דחיית בקשה להקטנת חוב

להלן פסק דין בנושא דחיית בקשה להקטנת חוב:

פסק דין

זוהי בקשה למתן רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, כב' הרשמת נסרין בשארה כרייני (להלן: "ראש ההוצאה לפועל"), אשר ניתנה במסגרת תיק הוצל"פ 8-05-02297-05 (להלן: "תיק ההוצל"פ") ביום 27/06/06, לפיה נדחתה בקשת המבקשת להקטנת חוב ולמתן הוראות לתיקון החישוב (להלן: "ההחלטה").

המבקשת הינה החייבת בתיק ההוצל"פ אשר נפתח לשם ביצועו של פסק דין חלקי ומוסכם של בית המשפט השלום בטבריה (כב' הרשמת נסרין בשארה כרייני) מיום 10/10/2005. בפסק הדין החלקי חוייבה המבקשת לשלם למשיבה סך של 226,374 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מחודש דצמבר 2003 ועד לתשלום המלא בפועל וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום שנקבע שם. (להלן: "פסק הדין החלקי").

המשיבה הגישה לביצוע את פסק הדין החלקי, במסגרת תיק ההוצל"פ.

באזהרה שהומצאה למבקשת היא נדרשה לשלם סך של 376,374 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מיום 01/12/03, ובתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד.
בעקבות זאת הגישה המבקשת בקשה להקטנת החוב ולמתן הוראות לתיקון החישוב. בבקשתה טענה המבקשת כי תיק ההוצל"פ נפתח שלא על פי פסק הדין החלקי.

ראש ההוצאה לפועל דחתה את הבקשה, לאחר שסקרה את פרטי פסק הדין החלקי וקבעה: "לאחר חישוב הסכומים הנ"ל והשוואתם לנתוני התיק, עולה כי החוב בתיק אינו עולה על סכומי החיוב ולכן דין בקשת החייבת להדחות".

על החלטה זו הוגשה הבקשה למתן רשות ערעור.

בהחלטה שניתנה ביום 07/09/06 נתבקשו הצדדים להתייחס לאפשרות כי בית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 120(א) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"מ - 1979 (להלן: "התקנות").

למרבה הצער, המשיבה לא טרחה להתייחס לאפשרות זו, לא בתגובתה הראשונה וגם לא בסיכומי טיעוניה, למרות שבהחלטה מיום 04/01/07, שניתנה בהעדר התייצבות המשיבה, היא נתבקשה שוב להתייחס לאפשרות זו.

תקנה 120(א) לתקנות קובעת כי:
"(א) בית המשפט שהוגשה בפניו בקשת רשות לערער, רשאי הוא לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם ולאחר שהיה סבור שלא תיפגע זכותו של צד מעונין באותו ערעור".

לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, שוכנעתי כי דין הבקשה להתקבל, וכי יש לקבל את הערעור גופו.
כאמור, לצדדים ניתנה הזדמנות להתייחס לאפשרות שבית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לפי תקנה 120(א) וכן שוכנעתי כי הם שטחו בפני מלא טיעוניהם בעניין זה, ולא יגרם להם עוול.

דיון:

ביום 29/09/05 הופיעו הצדדים בפני כב' הרשמת כרייני, במסגרת דיון בבקשת רשות להגן.
בסיומה של הישיבה, נתן בית המשפט תוקף של החלטה להסכמתם שהובאה בפרוטוקול באופן הבא:

"הצדדים: מבלי שהדבר יהווה הודאה בטענות של מי מהצדדים, מוסכם כי ינתן פסק דין חלקי על סך 226,374 ש"ח. תנתן למבקשת רשות להתגונן על יתרת סכום התביעה. לצדדים שמורה הזכות לטעון בהמשך האם יש לזקוף את הסך של 20,000 ₪ על חשבון התביעה".

בהחלטתה, קבעה כב' הרשמת בנוסף, כי המשיבה תגיש פסיקתא לחתימתה.
בעקבות זאת, הגישה המשיבה לבית המשפט נוסח של פסק דין חלקי.

אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לסכומי ההוצאות ושכ"ט עו"ד שנפסקו בפסק הדין החלקי, ולכן לא אזקק להם.

למרות שבהסכמת הצדדים לא פורט מהו מועד השערוך של הסכום המוסכם, 226,374 ₪, אין המבקשת חולקת על כך שסכום זה נכון לדצמבר 2003, כפי שנרשם בפסק הדין החלקי.

על פניו, מה שנרשם בפסק הדין החלקי הוא המשקף את הסכמת הצדדים, נוסחו הוכן ע"י המשיבה והוגש לבית המשפט, ומכל מקום, הגשתו לביצוע בהוצאה לפועל יכולה להעשות אך ורק על סמך הנתונים המפורטים בו.

המשיבה פעלה בדרך אחרת.
בפתיחת תיק ההוצל"פ נקבה בסכום קרן של 376,374 ₪ אשר יוצמדו למדד וישאו ריבית החל מיום 01/12/03.

המשיבה הצהירה עם פתיחת התיק על הפחתת תשלום בסך של 175,648 ₪.

החלטת כב' ראש ההוצל"פ לפיה חישוב הסכומים כמפורט בפסק הדין החלקי והשוואתם לנתוני התיק מגלה כי סכום החוב בתיק איננו עולה על סכומי החיוב, איננה ברורה.

פסק הדין החלקי לא נועד לפתור את כל המחלוקות בין הצדדים.

הסכום המוסכם גם איננו משקף בהכרח את ההשתלשלות החשבונאית בין הצדדים.

יחד עם זאת, כל מה שיש בשלב זה בידי הזוכה הינו פסק דינו של בית המשפט ותו לא, ואותו עליו להגיש לביצוע, כפי שהוא.

על פניו, ברור כי נתוני פתיחתו של תיק ההוצל"פ אינם תואמים את פסק הדין החלקי.
המשיבה מודה בכך למעשה כאשר היא מבקשת בטיעוניה לאפשר לה לתקן את הפסיקתא (משמע פסק הדין החלקי).

אין צורך לומר, כי תיקון פסק הדין, אף בהנחה שהיה לו מקום בנסיבות הענין, איננו יכול להעשות ע"י הוספת נתונים להגשת הבקשה לביצוע.

לאור האמור, החלטתה של כב' ראש ההוצל"פ מבוטלת בזאת.
המשיבה תפעל לתיקון בקשת הביצוע והתאמתה לקביעות בפסק הדין החלקי.

המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בסך 2,000 ₪ + מע"מ. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דחיית בקשה ללא דיון

 2. דחיית בקשה לזימון עד

 3. דחיית בקשה להקטנת חוב

 4. דחיית בקשה לפטור מאגרה

 5. דחיית בקשה למתן פסק דין

 6. דחיית בקשה לביטול עיקול

 7. דחיית בקשה לתיקון שומות

 8. דחיית בקשה לביצוע בהוצל''פ

 9. דחיית בקשה להישפט על דוחות

 10. דחיית בקשה לקבל רישיון מבטח

 11. דחיית בקשה לביטול כתב אישום

 12. דחיית בקשה למתן פסק דין חלקי

 13. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצל''פ

 14. ערעור על דחיית בקשה לעיקול

 15. ערעור על דחיית בקשה מקדמית

 16. הגדלת מקדמות ביטוח לאומי - דחיית בקשה

 17. ערעור על דחיית בקשה לביטול צו עיקול זמני

 18. דחיית בקשה להחזר מע''מ ע''י ראש ההוצל''פ

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון