בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ
בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

להלן פסק דין בנושא בקשה לביצוע שיק בהוצל"פ:

פסקֿֿדין

א. כללי וטענות הצדדים
1.     זו תביעה שראשיתה בבקשה לביצוע שיק בהוצל"פ, על סך 5,000 ₪, משוך על ידי הנתבעת, לפקודת התובעת, ז.פ. 12/5/05. סכום החוב כיום בהוצל"פ הינו 6,805 ₪.

2.     הנתבעת הגישה התנגדות ובדיון יום 7/12/05 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה תינתן לנתבעת רשות להגן. מכאן, הדיון בתביעה דנן.

3.     בתצהיר ההתנגדות טענה הנתבעת, כי ביום 2/5/05 הגיעו לדירתה פקידי גבייה (להלן - "המעקלים") מטעם התובעת וביקשו להוציא מטלטלין, ומשלא מצאו מטלטלין הורו לה למסור להם שיק בסך 5,000 ₪, כתחליף להוצאת מטלטלין. לטענתה, רשמה שיק ליום 12/5/05, וטרם מסירת השיק ביקשה להתייעץ עם גיסה, דוד סיני, בעניין. לאחר ההתייעצות, התנגדה למסור את השיק, אולם אחד מהם לקח את השיק וסירב להחזירו. בנסיבות אלה, טענה הנתבעת, כי מעולם לא מסרה את השיק לידיהם, השיק נלקח בניגוד לרצונה ולהסכמתה באופן שהקניין בו לא עבר לידי התובעת כדין. בסופו של יום הגישה הנתבעת תלונה במשטרה, וביטלה את השיק.

4.     בתצהיר שהגישה התובעת ע"י מר שמואל שלומי (להלן - "המצהיר"), ששימש גובה מס ומעקל מטעמה, נטען שהגיע לדירה על מנת להוציא מעוקלים בגין חובות ארנונה שחב בעלה של הנתבעת לתובעת. לדבריו, הציג לנתבעת את הצו והסביר לה, כי אם לא תשלם את הסכום הנקוב בצו, יוצאו המטלטלין המעוקלים. לטענתו, לאחר שהנתבעת שוחחה בטלפון, הסכימה לשלם סך של 5,000 ₪, רשמה את השיק ומסרה אותו מרצונה החופשי, וללא כל לחץ ו/או כפייה.

ב. דיון והכרעה
5.     העידו בפניי הנתבעת והמצהיר מטעם התובעת, וב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בע"פ ביום הדיון. ב"כ הנתבעת העלה בסיכומיו גם טענה לבטלות ההליך ועקב אי תקינות וחוקיות ההליך ונוכח הוראות שבפקודת המיסים (גביה), ב"כ התובעת השיב כי מדובר בהרחבת חזית אסורה.
לאחר שעיינתי בחומר שבתיק, הדיון, וסיכומי הפרקליטים, אני מחליט לדחות את התביעה, ומן הטעם שהוכחה באופן מספק וטענה לפגם במסירת השיק וכאמור בסעיף 20 (ג) סייפא לפקודת השטרות.

6.     כאמור, ביום 2/5/05 הגיעו שני מעקלים לבית הנתבעת וביקשו להוציא מטלטלין. עובדה זו לא שנויה במחלוקת. המחלוקת העובדתית העיקרית כאן נסובה ביחס לנסיבות מסירת השיק לידי המעקלים.
     מחקירת הנתבעת עולה, כי הנתבעת לא הסכימה למסור את השיק לידי המעקלים, חרף חתימתה עליו: "הוא מילא את השיק, וראיתי שמילא את הפרטים וחתמתי. לא נתתי לו את השיק, אלא הנחתי אותו על השולחן, ואמרתי רק רגע" (עמ' 2 ש' 10-11 לפרוטוקול 17/9/06); גם בהמשך העידה: "הוא מילא את השיק, ואני חתמתי... הנחתי את השיק על השולחן כי רציתי להתקשר לגיסי. אמרתי לו שגיסי בדרך, זה לא עניין אותו והוא לקח את השיק והלך" (עמ' 3 ש' 7-9).
     לעניין זה התייחס השופט זוסמן בספרו: "היסוד הפיסי של המסירה הוא "העברת החזקה מאדם לאדם, בין החזקה למעשה ובין החזקה להלכה"... כל עוד לא נמסר המסמך כאמור בסעיף 20 לפקודה, אין אדם חב על פיו אפילו חתם, ולא קמה לאדם אחר זכות בשטר" (דיני שטרות, סע' 75).

     הגשת התלונה במשטרה על נטילת השיק שלא ברשות ובניגוד להסכמת הנתבעת, ופניית הנתבעת לעירייה על מנת שזו תחזיר את השיק בתכוף לאחר האירוע, מחזקים גרסת הנתבעת, מצביעים ומלמדים, כי יכול והשיק הוצא ו/או נלקח מחזקת הנתבעת, וחרף חתימתה עליו, ללא הסכמתה ובניגוד לרצונה. יצויין גם כי העובדה שבשעת הביקור, נכח במקום מעקל נוסף מטעם התובעת, ושהתובעת לא הביאה תצהיר עדות מטעמו על מנת לתמוך בגרסת העד מטעמה שהעיד, עומדת לחובת הנתבעת.
     אמנם הנטל להוכחת היפוכו של דבר (דהיינו שלילת חזקת תקינות המסירה) וכאמור בסעיף 20 (ג) לפקודה, מוטל על הטוען-הנתבעת כאן. עדותה והנספחים לה שלא נסתרו, מול עדות התובעת מספיקים, המעקל הנוסף פעל בשליחות התובעת ואך טבעי שבנסיבות המחלוקת כאן היה מובא לעדות על ידה.
     מן האמור עולה שיש לקבל את טענת הנתבעת לפיה לא הושלמה מבחינתה מסירת השיק נשוא התביעה וכנגד אי הוצאת המטלטלין מביתה, ובהעדר מסירה כאמור, אינה חבה על פי השיק.
     
איני מקבל גם את טענת התובעת שאי ביצועו של העיקול מלמד על מסירת וקבלת השיק באופן תקין. לטעמי בנסיבות לעיל ובהעדר גמירות דעת מספקת לענין מסירת השיק בפועל, היה מקום לא לטול את השיק, אלא להמתין להתגבשות גמירות דעת בענין בתוך מספר דקות, או לבצע את העיקול.

ההכרעה לעיל בענין הפגם שבמסירת השיק מייתרת הצורך לדון בטענות לענין חוקיות ההליך.
יצויין עוד שב"כ הנתבעת ביקש עיכוב מתן פסק-הדין מן הטעם שהחוב הוסדר על ידי אחר, הוריתי על מתן תגובת תובעת, שטענה שלא קיבלה הבקשה בענין, לפיכך לא ראיתי בשלב זה טעם ממשי נוסף להמשיך בעיכוב מתן פסק-הדין.

ג. סוף דבר
7.     נוכח כל האמור לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה.

     תיק הוצל"פ מס' 0168850057 ייסגר. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות הדיון בעניין, בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון