התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

להלן החלטה בנושא התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד:

החלטה

1.     בפני התנגדות לביצוע שטר המתייחסת לביצוע שלושה שקים ע"ס 6,000 ₪ כל אחד מהם ואשר מועדי פירעונם 30/5/05, 30/6/05 ו 30/7/05.
שלושת השקים הוצאו ע"י המבקשת לפקודת המשיבה תוך הגבלת סחרותם, דהיינו, למוטב בלבד. המבקשת בטלה את השקים לטענתה בשל כשלון תמורה מלא.

2.     ראשון הנני לדחות טענת ב"כ המשיבה בדבר חוסר פירוט. ההגנה פשוטה ומפורטת דיה. העובדה היחידה שלא הוזכרה בתצהיר נציג המבקשת היא הסיבה לאופן ביצוע העסקה כפי שבוצעה. אינני סבורה כי התצהיר לוקה אך ורק בשל העדר הסיבה לאופן ביצוע העסקה. כפי שיובהר בהמשך אין בסיבה זו כדי להעלות ולהוריד באשר להגנתה של המבקשת מפני התביעה. כמו כן, כל מה שהחסיר נציג המבקשת בתצהירו הושלם בחקירתו הנגדית.

3.     העובדות שאינן שנויות במחלוקת הינן כמפורט להלן:
המבקשת התקשרה עם חברת אור בנין בע"מ לצורך ביצוע עבודות שיפוץ במלון אותו מנהלת המבקשת. המשיבה היתה אמורה לספק את חומרי הבנין לצורך אותן עבודות שיפוץ. מאחר וחברת אור בנין היתה חייבת כספים למשיבה, בקשה מהמבקשת להוציא שקים בגין עלות חומרי הבנין לפקודת המשיבה.
הזמנת חומרי הבנין ומסירה בפועל של השקים לידי המשיבה בוצעו ע"י חברת אור בנין.

4.     הצדדים חלוקים הן באשר לאספקת חומרי הבנין כמזומן והן באשר לתוצאה המשפטית של העדר התמורה. לטענת המבקשת לא בוצעה אספקת חומרי הבנין לידיה ועל כן, אין היא חבה בתשלומם.
גרסתה של המשיבה היא כי התמורה סופקה לחברת אור בנין במחסני המשיבה ועל כן יש לדחות את הטענה בדבר כשלון תמורה מלא. לצורך הענין מפנה ב"כ המשיבה לתעודת המשלוח אשר צורפה לתגובתה לבקשה להעברת מקום הדיון.

5.     אין ספק כי בפי המבקשת הגנה הראויה להישמע. כשלון תמורה מלא הינה הגנה טובה כנגד הנפרע על פי השטר. אלא, שלטענת ב"כ המשיבה, בפועל אין המבקשת והמשיבה צדדים קרובים מאחר ועסקת היסוד לא נכרתה בניהם. בעוד שלטענתה המבקשת, שלחה שליח מטעמה לצורך רכישת הסחורה אותה היתה המשיבה אמורה לספק לה, טוענת המשיבה כי רק אור בנין היא שכרתה הסכם לרכישת הסחורה ושילמה באמצעות השקים המבוצעים בתיק זה. כך או כך אין די בעובדה כי המבקשת והמשיבה הינם צדדים רחוקים לשטר. אין די בכך כדי לדחות טענת הגנה של עושה השטר. ניתן להעלות טענת הגנה גם כנגד צד רחוק לשטר במידה שאינו אוחז כשורה בשטר דהיינו, יוכח כי לא ניתנה תמורה בין האוחז לבין הצד הקרוב לו בעסקת היסוד ו/או השטר סוחר שלא בתום לב. כך שגם אם נקבל טענת המשיבה כי הינה צד רחוק למבקשת, עדיין טענה מצד המבקשת בדבר כשלון תמורה מלא מחייבת אוחז להוכיח כי הינו אוחז כשורה בשטר בתום לב ובעד ערך. ראה לצורך הענין בספרו של פרופ' שלום לרנר - "דיני שטרות" בעמ' 353 - 355.

6.     כפי שצויין קודם לכן, שאלת הערך שנויה במחלוקת כמו גם תום הלב. העובדה שהשקים נרשמו לפקודת המשיבה עשוי לפגום בתום ליבה. סעיף 28 לפקודת השטרות קובע כי אוחז כשורה הינו אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין על פי מראהו ובעת שנטל את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קניינו של המסחר פגומה.
פגם בזכות הקניין של המסחר בין השאר הוא השגת השטר על ידי רמאות או כשהוא מסחר את השטר אגב מעילה באמון.
העובדה שהשקים נרשמו לפקודת המשיבה ולא לפקודת אור בנין היתה צריכה להעלות חשד אצל המשיבה הדורשת שאלה וחקירה. ויתכן ויוכח כי היה על המשיבה לברר את תנאי ההסכם שבין המבקשת לאור בנין ולוודא כי הסחורה אכן תגיע לידי המבקשת.
עולה מעדותו של נציג המבקשת כי גם אם אכן סופקה התמורה לאור בנין, הרי שאור בנין פעלה ברמאות או לכל הפחות מסרה השקים אגב מעילה באמון המבקשת ודרשה את הסחורה לידיה בלא להעבירה לידי המבקשת.

7.     כל השאלות הנ"ל הינן שאלות שבעובדה שיש לבררן כך שאם יוכחו יפטרו את המבקשת מתשלום השקים.
לפיכך, הנני ליתן למבקשת רשות להתגונן.
המבקשת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד שתקבל לידיה את ההחלטה.
     הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ + מע"מ בהתאם לתוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון