ביטוח תאונה בתאילנד

להלן פסק דין בנושא ביטוח תאונה בתאילנד:

פסק דין

מבוא
1.     בפניי תביעת התובע כנגד הנתבעות - חברות לביטוח בע"מ, לתשלום תגמולי ביטוח המגיעים לתובע, לטענתו, בגין תאונה שארעה לתובע בתאילנד ביום 29.4.01 (להלן: "התאונה").

2.     אין מחלוקת כי הנתבעות הפיקו לתובע פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל המכונה "כללית חו"ל" (להלן: "הפוליסה").

3.     אין מחלוקת כי הנתבעות פיצו את התובע בכ - 80,000 ₪ בגין הוצאותיו הרפואיות.

4.     תביעת התובע לתגמולי ביטוח הינה למתן פיצוי בגין נכות צמיתה שנגרמה לו בעקבות התאונה.

5.     התובע צרף לתביעתו, בין היתר, את קביעת הוועדה הרפואית לנכות כללית במל"ל אשר קבעה לו נכות זמנית משוקללת בשיעור של 42%. בהמשך נקבעה לתובע ע"י הוועדה הרפואית במל"ל נכות זמנית משוקללת בשיעור של 49%. התובע לא צרף לכתב תביעתו חוות דעת רפואיות.

6.     כב' השופט מאיר שנהב, כתוארו אז, נעתר ביום 26.9.04, לבקשת התובע, למינוי 4 מומחים רפואיים לבדיקת התובע בגין התאונה.

7.     הנתבעות הגישו בר"ע על ההחלטה וזו נדחתה ע"י כב' השופטת דותן בהחלטתה מיום 8.12.04.

8.     בסופו של יום נבדק התובע ע"י 3 מומחים רפואיים, וזאת לאחר שהודיע כי הינו חוזר בו מבקשתו לבדיקה ע"י מומחה רפואי בתחום העיניים.

9.     המומחים הרפואיים קבעו כי נותרה לתובע נכות משוקללת לצמיתות בשיעור של 46.45%, בגין פגיעה במפרקי הלסת התחתונה ובברכו.

10.     התובע עותר לתשלום תגמולי ביטוח בסכום השווה ל - 46.45% מהסך של 25,000 דולר שהינו סכום הפיצוי המקסימלי בגין מוות ונכות צמיתה בשיעור של 100%.

11.     הצדדים חלוקים בשאלה האם הנכויות שנקבעו לתובע הינן בגדר "נכות צמיתה" כהגדרתה בפוליסה.

12.     בהתאם למוסכם, הגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב, וזאת לאחר שהודיעו כי אין בכוונתם לחקור את מי מהמומחים הרפואיים. סיכומי הנתבעות הוגשו ביום 19.9.06

13.      כל ההדגשות להלן אינן מופיעות במקור אלא אם יצויין אחרת.

דיון

14.     אקדים ואומר כי הגעתי למסקנה כי דין התביעה להדחות, וזאת משמצאתי כי הנכויות שנקבעו לתובע אכן אינן בגדר "נכות צמיתה" כהגדרתה בפוליסה.

15.     "נכות צמיתה" מוגדרת בפרק "תנאים" כ:"נכות צמיתה - פירושה אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונלי של איבר, או גפה, או חלקיהם, אשר ארע עקב התאונה".

16.     סעיף 1 א. ג. בפרק "הסיכונים המכוסים" קובע מהם אחוזי הנכות בגין פגיעה באיברי גוף שונים.

17.     סעיף 1 א. ד. לפרק "הסיכונים המכוסים" קובע כי "במקרה של נכות צמיתה, אשר לא צוינה בסעיף א.ג. לעיל, פיצוי ששיעורו יקבע באופן יחסי את דרגת הנכות בהשוואה לנכות מקבילה מבחינת היקפה ואשר צוינו לעיל, מבלי להביא בחשבון...".

18.     לטענת התובע, "הכיצד מיישבים הנתבעים את הסעיף הזה עם טענתם בדבר הנכות, שנכות צמיתה פירושה אובדן מוחלט או פונקציונלי של דבר, כאשר סעיף 1 א.ד. מדבר על פיצוי ששיעורו יקבע באופן יחסי את דרגת הנכות. מה פירוש באופן יחסי. אופן יחסי שונה מן המוחלט" (סעיף 20 לסיכומי התובע - ההדגשה במקור).

19.     הנתבעות לא הגיבו לטענתו זו של התובע. עיון בכל הפסיקה שהוצגה בפניי מעלה כי בתי המשפט השונים, למעט כב' השופט בכר, לא נדרשו לטענה זו. נא ראה פסק דינה של כב' השופטת דליה אבי-גיא בת.א. (ת"א) 17777/03 פרי מורן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ודקלה חברה לביטוח בע"מ, 2006 (טרם פורסם), החלטת כב' השופטת אגי (כתוארה אז) בבש"א 131759/02 בת.א. 195903/02 (ת"א) מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' גרונדמן רונן, תקדין - של 2002 (4) 1066, 2002.

20.     כב' השופט בכר הגיע למסקנה כי אכן נדרש אובדן של איבר, אולם, לאחר שמצא כי נגרם לתובעת אובדן כושר פונקציונלי מלא של עמוד השדרה - הגיע למסקנה כי אובדן זה הינו בגדר "נכות צמיתה" כהגדרתה בפוליסה.

21.     כב' השופט בכר הגיע למסקנתו זו על אף שעמוד השדרה לא נכלל בגדר האיברים המפורטים בסעיף 1 א.ג. לפרק הסיכונים. כב' השופט בכר היה ער לעובדה זו, אולם כדבריו, לאור הוראות סעיף 1 ד.ג. לפרק "הסיכונים המבוטחים", "...מאחר והגב אינו מצויין במסגרת אחוזי הנכות המצויינים מפורשות בפוליסה, ניתן לערוך החישוב על בסיס יחסי שבין נכות התובעת דהיום לבין נכות מקבילה ביחס להיקפה..." (עמ' 6 להחלטה).

22.     לתובע, כפי שנקבע ע"י המומחים הרפואיים, לא נגרם אובדן מוחלט, פונקציונלי או אנטומי של איבר מאיברי גופו, ועל כן, הנכויות שנקבעו לו אינן בגדר "נכות צמיתה" כהגדרתה בפרק ההגדרות בפוליסה.

23.     אמנם, יש לפרש פוליסה כנגד המנסח, אולם יש לעשות כן במקרה של אי בהירות או סתירה - מצבים שאינם מתקיימים במקרה שבפנינו.

24.     יכול בהחלט כי ציפייתו של התובע הייתה כי לכשתקבע לו נכות לצמיתות הוא יהיה זכאי לפיצוי יחסי בגין נכותו זו. ברם, ציפייה זו אינה מתיישבת עם לשונה הברורה של הפוליסה.

סוף דבר

25.     לאור כל האמור לעיל, דין התביעה להדחות, וכך אני עושה.

26.     מהטעם המפורט בסעיף 18 לפסק דינה מיום 25.7.06 של כב' השופטת ריבי צוק בת.א. 1604/04 ביטון גנין נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (טרם פורסם), אשר צורף לסיכומי הנתבעת - הנני מחייב את התובעת בהוצאות הנתבעות בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ בלבד. אכן, יכול ותביעה זו לא הייתה באה לעולם באם הגדרת "נכות צמיתה" בפוליסה הייתה נכללת "...בסעיף המתייחס לזכאות לתגמולי ביטוח במקרה של נכות צמיתה, תחת הבאתו בפרק ההגדרות...".
יחד עם זאת, נוכח ההוצאות הניכרות שנגרמו לנתבעות לא מצאתי מקום לפטור את התובע לחלוטין כפי שנהגה כב' השופטת צוק.זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון