ביטול צ'ק שניתן כמקדמה
ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

להלן פסק דין בנושא ביטול צ'ק שניתן כמקדמה:

פסק דין

שטר על סך 5,760 ₪ שהוגש לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל.
הנתבעת הגישה התנגדות וטענה כי השטר ניתן כמקדמה במסגרת הזמנה ליחידת מיזוג אויר למשרדי הנתבעת בנתניה בתמורה מוסכמת של 12,000 ₪, אולם התובעת התקינה אך את המאייד בלא המעבה, ומאחר ולא הותקנה יחידת מיזוג האויר ביטלה את השטר נשוא התיק, מה גם התובעת עצמה ביטלה את העסקה והוציאה אף חשבונית זיכוי על סך 12,000 ₪.

לאחר שנתנה רשות להתגונן, התקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו מר גיא גנה, סמנכ"ל הכספים אתל הנתבעת, חיים נמני - מנהל פרויקטים ואחזקה אצל הנתבעת, ומר יגאל שלו - מנהל התובעת.

טענות הנתבעת היא כי השיק נשוא התיק ניתן כמקדמה על חשבון התקנת יחידת מיזוג האויר כמפורט בחשבונית התובעת מספר 7019 מיום 1.5.07 (המדובר במקדמה על סך 6,000 ₪ בנכוי מס במקור בשיעור 4%).

מנגד טוענת התובעת כי אין זו עסקה ראשונה בין הצדדים, ולמעשה התובעת ביצעה עבודות רבות עבור הנתבעת, שאופיינו באי ביצוע תשלומים במועד ו/או אי תשלום מלא בגין עבודות, מה גם שישנן חשבוניות שמקומן נפקד מכרטסת הנהלת החשבונות של הנתבעת.

לטענת התובעת, במהלך חודש אפריל 2007 פנתה הנתבעת בבקשה לקבל הצעה להתקנת מזגן, וביום 29.4.07 שיגרה את הצעה על סך 12,000 ₪. בסעיף 3 להצעה הנ"ל נקבעו על ידי התובעת תנאי התשלום - שיק תשלום דחוי ל- 60 יום סחיר על סך 12,000 ₪.

טוענת התובעת כי הנתבעת קיבלה את ההצעה ובהנחייתה הוצאה חשבונית 7019.

נטען על ידי התובעת כי עוד בטרם קיבלה לידיה את ההמחאה על סך 12,000 ₪, דרשה מאת הנתבעת תשלום על חשבון יתרת חובה של הנתבעת כלפיה בהתאם לכרטסת הנהלת החשבונות של התובעת בסכום של 6,128 ₪, לאור החשש להגדיל את היקף האשראי של הנתבעת אצל התובעת, ולכך הנתבעת הסכימה למשוך לטובת התובעת שיק על סך 6,000 ₪ (הוא סכום השיק) וכמחווה של רצון טוב הותקן המאייד של המזגן במשרדי הנתבעת.

נטען כי הנתבעת ניצלה את העובדה שהמאייד כבר הותקן, ודרשה מהתובעת להתקין את המזגן ורק לארח התקנתו תמסור את השיק הסחיר לטובת התובעת.

התובעת מציינת כי התנהגות זו של הנתבעת מהווה נסיגה מההסכמה ביניהן ולכן בוטלה העסקה, ואף הוצא מכתב בעניין מיום 6.5.07 (הוא נספח ד לתצהיר מנהל התובעת).

לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועניינתי בכתבי בי-הדין, והמסמכים ולאחר ששקלתי את העניין נראה שדינה של התביעה להדחות.
אינני מתעלם מכך שבין הצדדים מתנהלים יחסי ספק לקוח במשך תקופה, וייתכן ולשיטת התובעת, הנתבעת חייבת לה כספים, אולם נראה כי, בסופו של דבר, השיק נשוא תיק זה - וזו כל זירת המחלוקת שלפנינו - עילה שטרית בלבד- ניתן על חשבון עסקת מיזוג האוויר, עסקה שבוטלה על ידי התובעת עצמה בחשבונית זיכוי 7005 מיום 30.6.07.

למסקנה זו אני מגיע, לא רק על סמך עדויות עדי הנתבעת, אלא אף מנספח ד' לתצהיר מנהל התובעת עצמו. בנספח ד' הנ"ל, מכתבו של מנהל התובעת לנתבעת מיום 6.5.07 (להלן: "מכתב התובעת") נאמר כך:

"לכבוד
חברת מתאים לי
נתניה
לידי מנהל הכספים גאי

הנידון: גמר התקנה של מערכת מיזוג אויר במשרדים

לאור התנהלות תשלום בחשבונות שהוגשו לכם עבור עבודות שנגמרו זה חודשים ולא שולמו עד היום והחשש שלי כי בגמר העבודה הנ"ל התשלום לא יבוצע ומאחר ולא נשלחה לי הזמנה בכתב עבור העבודה זה אבקש לקבל התחייבות כתובת המאשר את התשלום עם סיום העבודה הפעלה ומסירה של המיתקן כפי שצינתי בהצעתי לפני תחילת העבודה
לאחר שהקבל התחיבות זו הסיים את העבודה תוך ימים ספורים

בברכה
יגאל שלו"

(השגיאות והעדר הפיסוק - במקור).

ממכתב התובעת אנו למדים שנספח ג' לתצהיר התובעת, ההצעה להתקנה מזגן נותרה בגדר הצעה, שהרי הנתבעת לא אישרה בכתב את ההצעה - על רכיביה השונים, וזאת בניגוד לגרסת התובעת בתצהירה, ויוצר מכך אנו למדים שהתובעת מלינה על חובות עבר שטרם שולמו.

התובעת מציינת כי חובות בגין עבודות שחלף מועד תשלומן מזה מן טרם שולמו על ידי הנתבעת. אם נכונה היתה גרסת התובעת כי התשלום של 6000 ₪, אותו קיבלה ביום 1.5.07 היה בגין חובות עבר ולא עבור המזגן, כי אז מדוע טרחה לכתוב את המכתב ולהזכיר את חובות העבר ולא ציינה כי המדובר בחוב עבור המזגן בלבד.

זאת ועוד; טוענת התובעת כי המדובר תשלום על חשבון העבר. לשיטת מנהל התובעת המדובר בסכום העומד על סך של 5,509 ₪ - סכום החשבוניות שצורפו לתצהירו וכן חשבונית נוספת שלא צורפה לתצהיר בסכום של 6,128 ₪.

לא הובאה החשבונית הנוספת ולכן לכאורה חוב העבר עומד על 5,509 ₪ ולכן לא נהיר מודע תשלם הנתבעת חושב על חשבון מעבר לחובה לעשות כן, וגם אם המדובר בסכום של 6,128 ₪ לא ברור מדוע הסתפק אך ורק ב- 6000 ₪. לא היה בידי לקבל את הטענה בעדותו כי ההפרש בטל בששים. במיוחד לאור זאת, היה סביר כי היה דורש את מלוא יתרת החוב.

המסמך שהוציאה התובעת, נספח ג' נוקב בתנאי התשלום עבור ביצוע העבודה. התנאי הוא קבלת תשלום מראש דחוי ל- 60 יום. ואכן השיק נשוא תיק זה הוא שיק דחוי ל- 60 ימים.

מכל האמור, אני מקבל את עמדת הנתבעת כי השיק מהווה תשלום על חשבון המזגן, שבסופו של דבר הזמנתו בוטלה.

לאור האמור - אני דוחה את התביעה ומורה על סגירת תיק הוצאה לפועל מספר 0155597084.

יובהר - אין בתוצאה זו כדי לפגוע בזכותה של התובעת לפעול כנגד הנתבעת לתבוע את החובות בגין חשבונות שלא שולמו, ככל ואלו קיימים.

בנסיבות העניין - אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון