חובת דיווח לפי התקנות לעידוד מחקר
חובת דיווח לפי התקנות לעידוד מחקר

להלן החלטה בנושא חובת דיווח לפי התקנות לעידוד מחקר:

החלטה

מונחת בפני בקשתו של המנהל המיוחד לחברת קוריג'ין בע"מ - בפירוק (להלן: "המנהל המיוחד" ו"החברה" בהתאמה), כי אורה לחמשת הדירקטורים לשעבר של החברה (להלן: "המשיבים") להכין דוח ללשכת המדען הראשי ולחתום עליו. כל אחד מהמשיבים מופיע ברשם החברות כבעל תפקיד בחברה.
כעולה מן הבקשה, טרם נקלעה להליכי חדלות פירעון, קיבלה החברה תמיכה כספים מלשכת המדען הראשי, לרבות בפרויקט הנקרא 23879 "איחזור נתונים בין מערכות מחשב הטרוגניות" (להלן: "הפרויקט"). לשכת המדען הראשי טענה בפני המנהל המיוחד כי נושאי המשרה בחברה לא עמדו בהתחייבויותיהם, ולא העבירו דיווחי תגמולים בנוגע לתקופה המתחילה בחודש ינואר 2005 ועד לפברואר 2006. בקשת הפירוק של החברה הוגשה ביום 23.2.2006, וזאת ככל הנראה לאחר מספר חודשים בהם פסקה פעילותה של החברה.
עתה עותר המנהל המיוחד כי בית המשפט יורה למשיבים להכין הדוחות ולחתום עליהם, וזאת נוכח העובדה כי אין באפשרותו לסווג לפרויקט את מידע החברה הנמצא ברשותו, והנוגע לתגמולים, לא כל שכן לחתום על דוח ללשכת המדען הראשי בנוגע לכך.

כל אחד מהמשיבים הגיש תגובתו. סקירת תגובות אלו מעלה כי כל אחד מהם מושך ידיו מן האחריות המוטלת עליו בטענה כי כלל לא נשא במשרה כלשהי בחברה בתקופה הרלוונטית, וכי אין בידי מי מהם כל מסמך ממנו הוא או היא יכולים להפיק את הדוח המבוקש. אף לא אחד מבין המשיבים העלה הצעה אופרטיבית כלשהי על מנת לסייע בידי המנהל המיוחד להכין את הדוח האמור, וחלקם אף הפנו את המנהל המיוחד "לנסות מזלו" בקבלת עזרה ממי מהמשיבים האחרים.

המנהל המיוחד טוען, בתגובתו, כי כל מסמכי החברה נמצאים ברשותו, וכי הוא נכון להעמידם לרשות המשיבים, על מנת שאלו יכינו את הדוח. כן טוען המנהל המיוחד כי קופת הפירוק יכולה לעת הזו לשאת בעלויות רואה חשבון אשר יועמד לרשות המשיבים לצורך הכנת הדוח, אך מסייג זאת בכך שלטעמו, ונוכח הסתלקותם מן החברה בזמן קריסתה בלא שקיימו את התחייבותם להגיש הדוח, הרי שיש להחיל עלויות אלו עליהם.

הכנ"ר, מצטרף בתגובתו לעמדת המנהל המיוחד, תוך שהוא מבהיר כי על המשיבים להכין את הדוח ככל שהוא נוגע לתקופה שטרם הפירוק הזמני, וכי מחובתו של המנהל המיוחד להכין הדוח בתקופה שלאחר מכן.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות לה ובעמדת הכנ"ר ניתנת החלטתי זו.

1.     התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), תשנ"ו-1996 (להלן: "התקנות") קובעות בסעיף 6 את חובת הדיווח של מי שקיבל אישור על פי סעיף 21(א) לחוק לעידוד מסחר בתעשיה, תשמ"ד-1984 (להלן: "החוק"). על פי התקנות, היה על החברה להגיש דוח חצי שנתי על מכירות המוצרים שפיתוחם נעשה בסיוע לשכת המדען, ובהתאם לכך היה על החברה להעביר ללשכת המדען תמלוגים. בהיעדר דיווח, נותן סעיף 45(ב)(2) לחוק את הסמכות לראש מנהל למחקר ופיתוח תעשייתי לדרוש בחזרה את ההטבות שנתן. אין עוררין כי פעולה שכזו, לו תבוצע, תגדיל את חובותיה של החברה ותפגע בקופת הפירוק.

2.     על פי נספח א' לבקשה, לא הוגשו דוחות החברה לשנים 2005-2006, ובסה"כ 4 דוחות, לתקופות 1/2005, 2/2005, 1/2006 ו-2/2006.
המשיב 2 טוען, בתגובתו, כי היה במיעוט במועצת המנהלים וחסר כל שליטה על ניהולה, ומוסיף כי למיטב זכרונו וידיעתו לא היו לחברה מכירות במהלך שנת 2005. כן מפנה המשיב 2 למשיבה 4 לצורך קבלת תשובות ברורות יותר.
המשיב 3 טוען כי סיים כהונתו כדירקטור ביום 24.5.2005.
המשיבה 4 טוענת כי כהונתה כדירקטורית נמשכה מחודש פברואר 2003 ועד לחודש אוגוסט 2005, ומפנה בחזרה למשיב 2. אף למיטב זיכרונה לא היו לחברה מכירות במהלך 2005.
המשיב 5 טוען כי היה מנכ"ל החברה עד לחודש מאי 2005.
המשיב 6 סיים כהותנו כדירקטור בתחילת חודש אפריל 2005.

3.     אין בדעתי להביא את המשיבים לחקירה על תגובותיהם, כפי שהוגשו לבית המשפט. יחד עם זאת, עולה התחושה כאילו כל אחד מהם הפסיק לכהן כבעל תפקיד בחברה בסמוך לקריסתה, ומנצל זאת עתה על מנת לחמוק מהתחייבויותיו עובר למועד פירוקה. כל אחד מהמשיבים כיהן בתפקיד זה או אחר בחברה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2005, היא התקופה הראשונה לגביה מתבקשים דוחות, ודי בכך כדי לקבל את הבקשה לגבי כל המשיבים ככל שהדבר נוגע לדוחות תקופה זו. כן מצהירה המשיבה 4 כי כיהנה כבעלת תפקיד בחברה במהלך המחצית השניה של 2005, ויש בכך כדי לחייבה לסייע בהכנת הדוח הנודע לתקופה זו.
ככל שהדבר נוגע לשתי התקופות בשנת 2006 לגביהן מתבקשים דוחות, הרי שהמנהל המיוחד לא הניח תשתית מספקת לכך שכל המשיבים, ולמצער אף לא אחד מהם, נשא במשרה במהלך תקופות אלו, וזאת נוכח הנספחים אשר צירפו המשיבים לתגובותיהם.
אין באמור ברשם החברות כדי לרפא זאת, שכן ככל הנראה בסוף שנת 2005 נקלעה החברה לקשיים, וחדלה מלמלא את חובותיה לעדכן את המרשם. נוכח העובדה כי בקשת הפירוק הוגשה במהלך חודש פברואר 2006, לא מצאתי לנכון לחייב מי מהמשיבים להכין ו/או לחתום על דוח בנוגע לשנה זו.

4.     לאור האמור לעיל אני מחליטה כי על המשיבים כולם לפעול בתוך 45 יום מהיום להגשת הדוח הנוגע לתקופה 1/2005, וכי על המשיבה 4 לפעול בתוך 45 יום מהיום להגשת הדוח הנוגע לתקופה 2/2005. עלויות האישור הנדרש של רואה חשבון יחולו על קופת הפירוק, ולשם כך יגיש המנהל המיוחד בקשה נפרדת. עם זאת, אין בהחלת עלות זו על הקופה כדי לפטור את המשיבים מהכנת הדוח על פי המסמכים הנמצאים ברשות המנהל המיוחד, וזאת נוכח הקשיים עליהם עמד בסעיף 8(ג) לתשובתו, ונוכח חזקת ידיעתם של המשיבים בנוגע לסיווג הכספים אשר שולמו לחברה על פי פרויקטים.
אינני מחייבת את המשיבים לפעול להגשת הדוחות בנוגע לתקופות 1/2006 ו-2/2006.
אציין, כי הן בפני המנהל המיוחד, והן בפני המשיבים, עומדת האפשרות לפנות לראש המנהל בבקשה לפטור מהגשת הדוח, כאמור בתקנה 6(ד) לתקנות. היה ולא יקבלו פטור זה, חובתם להגיש הדוחות על פי האמור בהחלטתי זו.

5.     נוכח הסתלקות כל אחד מהמשיבים מן החברה תוך זניחת חובותיו כלפי צדדים שלישיים, וכן לאור חוסר שיתוף הפעולה של המשיבים עם המנהל המיוחד, והטלת האחריות ההדדית, אני מחייבת את המשיבים 2-6 בתשלום הוצאות המנהל המיוחד ושכר טרחתו בסך 3,500 ₪ כל אחד, בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת דיווח לפי התקנות לעידוד מחקר

 2. המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי

 3. הוראות להסדרת מסלולי סיוע למכוני מחקר

 4. צו שעת-חירום (היטל מחקר) (מס' 2), תש"ל-1970

 5. צו שעת חירום היטל מחקר והכשרת כח אדם בענף הגומי

 6. חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי, התשס"ג-2002

 7. חוק קרן גרמניה-ישראל למחקר ולפיתוח מדעי, התשנ"ד-1994

 8. חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-2008

 9. חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח-1978

 10. צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה), התשנ"ב-1992

 11. צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992

 12. חוק הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל, תש"ם-1979

 13. תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ''ד-1994

 14. תקנות קרן גרמניה - ישראל למחקר ולפיתוח מדעי (פטור ממסים), התשנ''ה-1995

 15. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"א-2001

 16. כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006

 17. צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי התכשיטים ומוצרי צורפות אחרים), התשמ"ג-1983

 18. תקנות קרן המדע הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים (פטור ממסים), תשל''ח-1978

 19. תקנות הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארצות הברית וישראל (פטור ממסים), תש''ם-1980

 20. צו שעת חירום (היטל מחקר בענפי הדפוס, הנייר, הכריכיות, והמוציאים לאור), התשמ"א-1980

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון