פגיעה במחסום כביש

להלן פסק דין בנושא פגיעה במחסום כביש:

פסק דין

בהסכמת הצדדים ניתן פסק דין עפ"י סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

בפני תביעת שיבוב בגין נזק רכוש שנגרם למכונית המבוטחת על ידי התובעת בעת שהיתה נהוגה בידי מר דוד ממן (להלן:"הנהג") בתאונה מיום 08/02/03.

לטענת התובעת, נסע הנהג בנתיבו כדין, ובקטע הכביש שבין מחלף חולון למחלף השבעה פגע הרכב במחסום נמוך שהוצב, לטענתה, על הנתיב, ללא כל שילוט המזהיר על קיומו של המחסום (להלן: "התאונה"). בדיעבד התברר לנהג כי היה צורך לעקוף את נתיב הנסיעה הרגיל מצד שמאל, היינו תוך כניסה לנתיב הנגדי שינוי שנעשה עקב עבודות בכביש. כתוצאה מהתאונה נגרמו לרכב המבוטח נזקים בחזית הקדמית.

לטענת התובעת אחריות סולל בונה קמה מכח היותה הקבלן המבצע בפועל, אחריות ח.פ.ת. הינה מכח תפקידי הפיקוח שהוקנו לה, בין היתר על הסדרי הבטיחות, ואחריות מע"צ הינה בין היתר מכח היותה המחזיק.

הנתבעת 1, סולל בונה בע"מ, מכחישה את קרות התאונה.
בנוסף טוענת סולל בונה כי האחריות לתאונה מוטלת על הנהג שנהג בחוסר זהירות בהתחשב בתנאי הדרך. עוד טוענת סולל בונה כי העבודות בוצעו בהתאם לתוכניות שסיפקה מע"צ, הנתבעת 3, לפיהן נדרשה סולל בונה לחסום את הכביש, וזו האחרונה עשתה כן באמצעות מחסומים, תוך פיקוח קפדני של חברת הפיקוח ח.פ.ת חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ, הנתבעת 2. עוד טוענת סולל בונה כי על מנת לספק בטיחות מרבית באתר, היא הציבה, בנוסף לאמצעי השילוט והתמרור, תאורת לילה זמנית לאורך הדרך. כמו כן היא טוענת כי הנתיב הימני לא נסגר ע"י הצבת מעקות בצורה רוחבית אלא שהנוסעים הופנו מהנתיב הימני ע"י יצירת נתיב השתלבות הדרגתי עם הנתיב הנוסף, השמאלי.

לטענת ח.פ.ת. הנזקים הנטענים מטבעם, לא נגרמו ולא יכולים היו להיגרם כתוצאה ממעשיה או מחדליה שכן היא חברה מפקחת בלבד, שלא עסקה בביצוע העבודות. תפקידה הצטמצם בבחינת התאמת הביצוע לתכנון, וכך היא אישרה ביומן העבודה. ליקוים בביצוע הסדרי התנועה או תכנון לא מתאים, אם התקיימו, אינם באחריותה. לפיכך, לטענתה, יש ליחס את האחריות לנזק, ככל שנגרם, לרשלנותו של הנהג ו/או לרשלנותה של סולל בונה.

לטענת מע"צ, הנתבעת 3, אירעה התאונה, ככל שאירעה, מחמת רשלנותו של הנהג שלא נתן תשומת לב לדרך ולא נהג בהתאם לתנאי הדרך.

לחילופין טוענת מע"צ כי כל האחריות מוטלת סולל בונה ששמשה קבלן מבצע ו/או על ח.פ.ת. ששמשה מפקחת על העבודות. לפיכך הגישה מע"צ הודעת צד ג' נגד סולל בונה וח.פ.ת. לטענתה, בהתאם להסכם ביצוע העבודות באזור התאונה נשוא התובענה, התחייבה סולל בונה לספק על חשבונה גידור ושאר אמצעי בטיחות לעבודות כנדרש על פי כל דין נוהג או הוראה. כמו כן הוסכם כי סולל בונה תהיה אחראית כלפי צד שלישי לכל נזק אשר יגרם תוך כדי ובקשר לביצוע העבודות וסולל בונה התחייבה לשפות את מע"צ על כל תשלום פיצוי שמע"צ תשלם לכל צד שלישי. בנוסף הוסכם כי סולל בונה תבטח את עצמה ואת מע"צ בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובביטוח לכל נזק שייגרם כתוצאה מקיום העבודות.
כמו כן טוענת מע"צ כי עפ"י ההסכם בינה לבין ח.פ.ת. התחיבה האחרונה לקיים שירותי פיקוח צמוד על העבודות, לרבות בדיקת קיומם של ליקויים בטיחותיים. עפ"י ההסכם, אחראית ח.פ.ת. לכל נזק או אובדן שיגרמו לצד שלישי תוך כדי מתן שירותי הפיקוח עקב רשלנותה. בנוסף התחייבה ח.פ.ת. לבטח את עצמה ואת מע"צ בביטוח כל הסיכונים כלפי צד שלישי.

הנהג העיד כי נסע באזור התאונה בשעה 3:00 לפנות בוקר, וכי הכביש היה חשוך, ללא תמרור אזהרה ו/או אורות מהבהבים. עפ"י עדותו מאחר והוא עובד באזור הוא מכיר את הדרך היטב והיה ידוע לו שהעבודות במקום החלו ונמשכו מזה שמן רב. עקב העבודות שונה מעת לעת נתיב הנסיעה. כמו כן העיד הנהג כי הוא פגע במחסום ברזל שהיה מונח על הכביש, מבלי שיכול היה לראותו, וזאת עקב החשכה וגובה המחסום שהיה בגובה גלגלי הרכב. עפ"י עדותו בחקירתו הנגדית, הוא נסע במהירות של 60-70 קמ"ש.
גרסתו היתה עקבית ותאמה את הודעתו לתובעת (ת/1).

לא נשמעו עדויות נוספות לזו של הנהג והוסכם כי פסק הדין ינתן על סמך החומר שבתיק לאחר הגשת סיכומים.

נתבעת 1 צרפה לסיכומיה את יומני העבודה מיום 7.2.03 ומיום 9.2.03, מהם עולה כי במקום התאונה הוצבו תמרורי הזהרה, שלטים המעידים על ביצוע העבודות, ומעקות "מיניגארד" לגידור האזור. מעיון ביומני העבודה עולה כי אין בהם זכר לכך שהוצבו עמודי תאורה זמניים.

ראייה זו עולה בקנה אחד עם עדותו של הנהג לפיה אכן היו שלטים שנראו במשך היום, אלא שלא היתה תאורה ייעודית או זמנית של נתיב הנסיעה החדש אשר שונה סמוך למועד התאונה. העובדה ששינוי הנתיב נעשה סמוך לתאונה עולה מיומן העבודה מיום 7.2.03 בו נרשם: "העברת התנועה שלב ב' בוצע בשלמותה..." .

לאור האמור לעיל אני מקבלת את גרסת הנהג כי תוואי הדרך שונה סמוך למועד התאונה, וכי בהיעדר תאורה לא ניתן היה לראות את השילוט שהותקן במקום, בשעת לילה בה אירעה התאונה.

בנסיבות אלה קמה אחריות מע"צ כמחזיק, וכן אחריות סולל בונה כקבלן המבצע בפועל.

עם זאת לא הוכחה אחריות ח.פ.ת.
ב"כ מע"צ מפנה לחוזה בינה לבין ח.פ.ת. וטוען כי ח.פ.ת. היתה אחראית לקיים שירותי פיקוח צמוד על העבודות, לרבות בדיקת קיומם של ליקויים בטיחותיים. עם זאת חלקו של ההסכם שבין הצדדים שצורף לסיכומי מע"צ אינו נוקב בחובה אחרונה נטענת זו של בדיקת ליקויים בטיחותיים. גם סעיף האחריות (סעיף 10.1 להסכם) קובע כי "חברת הפיקוח תהיה אחראית לכל נזק ... שיגרמו תוך כדי מתן שירותי הפיקוח עקב רשלנותה או עקב הפרת דרישות הסכם זה...", ולכאורה הוא אינו חל בעניינינו.
לא הוכח כי הוראת ביצוע כלשהי שניתנה לסולל בונה לא קויימה על ידה וכתוצאה קמה חובתה של ח.פ.ת. כמפקחת להתריע על כך.

לפיכך נדחית התביעה כנגד ח.פ.ת.

בנסיבות דלעיל לנהג רשלנות תורמת. הנהג העיד כי הוא מכיר היטב את הדרך, כי היה מודע לעבודות שהתבצעו, וכי הדרך שונתה מעת לעת בשל ביצוע העבודות. כמו כן היתה שעת לילה מאוחרת ומזג אויר חורפי. מיומן העבודה עולה שמזג האויר היה סוער שכן ביומן העבודה מיום 9 לפברואר 2003 נרשם: "גשם שוטף שטח חולי לא ניתן לעבוד".

אין ספק כי לנוכח שלל גורמים אלו היה על נהג סביר לנהוג במשנה זהירות, ולא היה עליו לנהוג במהירות רגילה כפי שעשה עפ"י עדותו. במיוחד כאשר הכביש חשוך ולפניו אין כלי רכב נוספים. משלא נקט בזהירות מוגברת בנסיבות אלה ונהג במהירות הרגילה, לנהג רשלנות תורמת בשיעור של 20%.

באשר לחלוקת האחריות בין הנתבעות וההודעה לצדדי ג' - עפ"י סעיף 15(1) להסכם שבין סולל בונה לנתבעת 3 מיום 10/12/00 התחיבה סולל בונה לספק על חשבונה גידור ושאר אמצעי בטיחות לעבודות כנדרש על פי כל דין נוהג או הוראה.
עפ"י סעיפים 17,18,19,20 ו-21 להסכם , אחראית סולל בונה כלפי צד שלישי לכל נזק אשר יגרם תוך כדי ובקשר לביצוע העבודות.
בנוסף התחייבה סולל בונה באותו הסכם לשפות את מע"צ בגין כל תשלום של פיצוי שמע"צ תחוייב בו כלפי צד שלישי, וכן התחייבה סולל בונה לבטח את עצמה ואת מע"צ בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובביטוח המכסה כל נזק שייגרם כתוצאה מקיום העבודות.
לפיכך זכאית מע"צ לשיפוי בגין כל סכום שהיא חייבת בו כלפי התובעת, מאת סולל בונה.

בנוסף התקשרה מע"צ עם ח.פ.ת. בהסכם מיום 14/05/01 לשם קבלת שירותי פיקוח. כאמור אין בחלק ההסכם שצורף לסיכומי מע"צ כדי להצביע על אחריותה לבדיקת ליקויי בטיחות ולא לאחריותה בגין כך.

לפיכך נדחית התביעה בהודעת צד ג' של מע"צ נגד ח.פ.ת.

לאור כל האמור לעיל, אחראים הנתבעים 1 ו-3, יחד ולחוד לאירוע התאונה ולנזקים שנגרמו כתוצאה ממנו.
לנהג אחריות בגין רשלנות תורמת בשיעור של 20%.
הנתבעת 3 זכאית לשיפוי בגין כל סכום שתשלם מאת סולל בונה, אך היא אינה זכאית לשיפוי מאת ח.פ.ת.

התובעת שילמה עפ"י חוה"ד והפוליסה, בניכוי השתתפות עצמית, סך של 10,894 ₪ (קרן).

הנתבעים 1 ו- 3, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת 8,716 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית מיום התשלום ע"י התובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבעים 1 ו- 3, וכן הוצאות עדותו של הנהג בסך 150 ₪, שניהם בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית מיום התשלום ע"י התובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבעים 1 ו- 3, וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 10% מסכום פסק הדין (ללא הוצאות אגרה ועדות) בתוספת מע"מ כדין.

התשלום יעשה תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין שאחרת יווספו לסכומים האמורים הוצאות ריבית מהמועדים דלעיל ועד למועד התשלום ע"י הנתבעים.

בנסיבות אינני מחייבת את התובעת בתשלום הוצאות לח.פ.ת.

סולל בונה תשפה את מע"צ על כל סכום שהיא תשלם עפ"י פסק הדין דלעיל בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית מיום התשלום על ידה ועד למועד התשלום ע"י צדדי ג'.

התשלום יעשה תוך 30 ימים מקבלת דרישה ממע"צ שאחרת יווספו לסכום הוצאות ריבית.

בנוסף תשלם סולל בונה למע"צ הוצאות אגרה בתביעה בהודעת צד ג', בצירוף הפרשי הצמדה ללא ריבית וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 670 ₪ בתוספת מע"מ.

מע"צ תשלם לח.פ.ת בגין דחיית התביעה נגדה בהודעת צד ג' שכ"ט עו"ד בסך 670 ₪ בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה לבור בכביש

 2. כתמי צבע על הכביש

 3. עתירה לסגירת כביש

 4. פגיעה במחסום כביש

 5. נפילה לתעלה בכביש

 6. בור בכביש בגלל גשם

 7. סיכון חיי אדם בכביש

 8. התנגשות במחסום בכביש

 9. תאונת דרכים בכביש 22

 10. הצעת חוק כביש מספר 45

 11. עורכי דין כביש 6

 12. אדמת מושע קרובה לכביש

 13. הצעת חוק כביש מספר 80

 14. נפילה במהלך חציית כביש

 15. הצעת חוק כבישים עוקפים

 16. החלקה על כתם שמן בכביש 1

 17. פגיעה בעץ בנסיעה בכביש

 18. תאונה בגלל אבן על הכביש

 19. נזק לרכב בגלל בור בכביש

 20. חסימת כבישים תל אביב מחאה

 21. סגירת כבישים בשבתות ובחגים

 22. תאונה בחזרה לכביש מהשוליים

 23. אחריות לנזקים עקב בור בכביש

 24. תאונה בכביש 4 תל אביב אשדוד

 25. נזקים לכביש עקב נסיעת טנקים

 26. תאונה בגלל כתם שמן על הכביש

 27. תאונת דרכים עם רכב מטאטא כביש

 28. תאונת דרכים בגלל עבודות בכביש

 29. תאונה עם רכב חונה בשולי הכביש

 30. תאונת דרכים בכביש תל אביב חיפה

 31. חסימת גישה לעסק עקב עבודות בכביש

 32. הדלקת אורות ברכב חונה בצידי הכביש

 33. השפעות שליליות של כביש חוצה ישראל

 34. צו כביש ארצי לישראל (החלת החוק על מקרקעין מסויימים), התשס"ח-2007

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון