תשלום חברת הביטוח כמתנדבת

מהו תשלום חברת הביטוח "כמתנדבת" ?

בית המשפט ציין כי לא בהכרח כל הסדר שייעשה בין מבטחת למבוטח כל סכום שישולם למבוטח בפועל, יהוו ראיה מספקת להעמדת זכות השיפוי כדי אותו סכום.

עם זאת, מששילמה חברת ביטוח למבוטח, על פי פוליסה בת תוקף, תיבדק חובת התשלום מצידה למבוטח - לצורך העמדת זכות השיבוב שלה - על פי מידת סבירות שיקוליה שהניעוה להכיר בחבותה ולבצע את התשלום.

להלן פסק דין בנושא תקיפת הסדר הפיצוי עם חברת הביטוח בטענת תשלום חברת הביטוח "כמתנדבת":


פסק דין

בפני תביעה (שיבוב) שעניינה פיצוי על נזקי רכוש בעקבות תאונת דרכים.

התובעת, שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "התובעת") היתה במועדים הרלבנטיים לתביעה
המבטחת של רכב מ.ר 6537710 (להלן: "הרכב המבוטח") ופיצתה את המבוטחת הגב' רז שירי,על
נזקי הרכוש שנגרמו כתוצאה מהתאונה נשוא הדיון. מר ניר רז, במועדים הרלבנטיים לתביעה
היה הנהג ברכב המבוטח (להלן: "מר רז") והוא זה שבא בדברים עם הנתבע בדבר שומת הנזק
כפי שיפורט להלן.
הנתבע, רוני קאשי (להלן: "הנתבע") היה במועדים הרלבנטיים לתביעה הבעלים של רכב מ.ר
0390844 ( להלן: "הרכב הנתבע")

ביום 1.2.07 פגע רכב הנתבע ברכב המבוטח והסב לו נזק בחלקו האחורי. אין מחלוקת לעניין
אחריותו של הנתבע לקרות התאונה וחבותו בפיצויים. סלע המחלוקת נוגע להיקף ושיעור הנזק
וכתוצאה מכך לשיעור הפיצוי המגיע לתובעת.

לאחר התאונה הגיעו הנתבע ומר רז, למוסך הסדר ביהוד בשם "מוסך לירון" (להלן: "מוסך
לירון") לצורך תיקון הנזק, ללא מעורבות חברות הביטוח. הנתבע הביא מטעמו את השמאי זיו
גולדשטיין (להלן: "מר גולדשטיין") לצורך הערכת הנזק. במהלך הבדיקה שערך מר גולדשטיין
התגלעו חילוקי דעות בינו ובין מר רז לעניין היקף הנזק ומר רז החליט להפעיל את הביטוח לצורך
תיקון הרכב המבוטח. שמאי מטעם התובעת בשם וקסלר עמיהוד (להלן: "מר וקסלר") הגיע
למוסך והעריך את הנזק ב 8,002 ₪ וסכום זה אכן שולם בפועל למוסך לירון לצורך תיקון הנזק.
התובעת שילמה למבוטח בהתאם לחוות דעתו של השמאי 7,234 ₪ (לאחר ניכוי השתתפות עצמית
וכינון) וכן נשאה בשכ"ט שמאי בסך 462 ₪. את הסכומים האלו היא תובעת מהנתבע מכח זכות
התחלוף.

טוען הנתבע, תוך שהוא מסתמך על חוות הדעת של מר גולדשטיין, כי הנזק לרכב המבוטח עמד על
3,668 ₪ בלבד ולא על 8,002 ₪ כפי שקבע השמאי מטעם התובעת.
ההבדלים בין הסכומים בחוות הדעת נובעים משני טעמים עיקריים:
א.     השמאי מטעם התובעת קבע כי יש להחליף את מכסה תא המטען (מהוו למעשה דלת אחורית) ומגן אחורי בחלקים חדשים ואילו מר גולדשטיין קבע כי ניתן להחליפם בחלקים מקוריים ומשומשים ללא כל פגיעות שעלותם פחותה.
ב.      מר וקסלר אישר עבודות זגגות, פחחות ותיקוני צבע שלטענת הנתבע ומר גולדשטיין כלל לא נבעו ונגרמו מהתאונה.

הצדדים הסכימו על פסיקה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
תקיפת הסדר הפיצוי עם חברת הביטוח
ב"כ התובעת טוען כי "כל עוד לא הוכחה קנוניה ומרמה עם המבוטח המזיק לא יכול לטעון כנגד המבטחת כאילו שילמה בהתנדבות" (עמ' 8 שורה 5-3 לפרוטוקול) בטענה זו היא מסתמכת על ע"א 7148/94 הכשרת היישוב נ' חברת השמירה, פ"ד נ(4) 567. שם נקבע, בקשר לתביעת שיבוב, כי אין המזיק יכול לתקוף את ההסדר שאליו הגיעה המבטחת כל עוד לא הוכחה קנוניה עם המבוטח וכל עוד ההסדר סביר.
"...אין לדרוש יותר מאשר סבירות לקיום כיסוי ביטוחי (גם אם הוא שנוי במחלוקת) וסבירות הסכום ששולם. מן המפורסמות הוא, כי אין זה מדרכן של חברות ביטוח להעניק מתנות למבוטחיהן....
אם קיימות אפשרויות לפרושים שונים של הפוליסה או של העובדות שבעטיין דורש המבוטח את הפיצוי על פי הפוליסה, וחברת הביטוח מעדיפה את הפירוש המזכה את המבוטח בתשלום, לא יורשה המזיק לפשפש בשיקולי חברת הביטוח, לפסלם ולדרוש הכרעה שיפוטית בשאלת חבות חב' הביטוח כלפי מבוטחה, כאילו היתה זו התדיינות בין המבטחת והמבוטח. מששילמה חברת ביטוח למבוטח, על פי פוליסה בת תוקף, תיבדק חובת התשלום מצידה למבוטח - לצורך העמדת זכות השיבוב שלה - על פי מידת סבירות שיקוליה שהניעוה להכיר בחבותה ולבצע את התשלום"
בענייננו, אין הנתבע מבקש לתקוף את עצם חבות התובעת כלפי מבוטחיה, אלא גובה הסכום עומד הוא זה שעומד למחלוקת. באשר לגובה סכום הפיצויים נקבע:

"לא בהכרח כל הסדר שייעשה בין מבטחת למבוטח כל סכום שישולם למבוטח בפועל, יהוו ראיה מספקת להעמדת זכות השיפוי כדי אותו סכום. החובה לשלם עומדת, כאמור, לביקורת, וגובה הסכום על אחת כמה וכמה. יש שהסכום ששולם על-ידי המבטח למבוטח-הניזוק, גבוה מסכום הנזק שנגרם לניזוק, בין מחמת תנאי הפוליסה ובין מטעם אחר. בכל מקרה, תהיה המבטחת זכאית לשיפוי כדי סכום נזקו של הניזוק המבוטח, ולא יותר מכך" (שם, עמ' 571-570).
בנקודה זו, ראה גם את פסק דינה של כב' השופטת שטמר מבית המשפט המחוזי בחיפה תא(חי') 10434/96 קיסרית ייצור רהיטים נ' אררט חברה לביטוח בע"מ

חלפים משומשים
הכלל המנחה בפיצויים בדיני הנזיקין, הינו של החזרת המצב לקדמותו. בשל כך נקבע זה מכבר, כי כאשר מדובר ברכב משומש וכל עוד הדבר אפשרי, יש לבצע את התיקון בחלקים תקינים משומשים באותה מידה שהיו החלקים שהוחלפו עובר לתאונה (ע"א 273/80 משה מדינה נ' שלמה כהן, פ"ד לז(2) 29, 46-45).
במקרה שלפנינו, הרכב הניזוק הינו משנת 2001. התובעת אינה חולקת על עצם החובה לבצע את התיקון בחלקים משומשים אלא שבנסיבות העניין הדבר לא התאפשר. מספר מר וקסלר בעדותו כי " בהצעת התיקון הראשונה שהושארה במוסך נרשם על ידינו כי יש למצוא חלקים משומשים. קיבלנו הודעה מהמוסך שלא הצליח לאתר חלקים משומשים ומיוזמתנו פנינו למס' מחסנים לספקים של חלקים משומשים וכן העברנו הצעת תיקון ראשונית לבקר החברה על מנת שגם הוא ימצא חלקים משומשים. משלא נמצא חלקים משומשים אושר החלפת שני חלקים חדשים" (עמ' 4 שורה 18-14).
בסעיף 9 לכתב ההגנה מספר הנתבע כי במועד המפגש במוסך לירון עם מר גולדשטיין כבר בוצעה הזמנה של חלפים משומשים מקוריים מ"מכוניות אורדן" אלא שבינתיים התחרטה המבוטחת והחליטה להפעיל את הביטוח. כך גם מספר מר גולדשטיין בעדותו. לדבריו הוא ראה את החלקים המשומשים במגרש מכוניות אורדן (עמ' 6 שורה 8) וסוכם עם בעל מוסך לירון כי החלקים יישלחו למוסך, אלא שהצעת המחיר לא נשלחה כי "באותו יום אמרו לנו לרדת מהתיק" (עמ' 6 שורה 17-7). עם זאת, מלבד עדותו של מר גולדשטיין, לא ברור אם אכן היו חלפים משומשים. לא הובאו ראיות מתאימות מטעם מכוניות אורדן או מטעם מוסך לירון שיאמת את הדברים וחסרונן של ראיות אלו, אשר ניתנות להשגה בנקל, פועל לרעת הנתבע.
מר רז אף ציין בעדותו כי הנתבע וגולדשטיין הלכו הצידה תוך שהוא נשאר ליד הרכב. הוא העיד כי לא היתה כל הזמנה של חלפים מקוריים משומשים כטענת הנתבע וגולדשטיין והם אף לא דיברו איתו על כך. יש לתהות על כך שהאחרונים לא משתפים את מר רז בענין זה ופועלים בסתר. בשל כך, עדיפה גרסת התובעת לפיה לא התאפשר להשיג חלפים משומשים ולכן כדין עשה מר וקסלר שאישר חלפים חדשים ומשום כך על המזיק לשפות את התובעת על מלוא סכום התיקון באמצעות החלפים החדשים.

עבודות זגגות, פחחות ותיקוני צבע
לא הוכח שנעשו עבודות זגגות פחחות ותיקוני צבע מעבר לנדרש בעקבות התאונה. בעניין זה עומדת חוות דעתו ועדותו של מר וקסלר מול חוות דעתו של מר גולדשטיין. מר וקסלר בעדותו מסביר שעבודת זגגות נדרשת בדלת חדשה שכן זו מגיעה ללא שמשה ויש צורך בהרכבת השמשה הישנה בדלת החדשה (עמ' 5 שורה 16-15) וכן שעבודות הצבע נעשו באזור התאונה בלבד (עמ' 5 שורה 18). מקבל אני את גרסת התובעת בענין זה.

לאור כל האמור לעיל אני קובע, שהתובעת פעלה בסבירות כאשר שילמה למבוטחים בהתאם
לחוות דעתו של מר וקסלר, השמאי מטעמה. משכך על התביעה להתקבל במלואה. נזקה המוכח של התובעת הינו 7,696 ₪.
לפיכך, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך 7,696 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 9.3.07 ועד לתשלום המלא בפועל וכן את אגרת בית משפט בסך 313 ש"ח, הוצאות עדי התובעת לרבות השמאי כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס על חברת ביטוח

 2. "בעיה" עם חברת הביטוח

 3. חוב פרמיה לחברת ביטוח

 4. ניסיון לרמות חברת ביטוח

 5. עורך דין נגד חברת ביטוח

 6. ניסיון להונות חברת ביטוח

 7. הסתרת פרטים מחברת הביטוח

 8. תשלום חברת הביטוח כמתנדבת

 9. דחיית ערעור של חברת ביטוח

 10. נימוקי דחייה של חברת ביטוח

 11. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 12. חובת הבירור של חברת הביטוח

 13. תביעת חברת ביטוח נגד מע''מ

 14. הסתרת עבר פלילי מחברת ביטוח

 15. הפרת התחייבות של חברת ביטוח

 16. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 17. פרשנות נגד המנסח - חברת ביטוח

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

 19. בקשה לשחרור חברת ביטוח מייצוג

 20. חלוקת הנטל בין מבטחים צו קל כבד

 21. העלאת טענות חדשות של חברת ביטוח

 22. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה

 23. תביעת ביטוח לאומי נגד חברת ביטוח

 24. חוב עבודות צנרת מטעם חברת הביטוח

 25. צירוף חברת ביטוח אמריקאית לתביעה

 26. פיצוי על עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 27. תביעה בגין פיצוי נמוך מחברת ביטוח

 28. נימוקי דחייה נוספים של חברת ביטוח

 29. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה בעסק

 30. תביעה של חברת ביטוח נגד מבוטח על חוב

 31. איחור בתשלום חברת ביטוח לביטוח לאומי

 32. חובת חברת הביטוח לפרט את נימוקי הדחיה

 33. חובת חברת הביטוח לשפות את ביטוח לאומי

 34. חתימה על שטר קבלה ושחרור של חברת ביטוח

 35. חברת הביטוח טענה כי לא נגרמה נכות מוחלטת

 36. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 37. סירוב חברת הביטוח להגיש ערעור בשם המבוטח

 38. העלאת טענות בהזדמנות הראשונה - חברת ביטוח

 39. הכחשת נסיבות תאונת דרכים ע''י חברת הביטוח

 40. ביטול הסכם בין הביטוח הלאומי לחברות הביטוח

 41. הרחבת נימוקי דחיה בחוות דעת מטעם חברת הביטוח

 42. חבות חברת ביטוח כלפי מבוטח בביטוח נוסעים לחו"ל

 43. תביעה בגין איחור של חברת ביטוח בתשלום לביטוח לאומי

 44. קיזוז 20% מהפיצוי מחברת הביטוח בגין רשלנות תורמת

 45. האם חברת הביטוח חייבת "להזהיר" מבוטח מפני התיישנות ?

 46. חברת הביטוח טענה כי אין הצדקה להחלפת הפגוש בפגוש מקורי וחדש

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון