בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון
בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

להלן החלטה בנושא בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון:

החלטה


1.     בקשת התובעת לסעד זמני, לפיו יינתן צו המעכב הליכים בהם נקט המשיב למימוש משכון שנרשם לטובת המשיב על זכויותיו של עו"ד י' שלמון בנכס מקרקעין.


2.     בכתב תביעה שהוגש על ידי המבקשת, עותרת המבקשת לכך שהמשיב יחויב לשלם לה סכום של כשלושה מיליון ₪. מנגד, ועוד קודם שהוגשה תביעת המבקשת, הגיש המשיב תביעה נגד המבקשת, ובה הוא עותר לכך שהמבקשת תחויב לשלם לו סכום של כ- 7 מיליון ₪.


3.     בתביעתה טוענת המבקשת, כי המשיב לא ניהל את חשבונה כראוי ועל פי המוסכם, ועל כן, לא זו בלבד שהמבקשת אינה חייבת למשיב סכום כסף כלשהו, אלא שהיא מצויה ביתרת זכות, ועל המשיב לשלם לה את סכומי הכסף הנתבעים על ידה. את טענותיה תומכת המבקשת בחוות דעת חשבונאית.


4.     להבטחת מימון שהעמיד המשיב לטובת המבקשת, נרשם משכון על זכויותיו של עו"ד י' שלמון, במקרקעין הידועים כחלקה 331 בגוש 6371, והמצויים בפתח תקווה. משהגיע המשיב למסקנה כי המבקשת חייבת לו הסכומים הנתבעים על ידו בכתב התביעה שהגיש נגדה, פתח המשיב בהליכים למימוש המשכון, וב"כ המשיב אף מונה בתאריך 13.2.02 לשמש ככונס נכסים למקרקעין האמורים.


5.     משהגישה המבקשת את תביעתה שלה נגד המשיב, הגישה לצד תביעתה בקשה לסעד זמני, בו היא עותרת לכך שההליכים למימוש המשכון יעוכבו. בקשת המבקשת הובאה בפני חברי, כב' השופט י' גריל, ובהחלטתו מתאריך 11.5.03, הוראה כב' השופט גריל לעכב הליכי מימוש המשכון. בתאריך 19.5.03 הוסיף כב' השופט גריל וקבע, כי ההחלטה לעכב ביצוע מהמשכון תוסיף לעמוד בתוקפה עד שתתברר בקשת המבקשת לקבלת פטור מתשלום אגרת המשפט, ועתה בא אני לשקול האם יש מקום להוסיף ולקיים את עיכוב הליכי מימוש המשכון אן שמא יש לבטל הסעד הארעי ולהורות כי המשיב זכאי להמשיך בהליכים למימוש המשכון.


6.     כאמור, המבקשת טוענת שהמשיב לא ניהל כראוי את חשבונותיה, ועל כן נוצרה בחשבונותיה יתרת זכות, ועוד מוסיפה היא וטוענת, שאם המשיב ימשיך בהליכים לביצוע המשכון קודם שתביעת המבקשת תתברר, עלול להיווצר מצב בלתי הפיך, ולפיו, אם בסופו של הדיון יתברר כי טענות המבקשת מוצדקות, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו.

     עוד טוענת המבקשת, כי טובים סיכוייה להצליח בתביעתה, ובבקשתה מפרטת היא הפגמים השונים אשר לטענתה נפלו בניהול חשבונותיה על ידי המשיב.


7.     המשיב מתנגד לבקשת המבקשת, ואת טעמי התנגדותו פרט בכרך מסמכים עב כרס. על קצה המזלג אציין, כי המשיב חולק מכל וכל על טענות המבקשת ועל חשבונותיה, ולטענתו לא נפל כל פגם בניהול חשבונותיה של המבקשת. המשיב מוסיף וטוען, כי לא זו בלבד שהמבקשת אינה מצויה ביתרת זכות, כטענתה, אלא שהיא חייבת למשיב סכום של כ- 7 מיליון ₪ (בערכי קרן).

     לטענת ב"כ המשיב, קלושים סיכויי המבקשת להצליח בתביעתה, ועוד מוסיף הוא וטוען, כי יש לאפשר למשיב לפעול למימוש המשכון מהטעם שחובה של המבקשת הולך וצומח, ולמבקשת אין מקורות מהם תוכל לשלם את חובותיה, ועיכוב הליכי המימוש עלולים לגרום לכך שבסופו של דבר גם המקרקעין הממושכנים לא יהיה בהם די כדי כיסוי חובות המבקשת למשיב.


8.     טענות המשיב בנוגע לסיכוייה הקלושים של תביעת המבקשת, מבוססות למעשה על הטענה, כי ההנחות שהניח המומחה בבסיס חוות דעתו, אינן נכונות ואינן מבוססות, מה עוד שהמומחה הביא בחשבון שהמבקשת הפקידה בחשבונותיה סכום של כ- 15 מיליון ₪, בה בשעה שלטענת המשיב סכום שכזה לא שולם לו.

     ואולם, בשלב הנוכחי אין בית המשפט נכנס לעובי הקורה, ואין הוא בוחן את טענות ב"כ הצדדים לפרטי פרטיהן, מה עוד שבמקרה שלפני, לאור המחלוקות העובדתיות הפעורות בין הצדדים, אין הדבר אפשרי, ורק לאחר שמיעת הראיות ניתן יהיה לקבוע את הבסיס העובדתי הנכון.

     לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים, אין אני יכול לקבוע בשלב זה שתביעת המבקשת נטולת סיכוי, ושוכנעתי שאם יבוטל הצו שניתן לעיכוב ביצוע המשכון, עלול להיווצר מצב בלתי הפיך אם יתברר כי צודקת המבקשת בתביעתה.


9.     אשר על כל האמור לעיל, הנני מורה, כי הסעד הזמני בדבר עיכוב ביצוע המשכון יוסיף לעמוד על כנו עד למתן פסק דין.

     בנסיבות העניין הנני מחליט שלא לעשות צו לתשלום הוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הליך תלוי ועומד

 2. צו לעיכוב הליכי מכרז

 3. עיכוב הליכים בוררות

 4. עיכוב הליכי מכרז למשרה

 5. עיכוב הליכי מאסר מזונות

 6. עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 7. עיכוב הליכי פינוי של חלקה

 8. הסכם בוררות - עיכוב הליכים

 9. עיכוב זמני של נקיטת הליכים

 10. בקשה לעיכוב הליכי מימוש נכס

 11. הליך תלוי ועומד תביעת פינוי

 12. עיכוב הליכים בשל הסכם בוררות

 13. עיכוב הליכים עד להמצאת ערבות

 14. עיכוב הליכים הליך תלוי ועומד

 15. הליך תלוי ועומד - עיכוב הליכים

 16. עיכוב הליכי הוצאה לפועל בערעור

 17. בקשה לצו עיכוב הליכי מימוש משכון

 18. תשלום ארנונה עיכוב הליכי הוצל''פ

 19. בקשה לעיכוב הליכים לפי חוק הבוררות

 20. עיכוב הליכי גבייה לפי פקודת המיסים

 21. עיכוב הליכים לאחר מינוי כונס נכסים

 22. ערעור על עיכוב הליכים בהליך בוררות

 23. דחיית בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 24. עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פסק דין

 25. עיכוב הליכי מימוש משכנתא בהוצאה לפועל

 26. עיכוב הליכים בהוצאה לפועל בתיק המזונות

 27. בקשה לעיכוב הליכים - סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. עיכוב הליכים אזרחי עד לסיום ההליך הפלילי

 29. בקשת נאמן על נכסי פושט רגל לעיכוב הליכים

 30. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 31. בקשת צו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון