אישור יתרת חוב

להלן פסק דין בנושא אישור יתרת חוב:

פסק דין

1.     המשיבים 1 ו-2 (להלן - פפרברג) רכשו דירה (להלן - הדירה) בפרויקט המכונה "נוף המרינה" (להלן - הפרויקט), שנבנה ושווק על ידי המשיבה 3 (להלן - נוף ים).
הפרויקט כולו, ובכלל זה הדירה, שועבד לבנק דיסקונט למשכנתאות (להלן - בנק דיסקונט).
     פפרברג נטלו הלוואה מהמבקש 2 (להלן - בנק לאומי) לצורך רכישת הדירה. כיוון שהדירה טרם נרשמה על שמם בלשכת רישום המקרקעין, ניתנו בגינה ערובות שונות, ובכללן משכון זכויותיהם אצל נוף ים.
     פפרברג לא עמדו בתשלומי ההלוואה, בנק לאומי פתחו כנגדם בהליכי הוצאה לפועל והמבקש 1 (להלן - עו"ד שילנסקי) מונה לכונס נכסים לשם מכירת הדירה.
     גם נוף ים נקלעה להליכי כינוס והמשיב 4 (להלן - עו"ד אולמן) מונה למנהל מיוחד לכל הפרויקט.

2.     עו"ד שילנסקי מכר את הדירה למרבה במחיר והמכירה אושרה על ידי ראש ההוצל"פ.
     לשם העברת הזכויות בדירה על שם הרוכש נדרשה נוף ים, באמצעות עו"ד אולמן, להמציא אישור, לפיו אין חובות כלפיה בגין רכישת הדירה על ידי פפרברג ואישור מתאים ללשכת רישום המקרקעין.
עו"ד אולמן סירב ליתן את האישורים הנדרשים, משום, שעל פי טענתו, נותרה יתרת חוב של פפרברג לנוף ים בגין רכישת הדירה.
3.     זהו הרקע להגשת תובענה זו, שבה נדרש בית המשפט ליתן צו הצהרתי, לפיו לא נותרה כל יתרת חוב, כאמור, והמחייב את נוף ים, באמצעות עו"ד אולמן, לתת את האישורים האמורים.
     טיעוני המבקשים לקבלת התובענה נסמכים בעיקר על קנוניה ותרמית שנרקמו בין נוף ים ומנהליה המשיבים 5 ו-6 (להלן - גבאי) ובין פפרברג, כדי להסתיר תשלומים שנעשו, וכן לייחוס תשלומים ששולמו עבור הדירה כאילו שולמו עבור דירות אחרות שרכשו פפרברג באותו פרויקט.
     עו"ד אולמן עותר לדחיית התביעה על הסף, בעיקר משום אי התאמתה להליך של המרצת פתיחה ומטעמים עובדתיים נוספים שפורטו בתצהיר התשובה שהגיש.

4.     צודק עו"ד אולמן בטענתו.
     הליך של המרצת פתיחה נועד לבירור מהיר, בעיקר של סוגיות משפטיות, ופחות מכך של סוגיות עובדתיות.
     ודאי, שהליך זה לא נועד לבירור תביעה הנסמכת על קנוניה, תרמית, אי חוקיות וכיו"ב. ראו: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 451, והפסיקה המובאת שם.

5.     התובענה איננה ראויה להתברר במתכונת שהוגשה, גם מטעם אחר.
     במסגרת התובענה ביקשו המבקשים בצו זמני להורות על עיכוב העברת הכספים שהתקבלו ממכר הדירה לבנק דיסקונט, כהוראת ראש ההוצאה לפועל.
     ניתן צו זמני כמבוקש ועו"ד אולמן ביקש לבטלו, הן משום שבנק דיסקונט איננו צד לתביעה זו, והן משום שהיה על המבקשים לערער על החלטת ראש ההוצאה לפועל לבית המשפט המחוזי בהתאם לסעיף 80 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.
     מצאתי, כי עו"ד אולמן צודק גם בטענותיו אלה, וכי טענות אלה אינן נוגעות לצו הזמני בלבד, אלא לתובענה כולה.
     ב"כ המבקשים הודיעה בדיון מיום 12/3/06 (עמ' 1, שורה 10), כי ההצהרה המבוקשת בתובענה זו מכוונת להביא להסרת השעבוד הקיים על הדירה לטובת בנק דיסקונט.
     גם ללא הודעה זו, תוצאה זו נובעת בהכרח ממתן הצהרה כמבוקש בתביעה.
     כיוון שכך, ודאי שהיה ראוי לצרף את בנק דיסקונט כמשיב עיקרי בתובענה זו.

6.     למרות זאת, אין לנעול את השער בפני טענות המבקשים על ידי דחיית התביעה ויש להסתפק במחיקתה.
     מצד שני, אין מקום להעביר את התביעה כמתכונתה להליך של "פסים רגילים", הן משום שהמבקשים יידרשו לתקנה, כאמור, על ידי הוספת בנק דיסקונט, וגם משום, שראוי הוא שהמבקשים יכוונו היטב מהם הסעדים הנדרשים להם וינסחו אותם באופן ברור.

7.     התוצאה:
     התביעה נמחקת.
     הצו הזמני שניתן - מבוטל.
     אני מחייב את המבקשים לשלם למשיב 4 שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובות בעל דירה

 2. חיוב בחוב הפסוק

 3. חוב אגרת תיעול

 4. אישור יתרת חוב

 5. חובות חברה מחוקה

 6. התיישנות חוב מים

 7. חוב שירותי תברואה

 8. מחילת חובות ספקים

 9. תביעת חוב מהעיזבון

 10. תביעת חוב על סחורה

 11. חוב בגין שירותי הובלה

 12. ניכוי חובות מסופקים

 13. תביעת חוב דמי ביגוד

 14. מועד להגשת הוכחת חוב

 15. חובות כספיים של הבעל

 16. הפסקת שירותי ריטיינר

 17. עורך דין חובות אבודים

 18. מועד בירור תביעת חוב

 19. איחור בהגשת תביעת חוב

 20. הגשת תביעת חוב באיחור

 21. תביעה לפרעון יתרת חוב

 22. פטור נשים משירות חובה

 23. תביעת חוב על ציוד טכני

 24. פדיון אגרות חוב ישנות

 25. תביעה לתשלום חוב קצוב

 26. עורכי דין להסדר חובות

 27. תביעת חוב בפירוק מרצון

 28. עורך דין לענייני חובות

 29. יתרות חוב בגין אספקת מים

 30. גביית חובות ע"י עורך דין

 31. גביית חוב למגן דוד אדום

 32. תביעות חוב של רשויות המס

 33. תביעה על חוב של חברה שקרסה

 34. חוב כספי בגין שירותי רט''ן

 35. הכרה בחוב אבוד והוצאות פחת

 36. הפרת חובה חקוקה חוזר מנכ"ל

 37. מכתב דרישה לתשלום חוב דוגמא

 38. האם מותר לקזז חוב בצ'ק פתוח

 39. חוב לחברת הניהול בדין קדימה

 40. חוב חברת אם לחברת בת בפירוק

 41. חוב של מיליון ש''ח על סחורה

 42. תביעה בבית משפט או תביעת חוב

 43. חוב אישי של מנהל חברה בפירוק

 44. תביעה אישית על יתרת חוב חברה

 45. ציון נקודות חובה על הודעת קנס

 46. תביעה בגין חוב עבור רכישת סחורה

 47. טעמים מיוחדים להגשת תביעת חוב

 48. התחייבות אישית לפרעון חוב חברה

 49. הגשת תביעת חוב באיחור של 5 שנים

 50. תביעה לחייב השתתפות בחובות חברה

 51. תביעה לפסק דין המצהיר על היקף החוב

 52. הוכחת חוב ללא תעודות משלוח חתומות

 53. מימוש חוב מובטח מול מימוש חוב "רגיל"

 54. איחור של מספר שבועות בהגשת תביעת חוב

 55. תביעה על חוב בבית משפט לענייני משפחה

 56. הודאה והדחה - מודה בקיום החוב טוענת להנחה

 57. בקשה להורות למנהל המיוחד לדון בתביעת חוב

 58. ערעור על החלטת בעל תפקיד לבדיקת תביעת חוב

 59. מצג כוזב בדבר יכולתה של החברה לפרוע חובותיה

 60. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין שירותי עיצוב ומיתוג

 61. טרם נקיטת צעדים לגביית החוב יש לשלוח דרישה נוספת

 62. מבטחים עתרה לחיובו של המלון בתשלום חוב דמי גמולים

 63. טענה כי לא פעל לגביית החוב שנים רבות נבעה מרצונו לאפשר למשיב להתאושש

 64. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון