שיפוי נזקי רכוש לרכב

להלן פסק דין בנושא תביעת שיפוי נזקי רכוש לרכב:

פסק דין

1.     התובעת הגישה כנגד הנתבע תביעת שיבוב בגין נזקי רכוש לרכב, שנגרמו כתוצאה מתאונה שארעה ביום 07.08.02 (להלן: "התאונה").

2.     בדיון שהתקיים ביום 26.11.06 הגיעו התובעת והנתבע להסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.

3.     הנתבע הגיש הודעה לצד ג', כנגד הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ, ובמסגרתה הוא טוען שהוא זכאי לשיפוי בגין כל סכום שחוייב בו.

כאמור המחלוקת שנותרה על הפרק היא אך ורק ביחסים שבין הנתבע לבין צד ג'.

4.     העובדות שאינן שנויות במחלוקת, הן כדלקמן:-
א.     ביום 01.04.02 הנפיקה צד ג' (להלן: "המבטחת") לנתבע פוליסה לביטוח צד ג', על שם הנתבע, לכיסוי הנזקים שנגרמו בתאונה.

ב.     הפוליסה נרכשה באמצעות סוכנות לביטוח "ביטוח בטוח" בדימונה, והנתבע שילם את דמי הביטוח בגינה, בסך של 710 ₪ במזומן וקיבל לידו קבלה מאת סוכנות הביטוח. הקבלה צורפה לתיק ביהמ"ש.

ג.     ביום 13.06.02 שלחה המבטחת מכתב לנתבע, וביקשה ממנו להסדיר את יתרת החוב בגין דמי הביטוח, וכן ציינה במכתב:-
"אם בידך הוכחה כי אינך חייב/ת סכום זה, נא המצא/י לנו מסמכים המעידים על כך...
     ...אם הסדרת בינתיים את חובך, אנא ראה/י מכתב זה כמבוטל ועימך הסליחה. לבירורים יש לפנות אל סוכן הביטוח שלך - עם מסמך זה".

בעקבות קבלת המכתב, פנה הנתבע לסוכן הביטוח, מר יצחק גיגי, אשר אמר לו שהכל בסדר והוא יכול להתעלם מהמכתב.

ד.     ביום 26.06.02 שלחה המבטחת מכתב נוסף לנתבע, בו צויין כי אם לא יסדיר את יתרת החוב בתוך 21 ימים, תתבטל הפוליסה. כמו כן צויין במכתב:-
     "אם הסדרת בינתיים את חובך, אנא ראה/י מכתב זה כמבוטל ועימך הסליחה. לבירורים יש לפנות אל סוכן הביטוח שלך - עם מסמך זה".

     הנתבע לא ידע לציין אם מכתב זה נתקבל אצלו, אך טען:-
     "את כל המכתבים שקיבלתי העברתי ישר לסוכן הביטוח. את המכתב מיום 13.06.02 אני חושב שקיבלתי. את המכתב מיום 26.06.02 - לא מוכר לי ולא זכור לי אם קיבלתי... עם כל המכתבים שקיבלתי הלכתי לביטוח בטוח מי שנתן לי שם שירות זה יצחק גיגי והפקידה שעובדת שם... יש לי קבלה ששילמתי את הכסף... כאשר הבאתי את המכתבים לסוכן, הוא אמר לי: "זה בסדר, הכל בסדר"...".
ה.     התאונה נשוא התובענה ארעה ביום 07.08.02. המבטחת טוענת כי במועד זה הפוליסה כבר בוטלה ולא היתה בתוקף, ולכן נמנעה מליתן לנתבע כיסוי ביטוחי.

     אין מחלוקת שסיבת ביטול הפוליסה היא אך ורק בשל חוב דמי הביטוח שלשיטתה - לא שולמו לה ע"י הנתבע [להבדיל מהתשלום לסוכן].

ו.     ההודעה המקורית לצד ג' נשלחה גם כנגד סוכנות הביטוח שהנפיקה את הפוליסה, "ביטוח בטוח", ואולם לאחר שהסוכן מר יצחק גיגי לא אותר, וגם נציגי סוכנות הביטוח אשר טיפלו בעניינו של הנתבע, לצורך הנפקת הפוליסה - נמחקה ההודעה לצד ג' כנגד סוכנות הביטוח.

ז.     בדיון שהתקיים ביום 26.11.06 הגיעו בעלי הדין להסכמה, שהתיק יוכרע על דרך של סיכומים בכתב, על בסיס כל המסמכים שבתיק.

     הצדדים הגישו סיכומים בכתב, כל אחד לשיטתו.

5.     להלן יפורטו הטענות המרכזיות של המבטחת:
     א.     הפוליסה בוטלה כדין.
     ב.     שולח ההודעה נמנע מלהגיש הודעה לצד ג' כנגד סוכן הביטוח.
     ג.     יחסי שליחות במקרה של "מעילה בכספים" וגניבה.

     אדון בטענות המבטחת על פי סדר הופעתן לעיל ואומר כבר עתה, כי לא מצאתי ממש בטענות המבטחת ודין ההודעה לצד ג' להתקבל.

     לאור כך שהנתבע מחזיק בקבלה המקורית, אשר מוכיחה, כי שילם את דמי הביטוח לסוכן ומאחר ולא נטענה כל טענה כנגד הקבלה, נקודת המוצא היא שהנתבע עמד בנטל המוטל עליו להוכיח ששילם את דמי הביטוח לסוכן הביטוח.     
6.     הפוליסה בוטלה כדין, האומנם ?

     המבטחת טוענת בסיכומיה, כי חוק חוזה הביטוח קובע דין מיוחד לגבי ביטול פוליסה מחמת פיגור בתשלומים ולשיטתה הפוליסה בולטה כדין בהתאם להוראות סעיף 15 (א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, הקובע, כי:

"לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן".

     סעיף 15 (א) הנ"ל מאפשר למבטח להודיע על ביטול הפוליסה רק במקרה ש"לא שולמו דמי הביטוח" ואילו בענייננו דמי הביטוח שולמו, במלואם, לסוכן הביטוח ולכן אין תכולה לסעיף זה.

     בעניינו חל דווקא סעיף 34 לחוק חוזה הביטוח הקובע, כי: "לענין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן".

     מכאן שסעיף 34 לחוק חוזה הביטוח קובע, כי לעניין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח. לפיכך תשלום דמי הביטוח לסוכן כמוהו כתשלום למבטחת. בהתאם לכך רשאי המבוטח להסתמך על הודעת הסוכן לפיה שולמה הפרמיה במלואה וככל שלמבטחת יש טענות בקשר לשיעור התשלום בגין הפוליסה עליה לפנות לסוכן ולא למבוטח. ראה בעניין זה בע"א (חי') 2038/02 סהר חברה ישראלית נ. קובי, דינים מחוזי, כרך לג (9) 221 (2003) וכן ש. ולר פירוש לחוקי החוזים, ביטוח (כרך ראשון - 2005) 720).

     זאת ועוד, לפי סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח נקבע שלענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח [זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב].

עוד טוענת המבטחת בסיכומיה, כי לאחר שהנתבע קיבל את מכתבי הביטול, הוא לא הסדיר את חובו ולא פנה אליה בכדי לברר פשר מכתבי ההתראה. בעניין זה יש לזכור, כי בכל אחד משני מכתבי הביטול שנשלחו לנתבע נכתב במפורש שלצורך ביצוע: "בירורים יש לפנות אל סוכן הביטוח שלך". הנתבע פעל בהתאם להנחיות המבטחת, הפנה את המכתבים לסוכן הביטוח וקיבל תשובה שהכל בסדר. מכאן שאין יסוד לטענת המבטחת כאילו הנתבע מינה את סוכן הביטוח לשלוחו לעניין ביטול הפוליסה. הנתבע לא בחר מיוזמתו להמשיך ולערוך את הבירורים, בנוגע למכתבי הביטול, אך ורק עם סוכן הביטוח, ופעל בעניין זה לפי ההנחיות שנמסרו לו ע"י המבטחת. לפיכך, אין כל פסול בהמנעותו של הנתבע מלפנות למבטחת עם מכתבי הביטול.

     לאור האמור לעיל הגעתי לכלל מסקנה, כי הנתבע שילם את הפרמיה עבור הביטוח של הרכב ומכאן שהנתבעת לא הייתה רשאית לבטל את הפוליסה ולכן אין כל תוקף למכתבי הביטול שנשלחו אל הנתבע.

7.     שולח ההודעה נמנע מלהגיש הודעה לצד ג' כנגד סוכן הביטוח

     המבטחת טוענת, כי יש לדחות התובענה כלפיה מאחר והנתבע עשה מלאכתו קלה ונמנע מלאתר את סוכן הביטוח מר גיגי וכן נמנע מלאתר את יעקובי רוזנטל, שלהם שולמו דמי הביטוח.

     אין בידי לקבל טענה זו. הנתבע שלח את ההודעה לצד ג' המקורית גם כנגד סוכנות הביטוח שמכרה לו את הפוליסה ("ביטוח בטוח") ואולם התובענה כנגד הסוכנות נמחקה לאחר שהוברר שהסוכנות נמכרה לאדם אחר שאין לו קשר עם הסוכן שקיבל את דמי הביטוח.

     ב"כ הנתבע דיווח במהלך קדם המשפט על המאמצים שנעשו על ידו לאתר את יצחק גיגי ואת יעקבי רוזנטל ואולם מאמצים אלו לא נשאו פרי. מכל מקום לא שוכנעתי שהנתבע עשה "מלאכתו קלה" שכן הוא ניסה לאתר את המעורבים הנוספים והדבר לא צלח.

אולם חשוב לציין, כי לא הייתה לנתבע כל חובה לאתר את המעורבים הנוספים. לאחר שהנתבע שילם את דמי הביטוח לסוכן הביטוח, כאילו שילם את התשלום למבטחת (סעיף 34 לחוק חוזה הביטוח) וככל שלמבטחת יש טענות שהכסף לא נתקבל אצלה, עליה לפנות לסוכן ולא למבוטח. כאמור, לאור כך שאין מחלוקת שדמי הביטוח שולמו לסוכן הביטוח, הרי שלא צריכה להיות מחלוקת לגבי קיומו של חוזה הביטוח והחובה לאתר את הסוכן מונחת דווקא לפתחה של המבטחת [לצורך גביית הסך של 710 ₪ ששילם הנתבע לסוכן].

     בהערת אגב יש להפנות גם לדברי ב"כ המבטחת בפרוטוקול ישיבת יום 26.11.2006 עמ' 2: "אנו לא יודעים איפה נמצא מר יצחק גיגי". אם המבטחת איננה יודעת לאתר את הסוכן שלה, היא איננה רשאית לבוא בטרוניה למבוטח.

8.     יחסי שליחות במקרה של מעילה בכספים וגניבה.

     המבטחת טוענת עוד, כי איננה חייבת לשלם את תגמולי הביטוח מאחר והסוכן שקיבל את דמי הביטוח מהנתבע מעל בכספי המבטחת ולכן לא מתקיימים יחסי שליחות בין הסוכן לבין המבטחת.

     בשלב זה אינני נדרש להכריע בדבר המשמעות שיש לייחס לעובדה שסוכן ביטוח מועל בדמי הביטוח ולא מעבירם למבטחת, מאחר וניתן לקבוע ללא היסוס, שהמבטחת לא עמדה בנטל להוכיח טענה זו ולא הביאה כל ראיה שתתמוך בה. ראה בעניין זה דברי ב"כ המבטחת בפרוטוקול ישיבת יום 26.11.2006 עמ' 2: "הסיבה לאי העברת הפרמיה יכולה להיות אחת משלוש - או שכח, העביר בגין פוליסה אחרת, התרשל. אפשרות שניה שבוצע קיזוז ואו שהוא התרשל. אפשרות שלישית שהוא שם את הכספים במקום אחר, בכיס חברתו או בכיסו...".

     בכל הנוגע לשאלה אם הסוכן היה זכאי לקזז למבטחת את הכספים ששולמו ע"י הנתבע או אם נותרה יתרת חוב של הסוכן כלפי המבטחת, הודה ב"כ המבטחת, ברוב הגינותו: "לא בדקתי אם הוא חייב לנו כספים".

     כמובן שבנסיבות אלו טענת המבטחת כאילו בוצעה "מעילה" ע"י סוכן הביטוח, הינה טענה שאין לה על מה להסתמך. אם היה עולה אצל המבטחת חשד שהסוכן מועל הכספי המבוטוחים לא הייתה מציינת המבטחת, בשני מכתבי הביטול שהופנו לנתבע, כי: "לבירורים יש לפנות אל סוכן הביטוח שלך".

9.     גם אם נתעלם מהראיות הנוספות שצורפו לכתב הסיכומים מטעם הנתבע, אין בכך כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי.

10.     לפיכך ומכל המקובץ - אחר שעיינתי בכתבי בי-דין, בסיכומים שהוגשו ע"י ב"כ בעלי הדין, ובאסמכתאות הנותנות לעניין, ולאור ההוראה כי לענין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח כשלוחו של המבטח, הגעתי למסקנה כי יש לקבל ההודעה שהגיש הנתבע כנגד צד ג', ולחייב את צד ג' לשפות את הנתבע בסכומים שהנתבע חוייב לשלם בפסק הדין שניתן כנגדו ביום 26.11.06 [לזכות התובעת - כלל חברה לביטוח בע"מ].

     בנוסף, אני מחייב את צד ג' לשלם לנתבע סכומים כדלקמן:

     א.     הוצאות משפט בסך של 1,200 (כולל אגרת משפט).
     ב.     שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקי רכוש אופנוע

 2. שיפוי נזקי רכוש לרכב

 3. ביטוח כפל - נזקי רכוש

 4. נזקי רכוש בהובלת דירה

 5. נפילה ממנוף - נזקי רכוש

 6. נזק לרכב מכסה ביוב בכביש

 7. נזקי רכוש עקב עבודות גינון

 8. נזקי רכוש עקב עבודות פיתוח

 9. נזקי רכוש מהפעלת ספרינקלרים

 10. נפילת שלט פרסום - נזקי רכוש

 11. נזק לרכוש בעקבות חציבת סלעים

 12. נזקי רכוש שנגרמו על ידי מנוף

 13. ביטוח נזקי רכוש בגלל רוח חזקה

 14. מכסה ביוב בולט - נזקי רכוש לרכב

 15. עורך דין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 16. נזקי רכוש בתאונות דרכים - עורך דין

 17. תביעה כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים

 18. תביעה של בעל הרכב לפיצוי בגין נזקי רכוש

 19. תביעה בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונה דרכים

 20. תביעה בגין נזקי רכוש עקב רטיבות במכולה בה אוחסן

 21. תביעה לפיצויים בגין נזקי רכוש כתוצאה מתאונת דרכים

 22. תביעה כספית בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 23. פיצוי על נזקים לרכוש במהלך אחסון תכולת דירה במכולה

 24. תביעה גין נזקי רכוש ישירים ועקיפים שיסודם בתאונת דרכים

 25. תביעה לפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בשל תאונת דרכים

 26. בעת נהיגה בסמוך לחנות עפה אבן שהיתה מונחת על הכביש לכיוון חלון הראוה של החנות

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון