דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר
דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר:

החלטה

החלטה זו ניתנת בעקבות סיכומים בכתב שהגישו הצדדים במסגרת התנגדות לביצוע שטר שהגיש המבקש נגד המשיב בגין 2 שיקים: (1) שיק מספר 802107 על סך 1,045,000 ₪ מיום 30/6/06;
ו- (2) שיק מספר 802108 על סך 500,000 ₪ מיום 31/12/05, אשר הועמדו במועד הגשת הבקשה לביצועם על סך של 1,136,310 ₪.

המבקש הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות, בו הצהיר כי ביוני 2004 פתח המשיב תיק השקעות אצל אפקטיב תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אפקטיב"), במסגרתו נתן הרשאה לפעילות באופציות מעו"ף, כאשר הוא מלווה בידי יועץ צמוד שהינו רו"ח במקצועו. עוד הצהיר המבקש כי המשיב לא הטיל הגבלה על היקף הפעילות באופציות המעו"ף, וזאת לאחר שהיועץ ואפקטיב פירטו בפניו את כל הסיכונים הכרוכים בהשקעה, והוא אף אישר בכתב שקיבל את מלוא ההסברים בנושא.

בהמשך נטען כי בעקבות רצף של הפסדים בתיק ההשקעות של המשיב, סוכם כי התיק יועלה בהדרגה ויגיע לשווי של 1,045,000 ₪ עד ליום 30/6/06, וזאת בתנאי בל יעבור שהמשיב ישאיר את תיק ההשקעות של באפקטיב ויאפשר לה להמשיך לפעול כפי שפעלה קודם לכן, כאשר להבטחת קיום התחייבותה של אפקטיב ניתן למשיב שיק של המבקש בסכום הנ"ל אשר ייעודו לביטחון בלבד. כמו-כן טען המבקש כי מספר ימים לאחר מכן הגיע המשיב לפגישה נוספת באפקטיב, במהלכה ביקש להבטיח כי המניות של חברת "דפוס המקור בע"מ" שהוחזקו בתיק ההשקעות שלו יהיו נזילות בכל נקודת זמן, והמבקש הציע למצוא בעבורו קונה אם יחפוץ למכור את המניות, כאשר להבטחת מציאת קונה מתאים הפקיד המבקש בידי המשיב שיק אישי בסך של 500,000 ₪. לטענת המבקש, סוכם כי במידה והמשיב יממש את המניות של חברת "דפוס המקור בע"מ", יהיה בכך ביטול של כל ההסכמים ושני השיקים האישיים של המבקש יוחזרו לו.

לבסוף נטען כי ביום 8/2/06 וללא כל התראה מוקדמת, הפר המשיב את ההסכמים הנ"ל עם אפקטיב והמבקש, בכך שבאופן חד צדדי ביטל את התקשרותו עם אפקטיב וכן מימש את כל תיק ההשקעות שלו בבורסה ב"מחירי חיסול", תמורת הסך של כ- 370,000 ₪. המבקש טען בתצהירו כי מאחר שהמשיב הפר את ההסכמים עם אפקטיב ולא קיים את התחייבויותיו כלפיה, הרי שלא נתן כל תמורה בגין השיקים נשוא ההתנגדות. לחילופין נטען כי אפקטיב והמבקש באופן אישי זכאים להשבה מלאה של סכומי השיקים.

במהלך הדיון נחקר המבקש על תצהירו, והעיד בין היתר כי המכתב אשר הוגש וסומן מש/1 אותו שלח אל יועץ ההשקעות התייחס בין היתר גם למשיב. כמו-כן הודה המבקש שקיבל על עצמו לספוג את ההפסדים שנגרמו ללקוחותיו וביניהם המשיב. בהמשך העיד כי חתם על מסמכים מש/2 עד מש/4 המתייחסים ללקוחותיו האחרים, ושכל השיקים שמסר לאותם לקוחות חזרו אכ"מ. בנוסף אישר המבקש כי חתם על הסכם עם המשיב אשר הוגש וסומן מש/6.

לאחר הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בכתב.

דיון

טענתיו המרכזיות של המבקש הינן שהשיקים נשוא התובענה נמסרו למשיב לביטחון בלבד, ושאחד התנאים העיקריים לפירעונם היה שהמשיב ימשיך להיות לקוח של אפקטיב ולא ימשוך את השקעותיו בחברה.

תחילה יאמר כי אין כל אינדיקציה על גבי השיקים או במסמך נפרד שמדובר בשיקים לביטחון בלבד. מכל מקום, על-מנת לקבל בשלב זה את הטענה שהשיקים אכן ניתנו לביטחון, נדרש המבקש לפרט בתצהירו לכל הפחות באילו תנאים בדיוק רשאי היה המשיב לממש את השיקים. המבקש לא טרח לעשות כן, וממילא לא שלל באופן מפורש את האפשרות שהמשיב היה רשאי לפרוע את השיקים, באם שווי תיק השקעותיו לא יגדל כמוסכם.
יתר על כן, מההסכם שהוגש וסומן מש/6 אשר המבקש הודה שהוא חתום עליו, עולה כי השיקים ניתנו כערבות אישית של המבקש למימוש התחייבותה של אפקטיב להעלות את שווי תיק ההשקעות של המשיב בסכום מסוים ומוגדר בכל חודש החל מדצמבר 2005, כמפורט בהסכם. המבקש כלל לא התייחס להסכם הנ"ל בתצהירו, ולא ציין האם אפקטיב עמדה ביעדים הקבועים בו, כאשר לכאורה השיקים ניתנו להבטחת העמידה באותם יעדים.

יובהר כי בהסכם מש/6 נקבעו סכומים ברורים בהם התחייבה אפקטיב לעמוד, ואשר המבקש ערב להם באופן אישי, ולכן היה על המבקש להצהיר ולהסביר במפורש מדוע לא רשאי היה המשיב לממש את השיקים אם אפקטיב לא תעמוד ביעדים המוסכמים, או לחילופין לטעון ולפרט כיצד אפקטיב עמדה ביעדים אלה.

בנוסף לכך, מהמכתב שסומן מש/1 ניתן להסיק לכאורה כי המבקש חרג מההוראות שניתנו לו
על-ידי לקוחותיו, לרבות המשיב. משום כך, ככל הנראה, נאלץ המבקש למשוך שיקים אישיים שלו לטובת אותם לקוחות, כפי שעולה מההסכמים שנחתמו עימם ומהשיקים שהוגשו לבית המשפט וסומנו מש/5.

יצוין כי המבקש הודה בחקירתו שקיבל על עצמו לספוג את ההפסדים שנגרמו למשיב ולהחזיר אותם (עמוד 3 פסקה 4 לפרוטוקול). אמנם טען המבקש כי התחייבותו פקעה לנוכח החלטתם של לקוחותיו ובכללם המשיב למשוך את כספיהם מאפקטיב "בניגוד להסכם ולרוח הדברים" (עמוד 5 פסקה 6 לפרוטוקול), אך לא טרח כאמור לבסס את טענתו זו כראוי.

יודגש כי מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט במהלך הדיון, ובמיוחד מהמסמך שסומן מש/6 (אותו נמנע המבקש מלהציג בפני בית המשפט), ניתן להסיק לכאורה כי המשיב רשאי היה לממש את השיקים בהעדר עמידה בתמורה המוסכמת על השקעתו, אך המבקש נמנע מלהתייחס לכך בתצהירו ואף בסיכומיו.

אשר על כן, הנני קובע כי טענת ההגנה של המבקש לפיה השיקים נשוא התובענה ניתנו למשיב לביטחון בלבד וכי הופר התנאי לפירעונם לא פורטה כנדרש, ואף עורערה במידה ניכרת לאור חקירת המבקש והראיות שהוצגו בפני.
אי לכך, מן הדין היה לדחות את ההתנגדות, אולם לנוכח סכום התביעה הגבוה ע"ס 1,136,310 ₪ ועל מנת ליתן למבקש את "יומו" בבית המשפט, הנני מתנה את קבלת ההתנגדות ומתן רשות להתגונן למבקש בהפקדת סך של 75,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית תוך 30 יום ממועד קבלת העתק של החלטה זו, כאשר ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

בהעדר הפקדה כאמור תידחה הבקשה והמבקש יחויב בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון