זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

בא כוח המבקש טוען כי לא ניתנה למרשו הזדמנות להישמע ולטעון בטרם התקבלה ההחלטה על מינוי כונס הנכסים. הוא משתית את הטענה על תקנה 26 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979 [להלן - התקנות] הקובעת כדלקמן:

להלן החלטה בנושא תקנה 26 לתקנות ההוצאה לפועל - זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים:

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על החלטות ראש ההוצאה לפועל בעפולה בקשר לכינוס נכסים של דירה שבבעלות המבקש [להלן - הדירה]. בערעור, במידה ותינתן רשות להגישו, יתבקש בית המשפט:

א. להצהיר על בטלות ההחלטות נשוא הערעור;

ב. לחילופין להורות על השעיית תוקפן של ההחלטות ועל דיון בפני ראש ההוצאה לפועל במעמד המבקש, תוך מתן הזדמנות להשמיע את דבריו.

ג. להורות על ביטול מינויו של עו"ד גורן או עו"ד אחר של המשיבה ככונס נכסים, לאור אופן התנהלותו והפגמים הקשים בפעולתו עד כה.

המבקש, הוריו ושתי אחיותיו, התקשרו בחוזה עם המשיבה על מנת שתבנה בניין בן שמונה דירות על מגרש בבעלות המשפחה. מאוחר יותר פרצו בין המשפחה למשיבה סכסוכים הנמשכים עד היום. בשנת 2000 נפתח תיק הוצאה לפועל בעקבות פסק בורר אשר חייב את המבקש ובני משפחתו לשלם למשיבה סכום העולה על 400,000 ₪.


בסוף שנת 2004 נערכה למבקש חקירת יכולת בה הוצגו ההכנסות מהדירה נשוא הבקשה כמרכיב מרכזי בכלכלת משפחת המבקש. בעקבות חקירת היכולת נקבע צו תשלומים המחייב את המבקש לשלם על חשבון החוב סך של 1,500 ₪ לחודש החל מ- 1/05, סכום המבטא את יכולתו הכלכלית של המבקש בהתחשב בכלל הכנסותיו, לרבות דמי השכירות מהדירה נשוא הבקשה. במקביל הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים בקשר לדירה. הבקשה אושרה ביום 6/12/04.

לטענת המבקש, אם תימכר הדירה במסגרת כינוס הנכסים יועברו כספי המכירה לשלטונות המס וזאת בשל צו עיקול הקיים לחובת המשיבה. מאחר וממילא לא תקבל המשיבה את הכסף לידיה אין, לטענת המבקש, כל צורך ותועלת בהליך כינוס הנכסים ומכירת הדירה. טענה זו יש לדחות מיד, שכן אין זה מענינו של המבקש מה ייעשה בכספים שיתקבלו ממימוש הדירה.

בא כוח המבקש טוען כי לא ניתנה למרשו הזדמנות להישמע ולטעון בטרם התקבלה ההחלטה על מינוי כונס הנכסים. הוא משתית את הטענה על תקנה 26 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979 [להלן - התקנות] הקובעת כדלקמן:

"26. שמיעת הצדדים
"ראש ההוצאה לפועל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי בקשת צד, לפני מתן החלטה או צו על פי החוק, או לאחר מכן אם היה סבור כי הדבר דרוש לבירור עובדה או להבהרת טענה, להזמין את הזוכה ואת החייב, או אחד מהם, או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, ולשמוע טענותיהם".

בא כוח המבקש טוען כי הבקשה למינוי כונס נכסים על פי סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 [להלן - החוק] אינה במניין ההליכים שניתן לנקוט אותם על פי בקשת הזוכה בלבד. לדעתו היה על ראש ההוצאה לפועל לקבל את תגובתו לבקשת כינוס הנכסים בטרם יחליט בה. את זה הוא מסיק מלשון סעיף 8(ד) לחוק, שנוסחו להלן:

"8. נקיטת הליכים, הפסקתם וביטולם לפי בקשת הזוכה
"(א) ...
(ד) שר המשפטים רשאי לקבוע בצו הליכים אשר יינקטו על ידי הלשכה על פי בקשת הזוכה בלבד; בצו כאמור לא ייקבעו בקשות להליכים לפי סעיפים 11, 14, 15, 19, 25, 27, 48, 53, 59, 61 עד 64, 67, 69ג, 69יב, 70, 74 והליכים לפי פרק ז'3.
(ה) ..."

בא כוח המבקש מסיק מכך כי המחוקק ראה חשיבות בשמיעת החייב בטרם ימונה כונס נכסים אשר יפעל למימוש נכסי החייב. טענה זו יש לדחות. אכן, לאור הוראות סעיף 8(ד) לחוק הותקן צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א - 2001, אלא שפרשנות הסעיף והצו בידי ב"כ המבקש שגויה, לדעתי. תכליתו של סעיף 8[ד] לחוק היא להסמיך את מחוקק המשנה לצמצם את מספר ההליכים שלשכת ההוצאה לפועל רשאית ליזום בעצמה. מכל מקום ברור הוא שתכליתם של החוק והצו לא היתה להעניק לחייב זכות תשובה או תגובה מראש לבקשות שהזוכה מגיש מעת לעת ללשכת ההוצאה לפועל. גביהן ממשיך לחול הכלל הרחב הקבוע בתקנה 26 לתקנות, המקנה לראש ההוצאה לפועל שיקול דעת באם להזמין את הזוכה להשמיע את דבריו. המחוקק הראשי הנחה מראש את מחוקק המשנה שלא להחיל את הצו שייתן על שורה של הליכים שאותם הלשכה תמשיך להיות מוסמכת לנקוט בד בבד עם יזמתו של הזוכה. ראו גם את הגבלת תחולתו של הצו ללשכות מסוימות בלבד. אין שום מקום להניח כי סעיף 8[ד] לחוק והצו מיועדים לשפר את כוח המיקוח או ההתנגדות של החייב.

עוד טוען בא כוח המבקש כי רק לאחרונה נערכה למבקש חקירת יכולת וניתן צו תשלומים, וכי נקיטת הליך כינוס נכסים בד בבד עם צו התשלומים האמור, אינה ראויה שכן בחקירת היכולת הסתמכה ראש ההוצאה לפועל, בין היתר, על הכנסותיו של המבקש מאותה דירה שעכשיו מבקשים למכור במסגרת כינוס הנכסים. גם טענה זו יש לדחות. הליכי כינוס נכסים וביצוע צו תשלומים בהתאם לחקירת הם הליכים היכולים להתקיים במקביל. אני מפנה לע"א 353/69 צרפתי נגד שטרסמן, פ"ד כ"ג(2) 8, 10. שם נקבע כי צו תשלומים איננו מונע לכשעצמו נקיטת הליכים לשם מימוש פסק הדין, כגון הליכי כינוס נכסים או עיקול נכסים שכן כל ההליכים הללו אינם תלויים וניתן לבצעם כולם או מקצתם, ככל שיש בהם צורך למימוש פסק הדין. ברור כי אם מימוש הדירה לא יספיק לכיסוי החוב ויהיה עוד צורך בתשלומים חודשיים, תתחשב ראש ההוצאה לפועל בירידה בהכנסות המבקש ותתאים את שיעור התשלום החודשי לנסיבות החדשות.


הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,500 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך מתן הוראות

 2. מינוי כונס נכסים

 3. קבלת בקשת צו כינוס

 4. מה זה כונס נכסים ?

 5. צו כינוס נכסים לערב

 6. אישור 324 כונס נכסים

 7. צו כינוס בהסכמת הכונ"ר

 8. האשמות נגד כונס נכסים

 9. מינוי כונס נכסים זמני

 10. חוב מס שבח לכונס נכסים

 11. שחרור מייצוג כונס נכסים

 12. בקשה למתן צו כינוס זמני

 13. חזרה מהצעה בכינוס נכסים

 14. פטור ממס שבח כונס נכסים

 15. צו הכינוס לאחר קניית רכב

 16. ערובה להוצאות חברה בכינוס

 17. סמכות חקירה של כונס נכסים

 18. משרד עורכי דין כינוס נכסים

 19. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

 20. כיסוי ביטוחי בכינוס נכסים

 21. בקשת כונס נכסים לנתק חשמל

 22. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 23. התנאים למתן צו כינוס נכסים

 24. מינוי כונס נכסים על מקרקעין

 25. בקשת כונס נכסים לאישור הסכם

 26. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 27. פטור מס שבח מינוי כונס נכסים

 28. מינוי כונס נכסים מטעם הנושים

 29. סמכות כונס נכסים לפטר עובדים

 30. בקשה לביטול מכר בכינוס נכסים

 31. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 32. פינוי דירה שכורה בכינוס נכסים

 33. חיוב קופת כינוס בתשלומי ארנונה

 34. דמי תיווך על דירה בכינוס נכסים

 35. צו כינוס לנכסים עקב הסתבכות מעסק

 36. דחיית בקשה למתן צו כינוס נכסים

 37. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 38. פעולות כונס נכסים ללא הצדק סביר

 39. בקשה לדחות מתן תשובה לכונס נכסים

 40. תיקון ליקויי בטיחות בכינוס נכסים

 41. צו לכינוס נכסים בגין חובות מוצהרים

 42. התנגדות הכונ"ר למתן צו כינוס נכסים

 43. חוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים

 44. זכות טיעון לפני מינוי כונס נכסים

 45. תביעה נגזרת של חברה בכינוס נכסים

 46. העברת כספים מקופת הכינוס לנושה מובטח

 47. בקשה להצטרף כנושה לבקשה למתן צו כינוס

 48. העברת כספי פטור ממס שבח לכונס הנכסים

 49. מינוי שותף במשרד עורכי דין לכונס נכסים

 50. פירוק שיתוף בדירת מגורים על ידי כונס נכסים

 51. מינוי כונס נכסים אך ורק לצורך רישום בית משותף

 52. בית המשפט נתן צו לכינוס נכסים על פי בקשת החייב

 53. לא ראוי לשחרר כספים לחייב טרם שהושלם הליך הכינוס

 54. בקשת כונס להימנע מלמלא אחרי הוראות צווי העיקול

 55. טענה כי התנהלות הכונס הביאה דווקא לירידת ערך הנכס

 56. נקבע כי יש להמשיך בהליכי הכינוס חרף סילוק החוב לנושה המובטח

 57. כל עוד לא אושרה ההצעה בידי כונס הנכסים עדיין היא בגדר הצעה בלבד

 58. כללי פשיטת הרגל (מינוי כונסי נכסים ונאמנים ושכרם) התשמ"ה-1985

 59. האם ביהמ"ש המחוזי קבע סכום הוצאות כולל אשר התייחס גם לשכ"ט הכונס

 60. נטען כי הדירה נשוא צו הכינוס נפרצה ושופצה במהלך הליך המכירה בלי רשות

 61. תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ''א-1981

 62. נטען כי בקשת הכינוס הוגשה שלא כדין שכן טרם חלפו 6 חודשים ממועד התשלום הראשון

 63. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון