ערעור על החלטת רשם ליתן רשות להתגונן

 28. בקשת רשות להתגונן ערבות להלוואת משכנתא

 29. ערבות לחובות חברה - בקשת רשות להתגונן

 30. בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב

 31. דחיית בקשת רשות להתגונן - ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי

 32. ערעור כלפי ההחלטה להתנות את הרשות להתגונן בהפקדת סכום התביעה

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון