הודעת הבנק ללקוח באיחור

הוגשה תביעה בסדר דין מקוצר.
הנתבע קיבל רשות להתגונן בטענה אחת ויחידה, היא הטענה לפיה הבנק לא הודיע לו על קיומו של החוב מבעוד מועד, מה שמנע ממנו אפשרות לפרוע את חוב הקרן של החייבת העיקרית בטרם תפח למימדיו הנוכחיים.

להלן פסק דין בנושא הודעת הבנק ללקוח באיחור:

פסק דין

1.     בפניי תביעה לתשלום סך של 34,924 ₪.

2.     התובע היה בן זוגה של אישה בשם פני פריד, שניהלה חשבון בבנק התובע (להלן: "הבנק").

3.     ביום 17.7.2003 חתם הנתבע, יחד עם אישה נוספת בשם חנה מירל, על כתב ערבות מוגבל בסכום של 50,000 ₪ לטובת חשבונה של פני פריד (להלן: "החייבת העיקרית").

4.     לאחר שהצטבר חוב בחשבונה של החייבת העיקרית, הגיש הבנק תביעה כספית נגדה, וזאת ביום 19.6.2005. הבנק, שסבר בטעות כי הנתבע הוא ערב מוגן (למרות שבהיותו בן זוגה של החייבת העיקרית, הוא לא היה זכאי למעמד של ערב מוגן), לא צירף את הנתבע לתביעה נגד החייבת העיקרית, אלא המתין עד למיצוי ההליכים נגדה, בטרם הגיש את התביעה הנוכחית נגד הנתבע, מכח ערבותו, וזאת ביום 10.6.2007.

5.     התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר. הנתבע קיבל רשות להתגונן בטענה אחת ויחידה, היא הטענה לפיה הבנק לא הודיע לו על קיומו של החוב מבעוד מועד, מה שמנע ממנו אפשרות לפרוע את חוב הקרן של החייבת העיקרית בטרם תפח למימדיו הנוכחיים.

     יתר טענות ההגנה של הנתבע נדחו כבר באותו שלב, ועל כן, ביום 29.10.2007 ניתן נגד הנתבע פסק דין חלקי לתשלום סך של 18,251 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.6.2005 ובצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד יחסיים.

6.     במסגרת שלב ההוכחות הגיש הבנק את תצהירה של גב' גלית לופטנר. מתצהירה של גב' לופטנר עולה כי ביום 10.2.2005 שלח הבנק מכתב התראה לחייבת העיקרית, עם העתקים לנתבע ולערבה הנוספת. במכתב זה דרש הבנק מהחייבת העיקרית לפרוע את חובה, שעמד אותה שעה על סך של 46,985 ₪. המכתב נשלח לכתובתו של הנתבע כפי שהיתה רשומה בבנק: רח' הירדן 6 בבני ברק.

7.     הנתבע טוען כי מעולם לא קיבל הודעה זו של הבנק, אלא שדבר זה אינו מעורר כל תמיהה. טעמו של דבר הוא שהנתבע עצמו העיד כי עזב את הבית בו התגורר יחד עם החייבת העיקרית עוד במהלך שנת 2004. ממילא, הודעתו של הבנק שנשלחה ביום 10.2.2005, לא היתה יכולה להגיע לידי הנתבע.

8.     הנתבע אישר בעדותו כי לא הודיע לבנק על שינוי כתובתו. על כן, פשיטא שהבנק לא יכול היה לדעת שהוא שולח מכתב התראה לכתובת בלתי מעודכנת של הנתבע, וגם אם היה יודע על כך (למשל, אם רשות הדואר היתה מחזירה את המכתב לבנק), לא היתה ברשותו כתובת אחרת של הנתבע.

9.     ס' 27 לכתב הערבות, מוצג ת/2, קובע כי כתובתם של הערבים תחשב ככתובת אשר צויינה על גבי כתב הערבות, וכי כל הודעה שתישלח לכתובת זו תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הערבים. הכתובת עליה הצהיר הנתבע בעת חתימתו על הערבות היתה רח' הירדן 6, בני ברק, ומכאן שהבנק יצא ידי חובתו בכך ששלח את ההודעה לכתובת היחידה שהיתה ברשותו.

     אכן, לפי ס' 27 לכתב הערבות, הערבים היו רשאים להודיע לבנק על כתובת אחרת למסירת הודעות, אלא שהנתבע לא עשה כן.

10.     בנסיבות הענין, סבורני כי הבנק יצא ידי חובתו בכך ששלח הודעה לנתבע לפי הכתובת שהנתבע עצמו הצהיר עליה. הבנק לא היה חייב לצאת מגדרו ולשכור שרותיו של חוקר פרטי על מנת לאתר את כתובתו החדשה של הנתבע, מה גם שאין כל ראיה לכך שהבנק בכלל ידע כי המכתב ששלח לנתבע לא הגיע לתעודתו. יצויין גם כי הנתבע הודה שלא עדכן את כתובתו במשרד הפנים, כך שגם אם הבנק היה מנסה לברר את כתובתו המעודכנת בדרך זו, לא היה עולה הדבר בידו.

11.     לכך יש להוסיף את העובדה כי הנתבע לא הראה כיצד הודעה מוקדמת יותר אודות קיומו של החוב היתה מסייעת בידו. אין ספק שחלוף הזמן רק גרם לתפיחתו של חוב הקרן המקורי, אלא שהנתבע לא הראה כי אם היה מקבל הודעה מוקדמת יותר אודות החוב, היו ברשותו האמצעים הכספיים הדרושים על מנת להביא לפרעונו.

12.     סיכומו של דבר, הבנק יצא ידי חובתו בכך ששלח הודעה לנתבע לפי הכתובת עליה הצהיר הנתבע עצמו, ובכל מקרה, גם אם ההודעה היתה מגיעה לנתבע כבר באותה עת, לא שוכנעתי כי הנתבע היה אכן מסוגל לפרוע את החוב.

13.     אשר על כן, התביעה מתקבלת. הנתבע ישלם לבנק את אגרת המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. שכר טרחת עורכי הדין כולל גם את סכום שכר הטרחה שנפסק במסגרת פסק הדין החלקי, ואינו בא בנוסף לו.

14.     הבנק רשאי להגיש פסיקתה לחתימתי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון