ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

להלן החלטה בנושא ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל"פ:

החלטה

1.     המשיב הוא הזוכה בתיק הוצל"פ 7-00-43980-01 (להלן - תיק ההוצל"פ).
     החייבת המקורית בתיק ההוצל"פ היתה, ועודנה, אשתו של המבקש, כהן חללה טליה (להלן - החייבת), בעקבות פסק דין שניתן לחובתה (ת.א. 18246/00).
     תיק ההוצל"פ נפתח ביום 1.6.00.
     ביום 17.2.04 ביקש ב"כ המבקש מראש ההוצאה לפועל לצרף את המשיב כחייב נוסף בתיק ההוצל"פ, בהסתמך על חתימתו הנטענת של המשיב כערב על הסדר פשרה שנעשה בין המבקש ובין החייבת ביום 7.9.01.
     ראש ההוצאה לפועל נענה ביום 29.2.04 לבקשה.

2.     בתובענה זו עותר המשיב למתן סעד הצהרתי, שיכריז על בטלותו של הסדר פשרה, וכי המבקש אינו יכול לנקוט בהליכי הוצאה לפועל למימוש ההסדר.
     המבקש עותר ב-בש"א 181508/06 לדחיית התביעה על הסף, משום, שלטענתו, המשיב אינו יכול לתקוף את החלטת ראש ההוצאה לפועל שהורתה על צירופו כחייב בדרך של הגשת תביעה לבית המשפט.

3.     המשיב טוען בתובענה זו בעצמו, וככל שהוא קיבל יעוץ משפטי, אין הדבר ניכר, למרבה הצער, בניסוח התובענה.
     לאחר בירור המוץ מן התבן, עולה, כי טענתו העיקרית של המשיב היא פשוטה, אך יסודית: לדבריו, הוא לא חתם כערב על הסדר הפשרה והחתימה הנחזית כחתימתו מזויפת.
     כל טענותיו הנוספות והחילופיות (והבלתי בהירות) יכולות, כמובן, לידון, רק אם תידחה טענתו היסודית האמורה.
4.     רק מובן הוא, שאין כל סמכות לראש ההוצאה לפועל להורות על צירופו של צד שלא היה בעל דין בפסק הדין, שלביצועו נפתח תיק ההוצאה לפועל.
     סמכות כזו יכולה לקום רק בהסכמה מפורשת וברורה של אותו צד, ומקום שאותו צד מכחיש הסכמה כזו, ראש ההוצאה לפועל איננו יכול לקנות סמכות.
     גם אין בכך ש"הסכמת" הצד הנוסף ניתנה בהסכם שנעשה בין הזוכה ובין החייב, כדי להקנות לראש ההוצאה לפועל סמכות לצירופו של אותו צד, כאשר הוא מתכחש להסכמתו זו, ובכלל זה, ראש ההוצאה לפועל אינו יכול לדון בשאלה, האם אותו צד אכן חתם או לא חתם על הסדר הפשרה.
     במקרה כזה, יהיה על הזוכה בתיק ההוצאה לפועל להגיש תביעה לבית המשפט, ובית המשפט בלבד יוכל לחייב אותו צד לפרוע לזוכה את חובו של החייב.

5.     במקרה דנן, המשיב כבר צורף על פי החלטת ראש ההוצאה לפועל, כנראה מתוך שראש ההוצאה לפועל הניח כי הסכמת המשיב לכך אינה נתונה במחלוקת, אולם משהמשיב חלק על הסכמה זו, הרי שבית המשפט הוא המוסמך לדון במחלוקת זו, וצודקת גם דרישתו של המשיב לעכב את ההליכים כנגדו בתיק ההוצל"פ, עד למתן פסק דין בתובענה.
     כמובן, שאין בכך כדי לקבוע דבר לגבי נכונות טענתו של המשיב, כשלעצמה, וכל שנאמר לעיל הוא במישור העקרוני.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון