התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע צ'ק שחזר:

החלטה

א)     כללי וטענות הצדדים

 1.      זו התנגדות לביצוע שני שיקים ע"ס קרן 50,000 ₪ שז.פ 24/12/03 ו-24/3/03, משוכים ע"י המבקש לפקודת המשיבה, ושחוללו באי פירעון.
 2.      המבקש טוען כי סכום השיקים נפרע במזומן, ובסך כולל של 200,000 ₪, ששולם עבור 4 שיקים, כולל השניים נשוא הדיון כאן, שסכומם הכולל 200,000 ₪.

     כן נטען לחוב של המשיבה למבקש ובגין הסכם זכיינות בין הצדדים שהופר ע"י המשיבה, שהנו בר קיזוז ומגיע לסך 158,574 ₪.
3.      המשיבה טוענת כי טענת הפירעון הנה טענת בדים מופרכת וחסרת כל בסיס. לגבי טענת הקיזוז נטען שאינה עומדת בפני עצמה, אלא נסמכת על הסכם הזכיינות שלא בא אל העולם, שהרי, לטענת המשיבה, המבקש טוען לפירעון הסכום, מכוח הסכמות בע"פ לרכישת חלק הבעלות במשיבה, משמע, לגרסתו שלו, לא שולמו כספים בגין הסכם הזכיינות (בסך 200,000 ₪), ומכאן שלא יכולות להיות למבקש עילות תביעה מכוחו.

ב)     דיון
4.      המבקש נחקר על תצהירו בחקירה נגדית, והצדדים הגישו סיכומים בכתב עפ"י החלטתי בעניין. המשיבה מעלה מספר קשיים בקשר לטענת הפירעון במזומן, העיקרית שאין כל תיעוד, קבלה, פתק, פתקונת, לגבי ביצוע תשלומים בסדר גודל שכזה, כאשר מאידך השיקים שהמזומן בא לפורעם נותרים אצל המשיבה. העדר קשר אובייקטיבי כלשהו בין משיכות המזומנים למקורותיהם השונים, כפי תיאור המבקש, והעברתם דווקא למשיבה שהנה חברה מסודרת, סתירות בין האמור בתצהיר, ובדיון, לגבי אופן ביצוע התשלום, במספר פעמים ו/או בפעם אחת, אי העלאת טענת הפירעון במשך כ-6 חודשים ממועד חזרת השיק הראשון ב 24/12/03 ועד לאחר מכתב המבקש נספח ה' להתנגדותו - שגם בו, וחרף הפירוט שבו, עניין זה לא עלה כלל.
     אני סבור שבשלב הדיוני הנוכחי וחרף הקשיים הלא מבוטלים עליהם מצביעה המשיבה באמצעות ב"כ בסיכומיה, לא ניתן לקבוע שטענת הפירעון הנה בבחינת הגנת בדים שיש לדחות כבר בשלב דיוני זה. מופיע בתצהיר פירוט די מפורט לגבי אותם 200,000 ₪, נכון שאין שום דבר בחתימת המשיבה והקושר אותה לאותם כספים, ולמעט נספח ד' שהוא הודעה על העברת מניות מיום 15/10/03, שנחזית להיות חתומה על ידי גב' גלית כהן, וכאשר ביום 13/10/03 (יומיים בטרם החתימה) בוצעה ע"י המבקש משיכת מזומנים בסך 120,000 ₪, לפי נספח ח1 שצירף, סמיכות הזמנים בין משיכת המזומן לבין חתימת כתב העברת המניות, מחייבת לדעתי בירור העניין במשפט, תוך שמיעת גרסת המשיבה.
     מבין השיטין, למשל סעיף 49 לסיכומי המשיבה, עולה שהמשיבה מדגישה כי לא קיבלה את הסך 200,000 ₪ שהנו תולדה של הסכם הזכיינות ושנחתם בין הצדדים, שאלה היא בשלב זה, האם יתכן ששולמו 200,000 ₪, אך בגין העברת מניות ולא בגין הסכם הזכיינות, ושאלת משנה, בהנחה שהסכם העברת המניות לא יצא אל הפועל, האם ניתן לייחס את התשלום לשיקים נשוא הדיון כאן. עניין זה טעון בירור בדיון שבפני.
5.     באשר לטענת הקיזוז, אני מקבל את עמדת המשיבה שעפ"י תצהיר ההתנגדות עצמו הסך 200,000 ₪ שולם עבור חלק מן הבעלות במשיבה (מו"מ לעניין העברת מניות), ובמקום התשלומים בגין חוזה הזיכיון, משמע הסכם הזיכיון לא הושלם ובא לידי גמר, ומכאן שאין מקום לתבוע על פיו כספים המגיעים למבקש. יצוין עוד שהמבקש במכתבו נספח ה', כותב כי כל עוד היה מו"מ לכניסתו לשותפות במשיבה דחה את דרישתו לתשלום התקבולים המגיעים לו, משמע גם המבקש סבר שהסכם הזכיינות מוקפא עד למועד מכתבו, ואילו הסכומים שתובע קיזוזם מועדם עד ל 6/04. רק אם יוכח שבעקבות כישלון המו"מ/ הסכם להעברת המניות ותשלום נטען מכוחו, ניתן לחזור ולהחיות מחויבויות עפ"י הסכם הזיכיון, ולראות במה ששולם, במזומן, אם שולם, ובמסגרת המו"מ להעברת המניות, כתמורת אותו הסכם (זכיינות), המצמיח זכות תביעה למבקש מכוחו, ניתן יהיה לברר עניין זה. בהליך ההתנגדות שבפני לא ראיתי תשתית לכאורית מספקת ל"הקפאתו" ויציאתו מ"הקפאה" של הסכם הזכיינות ובמועדים שצוינו, ולפיכך איני רואה מקום לבירור חבות נגדית נטענת מכוח תביעה עפ"י הסכם הזכיינות, ובמסגרת בירור החבות בגין השטרות כאן, זכותו של המבקש להגיש תביעות בגין אותו הסכם וככל שסבור שזכאי לכספים מכוחו, בהליך נפרד.

ג)     סוף דבר
6.      נוכח כל האמור ניתנת למבקש רשות להגן בטענה שפרע סכום השיקים במזומן כמפורט בתצהירו לעניין זה. טענת הקיזוז נדחית, וכאמור לעיל, לגבי המשך הדיון אני קובע : -

 1.      תצהיר המבקש יהווה כתב הגנה.
 2.      הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים כדקלמן : -

     המבקש/ נתבע עד יום 25/9/05, המשיבה/ תובעת עד יום 10/11/05.
3.      באם מי מהצדדים מבקש להעיד אדם שאין באפשרותו להגיש תצהיר מטעמו, יגיש בקשה לביהמ"ש לזמנו לעדות ללא תצהיר, בצירוף הנימוקים הרלבנטיים.
4.      נקבע לקד"מ ליום 1/12/05 - שעה 15:00.
     חובת התייצבות על בעלי הדין עצמם למועד שנקבע.
התיק יועבר למנ"ת ביהמ"ש - עו"ד טל אלימלך, לצורך ניסיון גישור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון