הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר
הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר:

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת בקשת המבקשת להארכת המועד לצורך הגשת כתב התנגדות לביצוע 4 שיקים, שיק מס' 50013 ע"ס 3,613 ₪ מיום 1/7/01, שיק מס' 50014 ע"ס 3,613 ₪ מיום 1/8/01, שיק מס' 5015 ע"ס 3,613 ₪ מיום 1/9/01 ושיק מס' 50017 ע"ס 3,613 ₪ מיום 1/11/01.

המבקשת הגישה תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות ובו הצהירה, בין השאר, כדלקמן:

 1.      עד אתמול 1/6/05 אושפזה בבית החולים וולפסון.
 2.      בשנת 2001 התקשרה עם המשיבה במטרה לשכור חנות אשר באותו מועד יצרה המשיבה מצג לפיו היא בעלת הנכס כאשר המשיבה ציינה כי היא הבעלים בטאבו.
 3.      לאחר שהובהר למבקשת כי המשיבה איננה הבעלים של הנכס היא החליטה לבטל את ההתקשרות כבר למחרת.
 4.      סוכם בין הצדדים כי המבקשת תשאיר את המפתח בחנות הסמוכה והמשיבה תשיב לה את השיקים שמסרה.
 5.      בהעדר השבת השיקים פנתה המבקשת למשיבה אולם המשיבה החלה לדרוש פיצוי בגין ביטול העסקה, דרישה אשר לא נזכרה בהסכם.
 6.      אף אם היה תנאי, מבלי להוכיח בעלות בנכס, ההסכם חסר כל תוקף.
 7.      מדובר בכישלון תמורה מלא ועל כן השיקים בוטלו.
 8.      המבקשת לא קיבלה את האזהרה והחתימה אשר מופיעה על גבי אישור המסירה של האזהרה הינה של עובדת אשר עבדה בביתה של המבקשת. נודע למבקשת על ההליכים לראשונה כאשר קיבלה התראה טרם נקיטת הליך המאסר נגדה.


המבקשת נחקרה במסגרת חקירה נגדית על תצהירה ובמהלכה העידה כי היא קבלה את המסירה של האזהרה בחודש אפריל 2005 ביום 8/4/05 ומיד לאחר מכן הלכה לעו"ד. יחד עם זאת הוסיפה כי היא הייתה מאושפזת למשך 10 ימים וההתנגדות הוגשה ביום 31/5/5 כאשר בסה"כ הייתה חולה למשך חודשיים.

המבקשת הוסיפה והעידה כי אכן חתמה על הסכם שכירות מול המשיבה וכן חזרה במהלך החקירה על חלק מטענותיה כפי שפורטו בתצהירה. המבקשת העידה במהלך החקירה בנוסף כי "בהסכם השכירות היא אמרה שזה מקום שלה ושהיא משכירה את המקום מדוידוב. היא אמרה: כרגע אני, זה המקום שלי. השכרתי ממנה את המקום, היא אמרה לי שהיא תביא לי את המסמכים מדוידוב לפיהם זהו המקום שלה".

ב"כ המבקשת חזר על טענות המבקשת אשר פורטו בבקשה בסיכומיו וכן טען כי מדובר בניסיון של המשיבה "לנכס" לעצמה נכסים לא שלה כאשר המשיבה לא הציגה כל מסמך אשר מעיד על כך שהיא הבעלים של הנכס.

ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי אין חולק כי נחתם הסכם שכירות בין הצדדים וכי המבקשת ידעה ואפילו ציינה את שם הבעלים. עוד נטען כי המבקשת ידעה היטב כי היא מקבלת את הנכס בשכירות משנה. בנוסף לכך נטען כי המבקשת לא הציגה הסכם שכירות או מסמך אשר מעיד כיצד היא ביטלה את ההסכם.

בהתייחס לבקשה להארכת המועד הודיע ב"כ המשיבה כי הוא משאיר את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט.

ב"כ המבקשת השיב לסיכומי ב"כ המשיבה וטען, כפי שטען בסיכומיו הקודמים טענות עובדתיות שלא נטענו על ידי המבקשת עצמה, כי נודע למבקשת כי מדובר בשכירות משנה רק לאחר הוצאת נסח הטאבו.

דיון

המבקשת הצהירה בתצהירה אשר הוגש בתמיכה לבקשה להארכת המועד כי לא קבלה את האזהרה אלא נודע לה לראשונה על ההליכים בעת שקבלה התראה לפני מאסר. לעומת זאת המבקשת העידה במהלך החקירה הנגדית כי אכן קבלה את האזהרה לידיה אולם חלתה ואושפזה כאשר בסה"כ הייתה חולה חודשיים.

לגופו של עניין המבקשת לא הציגה העתק של הסכם השכירות כאשר עלה מהחקירה הנגדית כי המבקשת אכן ידעה כי המשיבה שכרה את המושכר מגב' דוידוב בשכירות משנה. אין לדעת כמה משקל יש לייחס לטענות המבקשת בהעדר הצגת הסכם השכירות כאשר ב"כ המבקשת טען בסיכומיו ללא גיבוי בתצהיר כי ההסכם נקרע בעת שבוטל.

בהעדר הצגת ההסכם עצמו אין אנו יודעים כלל האם המשיבה הפרה את ההסכם בפועל והאם היה על המשיבה להציג הוכחות בכתב על כך שהינה הבעלים של הנכס. מצד שני בפני בית המשפט טענה לפיה הוצג מצג שווא בתרמית כאשר המשיבה הציגה את הנכס כנכס שלה.

בנוסף לאמור לעיל עולה ממש/1, מכתב התראה מיום 30/4/01, כי השיק הראשון אשר נמסר למשיבה חזר תוך ציון אכ"מ וכי על המבקשת לפנות את הנכס לאלתר.

הטענות אשר נטענו על ידי המבקשת נטענו בדוחק, כאשר קיימות סתירות בגרסת המבקשת בתצהירה ביחס לעדותה ואף העידה כי אכן קבלה לידיה את האזהרה למרות שהצהירה אחרת.

כמוכן, עולה מעדותה של המבקשת כי קבלה את האזהרה ביום 8/4/04 אולם הוגשה ההתנגדות בפועל ביום 31/05 כאשר למעשה הייתה מאושפזת למשך 10 ימים בלבד.

לאור האמור לעיל, עולה כי קיים ספק רב אם מחלת המבקשת מנעה ממנה להגיש את ההתנגדות במועד ואכן לא הוצג הסכם שכירות אשר הינו מסמך מרכזי על מנת להוכיח כי המשיבה אכן הפרה אותו הסכם בפועל.

בהמשך לכך הנני קובע כי כנגד הפקדת סך של 7,500 ₪ בקופת בית המשפט תוך 30 יום מיום קבלת העתק מהחלטה זו, תינתן למבקשת רשות להתגונן. בהעדר הפקדת הסכום הנ"ל, תדחה בקשת המבקשת להאריך את המועד לצורך הגשת כתב ההתנגדות וכן ידחה כתב ההתנגדות, תוך חיוב המבקשת בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון