ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

להלן פסק דין בנושא ביטול נסיעה לחו"ל - מחלה של קרוב משפחה:

פסק דין

1.     התובעים הם בני זוג לא נשואים. ב-25.9.2005 הזמינו השניים חבילת נופש לכרתים לתקופה שבין 12.10.2005 ל-17.10.2005. כמו כן רכשו ביטוח לנסיעה.

2.     ב-2.10.2005 אושפז אביו של התובע בבית החולים וולפסון בחולון לאחר שלקה בלבו. הוא שוחרר מבית החולים כעבור 17 יום.

3.     ב-7.10.2005 אושפזה אמו של התובע, לאחר שלקתה גם היא בלבה. היא שוחררה מבית החולים רק ב-16.11.2005.

4.     ב-9.10.2005 ביקשו התובעים מסוכנות "צבר", שאצלה הזמינו את חבילת הנופש, לבטל את הנסיעה עקב אישפוז הוריו של התובע.

5.     ב-2.11.2005 הגישו התובעים תביעה לנתבעת כדי לזכות בהחזר דמי הנסיעה ששילמו בעבור החבילה, לאור מחלות הוריו של התובע.

6.     מן הנתבעת נאמר לתובעים, כי לא יוכלו לקבל החזר כספי מלא בגין ביטול הנסיעה, מפני שאינם נשואים אך החברה תשקול את עמדתה, אם התובעים יוכיחו שהם חיים כזוג.

7.     ב-2.11.2005 כתבה עורכת דין בשמם של התובעים לנתבעת. למכתב צורפו מסמכים המעידים כי התובעים חיים כזוג נשוי, מנהלים משק בית משותף והם בעלי חשבון בנק משותף. כמו כן צירפו העתק של חוזה השכירות המעיד כי הם חיים תחת קורת גג אחת.

8.     במכתב זה ציינה עורכת הדין של התובעים, כי לבני הזוג נאמר, שמכיוון שאינם נשואים, אין הוריו של התובע קרוביה של התובעת ועל כן היא לא תהיה זכאית לכל החזר כספי.

9.     עורכת הדין הטעימה במכתבה, שהוכחת היותם של התובעים בני זוג ידועים בציבור, די בה כדי להראות גם בהוריו של התובע קרובי משפחה מדרגה ראשונה של התובעת ועל המבטחת להחזיר גם לה את דמי הנסיעה.

10.     כעבור זמן מה קיבל התובע החזר כספו אבל הנתבעת סירבה לשפות את התובעת בנימוק, שאין הוריו של התובע קרובי משפחה של התובעת.

11.     הנתבעת טענה בכתב הגנתה, כי החזר הכסף לתובע השמיט מתחת לרגליו כל עילת תביעה נגדה וכי כל הכיסויים הינם בהתאם לתנאי הפוליסה שהתובעים רכשו.

12.     על המקרה שבו דנה תובענה זו חלות הוראות חלק 4 בפוליסה ("שיר לנוסע"), שהנתבעת צירפה לכתב ההגנה שלה.

13.     אין מחלוקת שתביעת התובעים נכנסה להגדרת מקרה הביטוח בפוליסה זו. בסעיף א בפרק 4 מדובר על שיפוי המבוטח במקרה של "אישפוז או מוות של המבוטח אם בן משפחה קרוב."

14.     הנתבעת טענה, אפוא, שבעוד הוריו של התובע הם כמובן בני משפחה קרובים שלו, אין הגדרה זו חלה על התובעת, שהיא בת זוגו ואף ידועה בציבור שלו, אך אינה אשתו.

15.     הגדרת בן משפחה קרוב (בסעיף 13 בחלק א (עמ' 3) לפוליסה ובסעיף 14 (בעמ'
17)) כוללת "אשה, בעל, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, חם, חמות, בן/בת אחיו, בן/בת אחותו, סבו, סבתו, גיסו, גיסתו."

16.     על פי ההגדרה, טענה הנתבעת בכתב הגנתה, הוריו של התובע אינם בני משפחה קרובים של התובעת ועל כן אין היא זכאית להחזר כספה.

17.     השאלה האחת שעל בית המשפט לפסוק בה בפרשה זו היא, אם יחסי הקרבה כבני זוג הידועים בציבור של התובעים, משליכים גם ליחסים בין התובעת לבין בן זוגה ומכניסים את הוריו למסגרת ההגדרה של "חם, חמות" של התובעת. אם התשובה לשאלה זו היא חיובית, כי אז יש לקבל את התביעה.

18.     לפני ימים אחדים הזדמן לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה להתייחס לשאלת מעמדם של ידועים בציבור (ע"מ חיפה 264/05 פלונית נ. אלמוני, מפי כב' השופטת יעל וילנר, בפסק דין מיום 4.5.2006) וכך אמר:

"ככלל, מעמדם של ה'ידועים בציבור' מוסדר בהקשרים שונים, כאשר נקבע כי לא מדובר ב"סטטוס" ממנו נגזר מערך שלם של זכויות וחובות, כדוגמת סטטוס הנישואין, אלא מדובר בהכרזה על מצב עובדתי לצורך קבלת זכויות מסוימות מאדם מסוים (הידוע בציבור) או מגוף מסוים לפי חוק זה או אחר. ראו בעניין זה: ע"א 363/65, יגר נ' פלביץ, פ"ד כ (3) 244, 247, וכן ראה עו"ד א. בן דרור הידועה בציבור - נשואים ללא נישואין 54-56 (2000). פועל יוצא הינו כי לא קיימים תנאי סף מינימלים לצורך הכרה בבני זוג כ'ידועים בציבור' ולא קיימת הגדרה אחידה של מושג זה אשר חלה הן במערכת הפנימית בין בני הזוג והן כלפי צדדים שלישיים (לרבות המדינה). לפיכך, בתי המשפט יוצקים תוכן למושג זה בכל מקרה ונסיבותיו, בהתאם לסוגייה המונחת בפניהם ובהתאם להגדרת המושג בחוקים השונים (לצורות השונות בהן מופיע המושג ידוע בציבור, אם במפורש ואם כתיאור מצב, ראו א. בן דרור, שם בעמ' 60-66)."

19.     ועוד אמרה שם כב' השופטת וילנר:

     "שני היסודות להוכחת קשר של 'ידועים בציבור' - חיי משפחה וניהול משק בית משותף -פורשו כמבחן כפול ומשולב אשר מטרתו איתור אורח חיים הדומה במהותו לאורח חיים של זוג נשוי, שהרי 'ידועים בציבור' משמעותו ידוע בציבור כבעלה ו'ידועה בציבור' כאישתו (להבדיל מחברות). "

20.     בני זוג ידועים בציבור כבר היו לנורמה מקובלת ושגורה במערכת המשפט המודרני בחלק הארי של המדינות המערביות הדמוקרטיות.

21.     אך בכל אלה אין כדי לאפשר הפיכתו של המונח "ידוע בציבור" למעין "מונח סל" שאינו רק מזווג זיווגים בין בני זוג - ודוק: נשים עם גברים ובימינו אלה גם בני אותו מין - אלא מחבר קרובי משפחה ונותן להם מעמד של "ידועים בציבור".

22.     הענות לתביעת התובעת בפרשה זו היתה יוצרת יש מאין מעמד משפטי חדש של "כלה ידועה בציבור" וכדומה, בהקשרים אחרים, "נכד ידוע בציבור", "סבתה ידועה בציבור" ובעניננו "חמות ידועה בציבור".

23.     ככל הידוע, אין למעמד שכזה תקדים, אח או רע, בדין הישראלי.

24.     נוכח העובדה, שהמונח ידועה - או ידוע - בציבור מצוי בחקיקה ובפסיקה בישראל כשהוא צמוד לבן - או לבת - זוג בלבד, ושאין לנו מידע על הורה ידוע בציבור או קרוב משפחה אחר שכזה, שמעמדו נקבע רק על סמך העובדה שהוא מנהל משק בית משותף עם זולתו, חייב בית משפט זה לדחות את התביעה.

25.     יתר על כן, נוכח הגדרת "בן משפחה קרוב" בפוליסת הביטוח שעל פיה תבעו התובעים בפרשה זו את הנתבעת, אין גם כלל בטחון שאפילו בן או בת זוג ידוע או ידועה בציבור, היה נהנה משיפוי. המחוקק ידע להשתמש במונח "ידוע בציבור" בדברי חקיקה, כשרצה בכך. מחברי הפוליסה, חרף היותה חוזה אחיד, מנו שורה של בני משפחה קרובים וזכרו של הידוע בציבור אינו נמצא בהם.

26.     אולי רצוי לתקן את נוסח הפוליסות האחידות הללו, לא לבית משפט זה פתרונים.

27.     התביעה נדחית בענייננו לא מפני שהתובעת אינה בת זוגו הידועה בציבור של התובע, אלא מפני שהתובעים טוענים כי מבחינה משפטית, הוריו של התובע, הם בבחינת "חם" ו"חמות" של התובעת ולפיכך זכאית התובעת לשיפוי בנסיבות העניין.

28.     כאמור, התביעה נדחית.

29.     התובעים ישלמו, ביחד ולחוד, לנתבעת 500 ₪ הוצאות משפט. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום הגשת התביעה ב-22.1.2006 ועד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון