הוספת טענות דחיית ביטוח

להלן החלטה בנושא הוספת טענות דחיית ביטוח:

החלטה

1.     בפני בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה בטענה כי בכתב ההגנה הוסיפה הנתבעת טענות חדשות ונוספות, אשר לא הועלו על ידה בעת דחיית תביעת הביטוח (להלן: "מכתב הדחייה").

עסקינן בתביעה שעילתה דרישה לקבלת תגמולי ביטוח בגין אירוע פריצה שארע בחנות התובעים ביום 1.12.04.

התביעה הוגשה לאחר שהנתבעת סרבה לשלם לתובעים את התגמולים.

2.     לטענת התובעים, יש למחוק בכתב ההגנה את סעיפים: 12 ה'; 12 ב' ו- 15 ב' - 15 ד':

א.     בסעיף 12 ה' נטען :

" הנתבעת תטען כי אין התובע 2 ו/או התובעים הבעלים ו/או הבעלים היחידים של
החנות הנטענת."


ב.     בסעיפים 12 ב' ו- 15 ב' נטען :

"... דין התביעה להידחות בהתאם לסעיף 25 לחוק חוזה ביטוח"

          "... המדובר בניסיון להונות את הנתבעת ו/או הוצאת כספים במרמה"
     
     ג.     סעיף 15 ג':
     
" ... בהתאם לפוליסה ו/או חוק חוזה ביטוח הינה מופטרת מחבות"

ד.     בסעיף 15 ד' נטען:

" ... לא הוכחו קיומם של תנאי הפוליסה, לרבות לענין חובת השמירה"

התובעים טוענים כי במכתב הדחייה מיום 27.4.05, נימקה הנתבעת את התנגדותה לתשלום התגמולים כדלקמן:

     "בהתאם לממצאי דו"ח החקירה לא שוכנעתי בנסיבות האירוע והיקף התביעה בנוסף סירבת לשתף פעולה עם נציג החברה."

התובעים טוענים כי הנחיות המפקח על הביטוח ברורות ומחייבות את הנתבעת לפרט את נימוקי הדחיה בהזדמנות הראשונה, קרי במכתב הדחייה.

     כן טוענים התובעים, בהסתמך על רע"א 10641/05 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ. אסולין כי הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות את חברות הביטוח ואין לסטות מהן אלא במקרים יוצאים מן הכלל.

לטענת התובעים, מאחר ובמכתב הדחייה, המתבסס על דו"ח החקירה, לא נטענה כל טענה ביחס להיות התובעים הבעלים של העסק המבוטח; לא נטען להפרת תנאי הפוליסה ו/או אי קיום חובת שמירה; ולא נטען למעשה מרמה - יש למחוק טענות אלו מכתב ההגנה.

3.     הנתבעת טוענת מנגד, כי אין בטענות שהועלו בכתב ההגנה כדי לכרסם בתוקפן של הנחיות המפקח.

     לטענת הנתבעת, נוכח הלשון הכללית שנוקט מכתב הדחיה, נכללות למעשה כל טענות הנתבעת כפי שהועלו בכתב ההגנה (לעניין זה מפנה הנתבעת לבשא 4510/06 בת.א. 3244/05 שמעון סיטבון נ. הדר חב' לביטוח בע"מ ואח').

     כן טוענת הנתבעת כי אין להתעלם מרשימת החריגים שקבעה הפסיקה להוראות המפקח (רשימה בלתי סגורה), שבהתקיימם אין המבטחת מנועה מלהסתמך על טענות שלא נכללו במכתב הדחיה, כגון טענת מרמה ו/או תניה המחריגה את הכיסוי הביטוחי כאשר קיום התניה ברור וגלוי למבוטח.

4.     תוקפן של הנחיות המפקח על הביטוח מ - 9.12.98 ו - 29.5.02:

     בהנחיית המפקח על הביטוח מיום - 9.12.98 נקבע כי:
     
"כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקיי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה".

     בהנחיית המפקח על הביטוח מיום 29.5.02 סוייגו הדברים כדלקמן:
     
"חברת הביטוח רשאית להעלות נימוקים נוספים מעבר לנימוק שהובא לידיעת המבוטח בהזדמנות הראשונה, רק מקום בו מדובר בעובדות ו / או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם במועד בו דחתה את התביעה".

     כבר נקבע ע"י כב' השופט כהן בפס"ד ת.א. (חיפה) 7391/01, הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' גידולי שדה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ דינים מחוזי לג' (7) 410, כי:

"מבלי לנסות לקבוע רשימת מקרים סגורה, נראה לי כי בשני המקרים הבאים יהיה קשה להחיל הסנקציה שנקבעה בהנחיית המפקח על הביטוח:
     א) במקרה בו מדובר בעובדה, שנקבעה למבטח לאחר שהמבטח דחה את תביעת המבוטח, והמבטח לא יכול היה לדעת העובדה שנתקבלה עת פעל לבירור חבותו;
     ב) מקרה בו הסנקציה שעל פי הנחיית המפקח על הביטוח תרחיב את מסגרת הכיסוי הביטוחי גם על סיכונים, שמלכתחילה לא היו מבוטחים על פי חוזה הביטוח".

     ייתכנו נסיבות, אם כי חריגות, שיצדיקו העלאתן של טענות נוספות בבית המשפט מעבר לנטען בתשובות המבטחות למבוטחים, והדלת לא תינעל כליל. נסיבות אלה, בסופו של יום, יהיו כאלה שהצדק זועק בהן כנגד יישום ההנחיה, כגון שנטען למרמה של המבוטח - התובע. (ראה רא"ע 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, אילן הר לב, נגד חביב אסולין).

     מדיניות משפטית ראויה צריכה איפוא לפרש בהרחבה את סמכות המפקח על הביטוח וליתן להנחיותיו את תוקפן הראוי.

     הנחיות המפקח על הביטוח משתלבות היטב במגמה של הרחבת חובת הגילוי של המבטח כלפי המבוטח, כחלק מחובת תום הלב המוטלת על המבטח.

     מאידך גיסא, אי עמידת חברת הביטוח בדרישות המפקח על הביטוח, אין בה כדי לייתר את חובת התובע להוכיח קרות מקרה הביטוח ועמידה בתנאי הפוליסה. (ראה בר"ע 2984/04 צ'רלין אלכסנדר נ' הראל בע"מ חברה לביטוח).

     הוכחת קרות מקרה הביטוח, מחייבת את הוכחת אותן עובדות העומדות בבסיס האירוע לרבות עמידת המבוטח בתנאי הפוליסה שתזכה את התובע. לאחר שהוכח קרות מקרה הביטוח, עובר הנטל אל חב' הביטוח להוכיח, כי התקיימו החריגים לפוליסה, כאן ניתן לבוא בטרוניה כנגד חב' הביטוח המעלה טענות חדשות במסגרת כתבי הטענות שלא מצאו ביטויים בהזדמנות הראשונה במסגרת מכתב הדחייה (ראה גם א 68546/03 (ת"א נקר אביבה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ).


546
5.     בענייננו, סעיף 12 ה' לכתב ההגנה מתייחס להוכחת קרות מקרה הביטוח ועמידה בתנאי הפוליסה. לפיכך, אין מקום להורות על מחיקת הסעיף.

סעיפים 12 ב' ו- 15 ב' לכתב ההגנה מתייחסים לטענת הנתבעת במכתב הדחייה כי לא שוכנעה בנסיבות האירוע. יתר על כן, אם יש צדק בטענת הנתבעת, למעשה מרמה מצד התובעים , כי אז התובעים לא עמדו בתנאי הפוליסה ועל כן, אין לאפשר הרחבת מסגרת הכיסוי הביטוחי שעה שהפוליסה מתנה ומגבילה במפורש את הכיסוי הביטוחי למקרים מסויימים.

סעיפים 15 ג' ו- ד' לכתב ההגנה מתייחסים לתנאים שנקבעו בפוליסה ואשר היו ידועים לתובעים ואין לאפשר הרחבת מסגרת הכיסוי הביטוחי שעה שהפוליסה מתנה ומגבילה במפורש את הכיסוי הביטוחי למקרים מסויימים. על כן אין להורות על מחיקת הסעיפים מכתב ההגנה.


6.     לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון