תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

להלן החלטה בנושא בקשת תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי:

החלטה

1.     עסקינן בתביעת שיבוב בגין תגמולי ביטוח ששלמה המשיבה למבוטחתה, בגין נזקים שנגרמו עקב אירוע של דליפת מזוט וזיהום הקרקע שהתרחש ביום 1.2.00 במפעל המבוטחת.

בבקשה זו של הנתבעת, היא עותרת להורות למשיבה, היא התובעת בתובענה, ליתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי בהתייחס למסמכים כדלקמן:
(א)     כל דוחות השמאי לרבות הודעה ראשונה, דוחות ביניים ודוחות סופיים אשר נערכו בהקשר לאירוע דליפת המזוט נשוא התביעה.     
(ב)     כל הדרישות לקבלת שכר טרחת מומחים וכל הדוחות, המכתבים והמסמכים אשר נערכו על ידי המומחים ואשר בגינם שולם לכאורה על ידי התובעת הסך של 17,550 ₪, אשר נתבע החזר בגינו במסגרת כתב התביעה.
(ג)     כל דוחות השמאי, לרבות הודעות ראשונות, דוחות ביניים ודוחות סופיים אשר נערכו בהקשר לאירוע קודם של דליפת מזוט במפעל המבוטחת ביום 21.12.99.
     
(ד)     כל הרישומים, המסמכים הדרישות וההמלצות שנופנו למבוטחת על ידי האגף/המשרד לאיכות הסביבה במהלך השנים 1998-2003.

(ה)     כל הדרישות, המסמכים הרישומים וההמלצות שהופנו למבוטחת על ידי עירית נתניה בנוגע לזיהום הקרקע במהלך שנים 1998-2003.

(ו)     כל ההודעות המכתבים/טפסי התביעה שנערכו על ידי המבוטחת או מי מטעמה בקשר לארוע דליפת המזוט/זיהום הקרקע במפעל ובסביבתו במהלך השנים 1998-2003.

(ז)     דוחות שמאי שעל בסיסם בוצע על פי הנטען תשלום למבוטחת בסך של 430,000 ₪ וכן המצאת הדוחות על בסיסם שולם שכר טרחת המומחים בסך של 17,750 ₪.

(ח)     כל המסמכים האישורים הדוחות וההמלצות אשר נערכו על ידי חברת COWI ביחס למפעל המבוטחת וזאת במהלך השנים 1998-2003.

(ט)     מכתבים, רישומים, דרישות שנערכו על ידי יועץ הביטוח של מבוטחת התובעת בקשר להוצאות/דרישות/עלויות הטיפול בנזקי זיהום הקרקע/הואדי/התעלה באזור מפעל המבוטחת וזאת ביחס לשנים 1998-2003.

(י)     חשבונות, דוחות, מסמכים אשר נערכו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בהקשר לאירועי דליפת מזוט בחודשים 12/99, 1/00 ו-2/00.


2.     טוענת המבקשת, כי לכתב התביעה לא צורף דוח שמאי שעל בסיסו שלמה התובעת למבוטחתה את הסכום הנתבעת בתביעה וכן לא צורפו אישורים על ביצוע התשלומים למבוטחת, מסמכים שהם מהותיים לתביעת שיבוב.

עוד טוענת המבקשת, כי מן המסמכים החלקיים שהומצאו על ידי המשיבה וכן מדו"ח השמאי מיום 15.11.04 עולה, כי במפעל המבוטחת היו אירועים קודמים נוספים של זיהום הקרקע, אשר לא טופלו עובר לאירוע נשוא התביעה, ויש לכן חשיבות להמצאת המסמכים המבוקשים לשם בדיקה ראויה של שאלת הקשר הסיבתי בין האירוע נשוא התובענה לבין התשלומים הנתבעים.


3.     המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, בעקבות צווים קודמים, מסרה כבר למבקשת תצהיר גילוי מסמכים כללי ותצהיר גילוי מסמכים ספציפי ובכך יצאה ידי חובתה. בנוסף, מפרטת המשיבה התנגדותה הפרטנית לגבי כל אחד מסעיפי הדרישה כדלקמן:

(א)     באשר לדוחות השמאי, לרבות דוחות הביניים המייחסים לאירוע נשוא התביעה, טוענת המשיבה כי המציאה את הדו"ח שברשותה, והואיל ולא הוצאו דוחות ביניים, אין מה להמציא.

החלטה: הנני מתקשה לקבל את טענת המשיבה, כי דו"ח השמאי היחיד הקיים והמייחס לארוע מיום 1.2.00 הוצא רק ביום 15.11.04 (נספח 3 לתגובת המשיבה). הרי המשיבה שלמה למבוטחתה התשלום נשוא התביעה ביום 22.10.01 כעולה מנספח 2 לתגובתה, ולשמאי ביום 22.3.01. אין זה מתקבל על הדעת, שהמשיבה שלמה למבוטחתה סכום כה גבוה ללא דוח שמאי, וכי פרעה את שכר טרחת השמאי לפני שקבלה ממנו דו"ח. לפיכך הנני מורה למשיבה לגלות את כל המסמכים שהתקבלו מן השמאי, עליהם בוסס התשלום נשוא התביעה למבוטחתה, כנדרש בעתירה זו.

(ב)     המשיבה טוענת כי המציאה למבקשת את אישורי התשלום למומחים, ועל כן הבקשה מתייתרת.

החלטה: אין די בהוראות התשלום. על המשיבה להמציא למבקשת גם את מכתבי הדרישה של שכ"ט השמאי שהתקבלו ואשר על פיהם שלמה לשמאים את הסכום הנתבע על ידה בתביעה.     

(ג)     באשר לדוחות השמאי המתייחסים לארועים קודמים של דליפת מזוט במפעל המבוטחת, מתנגדת המשיבה לגילויים בשל אי רלבנטיות, מה גם שלטענתה, בדו"ח השמאי מרכוס שהומצא למבקשת ישנה התייחסות גם לארוע הקודם.

החלטה: הנני רואה רלבנטיות לאירועי דליפה נוספים, אם היו כאלו, לתביעה שבפני וזאת הן בשאלת אחריותה של מבוטחתה של התובעת והן בשאלת הקשר הסיבתי בין האירוע הספציפי לנזק הנטען.

(ד)-(ה) באשר לפניות שהופנו למבוטחת על ידי האגף/המשרד לאיכות הסביבה ועירית נתניה בנוגע לזיהום הקרקע בשנים 1998-2003, טוענת המשיבה כי את הפניות הרלבנטיות לאירוע נשוא התביעה המציאה, ובאשר לפניות בשנים אחרות (1998, 1999, 2001, 2002 ו-2003) הללו אינן רלבנטיות לתביעה דנן.

החלטה: הואיל ומתברר כי היו אירוע/ים קודם/מים לאירוע נשוא התביעה, הנני רואה חשיבות להצגת פניות שהופנו למבוטחת על ידי הרשויות הממונות על השמירה על איכות הסביבה, קרי: המשרד/האגף לאיכות הסביבה ועירית נתניה בשנים שקדמו לאירוע נשוא התביעה. צודקת המשיבה כי אין רלבנטיות לפניות מאוחרות יותר.

(ו) באשר לתביעות המבוטחת בשנים 1998-2003, חוזרת המשיבה על טענת אי הרלבנטיות לאירועים שקרו בשנים אחרות.

החלטה: הנני רואה רלבנטיות לאירועים קודמים בלבד. לכן משתרע הצו על תביעות שהוגשו בתקופה שקדמה לאירוע נשוא התביעה.

(ז) באשר לדוחות השמאי וחשבונות שכר טרחה, חוזרת המשיבה על הודעתה כי המציאה את דוח השמאי מרכוס מיום 15.11.04.

החלטה: ראה ההחלטה המתייחס לסעיפים (א) ו- (ב) דלעיל.

(ח) באשר למסמכים שנערכו על ידי חברת COWI טוענת המשיבה כי המציאה את המסמכים המייחסים לאירוע נשוא התביעה, ואילו מסמכים שנערכו לשנים אחרות אינם רלבנטיים.

     החלטה: יש רלבנטיות למסמכים אלו ככל שהדבר מתייחס לאירועים קודמים לאירוע נשוא התביעה. הצו משתרע על מסמכים של חברת COWI שניתנו בקשר לאירועים שארעו בשנים שקדמו לאירוע נשוא התביעה בלבד.

     (ט) באשר למסמכי יועץ הביטוח, טוענת המשיבה כי הדרישה קויימה במלואה, ואין רלבנטיות למסמכים שאינם נוגעים לשנת האירוע.

     החלטה: יש רלבנטיות רק למסמכים שקדמו לאירוע נשוא התביעה. ניתן צו כמבוקש לגבי השנים שקדמו לאירוע.

     (י) באשר למסמכי החברה לשירותי איכות הסביבה, טוענת המשיבה כי לא ברור כלל מי החברה הנטענת, ואם מדובר במשרד לאיכות הסביבה הרי שכל המסמכים גולו.

     החלטה: בהעדר זהות ברורה וידועה של החברה שאת מסמכיה מבקשת המבקשת לגלות, אין מקום בשלב זה ליתן צו שאינו ברור דיו ולכן לא ניתן לקיימו.


4.     ניתן בזה צו גילוי מסמכים ספציפי המופנה למשיבה ליתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי כמפורט בהחלטות הפרטניות דלעיל, וזאת תוך 30 יום מהיום. לתצהיר יצורפו כל המסמכים הנזכרים בו.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו לגילוי מסמכים

 2. הליך גילוי מסמכים

 3. גילוי מסמכים מוקדם

 4. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 5. גילוי מסמכי זוכה במכרז

 6. גילוי מסמכים בהליך ערר

 7. דוגמא לצו לגילוי מסמכים

 8. גילוי מסמכים בבית המשפט

 9. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 10. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 11. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 12. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 13. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 14. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 15. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 16. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 18. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 19. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 20. צו גילוי מסמכים תכתובות פנימיות

 21. גילוי מסמכים מוקדם בסדר דין מהיר

 22. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 23. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 24. מסמך שלא גולה בהליך גילוי מסמכים

 25. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 26. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 27. מחיקת כתב ההגנה בשל אי גילוי מסמכים

 28. גילוי מסמכים הקלטות לפני חקירה נגדית

 29. גילוי מסמכים חדשים לאחר פסק דין חלוט

 30. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

 31. מחיקת ראיות שלא מופיעות בגילוי מסמכים

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. צו גילוי מסמכים במסגרת תביעת לשון הרע

 34. אי קיום צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 35. חיסיון מטעמי דת במסגרת הליכי הגילוי מסמכים

 36. צו גילוי מסמכים מחייב צדדים שלישיים שאינם בעלי דין

 37. מסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית אך לא גולו בהליך גילוי המסמכים

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון