חלוקת אחריות ביטוח

בית המשפט פסק כי מי שמבקש שנקבע, לענין ביטוח אחריות, הסדר שונה מזה שקבע המחוקק בסעיף 59 (ד) לחוק חוזה הביטוח צריך להניח תשתית כלכלית הולמת.

להלן פסק דין בנושא חלוקת אחריות ביטוח:

פסק דין משלים

1.     התובע 1 נפגע בפגיעות גוף קשות בתאונת עבודה מיום 30.4.95, בעת ביצוע עבודות קידוחים באתר בניה, כאשר כלוב מתכת שהורם ע"י עגורן ניתק מהמנוף ומחץ אותו.
התובעת 2 הינה אשת התובע.

הנתבע 1 היה בעת התאונה מנהל העבודה באתר, הנתבעת 2 היתה הקבלן הראשי, הנתבע 3 היה מנופאי ובעל העגורן בעטיו התרחשה התאונה.
     הנתבעת 4 [להלן: "אריה"] הינה המבטחת של הנתבעים 1 ו-2.
     הנתבעות 5 ו-6 הינן המבטחות של הנתבע 3 [בעל העגורן וקבלן המשנה לקידוחים].
הנתבע 7 היה קבלן הקידוחים באתר הבניה, ואחריותו בוטחה ע"י הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ [להלן: "הפניקס"] .
     לימים צורף המל"ל כתובע נוסף, בתובעו החזר גמלאות המשולמות על ידו לתובע.

2.     ביום 11.7.04 ניתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה אליו הגיעו התובעים והנתבעים, ובו הוסכמו סכומי הפיצוי הכוללים שישלמו הנתבעים לתובע [1,694,000 ₪] ולמל"ל [1,750,000 ₪] לסילוק מלא של תביעותיהם.
עוד נקבע כי מחצית מהסכומים הכוללים הנ"ל ישולמו ע"י הנתבעות 5 ו-6 [המבטחות של הנתבע 3].      

אשר למחצית השניה של סכום הפיצוי הכולל [דהיינו 847,350 ₪ לתובע ולרעייתו ו-875,000 ₪ למל"ל], נקבע בהסכם הפשרה הנ"ל כי אלה ישולמו במשותף ע"י הנתבעים 1 ו-2 והמבטחת שלהם נתבעת 4 ["אריה"] וע"י הנתבע 7 וזאת:

          "...בחלוקה פנימית כפי שסוכמה ביניהם...
[אולם] מובהר בזה כי החלוקה הפנימית בין הצדדים תהווה מימון ביניים ע"י אריה מחד והפניקס [המבטחת של הנבתע 7] מאידך, וזאת עד להכרעה סופית של כבוד ביהמ"ש בשאלת חלוקת נטל תגמולי הביטוח בין שתי החברות הללו, בגין "ביטוח כפול".

3.     לצורך בירורה של מחלוקת יחידה זו שנותרה בתובענה דנן, נקבע מלכתחילה כי המבטחות [אריה והפניקס] יגישו תצהירי עדות ראשית ונקבעו מועדים לחקירות נגדיות של המצהירים.
בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסדר דיוני [שאושר בהחלטת 23.6.05], לפיו לא יוגשו ע"י הצדדים תצהירי עדות ראשית, הם יגישו סיכומיהם בכתב באשר למחלוקת "כפל הביטוח", כשלסיכומיהם רשאים יהיו לצרף העתקי הפוליסות שבנדון.

לאחר בקשות דחיה רבות, הוגשו סיכומי "אריה" [הנתבעים 1, 2, 4] ביום 9.4.06 וסיכומי הפניקס [מבטחת הנתבע 7] ביום 20.6.06, כאשר לסיכומיהם צורפו פוליסות הביטוח נשוא כפל הביטוח דנן.

מכאן פסק דין משלים זה.

4.     להלן העובדות המוסכמות העומדות בבסיס המחלוקת:

א.     חבותם של הנתבעים 1 ו-2 עפ"י פסק הדין מכוסה בפוליסת הביטוח של אריה וחבותו של הנתבע 7 עפ"י פסק הדין מכוסה בפוליסת הביטוח של הפניקס, באופן בו נוצר כפל ביטוח של שתי הפוליסות.

ב.     סכום החבות הכולל הינו 1,722,350 ₪ [דהיינו 847,350 ₪ לתובעת 1 ו-875,000 ₪ למל"ל].

ג.     האחריות הביטוחית עפ"י פוליסת אריה הינה 2,000,000 $.

ד.     האחריות הביטוחית עפ"י פוליסת הפניקס הינה 600,000 ₪.


5.     לטענת הפניקס, חלות בעניין דנן הוראות ס' 67 המפנה לס' 59 (ד) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 [להלן: "החוק"] ולפיו:

"59(ד)      המבטחים ישאו בנטל החיוב בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח".

לאור זאת, החלוקה הפנימית שביניהם אמורה להיות לפי היחס שבין 2,000,000 $ [סכום הביטוח של אריה] לבין 600,000 ₪ [סכום הביטוח של הפניקס] - דהיינו כ-91% לאריה וכ-9% לפניקס [לאחר ביצוע הצמדת הערך השקלי של פוליסת הפניקס לדולר].
אריה לעומתה מבקשת לסטות מדרך החלוקה הקבועה בס' 59 (ד) לחוק, וזאת תוך הפניה לדברים שנאמרו בעניין ע"א 5464/00 פד"י נ"ז (4) 481 בפסק דינה של כב' השופטת נאור, וכך היא הטענה:
הפוליסות דנן הינן ל"ביטוחי אחריות" ולכן חל בעניינן סימן ב' לחוק אשר בס' 67 הימנו נקבע:


"67. תחולת הוראות
על ביטוח אחריות יחולו הוראות סעיפים 56, 59, 61 ו-62, בשינויים המחוייבים ואין להתנות עליהן, למעט על הוראות סעיף 59(ד), אלא לטובת המבוטח או הצד השלישי".

השופטת נאור ציינה בפסק דינה הנ"ל, כי במקרה בו "יובאו ראיות משכנעות" בהליך אחר כי ישנם "שינויים מחוייבים", פתוחה הדלת לבקש קביעת הסדר חלוקתי אחר בין מבטחים בכפל ביטוח מההסדר הקבוע בס' 59 (ד) לחוק.
כדוגמא להסדרים שכאלה, מפורטים בפסק דינה הסדרי חלוקה הנוהגים בשיטות משפט אחרות.

     בהסתמך על כך ממשיכה וטוענת "אריה" בסיכומיה כי:

"לדעתנו יש לקבוע את חלוקת נטלי תגמולי הביטוח בדרך הלוקחת בחשבון את השיטות האחרות ובין היתר, בהתחשב בהיקפי העבודה והיקפי הסיכון של כל אחד מהצדדים בפרוייקט נשוא התביעה ו/או בכלוב הברזל נשוא התביעה, בכוונתם של כל אחד מן הצדדים כאשר רכש לעצמו ביטוח, ביחס הפרמיות ששולמו ע"י כל אחד מהצדדים, בסכום שכל אחד מהמבטחים היה נושא בו באופן עצמאי אילו היה מבטח יחיד, וכן מהי החבות הנזיקית ככל שהיא משפיעה על ביטוח כפל".
     
6.     איני מקבל טענה זו של הפניקס, ולו מן הטעם כי אף לא אחת מההנחות העובדתיות המונחות בה לא הוכחה כל עיקר, שלא לאמר ב"ראיות משכנעות", כנאמר באותה פיסקה בפסק דינה של השופטת מ. נאור אליה מפנים ב"כ הפניקס.

כמפורט לעיל בהסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים שבפנינו, ויתרו הם על הבאת ראיות והסתפקו בהצגת פוליסות הביטוח כמות שהן.
טענתה הנוספת של הפניקס, כי ניתן ללמוד הדברים גם מעצם הפרשי סכומי הביטוח הנקובים בשתי הפוליסות, כמוה כערעור מן היסוד על עצם קיומו של הסדר כפל הביטוח כפי שנקבע בס' 59 (ד) לחוק.

7.     ויפים לעניין זה דברי כב' השופטת נאור בפיסקה 36 לפסק דינה הנ"ל כדלהלן:

"על [המבטח-י.א.] הטוען לשינוי [מההסדר הקבוע בס' 59 (ד) -י.א.] הנטל להראות לבית המשפט כיצד מתבקשת החלופה בה הוא מצדד מן השוני בין טיבו של ביטוח אחריות לעומת ביטוח נכסים.
על הטוען להביא נתונים.
בענייננו לא הובאו כל נתונים שבעובדה. לא נעשה כל ניסיון לנתח ניתוח כלכלי, המבוסס על תשתית עובדתית או על חוות דעת מומחים לביטוח, של שני הסדרי הביטוח: ביטוח נכסים מול ביטוח אחריות...
השאלה איננה שאלה משפטית טהורה. השאלה מחייבת ניתוח כלכלי, הלקוח מעולם הביטוח. ה"שינוי", אם ישנו כזה, הוא קודם כל כלכלי ובעקבות זאת משפטי...".

     ובסעיף 39 לפסק הדין הנ"ל:

"מי שמבקש שנקבע, לענין ביטוח אחריות, הסדר שונה מזה שקבע המחוקק בסעיף 59 (ד) צריך להניח תשתית כלכלית הולמת. לא אקבע, למשל, כי "מן הסתם" מחושבת הפרמיה באופן כזה או אחר בביטוח נכסים ובדרך אחרת בביטוח אחריות...".

     ונכוחים הדברים כנתינתם בעניין ע"א 5464/00 גם לעניין דנן.

8.     סוף דבר, נטל החיוב שבנדון יחולק בין קבוצת הנתבעים 1, 2 ו-4 ["אריה"] לנתבע 7 [ומבטחתו הפניקס], בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 59 (ד) לחוק.

לאור העובדה שסכום הביטוח בפוליסת אריה הינו דולרי [2,000,000 $] וסכום הביטוח בפוליסת הפניקס הינו שקלי [600,000 ש"ח], יתורגם סכום הביטוח של הפניקס לערכים דולריים עפ"י השער היציג של הדולר ביום הוצאת הפוליסה.

     הנתבעים 1, 2 ו-4 ישלמו לנתבע 7 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון