בקשה לדחייה על הסף בתביעת ביטוח

להלן החלטה בנושא בקשה לדחייה על הסף בתביעת ביטוח:

החלטה


1.     לפני בקשה מטעם הנתבעת 1 (להלן:"המבקשת") לדחייה על הסף של התביעה שהוגשה כנגדה.

2.     התובעת, היא המשיבה בבקשה זו, הגישה כנגד המבקשות תביעת שיבוב בגין נזקים אשר אירעו תוך כדי ביצוע עבודות בניה שונות, אשר נגרמו למבוטחתה, חברת "דלק" ביום 19.12.03.

3.     לטענת המבקשת, "הפניקס ביטחה את המבקשת במסגרת פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות... בהיותה קבלן משנה של דלק ומטעם זה בלבד דין התביעה של הפניקס כנגד המבקשת (היא מבוטחתה שלה) להידחות על הסף!".

כן טוענת המבקשת כי "... לא יתכן בו במסגרת תביעה שהגישה הפניקס תחויב המבקשת בחיוב כלשהו ... שהרי במצב דברים זה-הפניקס היא זאת שתישא בחיובה של המבקשת כמבטחתה. כך ייצא-כי תגמולי הביטוח ייצוא מכיסה האחד של המבקשת ויוכנסו כיסה האחר... המבקשת הינה מבוטחת הפניקס בדיוק כשם שדלק היא מבוטחתה ולא ייתכן מצב בו בנשימה אחת מפצה הפניקס את מבוטחתה האחת בגין נזק נטען ותובעת את מבוטחתה האחרת לשיפוי בגינו".

המבקשת סוקרת בבקשתה את הדין הנוהג תוך ציטוט פסקי דין והוראות חוק, לרבות סעיפים 62 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981.

טענה אחרת של המבקשת היא "... לחבות של המבקשת מכוחו של הסכם התקשרות שבין המבקשת לדלק; כבר עתה תטען המבקשת כי המדובר בהסכם שבין דלק למבקשת ואין בינה לבין הפניקס כל יריבות לעניין הסכם זה ואין לפניקס כל עילת תביעה כנגד המבקשת מכוחו...אין הפניקס באה בנעלי דלק לעניין ההסכם הנטען ובעילות החוזיות הנטענות במסגרתו, אלא אך ורק לעניין עילות נזיקיות במסגרת תביעת שיבוב... בנוסף ולחילופין, תטען המבקשת כי הסכם ההתקשרות נחתם לאחר האירוע נשוא התביעה ביום 23.12.03 ובדיוק מטעם זה חתם מנהלה של המבקשת בשמה על ההסכם תוך שהוא מציין לצד חתימתו את מועד החתימה...".

4.     המשיבה מתנגדת לבקשה.
לשיטתה, "...דין הבקשה להידחות מכל וכל, באשר מדובר בבקשה המבוססת על טענה מקוממת, בלשון המעטה, כאשר המבקשת, היא החוטאת, שהפרה חוזה, ברגל גסה... מבקשת לצאת נשכרת, מכיסוי ביטוחי שאין היא צד לו כלל ועיקר...".

המשיבה ממשיכה וטוענת כי "המבקשת מנסה לאחוז בשתי קצוות המקל, באופן שהיא טוענת מחד, כי הינה קבלן משנה ומכח הגדרה זו מבקשת לחסות תחת פוליסת הביטוח שהפיקה המשיבה, ובאותה נשימה, טוענת היא, כי בעת האירוע נשוא התביעה, היא כלל טרם נקשרה עם המשיבה בחוזה, ולכן התנאים הקבועים בו והמחייבים אותה לערוך ביטוח ולשפות את מבוטח התובעת בגין כל נזק שייגרם תוך כדי העבודה, אינם מחייבים אותה!".

המשיבה מצידה גם היא את הדין הנוהג תוך ציטוט פסקי דין והוראות חוק, לרבות סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981.
     
5.     המבקשת הגישה תשובתה בה טוענת להרחבת חזית אסורה ובוטה, כלשונה במסגרת כתב התגובה אשר הוגש מטעם המשיבה.

לדידה, "בתגובתה מכבירה הפניקס בדברים אודות ההסכם אשר צורף לכתב התביעה, ואולם בכתב התביעה לא טענה הפניקס כנגד המבקשת לאף עילת תביעה מכוח התחייבויותיה החוזיות הנטענות של המבקשת...משכך פני הדברים המבקשת מתנגדת לנטען ולאמור בסעיפים 5-9, ו- 11-13 לתגובת הפניקס, הבאים בגדר הרחבת חזית אסורה ובוטה ובית המשפט... מתבקש להתעלם מהסעיפים הנ"ל.
יודגש ויובהר-התייחסותה של המבקשת בבקשתה להתחייבויות החוזיות הנטענות של המבקשת ניתנה אך ורק בהקשר של סעיף 5 לכתב התביעה לפיו נטענו טענות בעלמא כי המבקשת התחייבה כלפי מבוטחת הפניקס... הפניקס לא טענה בשום מקום בכתב התביעה כי המבקשת חבה לפניקס בגין התחייבויות חוזיות הנובעות מהסכם הנטען וברי כי אף אם הייתה טוענת כך לא הייתה לטענה זו כל בסיס, שהרי המבקשת התקשרה בהסכם עם דלק בלבד (לאחר האירוע נשוא התביעה)".

דיון
6.     בית המשפט יורה על דחיית תביעה בשלב מקדמי רק אם יתברר לו כי גם אם תוכחנה כל העובדות הנטענות בכתב התביעה עדיין לא יוכל לזכות בסעד המבוקש. בשלב הסף-אין בית המשפט שומע ראיות ואיננו מברר עובדות, אלא חי הוא בשלב זה מכתבי הטענות בלבד.

די בכך כי קיימת אפשרות, אפילו הקלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק בעודה באיבה. ראה לעניין זה ע"א 35/83, חסין נ' פלדמן, פ"ד לז(4) 721.

7.     תחילה אתייחס לטענת הרחבת החזית אשר מועלית ע"י המבקשת.
מעיון בכתב התביעה עולה כי בסעיף 4-5 לכתב התביעה טענה המשיבה כי נחתם חוזה בין המבוטחת, חב' דלק, לבין הקבלן לביצוע העבודות תוך ציטוט הסעיפים הרלוונטיים מההסכם וצירוף ההסכם הנטען לכתב התביעה, כמסמך מהותי וזאת בהתאם לתקנות.

יתרה מזאת, המבקשת התייחסה בכתב הגנתה בסעיף 5, לסעיף 4 לכתב התביעה תוך הכחשת הנטען בכתב התביעה ואף עתה עומדת לפני בקשה לתיקון טעות סופר באשר לתאריך הנטען בו נחתם לכאורה ההסכם, כך שאין בידי לקבל טענת המבקש לעניין הרחבת החזית הנטענת.

מעבר לנדרש, אציין כי לא מצאתי צורך בתגובת המשיב לתשובה לתגובה.

8.     במקרה דנן, התביעה, הבקשה לדחייתה והתגובה לה, כפי שהוצגו לעיל, מושתתות הן בעיקר על טענות עובדתיות לצד סוגיות משפטיות העולות בתובענה נשוא התביעה דנן, אשר הן עצמן מצריכות דיון של הבאת הראיות ובנסיבות אלו אין מקום, בשלב זה, להורות על סילוק התביעה על הסף, שכן במידה והמשיבה תוכיח גרסתה שהרי יכול ולכאורה תקום למשיבה עילת תביעה הן מכוח זכות השיבוב והן מכוח כפל ביטוח.

9.     על פי הראיות שיוגשו ובסוף הדיון, יוכל בית המשפט לקבוע את ממצאיו העובדתיים ועל פיהם לגבש מסקנותיו המשפטיות, לרבות ביחס לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.

10.     באשר לבקשת לתיקון טעות סופר בכתב ההגנה, טרם הוגשה תגובת ב"כ התובעת חרף החלטתי מיום 22.05.06. התגובה תוגש עד ליום 20.9.06. בהיעדר כל הודעה ו/או תגובה תינתן החלטה בהיעדר.

11.     לתז"פ ליום 1.10.06 לשם מתן החלטה בבקשה לתיקון טועות סופר.

12.     קובע לקד"מ ליום 18/10/2006 בשעה09:30.

13.     המבקשת תשא בהוצאות בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מחיקה על הסף

 2. קבלת תביעה על הסף

 3. סילוק תביעה על הסף

 4. ביטול דחייה על הסף

 5. מחיקת תביעה על הסף

 6. דחיית התביעה על הסף

 7. סילוק תובענה על הסף

 8. קבלת ערעור מס על הסף

 9. מחיקת כתב תביעה על הסף

 10. בקשה לסילוק עתירה על הסף

 11. מחיקה על הסף העדר יריבות

 12. סילוק תביעת ביטוח על הסף

 13. בקשה למחיקת ערעור על הסף

 14. מחיקה על הסף בהעדר יריבות

 15. העדר עילת תביעה - מחיקה על הסף

 16. פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף

 17. בקשה לדחייה על הסף בתביעת ביטוח

 18. דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 19. דחייה על הסף של ערעור שהוגש באיחור

 20. בקשה למחיקה או דחיית התביעה על הסף

 21. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 22. בקשה לדחות תביעה למתן פסק דין הצהרתי על הסף

 23. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 24. בקשה לסילוק תביעה על הסף, בשל העדר כשרות משפטית

 25. בקשה לדחיית התביעה על הסף בבית משפט לענייני משפחה

 26. הגשת בקשה לסילוק התביעה על הסף יום לפני מועד דיון ההוכחות

 27. הערר הוגש באיחור של 10 ימים. המשיבה מבקשת משום כך לדחותו על הסף

 28. סילוק התביעה על הסף בהתאם לאמור בתקנות 100 ו/או 101 לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון