בקשת בנק לפסק דין חלקי

להלן החלטה בנושא בקשת בנק לפסק דין חלקי:

החלטה

1.     בפניי בקשה של הבנק התובע (להלן: "הבנק") לפסק דין חלקי נגד הנתבעים 2- 4.

2.     מדובר בתביעה בסדר דין מקוצר לתשלום חוב בסך של 66,692 ₪ שהצטבר בחשבון הבנק של הנתבעת 1 (להלן: "החברה"), ואשר הנתבעים 2- 4 ערבו לפרעונו.

3.     הנתבעים הגישו בקשות רשות להתגונן. בקשה אחת הוגשה על ידי הנתבעים 2 ו- 4 יחדיו, ובקשה שניה הוגשה על ידי הנתבע 3 לבדו.

הבקשה לפסק דין חלקי נגד נתבעים 2 ו- 4

4.     הבנק טוען כי הנתבעים 2 ו- 4 מודים בבקשת הרשות להתגונן בחוב של 30,000 ₪, ולכן הבנק זכאי כבר עתה, ועוד בטרם ברור הבקשה, ליטול פסק דין חלקי נגדם.

     הנתבעים 2 ו- 4 כופרים בטענות הבנק. לדבריהם, יש להם טענות קיזוז גם ביחס לסכום החוב של 30,000 ₪, חוב שהם מודים בקיומו.

5.     עיון בס' 12 ו- 21 לתצהיר התומך בבקשתם של הנתבעים 2 ו- 4 מלמד כי הנתבעים 2 ו- 4 אכן הודו באופן מפורש בקיומו של חוב בסך של 30,000 ₪, נכון לחודש ינואר 2006. לטענתם, מן היתרה יש לקזז את הנזקים הבאים: ריבית פיגורים בסך 3,638 ₪, הוצאות מכתב התראה בסך 694 ₪ ושכ"ט עו"ד והוצאות התביעה.

     גם אם אניח לזכותם של הנתבעים 2 ו- 4 כי טענת הקיזוז מכוונת לסכום של 30,000 ₪ (למרות שניתן לפרש את הטענה כאילו היא מתייחסת ליתרת סכום החוב השנוי במחלוקת), פשיטא כי לכל היותר יכולה להשמע טענת קיזוז בגין ריבית הפיגורים בסך 3,638 ₪. לא יכולה להשמע טענה בענין הוצאות מכתב ההתראה והוצאות המשפט, לנוכח העובדה שישנו חוב של הנתבעים 2 ו- 4 שאינו שנוי במחלוקת.

     הנתבעים 2 ו- 4 טוענים כי לא היו בידיהם מסמכים לשם כימוי מדוייק של נזקיהם, אלא שאין מקום לקבל טענה זו, שכן הטענה בענין נזקים מתייחסת לחוב שהצטבר לאחר המועד בו התגבש החוב בסך 30,000 ₪.

     בנוסף, הנתבעים 2 ו- 4 מאשרים כי קיבלו את המסמכים שביקשו, ואשר לא היו ברשותם בעת הגשת הבקשה. מכאן שלו ביקשו הנתבעים 2 ו- 4 לערוך כימוי מדוייק של נזקיהם, היו יכולים לעשות זאת.

6.     על כן, הבנק זכאי ליטול פסק דין חלקי נגד הנתבעים 2 ו- 4 בסך של 26,362 ₪, בצירוף ריבית כמבוקש בכתב התביעה, מיום 30.12.2005, ובצירוף הוצאות משפט יחסיות לפי התעריף המינימלי.

הבקשה לפסק דין חלקי נגד הנתבע 3

7.     הבנק טוען כי הנתבע 3 מודה בבקשת הרשות להתגונן בחוב של 20,000 ₪, ולכן הבנק זכאי כבר עתה ליטול נגדו פסק דין חלקי.

8.     הנתבע 3 טוען בתשובה כי יש לדחות את הבקשה משום שאינה נתמכת בתצהיר. לגופו של ענין, טוען הנתבע 3 כי בשעתו היה מוכן לסלק את החוב בחשבון, שעמד על סך של פחות מ- 20,000 ₪ (נכון ליום 30.12.2005- ראה אישור יתרות נספח ה' לבקשת הרשות להתגונן), בכפוף לכך שהבנק יממש ערבות שעמדה לטובתו ויפרע הפקדון לחשבון, מהלכים שהיו מאפסים את החוב. משעה שהבנק לא נהג כך, בטלה הסכמתו של הנתבע לתשלום החוב.

9.     יש לדחות את הטענה בענין העדר תצהיר מטעם הבנק. העובדות הדרושות להכרעה בבקשה עולות מתוך תצהירו של הנתבע 3 עצמו.

10.     עיון בבקשת הרשות להתגונן של הנתבע 3 מגלה כי הוא הודה באופן מפורש בקיומו של חוב בסך 20,000 ₪ שאותו היה עליו לפרוע. הדבר נאמר בס' 21, 22 ו- 29 לתצהירו. למעשה, מדובר בחוב של 20,331 ₪ (יתרת החוב בחשבון היתה 299,542 ₪. שווי הבטוחות עמד לטענת הנתבע 3 על 279,211 ₪). נסיונו של הנתבע 3 לטעון כעת, בתשובה לבקשה למתן פסק דין חלקי נגדו, כאילו נכונותו לפרוע את החוב היתה מותנית בפרעון הערבות והפקדון, אין בכוחה לשנות את העובדה שאין בפיו כל טענת הגנה ראויה מפני חוב זה בסך של 20,331 ₪, ולכן הבנק זכאי ליטול נגדו פסק דין חלקי לגבי סכום זה. הואיל והבנק ביקש פסק דין חלקי על סך של 20,000 ₪ בלבד, יש לפסוק לזכותו סכום זה, בצירוף ריבית כמבוקש בכתב התביעה, מיום 30.12.2005, ובצירוף הוצאות משפט יחסיות לפי התעריף המינימלי.

11.     חיוביהם של הנתבעים 2- 4 בפסק הדין החלקי הם ביחד ולחוד, ולא באופן מצטבר.

12.     הנתבעים 2- 4 ישלמו לבנק הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון