התנגדות לביצוע שטר חוב
התנגדות לביצוע שטר חוב

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע שטר חוב:

החלטה

א.     כללי וטענות הצדדים
1.     זו התנגדות לביצוע שטר חוב ע"ס 200,000 ₪ קרן ליום 3.9.03, חתום על ידי המבקשת כעושה. סכום החוב בתיק ההוצל"פ כיום 352,882 ₪.

2.     לטענת המבקשת, בהתנגדות, שימשה כזכיין של מכירת מוצרי התינוקות של המשיבה. בעת שהשטר ניתן למשיבה לא ניתנה כל תמורה בגינו על ידי המשיבה והכוונה הייתה שישמש בטחון לרכישות עתידיות ככל שיבוצעו, ואולם בגין רכישות עתידיות שבוצעו נמסרו שיקים פרטניים, משכך השטר נותר ללא תמורה.
     כן נטען להעדר חוב עובר לסיום הקשר בין הצדדים, נטען שהיתרה של המבקשת בכרטסת המשיבה ליום 3.5.04, הינה 120,127 ₪ בחובה. מולה קיימת יתרת זכות נטענת בסך 320,000 ₪ ובגין החזר מלאי,עובר לסגירה (לטענת המשיבה מדובר בסך 250,000 ₪ בלבד). כמו-כן קיים אצל המשיבה פיקדון בסך 100,000 ₪ שהיה אמור להיות מוחזר עם סגירת החנות ב - 30.5.04, ולא הוחזר מכאן שקיימת יתרת זכות גבוהה למבקשת ולא יתרת חובה כמצוין בכרטסת.
     כן נטען לזכות קיזוז בגין נזק של הפרת התחייבות המשיבה לגבי שיעור הרווח הגולמי בחנות. נטען שסוכם על רווח גולמי של 30 - 45%, שעה שבפועל לא היה, ואף לא הספיק לכסות את ההוצאות הקבועות של החנות שגרמה להפסדים כבדים ובסכום העולה על 500,000 ₪ ועל פי תחשיב רו"ח, שהוא בעלה של המבקשת. נטען גם לאי משלוח הודעת חילול ואי משלוח דרישה לפירעון.
     המשיבה, כעולה מן הדיון בהתנגדות וסיכומיה, כופרת בטענות לעיל.

ב.     דיון, טענות המשיבה והכרעה
3.     קודם לדיון בהתנגדות לגופה, התקיים דיון ב - 5.9.06 ובסיומו הוחלט להאריך את המועד להגשת התנגדות עד למועד בו הוגשה בפועל, תוך השתת הוצאות בעניין על המבקשת.

4.     לגבי ההתנגדות לגופה נחקרה המבקשת על תצהיר ההתנגדות, ואישרה כי השטר ניתן להבטחת הסכם הזכיינות, כי בנוסף ליתרת חובה בכרטסת בסך כ - 120,000 ₪ שצוינו לעיל, קיים חוב נוסף על סך 290,000 ₪ ונובע מ- 3 שיקים שחזרו לאחר סגירת החנות, כך שיתרת החוב הינה 410,000 ₪. כן אישרה שיתכן וישנם שיקים שחזרו מחוסר פירעון מפברואר 2004 אם כי לא יודעת עליהם. המבקשת אישרה שזוכתה בסך של כ - 97,500 ₪, זיכוי לפי השם בייביז, שהיא חברה נוספת שפתחה המשיבה בשם "בייביז פיפו" שגם ממנה משכה סחורה והזיכוי הועבר לחברה זו, ושהסחורה התקבלה ממנה על פי תנאי הזיכיון.
     המבקשת חזרה על טענותיה לעניין ההפסדים בגין אי קיום התחייבות לעניין שיעור רווח גולמי ומכירת מוצרים ללא רווחיות.

5.     המשיבה טוענת בעקבות חקירת המבקשת כי ברור שהשטר ניתן להבטחת חיובים עתידיים, קיים פטור מדרישה ומהודעת חילול בשטר גופו, כי אין בהסכם שצורף כל התחייבות לרווחים ו/או פערי רווחים. לגבי יתרת החוב הנכונה לכרטסת שצורפה נטען שיש להוסיף לה סך של 290,000 ₪ בגין שיקים חוזרים, להתעלם מן הזיכוי בסך 97,000 ₪ שקשור לחברת בייביז, ומקורו בהחזרת מלאי בו זיכתה אותה חברה, ומכל מקום יעמוד אז החוב על כ - 500,000 ₪, וגם אם נפחית ממנו, את ספירת המלאי והפיקדון, קיים עדיין חוב גבוה. נטען עוד כי טענת הקיזוז מעבר לאי הוכחה זכות מהותית לגביה גם לגופה סתמית ונעדרת פירוט לעניין הסכומים הנדרשים בגינה.
     לסכום - נטען שמדובר בהגנת בדים, שהסכם הזיכיון הופר, חזרו שיקים שניתנו, ונותרה יתרת חוב גבוהה בכרטסת.

6.     לאחר העיון בחומר שבתיק, הדיון וטענות הצדדים, אני מחליט כדלקמן:
     אני מקבל שמדובר בשטר שנמסר להבטחת חיובים כספיים על פי הסכם הזיכיון ואין לקבל הטענה שנעדר תמורה, או חל בעניין כשלון תמורה, שכן ברור כי סחורות באשראי סופקו, וכי שיקים שנמסרו תמורתן בוטלו ו/או לא שולמו.
     עובר לסיום הקשר בין הצדדים לא נערכה התחשבנות מוסכמת, כאשר למשיבה טענות בגין יתרת חוב פתוחה בכרטסת, ובגין שיקים שחזרו, וסכומה בגובה השטר לפחות.

     למבקשת טענות לזיכוי שמגיע בגין החזר מלאי, זכות להחזר פיקדון וטענת קיזוז בגין נזקי הפרת הסכם (לעניין שיעור הרווח) מצד המשיבה.
     אינני רואה מקום ליתן למבקשת רשות להגן בקשר לטענותיה לזכות קיזוז ובגין הפרת הסכם הזיכיון, לעניין שיעורי הרווח. איני סבור שיש מקום לכרוך עניין ובירור זה בשאלת בירור החבות השטרית בקשר להבטחת תמורת אספקת סחורה שניתנה באשראי, ככל שלמבקשת טענות בעניין זה תתכבד ותגיש תביעה נגדית כפי שתמצא לנכון.

     נותרה שאלת יתרת החשבון ליום סיום הקשר בין הצדדים, לא נסתר בשלב זה שלזכות המבקשת עומד פיקדון בסך של 100,000 ₪ אצל המשיבה, ולמבקשת טענת לזיכוי בגין מלאי של 320,000 ₪, נראה שבעניין שווי הזיכוי הצדדים חלוקים והמשיבה סבורה ששיעורו הכולל נמוך יותר, וחלקו בא לביטוי בהתחשבנות בין המבקשת לחברה אחרת של המשיבה שסיפקה סחורות למבקשת ועל פי תנאי הזיכיון. אני סבור שבשאלה זו יתרת ההתחשבנות ובהתחשב ממה שצוין לעיל, יש ליתן למבקשת רשות להגן. קיימת הגנה לכאורית אפשרית, וכן המשיבה אינה מעידה בשלב זה, ועדותה נחוצה לעניין זה.

     יחד עם זאת, נראה כבר בשלב זה שהגנת המבקשת דחוקה לעניין יתרת ההתחשבנות, ולפיכך מתן הרשות מותנית בהפקדת עירבון במזומן או ערבות בנקאית צמודה למדד על סך 60,000 ₪, ובתוך 45 יום מקבלת המבקשת החלטתי.
     לא תופקד הערובה במועד תדחה ההתנגדות וייפסקו הוצאות.
     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון