הכחשת חתימה על צ'ק
הכחשת חתימה על צ'ק

הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע שיק בהתנגדות טענה, כי השיק אינו נושא את חתימתה, ונחתם ללא ידיעתה וללא הרשאתה.

להלן פסק דין בנושא הכחשת חתימה על צ'ק:

פסק - דין

העובדות בקצרה
התובעת, העוסקת במתן שירותים פיננסיים וניכיון שיקים, אוחזת בשיק ע"ס 150,000 ₪, שנמשך מחשבונה של הנתבעת.
לדברי התובעת, השיק נמשך בחתימת ידה או בהרשאתה של הנתבעת, כביטחון להלוואה בסך 150,000 ₪, שנתנה התובעת לאחד, בני אור, שאינו צד לתביעה.

בסיכומיו פירט ב"כ התובעת את הנסיונות שעשתה התובעת לגבות את סכום ההלוואה מהלווה בני אור, ואת הפגישות שנערכו עמו ועם אנשים נוספים במשרדי התובעת. באותן פגישות נכח גם אביה של הנתבעת, שלדברי מנהל התובעת ציין כי הוא עומד מאחורי השיק, וכי התובעת תקבל את החזר ההלוואה "עד הגרוש האחרון".

אין מחלוקת, כי הנתבעת לא השתתפה באותן פגישות ולא הבטיחה לתובעת הבטחות כלשהן בנוגע להחזר ההלוואה.
בתאריך 15.8.02 הגישה התובעת את השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.
הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע השיק בתאריך 4.9.02. בהתנגדות טענה, כי השיק אינו נושא את חתימתה, ונחתם ללא ידיעתה וללא הרשאתה.

עדויות הצדדים
נסיבות החתימה על השיק לא הובהרו על ידי התובעת. ע/ת מר איציק מנשה העיד, כי אינו מכיר את הנתבעת ומעולם לא דיבר אתה (ע' 12). לדבריו, ביקש מהלווה שיק בטחון "והוא הביא לי אותו...". השיק היה “פתוח", ללא ציון שם הנפרע (ע' 12,13).

במהלך שמיעת העדויות הוברר, כי השיק נחתם בידי מאן דהוא, ולא בידי הנתבעת עצמה. ב"כ התובעת טוען, כי אין מדובר בנערה תמימה, כפי שהנתבעת ניסתה להציג את עצמה, אלא בצעירה בת 22, אינטליגנטית ומשכילה, ששירתה בצה"ל בתחום המחשבים ואף התקדמה בסולם הדרגות לתפקיד של קצינת מחשבים.

לנתבעת הוצגו מסמכי בנק שונים בחתימתה. מהמסמכים עולה, כי החשבון שממנו נמשך השיק נפתח על שמה של הנתבעת בתאריך 4.6.01, ומאז התייצבה הנתבעת עשרות פעמים בסניף הבנק, וחתמה על מסמכים שונים הקשורים בעבודתו של אביה. כך למשל, חתמה על שתי ערבויות לעירית ר"ג, לביצוע מכרז לעבודות שונות של אביה, על מסמכי ליסינג לרכישת רכב עבור אביה ועוד.

מעדותה של הנתבעת עולה, כי החשבון נוהל על שמה בלבד. לדבריה, הפקידה בו סך צנוע של 1,000- 2000 ₪. בנוסף הופקדו בחשבון סכומי כסף נכבדים, על ידי אביה של הנתבעת, כל זאת בידיעתה, כפי שאישרה במהלך חקירתה הנגדית (ע' 20). החשבון שימש לניהול עסקיו ולכיסוי חובות שונים של האב. הנתבעת אישרה, כי חתמה על סדרה של מסמכים, ביניהם הוראה לחיוב החשבון לטובת חב' הביטוח הדר, שתי ערבויות לטובת עירית ר"ג, הוראה לחיוב החשבון בגין חוזה ליסינג לרכב, הפקדות קבע לשלוש תוכניות חיסכון, בקשה להוצאת ערבויות בנקאיות ועוד (ת/1 - ת/14).

החתימה על השיק
ב"כ התובעת טרח לפרט את שלל הפעולות שבוצעו בחשבונה של הנתבעת, כחיזוק לטענה, כי השיק נושא התביעה נחתם על ידי הנתבעת או בהרשאתה המלאה.
לדבריו, הנתבעת ידעה גם ידעה, כי אביה עושה שימוש בפנקס השיקים שלה וכן בשיק נושא התביעה, שכן הנתבעת פתחה את החשבון מתוך רצון לסייע לאביה, והוא התנהל במשותף על ידי שניהם.

לדברי ב"כ התובעת, בתביעה נוספת שהוגשה נגד הנתבעת נקטה היא בקו הגנה דומה, אך טענותיה נדחו על ידי ביהמ"ש (ת.א. 193549/02). יצוין כי פסק הדין לא הוגש לעיוני על ידי מי מהצדדים, ולכן לא אתעכב על קביעותיו.

הנתבעת העידה, כי שוכנעה על ידי אביה, משה פדלון "שהיה מסובך עם הבנקים", לפתוח את החשבון בבנק מרכנתיל דיסקונט. לדבריה, לא ייפתה את כוחו של איש לחתום בשמה או במקומה על שיקים, ומעולם לא הזמינה פנקסי שיקים, למעט פנקס אחד שקיבלה מהבנק בעת פתיחת החשבון כחשבון לצעירים, אשר השיקים בו היו מוגבלים למשיכת סך של 400 ₪ בלבד.

במהלך חקירתה הנגדית של הנתבעת נחשפה מסכת של פעילות בנקאית, שבוצעה על ידה בחשבון, לטובת אביה או לצרכי משפחתה. למרות זאת, עמדה הנתבעת בעקשנות על טענתה, כי השיק נושא התביעה לא נחתם על ידה והיא לא הרשתה לאביה לחתום עליו בשמה או במקומה, ולמעשה לא ידעה כלל כי נמשך מחשבונה.


ב"כ הנתבעת טוען, כי כלל עתיק הוא בדיני שטרות, כי מקום שנתבע מכחיש את חתימתו על שטר ואת חבותו על פיו, מוטל על התובע להוכיח שאכן הנתבע נתחייב בחתימות על השטר.

אין ממש בטענה זו. עסקינן בטענה, כי שמה של הנתבעת נחתם בידי אביה בהרשאתה. בנושא זה עוסק סעיף 92(א) לפקודת השטרות, הקובע כדלקמן:

"מסמך או כתב הטעונים לפי פקודה זו חתימתו של אדם, אין צורך שיחתום עליהם בידו הוא אלא די בחתימתו שנכתבה בידי אדם אחר בהרשאתו או על פיה או בחותמו שהוטבע עליהם בידי עצמו או בהרשאתו".

לענין נטל ההוכחה יש לפנות להוראת סעיף 23 לפקודת השטרות, שזו :

"חתימה על שטר שהיא מזויפת או שומה בו שלא בהרשאת האדם שהחתימה נחזית כשלו, אין כוחה יפה כלשהו, ואין רוכשים על ידיה או על פיה כל זכות להחזיק בשטר... אלא אם האדם שכנגדו באים להחזיק את השטר או עליו באים לאכוף מנוע מלטעון טענת זיוף או העדר הרשאה, והכל בכפוף להוראות פקודה זו".

כלל יסוד הוא, כי הטוען שחתימה הנחזית להיות חתמתו לא נחתמה על ידו, חייב להוכיח טענתו (ראה, ע"א 2448/92 בנק לאומי נ' אשכנזי, פ"ד מח(3) 563).
הנתבעת לא הניחה תשתית ראייתית כלשהי לביסוס הטענה, כי החתימה ע"ג השיק לא נחתמה בהרשאתה.
הנתבעת בחרה שלא לזמן את אביה משה פדלון כעד הגנה מטעמה, או לצרפו כצד ג' לתביעה. מהעדויות עולה, כי הנתבעת אף לא מצאה לנכון להגיש תלונה במשטרה נגד אביה, על כך שהזמין פנקס שיקים ללא ידיעתה, וחתם על השיק נושא התביעה ללא הרשאתה.

בנסיבות אלה, אני קובעת, כי לא עלה בידי הנתבעת לסתור את הטענה, כי החתימה ע"ג השיק הושמה על ידי האב בהרשאתה של הנתבעת.
בהערת אגב אציין, כי התנהגותו של האב, שהפקיר את הנתבעת לגורלה, ולא התייצב לצידה בעת שנאלצה להתגונן כנגד התביעה, מעוררת תמיהה - אך ענין זה ראוי לו כי ילובן בין הנתבעת לבין אביה, ואין לו ולא כלום עם תביעתה של התובעת.

לסיכום
אני מקבלת את התביעה וקובעת, כי התובעת רשאית להמשיך בהליכי ההוצאה לפועל לגבית סכום השיק, מהשלב בו הופסקו עקב התנגדותה של הנתבעת.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪ בצירוף מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, החל מיום מתן פסד הדין ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון