ערעור על התיישנות ביטוח

להלן פסק דין בנושא ערעור על התיישנות ביטוח:

פסק דין

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בקריות (כב' השופטת ישראלה קראי-גירון) מיום 6.3.2007, בו נדחתה טענת ההתיישנות של המבקשת ונתקבלה תביעת המשיב לקבלת תגמולי ביטוח, בקשר לנזק שאירע לרכבו בתאונת דרכים.

1.     ביום 8.5.2005 הגיש המשיב תביעה כספית נגד המבקשת, בה תבע תשלום תגמולי ביטוח בסך 15,000 ₪, בגין נזק אשר אירע לרכבו בתאונה עצמית ביום 27.3.2002.

בכתב הגנתה טענה המבקשת כי התביעה התיישנה, שכן חלפו למעלה מ-3 שנים ממועד התאונה ועד למועד הגשת התביעה, בהתאם להוראת ההתיישנות בסעיף 31 לחוק חוזה ביטוח. עוד טענה המבקשת כי במועד התאונה הרכב לא היה מבוטח באמצעותה.

המשיב טען כי מירוץ ההתיישנות מתחיל ממועד דחיית דרישתו על ידי המבקשת, ביום 9.6.2002, ולא ממועד התאונה, ועל כן תביעתו לא התיישנה. לטענת המשיב, עד למועד זה, נעלמו ממנו העובדות הנוגעות לנזק, המהווה חלק מעילת התביעה ועל כן יש להחיל את סעיף 8 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958.

2.     בפסק הדין נקבע, כממצא עובדתי, כי מאחר שהתאונה אירעה סמוך לחג הפסח, דווח המשיב לסוכן הביטוח על התאונה רק ביום 21.4.2002, המשיב הכניס את רכבו לתיקון במוסך ביום 24.4.2002 וקיבלו לאחר התיקון ביום 8.5.2002.

     בית משפט קמא דחה את טענת ההתיישנות בקובעו כי "תביעת התובע הוגשה שלוש שנים בדיוק לאחר שהושלם תיקון רכבו במוסך ביום 8.5.2002. במועד זה הוצאה לתובע לראשונה חשבונית המעידה מהי עלות התיקון ומהם הנזקים שנגרמו לרכב התובע". בית משפט קמא סבר, כי מועד התאונה אינו המועד בו התגבשה מלוא עילת התביעה, שכן התובע לא ידע באותה עת מהם נזקיו. רק כשנדרש לשלם למוסך עבור נזקיו, נתגלו לתובע מלוא העובדות בדבר הנזק, ורק ממועד זה, לכל המוקדם, מתחיל מירוץ ההתיישנות, ולכל המאוחר, מתחיל מירוץ ההתיישנות מיום פירעון השיק בגין התיקון - 30.8.2002. בית המשפט החיל על המקרה את סעיף 8 לחוק ההתיישנות, העוסק במקרה שבו נעלמו מהתובע העובדות המהוות את עילת התביעה. מאחר שהמשיב לא הסביר מדוע השתהה משך 3 שנים עד להגשת תביעתו, נשללה זכאותו לריבית בגין הפיצוי ולא נפסקו לו הוצאות נוספות.

על פסק הדין נסבה הבקשה שבפני.

3.     לאחר קבלת תגובת המשיב לבקשה, ומכוח סמכותי לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, החלטתי לדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

4.     המבקשת טענה כי בית משפט קמא שגה בקביעתו לעניין ההתיישנות, ויש לראות את מועד התאונה כמועד התגבשות העילה כולה לרבות רכיב הנזק. בעת התאונה, נגרם לרכב נזק קשה שכל בר דעת היה מבחין בו, ולא מדובר בנזק נסתר או זניח. לחילופין נטען, כי יום 24.4.2002, הוא מועד בדיקת השמאי, יכול, למיצער, להיחשב כמועד גילוי הנזק, מאחר שבשלב זה, יכול היה המשיב לפנות לשמאי ולקבל ממנו אומדן או הערכה לנזק.

לטענת המבקשת, הקביעה בפסק הדין לפיה מועד גילוי הנזק הוא מועד חובת התשלום בגין תיקון הנזק אינה יכולה לעמוד. לעיתים, הזכות לתגמולי ביטוח קמה גם כאשר המבוטח בוחר שלא לתקן את הרכב, ולכן אין כל משמעות למועד הוצאת דרישת התשלום על די המוסך. דרישת התשלום של המוסך אינה מעידה על קיום הנזק אלא על שיעורו, מועד דרישת התשלום הוא שרירותי ותלוי בעיקר במבוטח עצמו ובהחלטתו מתי לתקן את הרכב ולכן אינו רלוונטי לתקופת ההתיישנות.

לחילופין, טענה המבקשת, כי גם אם נחיל על המקרה את סעיף 8 לחוק ההתיישנות, היה על המשיב לגלות את הנזק בזהירות סבירה, דבר שלא עשה. המשיב יכול היה לקבל הצעת מחיר לתיקון מהמוסך בסמוך למועד התאונה, ואין לכך כל קשר לעובדה שמשרדי המבקשת והסוכן מטעמה היו סגורים עקב חג הפסח.

המבקשת מלינה בערעורה גם על החלטת הביניים של בית משפט קמא, שלא להתיר הגשת הודעתו של סוכן הביטוח, שנגבתה באמצעות החוקר מטעם המבקשת.

5.     המשיב טען, כי הכנסת הרכב למוסך התעכבה עקב החגים וכי פעל בסבירות ודאג לתקן את הרכב באופן מיידי. לעניין גילוי הנזק, תמך המשיב באמור בפסק הדין, וטען כי רק החשבון שמוציא המוסך בעקבות הטיפול ברכב, יכול להעיד על הנזק שנגרם, ולהוות בסיס לתחילתו של מירוץ ההתיישנות.

6.     דין הערעור להתקבל.

בתביעה לתגמולי ביטוח, קמה עילת התביעה למבוטח עם קרות "מקרה הביטוח". מעיון בפוליסת הביטוח עולה כי הכיסוי הביטוחי הוענק ל"אבדן או נזק לכלי הרכב המבוטח".

ככלל, בתביעות בהן הנזק הוא חלק מרכיבי העילה, רואים את הנזק ככזה שנתגלה במועד בו התרחש, דהיינו במועד האירוע. המבחן שנקבע לעניין זה בע"א 165/84 בוכריס נ' דיור לעולה בע"מ פ"ד לח(4) 554 (1984) הוא:

"התגלות הנזק תחל את ההתיישנות, אם הניזוק, כאדם סביר, היה בנסיבות העניין כולו מגיש תביעה בגינו. אם, לעומת זאת, הנזק בהתגלותו הוא נזק של "מה בכך", אשר "אדם בר-דעת ומזג כרגיל לא היה בא בנסיבות הנתונות בתלונה על כך" (סעיף 4 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]), כי אז אין לראות בהתגלות זו כמועד תחילת ההתיישנות, ויש לדחות אותו מועד עד להתגלותו של אותו נזק, שאדם סביר היה תובע בנסיבות העניין כולו בגינו".


לשאלת הערכת הנזק וקביעת שיעורו, נקבע כי "באותם המקרים - כמו במקרה שלפנינו - שהנזק גלוי, אלא אך שיעורו טעון קביעה אם על-פי הוכחות ואם על-פי אומדנה, אין לומר שהנזק טרם נתגלה ביום אירועו...".

7.     בענייננו, הנזק כולו, שאיננו נזק של מה בכך, אירע ונתגלה במועד התאונה. הדבר הנסתר מעיני המשיב היה שיעור הנזק, ולצורך כך נדרשה הערכת שמאי או בדיקה של הרכב במוסך. עם זאת, כאמור בהלכת בוכריס, אין בכך כדי לדחות את תחילתו של מירוץ ההתיישנות.

     קביעה לפיה מועד התגלות הנזק תלוי בפעולות המשיב או המוסך, היא שרירותית ואין לקבלה. ניתן להקיש לענייננו מהסוגיה של מועד קביעתה של נכות צמיתה, לעניין תחילת מירוץ ההתיישנות לפי חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. המועד בו נקבעה נכות צמיתה, שנגרמה בתאונה "יכול להיות מקרי ולכן אינו בעל משמעות פרובטיבית ואינו יכול לשמש גורם רלבנטי לצורך חישוב תקופת ההתיישנות לפי החוק או לפי הפוליסה" - רע"א 1395/00 צפריר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ תק-על 2000(1) 1180 (2000) [אם כי התוצאה יכולה להשתנות על פי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה - ע"א (חי) 1952/05 אורגד נ' הכשרת הישוב ( 18.1.2007)].

     משאירע הנזק לרכב המשיב במועד התאונה, והיה ניתן להעריך שיעורו כבר אז, יש לראות את מועד התאונה כמועד גילוי הנזק, הוא מועד קרות מקרה הביטוח. מאותו מועד חלפו למעלה משלוש שנים עד להגשת התביעה, ולכן עילת התביעה התיישנה.

8.     לאור האמור לעיל, אני מקבל את הערעור בשאלת ההתיישנות ומורה על דחיית התביעה מחמת התיישנות.
     
לאור התוצאה אליה הגעתי, איני נדרש לטרוניית המבקשת על כך שבית משפט קמא לא התיר לה להגיש את הודעת סוכן הביטוח, הודעה שנגבתה על ידי חוקר מטעמה, כדי להוכיח טענתה החלופית כי למשיב לא הייתה פוליסה בתוקף בעת האירוע, ונעשה לו ביטוח רטרואקטיבי (וראה עמ' 8 סעיף ח-ט לדו"ח החוקר).9.     למרות קבלת הערעור, מאחר שפנייתו של המשיב למבקשת נדחתה בשעתו בתשובה לקונית, איני עושה צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון