החרגת ביטוח פעולות איבה

להלן פסק דין בנושא החרגת ביטוח פעולות איבה:

פסק דין
לפנינו שלושה ערעורים על פסקי דין של בית משפט השלום בתל אביב יפו (ת"א 62187/03 ות"א 63162/03 - בשני פסקי דין נפרדים מאת כב' השופט מ. שנהב; ת"א 63163/03 ות"א 62229/03 בפסק דין אחד מאת כב' השופט א. בכר). בכל פסקי הדין דחו השופטים דלמטה תביעות שהגיש המערער לתגמולי ביטוח בגין נכות שנגרמה לו, מהטעם שהפוליסות שהוציאו לו המשיבות החריגו מקרה של נכות שנגרמה מפעולת איבה, ונמצא שנכותו של המערער נגרמה בפעולה שכזו.

1.     רקע

א)     כל אחת מהמשיבות הוציאה למערער פוליסת ביטוח שבה ביטחה אותו, על פי התנאים הספציפיים שפורטו בכל פוליסה ופוליסה, למקרה שתיגרם לו נכות צמיתה או נכות שתביא לאובדן כושר עבודתו.

ב)     ביום 2.11.00 נסע המערער, בתום יום העבודה, במכוניתו, בכביש חוצה שומרון, בתחום שמעבר לקו הירוק, ונפצע ברגלו מכדור שנורה עליו מתוך רכב שנסע מולו בשעות הלילה. כתוצאה מהירי נגרמה למערער נכות צמיתה בשיעור גבוה. המערער הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") להכיר בו נפגע פעולת איבה לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן: "החוק"). המוסד קיבל את תביעתו, הכיר בו נפגע פעולות איבה ואף קבע את שיעור נכותו, אולם בסופו של דבר, בחר המערער, שנסיעתו הייתה במסגרת עבודתו, לקבל תגמולים כנפגע בעבודה.

ג)     בבית משפט קמא הגיש המערער את תביעותיו נגד המשיבות ועתר לחייבן בתשלום תגמולי ביטוח, כל אחת על פי הפוליסה שהוציאה ובסכום שנקבע בה.

ד)     המשיבות, כולן, גרסו שבפוליסות קיים סעיף הפוטר אותן מחבות לפיצוי המערער בשל העובדה שפציעתו אירעה במהלך מעשה איבה "מלחמתי" או "מעין מלחמתי".


2.     פסק דינו של בית משפט קמא

(א)     בפסקי הדין נושאי הערעור דחו השופטים דלמטה את תביעות המערער.

את דחיית התביעות עיגנו השופטים בחריג, שנכלל בכל אחת מהפוליסות בנוסח אחר, ושעיקרו הוא שהמבטחת תהיה פטורה מלשלם תגמולי ביטוח אם הנכות נגרמה במעשה איבה. החריג שאנו מכנים "מעשה איבה" כונה והוגדר בכל אחת מהפוליסות באופן שונה, אך בסופו של דבר יש לקרוא את כל הפוליסות כמחריגות מקרה של פגיעה במהלך פעולת איבה. נביא דוגמה מההחרגה בפוליסה שהוציאה המשיבה מס' 1 בע"א 3032/05:

"ד. פעולות מלחמה או פעולות צבאיות או מעין צבאיות עוינות של ארגונים או כוחות מזויינים אחרים שאינם שייכים למדינה ריבונית ...
ה. התקוממות אזרחית המונית שנמשכה יותר מ-[48 שעות ...]" (סע' 3 לנספח לפוליסה).

ודוגמה נוספת מהפוליסה של המשיבה מס' 2 בערעור הנ"ל:

"החברה לא תהיה אחראית לפי נספח זה אם נכותו של המבוטח נגרמה על ידי ...
מלחמה, או סכסוך מזויין, פעולה מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים או השתתפות בפעולות מלחמתיות או צבאיות אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי"

(ב)     אין טעם להביא כאן את הניסוחים המדויקים של ההחרגות בכל פוליסה ופוליסה מארבע הפוליסות שעל יסודן תבע המערער את תגמולי הביטוח, מפני שהשאלה שעמדה לפני בית משפט קמא הייתה אך זו: האם הנסיבות שהוכחו לפניו לימדו שאכן מדובר היה ב"מעשה איבה"? לא הייתה מחלוקת, ובעלי הדין אף הגיעו להסכמה דיונית (לפני כב' השופט שנהב), שיתרה את הצורך בשמיעת עדויות, שהמערער הוכר נפגע פעולות איבה לפי החוק (יובהר שלפני כב' השופט בכר נשמעו עדויות). לבית המשפט הוגשו מסמכים מתביעתו למוסד שבהם הצהיר על נסיבות הירי כנזכר לעיל, וכן הוגש אישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון שהפגיעה הייתה "פגיעת איבה". יש לזכור שהמקרה ארע סמוך לאחר תחילת האינתיפדה בשנת 2000.

3.     הטענות בערעור

(א)     טענת המערער בבית משפט קמא ולפנינו הייתה שהראיות שהובאו לא הספיקו כדי לקבוע שאכן נפגע ממעשה איבה, שכן אין לדעת מה היו מניעיו של היורה ואין לסמוך בעניין זה על תביעתו של התובע למוסד ועל המסמכים שצורפו לה. בא כוח המערער מנה הן בכתב והן בעל-פה לפנינו אחד לאחד את השיקולים שהנחו את בית המשפט לקבוע שהמערער נפגע ממעשה איבה, וטוען שאין בכל אחד מהם לחוד, ואף לא בהצטרפם יחד, כדי להוכיח שאכן מדובר במעשה איבה. בא כוח המערער מוסיף וטוען שנטל ההוכחה מוטל על המשיבות מפני שמדובר בחריג לפוליסות הביטוח שהחובה להוכיח את התקיימותו עליהן.

(ב)     המשיבות תומכות בפסק-הדין של בית משפט קמא וגורסות שאין מקום להתערבות בהם.

4.     דיון והכרעה

(א)     אנו סבורים שהממצאים העובדתיים של שני השופטים דלמטה מעוגנים היטב בחומר הראיות שהיה לפניהם, והם תומכים במסקנה המשפטית שאליה הגיעו. כך גם לא מצאנו כל טעות שבחוק בפסקי הדין דלמטה. לפיכך, בתום שמיעת טיעוני בא כוח המערער, לא ביקשנו את תשובת המשיבות.

(ב)     לית מאן דפליג שנטל ההוכחה להוכיח שעסקינן בפעולת איבה הוטל על כתפי המשיבות אך כפי שסברו השופטים קמא, אף אנו סוברים שנטל זה הורם ושפגיעתו של המערער אכן נגרמה במעשה איבה.
עסקינן במשפט אזרחי בו די בהטית כפות המאזניים על-פי מאזן ההסתברויות וכפי שנאמר ברע"א 6904/97 ס' ת' ו' בקעות בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן פיצויים "הקושי הראייתי הטבוע במקרים אלה מביא לכך שבית המשפט נזקק לראיות נסיבתיות, שמהן עולה כוונת המבצעים. על יסוד ראיות אלה ניתן לקבוע האם המסקנה המסתברת יותר היא כי מדובר בכוונה פלילית "רגילה"... או שמא מדובר בפעולה המכוונת נגד ישראלים כישראלים ואשר יש לה אופי של "איבה נגד ישראל" ...

בנסיבות המקרה, כולל המקום והזמן (שעות הערב, מחוץ לתחומי הקו הירוק) ותביעתו של המערער שהתקבלה להכיר בו נפגע פעולת איבה, מתיישבים היטב עם המסקנה שהמערער נפגע במעשה איבה.

5.     סוף דבר

הערעורים נדחים.

המערער ישא בשכר טרחת עו"ד של כל אחת מהמשיבות בסכום של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.
     

הערבויות בתיק יועברו לב"כ המשיבות על חשבון ההוצאות בערעורים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזק איבה

 2. חרדות אחרי פיגוע

 3. החרגת ביטוח פעולות איבה

 4. נזקים נפשיים בעקבות פיגוע

 5. עורך דין נפגעי פעולות איבה

 6. מרכז לריכוז הטיפול בחטופים

 7. נכות נפשית לנפגעי פעולת איבה

 8. סיכול חוזה מחמת פעולות איבה

 9. סיוע בדיור לנפגעי פעולות איבה

 10. הרחבת תחולת חוק נפגעי פעולות איבה

 11. הכרה בנפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי

 12. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970

 13. תביעה כנגד החלטה לקזז תגמולים לנפגעי פעולות איבה

 14. הודעה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני

 15. זכאות לגמלאות נכה נצרך למי שנפגע בפעולת איבה במהלך מלחמה

 16. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 7), התשמ"ב-1982

 17. שחיקת ברכיים בעליה וירידה במדרגות בעת אזעקת "צבע אדום" בשדרות

 18. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (הוצאות קבורה), תשל''ח-1978

 19. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נכנסים לישראל), תשל''א-1970

 20. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות), התשנ''ו-1996

 21. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות), התש''ס-2000

 22. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ניכוי לארגון יציג), התשנ''ט-1999

 23. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת סעיפים מחוק הנכים), התשמ"ה-1984

 24. תגמול לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה - סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי

 25. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (פיצוי בעת טיפול רפואי), תש''ל-1970

 26. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (מתן גימלאות לתושב-חוץ), תשל''ד-1974

 27. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק הנכים), התשמ"ה-1984

 28. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשל''א-1971

 29. תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת דרגת נכות) (ביטול), התשס''ה-2005

 30. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק משפחות חיילים), התשמ"ז-1986

 31. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (קביעת שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל), תשל"א-1971

 32. צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות בדבר השתלמות מקצועית, ערבויות וביטוח מפני מחלה), תשל"ב-1971

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון