התנגדות לביצוע שיק
התנגדות לביצוע שיק

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע שיק:

החלטה

החלטה זו הינה בהתנגדות לביצוע שיק ע"ס 6,750 ₪ אשר נמשך ע"י המבקש לפקודת המשיבה.

המבקש נחקר בקצרה על תצהירו וב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

לטענת המבקש, המשיבה הוזמנה לבצע חילוץ של מחפר מכני כבד מאתר בנייה והעמסתו על מוביל ציוד מכני כבד. לטענת המבקש, המשיבה באמצעות נהג המנוף שהגיע לאתר הפעילה אמצעי לחץ וסחיטה לא הוגנים, דרשה לקבל את התשלום באמצעות שיק מראש וכן לקבל חתימה מראש על טופס אישור ביצוע העבודה. המבקש בחוסר ברירה נכנע לתנאי המשיבה ומסר את השיק נשוא ההתנגדות וחתם על טופס אישור ביצוע העבודה.

כמו כן, המבקש טוען בתצהירו, כי הוצאו באונס מחמאות בכתב על גבי תעודת המשלוח שנרשמו מראש טרם ביצוע העבודה.

לטענת המבקש, המשיבה גרמה נזק ועזבה את האתר בטרם בוצעה העבודה ומבלי שהועמס המחפר על המוביל.

לטענת המבקש, עומדת לו טענת הגנה של כשלון תמורה מלא, שכן העבודה בגינה נמסר השיק לא בוצעה ולא נתקבלה כל תמורה בגין השיק.

לאחר שעיינתי בבקשת ההתנגדות ובסיכומי טענות הצדדים, אני מורה כדלקמן.

המבקש אישר בחקירתו הנגדית כי המסמך הנזכר בס' 3 לתצהירו כ"תעודת המשלוח" עליה חתם הינו אישור ביצוע עבודה אשר הוגש וסומן כמוצג מש/1.

טענת הגנתו של המבקש הינה טענת כשלון תמורה מוחלט, היינו, כי המשיבה לא ביצעה כלל את העבודה שלשמה נמסר לה שיק. המבקש טוען בס' 3 לתצהירו, כי חתימתו על מסמך מש/1 שהינו טופס "אישור ביצוע עבודה" וכן הוספת המחמאות על גבי אותו מסמך על ידי מנהל העבודה הוצאו מהם תחת הפעלת לחץ וסחיטה לא הוגנים ונרשמו עוד בטרם תחילת העבודה.

המשיבה בסיכומיה, טוענת, כי הגנתו של המבקש הינה הגנת בדים. לטענת המשיבה, טענת המבקש, לפיה, חתימתו על גבי המסמך מש/1 נעשתה תחת הפעלת אמצעי לחץ וסחיטה לא הוגנים מצד המשיבה, הינה טענה סתמית, חסרת כל היגיון, אשר נטענת ללא כל פירוט עובדתי.

כמו כן, טוענת המשיבה, כי המחמאות אשר הוספו על גבי המסמך מש/1 על ידי אחיו של המבקש שהינו מנהל העבודה באתר, מר איציק שמעון, אינה מתיישבת עם טענות המבקש בדבר הפעלת לחץ או כפיה.

הלכה פסוקה היא, כי לא תינתן רשות להתגונן למבקש שלא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו, וכי אין די בהעלאת טענה סתמית של כפיה ו/או עושק ו/או מירמה, אלא על המבקש לפרט כדבעי טענות מעין אלה.

במקרה דנן, המבקש טוען, כי חתם על המסמך מש/1 ומסר את השיק עוד בטרם ביצוע העבודה נכח הפעלת אמצעי לחץ וסחיטה לא הוגנים מצד נהג המנוף שהגיע לאתר מטעם המשיבה. המבקש מציין בס' 4 לתצהירו, כי נכנע לתכתיבה ולדרישתה של המשיבה מחוסר ברירה. המבקש אינו מפרט בתצהירו מהם אותם אמצעי לחץ וסחיטה לא הוגנים אשר הופעלו על מנת שייתן מראש טרם ביצוע העבודה את השיק ויחתום על אישור ביצוע העבודה (מסמך מש/1).

בהעדר פירוט כאמור יש לדחות טענת המבקש בדבר קיומה של כפיה ו/או הפעלת לחץ בלתי הוגן, בעטיים נחתם מסמך מש/1, אולם אין בדבר כדי לסתור את טענת המבקש, כי המשיבה התנתה את ביצוע העבודה בחתימת המבקש על מסמך מש/1 עוד בטרם תחילת העבודה.

ב"כ המשיבה ערכה חקירה קצרה ביותר של המבקש, אשר לא נגעה ולא התייחסה לטענות ההגנה של המבקש כפי שאלה מופיעות בתצהיר, ובכלל זה, לא נחקר המבקש על טענתו כי השיק והמסמך מש/1 נחתם ונמסר למשיבה עוד בטרם תחילת העבודה.

קיומה של הערה בכתב יד ע"ג מסמך מש/1, בדבר שחרור המשיבה מאחריות לנזק שייגרם למחפר כתוצאה מביצוע פעולת ההרמה, מתיישבת עם טענת המבקש כי מסמך זה נערך עוד בטרם תחילת העבודה שאם לא כן, לא היה כל צורך לרשום הערה כזו לאחר שהעבודה בוצעה.

המבקש בתצהירו, מאשר כי המחמאות אשר נרשמו ע"ג טופס אישור ביצוע העבודה (מש/1) נרשמו על ידי אחיו מר איציק שמעון, מנהל העבודה באתר. רישום מחמאות בדבר טיב ביצוע העבודה הינו במהותו עניין וולנטרי, אשר עפ"י הגיון הדברים נרשם לאחר ביצוע והשלמת העבודה ולא טרם ביצועה. לטענת המבקש, המחמאות הוצאו מחמת "אונס" טרם תחילת העבודה. המבקש אינו נותן בתצהירו כל פירוט מהו אותו מעשה כפיה ו/או אילוץ במסגרתו "הוצאו" מחמאות אלה מצד ג'.

על כן, בהעדר פירוט של מהות הכפיה או האונס יש לדחות טענה זו של הוצאת המחמאות תחת כפיה ו/או אילוץ טרם ביצוע העבודה.

משדחיתי את הטענה לפיה, המחמאות הוצאו ממנהל העבודה באתר מחמת כפיה ו/או אילוץ עוד בטרם תחילת העבודה, המסקנה המסתברת הינה, כי רישום זה של המחמאות נרשם לאחר סיום העבודה, דבר העומד לכאורה בסתירה לגרסת המבקש לפיה, המשיבה לא ביצעה את העבודה כלל וכלל.
יחד עם זאת, מאחר והמבקש לא נחקר על ידי ב"כ המשיבה בעניין זה, הרי שגרסתו של המבקש לפיה, המחמאות נרשמו על ידי מנהל העבודה עוד בטרם תחילת העבודה, הינה גרסה שלא הופרכה הגם שבנסיבות שפורטו לעיל, בהן לא שוכנעתי כי המחמאות ניתנו טרם ביצוע העבודה, הרי שההגנה אותה מעלה המבקש הינה בבחינת הגנה דחוקה עד מאוד.

לאור המפורט לעיל, ניתנת למבקש רשות להתגונן בכפוף להפקדת סך של 4,000 ₪ אשר יופקדו בקופת ביהמ"ש תוך 30 יום מקבלת ההחלטה.

לא יופקד הסכום האמור, תוך המועד שנקצב, תידחה ההתנגדות.

היה ויופקד הסכום, ישמש תצהירו של המבקש כתב הגנה והמזכירות תזמן הצדדים לקדם משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון