עיון בדוח מטעם חברת הביטוח

להלן החלטה בנושא עיון בדוח מטעם חברת הביטוח:

החלטה

1.     רקע עובדתי.
     עסקינן בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין ארוע פריצה, אשר כטענת המבקשים, ארעה ביום 30.9.05.
     בפניי מונחות שתי בקשות מטעם המבקשים; למחיקת סעיפים מכתב ההגנה ועיון בדו"ח שנערך ע"י בודק מערכות מיגון מטעם המשיבות.

2.     בש"א 159162/06 - בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה.

א.     המבקשים טוענים כי יש להורות על מחיקת הסיפא לסעיף 3.1 לכתב הגנה, בו כופרות המשיבות בארוע הפריצה הנטען, וכן כל טענה כגון דא המנויה בכתב ההגנה.
לטענת המבקשים ממכתב הדחיה, אשר שיגרו המשיבות ביום 9.1.06 (להלן: "מכתב הדחיה") לא הועלתה כפירה כלשהי בעצם קרות מקרה הביטוח של פריצה וגניבה, ולכן, לטענתם, אין מחלוקת כזו. על אף זאת, לטענת המבקשים, בחרו המשיבות לכפור בעצם התרחשות ארוע הפריצה, טענה אשר לא בא זכרה במסגרת מכתב הדחייה.
לטענת המבקשים, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על מבטחת להעלות בהזדמנות הראשונה את מלוא טעמי דחיית אחריותן, שאם לא כן, תהא מנועה מלהעלות טענה כלשהי בעתיד, ועל כן ולאור הפסיקה התומכת בכך, יש להורות על מחיקת הסעיפים מכתב ההגנה, כאמור.

ב.     המשיבות מתנגדות לבקשה.
המשיבות יוצאות כנגד המועד בו מועלית טענת המבקשים, לנוכח העובדה כי הוגש כתב תשובה מטעם המבקשים עוד ביום 28.2.06, ובו נעדרה התייחסותם לטענות המועלות בבקשה זו.     
לגופו של ענין, טוענות המשיבות, כי הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות את המבטחת לפרט את נימוקי הדחיה מבלי להכנס לשאלה בשלב זה, אם ארע או לא מקרה הביטוח. לטענת המשיבות, קיומו של מקרה הביטוח הינו "תנאי מוקדם" שתמיד חובת הוכחתו מוטלת על המבקש לקבל תגמולי ביטוח לפי פוליסה. יתרה מכך, טוענות המשיבות, כי אף במכתב הדחיה נכתב מפורשות כי ארוע הפריצה נטען ע"י המבקשים, ועל כן אין בו הסכמה לארוע עצמו.
עוד טוענות המשיבות, כי אף הפסיקה עליה מתבססים המבקשים, אינה קובעת כי על חברת הביטוח לכפור או להודות בקרות מקרה הביטוח.

ג.     דיון.
נטל הוכחת אירוע בטוחי של פריצה נדון בשני פסקי דין של ביהמ"ש העליון: ע"א 391/89 וייסנר נ' אריה, פדי' מז(2)837, וע"א 1845/90 סיני נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פדי' מז(5)661. מפסקי דין אלה עולות 3 גישות שונות. יחד עם זאת, ההלכה המחייבת בנושא זה נקבעה ע"י כב' הש' נתניהו בפרשת וייסנר, לפיה קיימים סוגים מסויימים של ביטוחים, כגון ביטוח פריצה, גניבה ושוד, שאינם מתיישבים עם מעשה שנעשה בידי בעל הנכס עצמו. לפיכך, על בעל הנכס המבוטח בביטוחים אלה, להוכיח לא רק את החיוב, אלא גם את השלילה - שהמעשה לא נעשה על ידו או בהסכמתו (ראה גם - דיני ביטוח, ירון אליאס, כרך א', עמ' 465, 466).
לפיכך, על מבוטח בביטוח שעניינו פריצה, הנטל להוכיח לא רק את קרות מקרה הביטוח, אלא אף שלא היה לו חלק באירוע.
מכאן, שעל המבקשים להוכיח את עצם קיום ארוע הפריצה, וכי אין להם חלק בארוע.
עיון בסעיף 2 למכתב הדחיה, מלמד כי כל הטענות המועלות במכתב, הינן על בסיס טענת המבקשים שארעה פריצה לביתם. אין במכתב הדחיה כל הסכמה לארוע הפריצה הנטענת.
לא זו אף זו, אני מסכימה עם המשיבה כי הפסיקה שצורפה ע"י המבקשים, אינה קובעת כי על המבטחת לכפור או להודות במקרה הביטוח, אלא דנה בזכאות מבטחת לטעון טענות נוספות, אשר לא פורטו במכתב דחיה והועלו לראשונה במסגרת כתב ההגנה, כך שנמנע מידע מן המבוטח. כאמור, אין זה המקרה שלפנינו.

ד.     אשר על כן, דין הבקשה להדחות.
אין צו להוצאות.

3.     בש"א 159163/06 - בקשה לעיון במסמך ספציפי.

א.     המבקשים עותרים לאפשר להם עיון בחוו"ד מקצועית שנערכה ע"י בודק מערכות מיגון מטעם המשיבות (להלן: "הדו"ח").
לטענת המבקשים, הואיל ושיתפו פעולה, בין היתר, עם בודק מערכות המיגון, יש לאפשר להם עיון בדו"ח גם לפי הפסיקה שצרפו, אשר לטענתם תומכת בבקשתם.

ב.     המשיבות מתנגדות לבקשה.
לטענת המשיבות, תביעת המבקשים לקבלת תגמולי ביטוח, נדחתה מהטעם שהמבקשים לא עמדו בתניות הפוליסה, ובמיוחד לענין תניות המיגון המנויות בפוליסה.
המשיבות טוענות כי הדו"ח נערך לצרכי משפט וככזה נהנה מחיסיון.
לטענת המשיבות, הפסיקה אשר צורפה ע"י המבקשים, עוסקת במתן היתר לעיון בדו"חות שמאים העוסקים בשאלת גובה הנזק, זאת במובחן משאלת חבות, כפי שנעשה בדו"ח נשוא בקשה זו.
יתרה מכך, טוענות המשיבות, כי אין לאפשר עיון בדו"ח, וזאת בשל כך שהמבקשים טרם הגישו חוו"ד מומחה מערכות מטעמם.

ג.     דיון.
כאמור, בתקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") רשאי בעל דין לבקש מבעל דין אחר לעיין במסמך שנזכר בכתבי טענותיו ובתצהיריו ולהעתיקו. עפ"י תקנה 120 לתקנות בית המשפט או הרשם לא יתן צו לגילוי מסמכים או לעיון במסמכים, אלא אם כן היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון הוגן או כדי לחסוך בהוצאות. מאידך, קיימת האפשרות כי צד יתנגד לאפשר עיון במסמכים בטענת חיסיון.

ביסוד ההליך המשפטי עומדת חשיפת האמת (רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי, פדי' מט' (4) עמ' 54). עיקרון זה מונח בבסיס דיני הראיות. יחד עם זאת, הדין הכיר במצבים של חיסיון, במקרים מיוחדים וחריגים (רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד, פדי' מט' (2) 516). כך, למשל, מסמך שהוכן לקראת משפט נהנה מחיסיון מפני גילוי (רע"א 6546/94 הנ"ל). הטעם העיקרי העומד ביסודו של החיסיון הינו הרצון לאפשר לאדם להכין עצמו לקראת משפט כשהוא חופשי מהחשש כי הכנתו תיחשף בפני יריביו (ראה רע"א 1412/94 הנ"ל). החיסיון חל גם על חומר שהוכן על ידי אדם שלישי לבקשת עורך דין או לקוחו (ע"א 327/68 זינגר ואח' נ' ביינון ואח', פדי' כב' (2) 602).

בעבר, די היה על הטוען חיסיון להראות שאחת מן המטרות שעמדה ביסוד הכנת המסמכים היתה הליכים משפטיים צפויים, על מנת להחיל עליהם את דיון החיסיון (ע"א 407/73 מאנשיר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח', פדי' כט (1) 169. ת"א (ת"א) 99378/98, בש"א 115828/99 יעקב בוגנים נ' כלל חב' לביטוח בע"מ, דינים שלום, כרך טו, 532).

כיום לפי רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' עפרה גלעד, פדי' מט' (2) 516 הנ"ל-

"... אין די בכך שאחת המטרות המשניות שעמדו ביסוד הכנת המסמך היא הצפי של ההליך המשפטי, לדעתנו, תנאי לתחולת החיסיון הינו כי המטרה העיקרית או הדומיננטית בהכנתו היתה ההכנה לקראת משפט".

כשחבותה של מבטחת עפ"י פוליסה כפופה, בין היתר, לתנאי המיגון המוסכמים, ועל כן שאלה זו עומדת בבסיס חבותה, לא ניתן לטעון כי כל פעולה שנעשית לברורה אינה צופה פני הליכים משפטיים.

דו"ח בוחן מערכות מיגון כמוהו ככל דו"ח חקירה אחר לבירור חבותה של מבטחת הנהנה מחסיון עפ"י ההלכה המפורטת לעיל. כמובן, שחיסיון זה יוסר בבוא העת אם בכוונת המבטחת יהיה להשתמש בו או באמור בו או להעיד את עורכו.

ד.     העובדה כי המבקשים שתפו פעולה עם הכנת הדו"ח, אינה מעלה לענין זכותם לעיין בו כי זו חבותם עפ"י הפוליסה, ואלמלא עשו כן, היו צפויים לטעון דחייה נוסף.

ה.     לאור האמור לעיל, נדחית גם בקשה זו.
אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת עיון ביומן

 2. עיון בחומר חקירה

 3. עיון בתיק בית משפט

 4. זכות העיון במס הכנסה

 5. זכות העיון בסוד מסחרי

 6. עיון מחדש ראיות חדשות

 7. בקשה לעיון בחומר חקירה

 8. בקשה לעיון בהסכם מסחרי

 9. בקשת עיון בדו''ח חקירה

 10. עיון בדו''ח חוקר שריפות

 11. זכות העיון בתיק בית משפט

 12. עיון בדוח מטעם חברת הביטוח

 13. בקשה לעיון מחדש בצו עיקול זמני

 14. אמות מידה למתן היתר עיון כללי

 15. זכות העיון של הערבים של לקוח בנק

 16. בקשה לעיון בתיק אישי במקום העבודה

 17. זכות העיון של דירקטור במסמכי החברה

 18. ועדה לעיון בעונש - בקשה לעיין בעונש

 19. ערר על דחיית בקשה לעיון בחומר חקירה

 20. עיון בפרוטוקולים של ועדת מיסים עקיפים

 21. חובת ההנמקה בבקשה לעיון בתיק בית משפט

 22. זכות העיון בדוחות כספיים של רשות מקומית

 23. תיק מב''ד (ממתין לבירור דין) - זכות העיון

 24. בקשה לעיון מחדש של חייב לגבי קצבת נכות של אשתו

 25. עיון מחדש בהחלטת ועדת ערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 26. תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס''ג-2003

 27. האם יש מגבלה בחוק לעיון וצילום תיק בהליך אישור תובענה ייצוגית ?

 28. זכות לעיון וקבלת מידע הנוגע לזכויות במקרקעין בשטחי יהודה ושומרון

 29. תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ''ז-1966

 30. צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ד-1994

 31. צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ג-2003

 32. תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ''א-1981

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון