ביטוח מקיף בניינים

להלן פסק דין בנושא ביטוח מקיף בניינים:

פסק - דין

1.     זהו פסק דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, בהסתמך על הסכמת הצדדים, בדיון מיום 21.01.07 לפיה:-
     "ינתן צו להגשת סיכומים בכתב, שעל בסיסו ינתן פסק דין, על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט, פס"ד ינומק בתמצית, אשר יחליט מי מבין הנתבעים וצד ג' ובאיזו מידה, ישלם לתובעים סך של 50,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד והוצאות".

.     התובעים הינם בעלי הזכויות בבית קרקע דו משפחתי בשטח 180 מ"ר המצוי ברח' שבטי ישראל 42 בנתיבות. במהלך שנת 2000 גילו התובעים, כי תוספת הבניה באגף המזרחי של הבית קרסה ונבקעה, כתוצאה משבר והתערערות חלק מעמודי הביסוס והיסוד שעליהם נבנתה התוספת. התובעים הגישו כנגד הנתבעים תובענה כספית לתשלום סך של 443,830 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לבית. החבות הנטענת כלפי הנתבעת 1 מקורה בפוליסה לביטוח שהוציאה הנתבעת 1 מסוג "מקיף בניינים". לגבי הנתבעות 2 ו- 3 נטען, כי הבית נבנה מעל קו ביוב עירוני שבאחריותן והנזקים לבית נגרמו בשל מי דלוחין שדלפו ממערכת הביוב העירונית, אשר הובילו בסופו של דבר להתערערות של עמודי הביסוס של הבית ובעקבותם לנזקים שנגרמו.

     הנתבעות 2 ו- 3 שלחו הודעה לצד ג' כנגד המהנדס מר מאיר עמר שהיה לטענתן המהנדס האחראי לביצוע התכנון ובניית התוספת לבית ונטען כנגדו שהנזקים לבית נגרמו בשל התרשלותו בהכנת הבקשה להיתר.

3.     בעלי הדין הגישו סיכומים בכתב, כל אחד לשיטתו הוא.

     כאמור, לאור הסכמת בעלי הדין, השאלה שבמחלוקת היא מי מבין הנתבעים וצד ג' ובאיזו מידה, ישלם לתובעים סך של 50,000 ₪ וכן בשאלת שכ"ט עו"ד והוצאות.

4.     הפוליסה שהוציאה הנתבעת מס' 1 מכסה נזקים שאירעו מחמת רעידת אדמה או "שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני" או "הימלטות או דליפה של מים".

הנתבעת מס' 1 טוענת בסיכומיה כי יש לדחות התביעה כלפיה, שכן לשיטתה הפוליסה הנדונה מכסה נזקים "חד פעמיים" ולא נזקים "מתמשכים כגון דא", ולשיטתה אין להסתמך על חוות הדעת של אינג' תאני, אשר הוגשה ע"י התובעים וקבעה ש"קריסת העמודים נגרמה כתוצאה משינויים אשר נגרמו בעבר עקב שיטפון....". הנתבעת 1 טוענת, כי התובעים לא הוכיחו כי מדובר אכן בשיטפון וכי לא עלה בידי התובעים להוכיח שנזקיהם אירעו מחמת שיטפון וממילא אין הפוליסה חלה על נזק שאינו תוצאת שיטפון.
     עוד טוענת הנתבעת מס' 1, כי אף לשאלה האם עלה בידי התובעים להוכיח שהנזקים אירעו מחמת "המלטות או דליפה של מים" - יש להשיב בשלילה, שכן לא נטען ולא הוכח שארע אירוע של דליפה, ויתירה מכך, לפי חוות הדעת של המהנדס מר גיל נאמן, נראה כי הנזקים הינם תוצאת נזק מתמשך הנובע ממספר גורמים, תנאי השטח, סוג התכנון, טיב הביצוע, היעדר פיקוח על ביצוע והעדר ניקוז מים.

     הנתבעת מס' 1 סומכת ידיה על קביעתו של המומחה מטעם ביהמ"ש שקבע כי קריסת עמודי היסוד נגרמה כתוצאה מכשל בתכנון; ומכאן שלטענתה לא קיימת כל זיקה לפוליסה.

     לפיכך, טוענת הנתבעת מס' 1 כי התובעים כשלו בהוכחת תביעתם כלפיה.

5.     הנתבעות 2 ו- 3 טוענות, כי התובעים לא הוכיחו קיומו של כשל במערכת הביוב והראיה לכך שעד היום לא נדרשו לתקן קו ביוב ואף לא בוצע כל תיקון לקו; העדר ריח של ביוב; העובדה שהאזור המוצף אינו האזור הסמוך לקו הביוב - כל אלו מביאים לכך שהסבירות שמדובר בדליפה של צינור ביוב, הינה קלושה עד אפסית.

הנתבעות מס' 2 ו - 3 טוענות, שהאחריות לכיסוי נזקי התובעים מוטלת על הנתבעת מס' 1, שהינה מבטחת המבנה, וכי אף המומחה מטעם ביהמ"ש קבע, כי הגורמים האפשריים לקריסת המבנה הינם היקוות מי גשמים או הצפה או שיטפון ממקור חיצוני או המלטות מים ממערכת צינורות שופכין ואספקת מים. לטענתן, גם אם הנזק נגרם בשל בעיית ניקוז [שהיא באחריות התובעים], הרי גם מקרה כזה כלול בנזק בכיסוי הביטוחי של הבית.

לשיטתן חל כיסוי ביטוחי לנזק הנגרם כתוצאה מסערה או שיטפון, אף אם אותו נזק התרחש בשל ליקוי בנייה שהיה קיים עוד קודם לכן.

     עוד טוענות הנתבעות מס' 2 ו - 3 כי קיימת אחריות תכנונית של צד ג'.
6.     צד ג' טוען בסיכומיו כי יש לפסול את חוות הדעת של המומחה מטעם ביהמ"ש, וכן מוסיף וטוען כי צירופו היה לאחר הגשת חוות הדעת משמעות הדבר - כי צד ג' מתמודד עם הטענות בדיעבד.

     צד ג' טוען כי מדובר בפגם שיורד לשורש העניין, וכי לשיטתו אין קריסת עמודי היסוד נובעת מכשל תכנוני או ליקוי בבנייה, אלא מגורם חיצוני שפגע בעמודי היסוד. נטען, כי אם היה פגם כלשהו ביסודות ובעמודים, הרי שהבית היה קורס לפני כן.

     לשיטתו של צד ג' האחריות צריכה להיות על הנתבעת מס' 1, שכן לשיטתו בין אם מדובר במקרה של שיטפון או הצפה של מי גשמים או רעידת אדמה או דליפה של ביוב או מים מצנרת - כל אחד מהמקרים הללו מכוסה עפ"י הפוליסה.

     עוד טוען צד ג', כי אם יקבע שהנתבעות מס' 2 ו - 3 אחראיות לנזק ויקבע, כי היה כשל בתכנון, הרי שיש ליחס זאת למהנדס נתן נוביק ז"ל ולנתבעות 2 ו- 3, אשר אישרו את התוכניות, הבדיקות והחישובים שנעשו על ידו ועל פיהן ניתן היתר הבניה. עוד טוען צד ג' כנגד הנתבעות 2 ו- 3, כי הן התעלמו במשך שנים מהחריגות שבוצעו מהיתר הבניה וכי הן בנו את הכביש הציבורי מצפון לחלקה, אשר גרם לבעיית הניקוז במגרש התובעים.

     לסיכום, טוען צד ג' כי יש לדחות ההודעה כנגדו ולחייב את שולחות ההודעה בהוצאותיו.

7.     ביהמ"ש מינה את המומחה אינג'יינר זאב גייסט כמומחה מטעמו לבדיקת טענות בעלי הדין.

     המומחה קבע בחוות דעתו, כי הגורמים שניתן לייחס להם מעורבות ב"כשל" שלד הרצפה, עמודי היסוד, והיסודות הם, לשיטתו אי ביצוע קדוח ניסיון והעדר חוות דעת של יועץ ביסוס וקרקע; חוסר מידע לקיום קרקע חרסיתית טינית ברמת פלסטיות גבוהה; רטיבות מריבית בעומקים רדודים; אי קיום אמצעי ניקוז המים על פני השטח מהגגות ומניעת היקוותם מתחת לרצפה התלויה וסביב ליסודות; "כשל" בעבודות ברזלנות ובטון, בעמוד היסוד. המומחה מסיים את חוות דעתו במילים: "אין לשלול אפשרות של"כשל" מבנה הרצפה, חיבור 2 X מוקדי המים, הצפה או שיטפון ממקור חיצוני והימלטות מים ממערכת צינורות שופכין ואספקת מים".
     עוד ציין המומחה גייסט, כי: "האפשרות של דליפת מים או ביוב - מועטה, אך קיימת". ובמסגרת תשובות ההבהרה השיב המומחה כי: "אפשרי ש"הכשל" הינו תוצאה של אירוע יחיד, מתמשך של שטפון, או ממספר ארועים [שאלה ד'] וכן ציין: "אני נותן "משקל" עודף, לגורם ההצפה ולהיקוות מים על פני גורם הנובע מדליפת מים בקו מים או ביוב" [שאלה י'].

8.     כאמור, בישיבת בית המשפט שהתקיימה ביום 07.02.07, הסכימו הצדדים, כי יינתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984.

9.     סיכומו של דבר, אחר שעיינתי בטענות בעלי הדין, בכתבי הטענות, בחוות הדעת המקצועיות, לאור חוות הדעת שהוגשו, סיכומי בעלי הדין - ובהסתמך על הסמכות לפסוק במחלוקת על דרך הפשרה, לאור כך שחוות הדעת אינן מובילות למסקנה ספציפית [חד משמעית] וכי יש להניח שהנזק נגרם ממספר גורמים, אשר רק חלק מהם מכוסים בפוליסה שהוציאה הנתבעת 1 ולאור הסיכויים והסיכונים של כל אחד מהצדדים אני מחליט לחייב את הנתבעות לשלם לתובעים סך של 50,000 ₪, בחיובים נפרדים, עפ"י הפירוט שלהלן:

א.     הנתבעת מס' 1 תשלם לתובעים סך של 32,500 ₪ [65%].
ב.     הנתבעות מס' 2 ו - 3 ישלמו לתובעים סך של 17,500 ₪ [35%].

בנסיבות העניין לא שוכנעתי, ברמה הנדרש במשפט אזרחי, שצד ג' אחראי לנזק שנגרם ולכן אני מורה על דחיית ההודעה שנשלחה לצד ג'. הנתבעות 2 ו- 3 [שולחות ההודעה לצד ג'] ישלמו לצד ג' הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪ (כולל מע"מ).

10.     כאמור, המחלוקת שנותרה לדיון, היא בשאלת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.
11.     התובעים טוענים כי נאלצו להוציא את ההוצאות הבאות (לא כולל אגרת משפט):-
     א.     חוו"ד ד"ר משה תאני - סך של 2,500 דולר.
     ב.     חוו"ד אינג' חיים אלוש - סך של 1,000 ₪.
     ג.     עבור מחפרון ושני עובדים שביצעו עבודות החפירה - סך של 3,000 ₪.
ד.     שכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ - ששולם - וכן התחייבות לתשלום סך של 20% מכל סכום שיפסק.

12.     אחר שעיינתי בטענות הצדדים לעניין זה ואחר ששקלתי הטעון שיקול, מצאתי לחייב את הנתבעות לשלם לתובעים סכומים כדלקמן:

א.     בגין הוצאות משפט (לרבות אגרת משפט) - 10,000 ₪.
ב.     בגין שכ"ט עו"ד סך של 8,500 ₪ בתוספת מע"מ - בסה"כ (במעוגל) 10,000 ₪

החיובים הנ"ל בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ישולמו 65% ע"י הנתבעת מס' 1 ו- 35% ע"י הנתבעות 2 ו- 3. החיובים הם - חיובים נפרדים.

13.     התשלום יבוצע עד ליום 1.8.2007, אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

14.     מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מפסק הדין לב"כ בעלי הדין, בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח כפל

 2. ביטוח חטיפה

 3. ביטוח ציורים

 4. ביטוח מבנה עסק

 5. ביטוח תיקון גג

 6. ביטוח נזקי מים

 7. ביטוח נזק בזדון

 8. הוכחת מקרה ביטוח

 9. חוב לביטוח דירה

 10. ערעור ביטוח חווה

 11. הונאת ביטוח רכוש

 12. מכתב דחיית ביטוח

 13. ביטוח נזקי ריסוס

 14. חשד להונאת ביטוח

 15. כפל ביטוח השתתפות

 16. ממתי מתחיל הביטוח ?

 17. תקופת אכשרה ביטוח

 18. ביטוח עבודת קטינים

 19. חלוקת אחריות ביטוח

 20. ביטוח סחורה בהעברה

 21. ביטוח מקיף בניינים

 22. אי מסירת הצעת ביטוח

 23. תאונה בהודו - ביטוח

 24. שכר מנתח ביטוח מגדל

 25. הסעה בשכר ללא ביטוח

 26. ביטוח תאונה בתאילנד

 27. ביטוח סחורות בהעברה

 28. תאונת פגע וברח ביטוח

 29. ביטוח תכשיטים בדירה

 30. הצעת חוק ביטוח ספקים

 31. תאונת צלילה - ביטוח

 32. חוזר המפקח על הביטוח

 33. אי שמירת מרחק - ביטוח

 34. תביעת ביטוח רעידת אדמה

 35. גביית יתר של דמי ביטוח

 36. ביטוח פגיעה בצינור מים

 37. ערעור חוב פרמיות ביטוח

 38. ביטוח דירה שאינה תפוסה

 39. ביטוח ימי - חסר במטענים

 40. הגבלת תקרת אחריות ביטוח

 41. אי תשלום דמי ביטוח דירה

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. סעיף 43 לחוק חוזה הביטוח

 44. ביטוח נזקי טבע מי גשמים

 45. דרישות מיגון ביטוח דירה

 46. הוספת טענות דחיית ביטוח

 47. הפעלת אזעקה כתנאי לביטוח

 48. ביטוח נזקים למטען בהובלה

 49. הקטנת הנזק בתביעות ביטוח

 50. ביטוח אחריות פגיעה מאחור

 51. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח

 52. חשד בדבר אמיתות מקרה ביטוח

 53. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 54. ביטוח נזקים עקב סופת ברד

 55. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 56. ביטוח נזקים שנגרמו בזדון

 57. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 58. מקרה ביטוח - אי הגשת תביעה

 59. ביטוח ארגז דחס להובלת אשפה

 60. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 61. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 62. ביטוח הוצאות רפואיות בחו''ל

 63. שקרים של המבוטח בהצעת ביטוח

 64. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 65. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 66. ביטוח ימי ותביעות - עורך דין

 67. הפרשות לקרן ביטוח פועלי בניין

 68. חלוקת אחריות ביטוח גורר ונגרר

 69. אישור העדר תביעות כתנאי לביטוח

 70. הכחשת שיחת טלפון עם חברת ביטוח

 71. הסתרה של עניין מהותי ע"י המבוטח

 72. ביטוח נזקי הובלה מישראל לארה''ב

 73. גביית יתר של תשלומי פרמיית ביטוח

 74. זכות הגישה לערכאות בתביעות ביטוח

 75. הוראות המפקח על הביטוח מכתב דחייה

 76. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 77. המשך גביית פרמיה לאחר מקרה הביטוח

 78. קבלת תגמולי ביטוח גבוהים מסכום הנזק

 79. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 80. טענת מסירת גרסא שקרית עקב היעדר ביטוח

 81. סעיף 16 לחוק חוזה הביטוח קולקטיב פסיקה

 82. תקנות ביטוח נפגעי חיסון, התשנ''ג-1992

 83. המעמד המשפטי של הנחיות המפקח על הביטוח

 84. תחולת הנחיות המפקח על הביטוח בתיקי פלת''ד

 85. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981

 86. תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת-ביטוח), תשכ''ד-1964

 87. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ''ד-1984

 88. צו מס הכנסה (קביעת עמלת-ביטוח כהכנסה), תשכ"ד-1963

 89. צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983

 90. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981

 91. הנטל להוכיח כי תגמולי הביטוח שולמו כדין ולא "בהתנדבות"

 92. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ''ב-1981

 93. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ''ח-1998

 94. צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986

 95. צו הפיקוח על עסקי ביטוח (תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות), התשמ"ב-1981

 96. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (איסור גביית תוספת לדמי הביטוח), התשמ''ג-1983

 97. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ''ו-1986

 98. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ''ב-1981

 99. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דירקטוריון וועדותיו), התשס''ז-2007

 100. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (דינים וחשבונות כספיים), התשס''ז-2007

 101. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי) התשס''ח-2007

 102. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ''ה-1984

 103. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), (הוראות לענין מצב רפואי קודם), התשס''ד-2004

 104. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון