מחיקת כתב תשובה

להלן החלטה בנושא מחיקת כתב תשובה:

החלטה


1.     לפני בקשה מטעם המבקשת, היא הנתבעת 2, למחיקת כתב התשובה ולמשיכתו מתיק בית המשפט.

2.     עסקינן בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר אירעו למשיב, הוא התובע, לטענתו ביום 3.1.05, שעה שפרצה אש במחסן אשר כילתה את המחסן ואת תכולתו.

טענות הצדדים
3.     לטענת המבקשת, התובע הגיש כנגדה תביעה מכוח פוליסת ביטוח צד שלישי, המבקשת מפנה את בית המשפט לסעיפים 15 ו-19 לכתב התביעה.

כן טוענת המבקשת כי "... מעצם ניסוח כל כתב התביעה, במסגרתו טען המשיב כי נגרם לו נזק בגין מעשה ו/או מחדל של הנתבע מס' 1 (המשיב הפורמאלי) ועתר למעשה לביטוח במסגרת הפוליסה שהוציאה המבקשת לביטוח המשיב הפורמאלי".

לשיטתה של המבקשת, "...במסגרת כתב תשובה התובע מנוע מלעלות עילות תביעה חדשות, אשר לא נטענו במסגרת כתב התביעה, והינו מנוע מלסטות מעילת התביעה המקורית. במקרה דנן מבקש המשיב להעלות עילת תביעה חדשה במסגרת כתב התשובה, קרי טענה לזכאות מכח פוליסת ביטוח רכוש כמוטב ישיר ולא כצד שלישי, ואין להתיר לו לעשות זאת במסגרת כתב התשובה".

עוד טוענת המבקשת כי "התוספות לפוליסה הנזכרות בסעיף 5 לכתב התשובה, לא זו בלבד שלא היו בתוקף במועד אירוע השרפה נשוא כתב התביעה (כן הופקו לאחר האירוע!!) אלא יתרה מזאת, פוליסת הביטוח הנדונה בכתב התשובה מכסה, אם בכלל, את הנכס המושכר, ולא את התכולה של השוכר, ויתרה מזאת, הפוליסה קובעת חד משמעית כי אינה מכסה נזק לקלנועית וכלים ממנועים דומים על אביזרהם".

4.     המשיב 1, הוא התובע, מתנגד לבקשה.

לטענת המשיב, אין בסיס ואין יסוד לטענת המבקשת לפיה התובענה כנגדה הוגשה מכוח פוליסת ביטוח צד שלישי בלבד.

התובע מפנה את בית המשפט לסעיף 2 לכתב התביעה, לטענתו, לא נזכר בסעיף 2 מכוחה של איזה פוליסה בוטחו המושב ותושביו, בפני קרות האירוע הביטוחי הנזכר בתובענה.

לדידו של המשיב, "...בא כתב התשובה להשיב, כי לא רק פוליסת ביטוח אחריות צד ג' הוצאה אלא גם פוליסת ביטוח רכוש".

עוד טוען המשיב כי "במפורש ובכוונה לא נאמר בכתב התביעה כי התביעה היא מכוחה של פוליסת ביטוח צד שלישי בלבד. נהפוך הוא נאמר באופן כללי כי המבקשת אחראית על פי פוליסת ביטוח בהיותה מבטח שביטח במועדים הרלוונטים את המושב ואת התובע".

המשיב מפנה את בית המשפט לסעיפים 16 ו-21, שם טוען בין היתר כי, כל הטענות המשפטיות בכתב תביעה זה נטענו במצטבר או לחילופין עפ"י הקשר הדברים והדבקם. מקום בו נטענו טענות עובדתיות חילופיות הדבר נובע מכך כי העובדות כהווייתן אינן ידועות לתובע.

דיון
          
5.     מטרת התשובה מוגבלת להעלאת עובדות חדשות, הבאות להשיב על הטענות שבכתב ההגנה. מטעם זה אין התובע רשאי להשתמש בכתב התשובה כדי להעלות בו נימוקי תביעה חדשים, שלא נטענו בכתב התביעה.ו

עקרונות אלה באים לידי ביטוי בתקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת, כי "אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין".

הגיונו של הכלל בכך, ששימוש בתשובה לשם העלאת נימוקי תביעה חדשים היה גורם לשיבוש בסדרי הדין, שיסודו בכך שהנתבע אינו רשאי להשיב על תשובת התובע. יוצא, אפוא, שאם יכלול התובע בתשובתו נימוקי תביעה חדשים, יתנהל המשפט מבלי שנדע כלל מהן השאלות שבמחלוקת. עם הגשת כתב התשובה באו כתבי הטענות לקיצם וממילא רואים את הנתבע ככופר בתשובת התובע והטענות הכלולות בתשובת התובע צריכות ראיה.

ראה לעניין זה גם ע"א 207/51 אגד נ' ברנדס, פ"ד ו' 1089, בעמ' 1093, י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) בעמ' 283).

6.     השופט זוסמן מבהיר כי הרציונאל העומד בבסיס תקנה 64 הוא חוסר האפשרות של הנתבע להתגונן, שכן הליך הגשת כתבי הטענות בא לסיומו. המקרה בו יתעורר הצורך בהגשת כתב התשובה הוא בו מבקש תובע לשלול את התוצאה המשפטית העלולה לנבוע מטענות ההגנה, בהנחה שהיא נכונה.

7.     בכתב הגנתה מכחישה המבקשת, הנתבעת 2, את כתב התביעה למעט באשר לנטען בסעיפים 2 ו-14 לכתב התביעה. כאשר לענייננו, אני נדרש לנטען בסעיף 2 לכתב התביעה.

בסעיף 2 לכתב התביעה נטען בכלליות כי "הנתבעת 2... הינה מי שביטחה את המושב ואת כלל חברי ותושבי המושב לרבות התובע, בפני קרות אירוע ביטוחי כמפורט בתובענה זו".

בכתב הגנתה טענה המבקשת, בסעיף 4 כי "הנתבעת מודה, כי ביטחה את הנתבעת 1 בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי, אולם תטען כי התובע אינו צד שלישי מאחר והוא חבר מושב אצל הנתבעת 1, כפי שנטען על ידו בכתב התביעה. נוכח העובדה שהפוליסה מטעם הנתבעת 2 הוצאה כלפי צד שלישי, היא לא חלה עליו. אומנם הנתבעת בטחה את הנתבעת 1 בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי, אולם תטען כי עפ"י תנאי הפוליסה מוחרגים מכיסוי נזקים מסוג הנזק נשוא התביעה המוכחש כשלעצמו".

8.     בתשובה לטענות אלה, הבהירה המשיבה בכתב התשובה כי לא רק פוליסת ביטוח אחריות צד ג' הוצאה אלא גם פוליסות ביטוח רכוש. ובתגובתה לבקשה נשוא החלטתי זו טענה כי במפורש ובכוונה לא נאמר בכתב התביעה כי התביעה היא מכוחה של פוליסת ביטוח צד שלישי בלבד אלא נאמר באופן כללי כי המבקשת אחראית על פי פוליסת ביטוח בהיותה מבטח שביטח במועדים הרלוונטים את המושב ואת התובע.

עם זאת, לא נעלם מעיני בית המשפט סעיף 19 לכתב התביעה אשר נוקט לשון ברורה וזהו נוסחו: "הנתבעת 2 אחראית כלפי התובע על פי פוליסת ביטוח בהיותה תאגיד מבטח אשר ביטח במועדים הרלוונטים את המושב ואת התובע כמוטבים עפ"י הפוליסה ו/או מכוח היות הפוליסה חוזה לטובת התובע -כצד ג', בגין הנזקים אשר נגרמו לו על ידי האז וכתוצאה ממנה, על פי דיני הביטוח ו/או כל דין אחר".

9.     הגם שכתב התשובה דומה במהותו עובדתית ומשפטית לכתב התביעה, כעת מתבסס התובע על פוליסות ביטוח נוספות אשר מהוות נימוק תביעה הכולל נטענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של המשיב. כן קיימת פגיעה מהותית בזכות המבקשת להתגונן וסבורני כי מן הראוי היה להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה, תוך הנימוק עליה נסמך המשיב בתגובתו ובכתב תשובתו כי הפוליסות הרלוונטיות נמסרו למשיב רק במסגרת תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר תשובות לשאלון.

10.     לאור האמור לעיל, אני נעתר לבקשה ומורה על הוצאת כתב התשובה מתיק בית המשפט.

11.     התובע יודיעני האם בכוונתו להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה וזאת תוך 14 יום מהיום, אז אקצוב מועדים להגשת תצהירי הצדדים. בשלב זה, הצדדים פטורים מהגשת תצהיריהם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון