הפקדת ערובה - תושב עזה
הפקדת ערובה - תושב עזה

להלן החלטה בנושא הפקדת ערובה - תושב עזה:

החלטה

1.     בפניי בקשת מדינת ישראל - משרד הבטחון (להלן: "המבקשת") להורות למר ואיל מחמד עבדאללה אלעשר (להלן: "המשיב") להפקיד ערובה להבטחת הוצאות המבקשת הניתנת למימוש בישראל (הפקדת מזומנים ו/או ערבות בנקאית צמודת מדד בלתי מוגבלת בזמן) מכוח סמכותו של ביהמ"ש על פי הוראת תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

2.     המבקשת תומכת בקשתה בעובדה שהמשיב מתגורר בעזה, דהיינו מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, ועל כן לא תוכל המבקשת להיפרע על הוצאות שייפסקו לזכותה עם דחיית התביעה. עוד טוענת המבקשת, כי סיכויי התביעה קלושים כפי שמצטייר מטענות המבקשת בכתב ההגנה ולנוכח העובדה שהמשיב נפגע במהלך פעילות מלחמתית שבעטיה קמה למבקשת טענת חסינות ובפועל הוצאו על ידי המבקשת הוצאות נכבדות לצורך הדיפת התביעה הן ביחס לאיתור העדים והן עבור חקירות פרטיות שבוצעו על ידה.

3.     המשיב מתנגד לבקשה. לדבריו, עצם היותו של המשיב תושב הרשות הפלסטינית אינה מקנה למבקשת זכות אוטומטית לחיוב המשיב בהפקדת ערובה. כן טוען המשיב, כי ראוי לדחות את הבקשה הן לנוכח השלב שבו הוגשה הבקשה, מצבו הקשה של המשיב והן בשל סיכוייה המבוססים של התביעה.

4.     לאחר ששבתי ושקלתי את טענות הצדדים, ראיתי לדחות את הבקשה. להלן אפרט:

5.     המבקשת לא תמכה את בקשתה בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בבקשה.

6.     כב' השופט א. גרוניס בפסק הדין בעניין רע"א 7543/04 שמואל ליסטר נ' אשר ליסטר ואח', תק-על 2004(4) 51, בהתייחסו לתקנה 519 לתקנות הבהיר את תכליתה של ההוראה לאור החשיבות שמייחס ביהמ"ש לזכות הגישה לערכאות:

"תכליתה של ההוראה המסמיכה את ביהמ"ש להטיל ערובה הינה מניעת תביעות סרק והבטחת תשלום הוצאותיו של הנתבע, בפרט במקרים בהם נראה כי סיכוייה של התובענה קלושים. עם זאת, לאור חשיבותה הרבה של זכות הגישה לערכאות שיפוטיות, הכלל הוא כי אין ביהמ"ש מחייב תובע במתן ערובה להוצאות הנתבע מחמת עוניו בלבד" (ראה גם ע"א 2808/00 שופרסל בע"מ נ' אורי ניב, פ"ד נד(2) 845).

7.     המדובר בתביעה לנזקי גוף שנגרמו למשיב, לטענתו, כתוצאה מירי של אנשי כוחות הבטחון לאחר שנלכד בידיהם ומטווח קצר ואשר הוגשה על ידי המשיב לביהמ"ש ביום 14/9/98.

     בקשה זו הוגשה לביהמ"ש בתאריך 23/10/05, כשבע שנים לאחר הגשת כתב התביעה לביהמ"ש וכשנה לאחר שהסתיים שלב קדם המשפט.

     בהסכמת המבקשת הוגשה תגובתו של המשיב לבקשה רק עתה וזאת לאחר שנשמעו מרבית הראיות בישיבות הוכחות שהתקיימו בחלקן לפני הגשת הבקשה ביום 16/6/05 ובחלקן לאחריה ביום 27/12/05 וביום 28/12/05 בהן נחקרו עדי המשיב, המומחה מטעם ביהמ"ש פרופ' א. פינסטרבוש וכן המצהיר מטעם המבקשת, אלא ששמיעת עדי יתר המבקשת נמנעה בשל אי התייצבותם של העדים לביהמ"ש (עמ' 76 לפרוטוקול). כך נותר עדיין לשמוע בישיבת ההוכחות הקבועה ליום 7/3/06 לבקשת המבקשת את עדותם של עדיה שלא התייצבו לישיבת ביהמ"ש אשר היתה קבועה ליום 28/12/05 ושל המומחים הרפואיים מטעם הצדדים לנוכח עמדתה של ב"כ המבקשת.
8.     חרף העובדה שתקנה 519 לתקנות אינה קובעת מועד להגשת בקשה להפקדת ערובה, סבורה אני כי יש לייחס חשיבות גם למועד הגשת הבקשה. מבקשת המבקשת עולה כי ההוצאות הנכבדות שהוצאו על ידה הוצאו כבר בפועל הן לצורך איתור העדים והן לצורך ביצוע חקירות פרטיות. בשלב זה כל שנותר בענייננו הינו לשמוע ישיבת הוכחות אחת אשר בסיומה יוכלו בעלי הדין לפנות לעריכת סיכומים שעה שהמדובר בתביעה שהוגשה כבר לפני כשבע שנים ואין ספק שמרבית ההוצאות המשפטיות, אם לא כולן, וכפי שאף עולה מהאמור בבקשת המבקשת, הוצאו כבר על ידי הצדדים.

     לפיכך ומשהמבקשת אינה צפויה עוד להגדלה של הוצאותיה באופן משמעותי בשל השלב שבו נמצא הדיון, ולו רק בשל כך, ראיתי לנכון לדחות את בקשת המבקשת.

9.     זאת ועוד, מבלי שיש באמור קביעה בדבר סיכויי התביעה, הרי משנשמע חלק ניכר מהראיות בתיק לא ניתן עוד לקבוע כי המדובר בתביעת סרק ו/או בתביעה שסיכוייה קלושים ו/או נמוכים ביותר כנטען על ידי המבקשת בכתב הגנתה ובבקשה באופן שיש מקום בנסיבות העניין להורות על הפקדת ערובה.

10.     גם אם היתה המבקשת מבססת בתצהיר טענה לפיה במצב הדברים הנוהג כיום לא קיימת בפועל אפשרות לגביית הוצאות מתושבי הרשות הפלסטינית, הרי מצבו הרפואי והכלכלי הקשה של המשיב אשר מטופל בששה ילדים לא היה מאפשר לו ממילא את תשלום ההוצאות ואת גבייתן ככל שאלה היו נפסקות כנגדו בין אם היה מתגורר בשטחי המדינה ובין אם הינו מתגורר בשטחי הרשות הפלסטינית. על כן איני סבורה כי ראוי בנסיבות העניין לחסום את דרכו של המשיב להשלים את בירור תביעתו העומדת בפני סיומה רק מפאת עוניו שעה שלמקום מושבו של המשיב אין כל השלכה לעניין סיכויי הגביה מחד ולנוכח מהותה של זכות הגישה לערכאות.
     לאור כל האמור, הנני דוחה את הבקשה.

11.     בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על הסתננות מעזה

 2. הפקדת ערובה - תושב עזה

 3. הפצצת בית מגורים בעזה בטעות

 4. מניעת משא ומתן עם הרשות הפלשתינאית

 5. הצעת חוק פיצוי מפוני הגדה המערבית וחבל עזה

 6. צו הכניסה לישראל (פטור תושבי רצועת עזה) (הוראת שעה), התשס"ה-2005

 7. חוק עונש מאסר שגזר בית משפט צבאי בחבל עזה (הוראות מעבר), התשס"ז-2007

 8. חוק לקידום יישובם של מפוני גוש קטיף, חבל עזה וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 9. צו שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - עזרה משפטית) (מס' 2), תשל"ו-1976

 10. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה-1994

 11. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (העברת סוגי טובין מסוימים), התשס''א-2001

 12. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 13. חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994

 14. חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ו-1996

 15. צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (נקודות בדיקה), התשס"ח-2008

 16. צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית - עזרה משפטית בענינים אזרחיים), התשנ"ט-1999

 17. תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (ניכויים עבור שירותי בריאות תעסוקתית וביטוח רפואי), התשנ''ח-1998

 18. תקנות יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה) (סמכויות בדיקה וחיפוש - פעולות נוספות), התשס''ח-2008

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון