בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל
בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

להלן החלטה בנושא בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל:

החלטה

בני הזוג בורנשטיין, וחברת בורנשטיין ובניו חברה לבנין בע"מ (להלן: "המבקשים"), עותרים בבקשה זו כי בית המשפט יורה על הפסקת הליכי ההוצל"פ שנפתחו כנגדם על ידי מנהלו המיוחד של הבנק למסחר (להלן: "המנהל המיוחד" ו-"הבנק", בהתאמה). כן עותרים המבקשים, כי בית המשפט ייתן "צו הגנה" לטובתם כנגד המנהל המיוחד. המבקשים טוענים כי הליכי ההוצל"פ נפתחו על ידי המנהל המיוחד בלא לקבל לכך אישור מבית המשפט, ועל כן נפתחו של בסמכות. כן מגוללים המבקשים מסכת טענות רבות וקשות כנגד המנהל המיוחד, על פיהן מבוקש צו ההגנה.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובתגובת הכנ"ר, ניתנת החלטתי זו:

1.     עניין לנו במבקשים, אשר בינם ובין הבנק התקיימה מערכת יחסים טעונה ועכורה עוד עובר להיקלעותו להליכי חדלות פירעון, ואשר בגינה נקטו הצדדים הליכים משפטיים מרובים זה כנגד זה. הליכים אלו נמשכו גם משנקלע הבנק להליכי חדלות פירעון. במסגרת הליכים אלה מונה המנהל המיוחד ככונס נכסים על נכסיהם של המבקשים, ומשקרס הבנק מונה למנהל מיוחד. מתוקף מינויו זה, פעל המנהל המיוחד למימוש דירת מגוריהם של המבקשים, ועתה הוא פועל למימוש חנות שבבעלותם.

2.     מקורו של תיק ההוצאה לפועל אשר עיכוב ההליכים בו (או ביטולם) מתבקש בבקשה דנן, הינו תביעה אזרחית שהגישו המבקשים כנגד הבנק, ואשר עסקה בנזקים אשר נגרמו להם, לטענתם, בעקבות התנהלות הבנק עובר לפירוקו. התביעה נדחתה בבית משפט השלום, והמבקשים חויבו בהוצאות. ערעורם לבית המשפט המחוזי נדחה אף הוא, והם חויבו בהוצאות נוספות. עתה עומד עניינם בפני בית המשפט העליון בבקשה למתן רשות ערעור. המנהל המיוחד פנה אל המבקשים בדרישה כי ההוצאות אשר נפסקו לטובתו תשולמנה, ומשאלו לא שולמו, פתח הליכי ההוצאה לפועל.

3.     המבקשים, שאינם מיוצגים, הגישו בקשה המשתרעת על פני למעלה מ-20 עמודים(!!!), ואשר רובה ככולה בליל של טענות כנגד הבנק, המנהל המיוחד, כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל, משרד המשפטים ומדינת ישראל. המבקשים העלו טענות אשר מקומן במסגרת הליכי ההוצל"פ המתנהלים מזה שנים, ואשר אין להן כל נגיעה לסעד המבוקש. במסגרת זו לא בחלו המבקשים מלהעלות טענות קשות וחמורות כנגד המנהל המיוחד, ביניהן שיתוף פעולה עם עבריינים, רדיפתו את המבקשים, ביצוע מעשי זיוף, התנהלותו בחוסר תום לב ובזדון ועוד כהנה וכהנה. טענות דומות הועלו כנגד כונס הנכסים הרשמי אשר "בחסותו" פועל המנהל המיוחד, ואשר הואשם על ידם ב"עצימת עיניים". כן העלו המבקשים טענות כנגד נהלי העבודה בלשכות ההוצאה לפועל והתעלמות הערכאות ומשרד המשפטים מטענותיהם.

4.     המנהל המיוחד טוען כי פתיחת הליכי ההוצל"פ נעשתה על פי נוהל עבודה אשר נקבע בראשית הליכי הפירוק של הבנק, על פיו ניתן לו אישור לנקוט בהליכי הוצל"פ כלפי כל חייבי הבנק, בלא צורך לעתור לאישור בית המשפט בכל הליך ספציפי. המבקשים מעלים טענות כנגד נוהל זה, שכן ההיתר לנהל הליכי ההוצל"פ ניתן למנהל המיוחד תוך שמירה על חיסיון, ועל כן אין באפשרותם לבחון היתר זה.

5.     כאמור לעיל, תיק ההוצל"פ אשר בעניינו נדרש סעד הביטול, נפתח על ידי המנהל המיוחד בגין אי עמידת המבקשים בתשלום הוצאות אשר נפסקו לטובתו בשתי ערכאות. המבקשים ניהלו את ההליך הראשון בבית משפט השלום ברשות בית משפט זה, אך עתה, משאין הם עומדים בתשלום ההוצאות, טוענים כי על המנהל המיוחד לקבל אישור נפרד וספציפי לפתיחת הליכי ההוצל"פ כנגדם. הפכתי בטענה זו, ולא מצאתי בה דבר. עניינו של תיק ההוצל"פ הינו, כאמור, הוצאות אשר הושתו על המבקשים במסגרת הליכים שניהלו כנגד הבנק, כאשר הבנק מיוצג על ידי המנהל המיוחד. בהליכים הללו הפסידו המבקשים, ונפסקו לחובתם הוצאות.
נחה דעתי כי הליכי ההוצל"פ, כנגד המבקשים, נפתחו על ידי המנהל המיוחד כדין ובסמכות, וזאת בין אם על פי ההיתר הכללי אשר ניתן בתחילת הליכי הפירוק, ובין אם על פי ההיתר הראשוני אשר ניתן למבקשים עצמם לנהל ההליכים כנגד הבנק. אף לו הייתי נכונה לקבל מקצת מטענות המבקשים, ולתהות תחת נפקותו של היתר זה בעניינם (ואינני קובעת כי כך הדבר), הרי שעצם ההיתר הראשוני אותו קיבלו המבקשים לנהל הליך אזרחי כנגד הבנק, טמן בחובו את האפשרות כי בסופו של יום תידחינה טענותיהם באותו הליך, וכי תושתנה עליהם הוצאות. המבקשים, בסרבם לשלם את ההוצאות אשר הושתו עליהם, אינם יכולים לרחוץ עתה בניקיון כפיהם, שכן הליך גביית הוצאות אלו הינו המשכו הישיר של ההליך אותו נקטו הם עצמם, ובאישור בית המשפט. לעניין זה, מצאתי לנכון לציין כי בין שלל טענותיהם העלו המבקשים טענות אשר מקומן יפה להליכי ההוצל"פ עצמם או להליכי הערעור עליהם, ואין בית משפט זה יושב כערכאה מקבילה או אף כערכאת ערעור על הליכי ההוצל"פ, ודי בכך כדי לדחות את טענותיהם הנוספות של המבקשים.
לאור האמור לעיל אני דוחה את עתירת המבקשים כי הליכי ההוצל"פ יבוטלו או יעוכבו.6.     עוד עתרו המבקשים כי יינתן לטובתם צו הגנה כנגד המנהל המיוחד, וכי בצו זה יקבע בית המשפט כיצד על המנהל המיוחד להתנהל בעניינם. ברי, כי מערכת היחסים בין המבקשים ובין המנהל המיוחד אינה מאפשרת להם להידבר, והיא טעונה נוכח סכסוך ארוך שנים. עם זאת, "צו הגנה" ניתן אך ורק בין צדדים ניצים לסכסוך משפחתי, והמבקשים לא הצביעו על כל סמכות שבדין הקיימת לבית משפט זה ליתן צו שכזה. ככל שהמבקשים מעוניינים כי בית המשפט ייתן הוראות ספציפיות למנהל המיוחד, עליהם לפנות בבקשה מתאימה למתן הוראות, ולבסס בה את טענותיהם כדבעי
אשר על כן, נדחית גם עתירתם של המבקשים ל"צו הגנה".

7.     הבקשה, אם כן נדחית במלואה. המבקשים ישאו בהוצאות המנהל המיוחד ובשכ"ט עו"ד, ביחד ולחוד, בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

8.     טרם אניח עטי, מצאתי להוסיף הדברים הבאים. עיון בבקשה מגלה כי טענות קשות למבקשים כלפי כלל הגורמים העוסקים בהליך הפירוק של הבנק, כמו גם כנגד רשויות שונות המעורבות בסכסוך שהתקיים בין המבקשים ובין הבנק עובר לקריסתו. היותם של המבקשים בלתי מיוצגים ניכרת באופן ברור בכתבי טענותיהם, ועומדת להם לרועץ. כך, לדוגמה, מרבית טענות המבקשים בהליך זה הועלו אודות הליכים אשר אין בית משפט זה מוסמך לדון בהם, ותוך השמצות בלתי מרוסנות של המנהל המיוחד, כונס הנכסים הרשמי ולשכות ההוצאה לפועל. הנייר אינו יכול לסבול הכל, ואף טענות קשות יש להעלות בדרך ארץ ובאופן סדור. טוב היו עושים המבקשים לו היו שוקלים פנייה לייעוץ משפטי מקצועי, ולו רק על מנת שיוכלו להציג טיעוניהם באופן ברור, מסודר, ובלתי מתלהם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון