עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה:

ה ח ל ט ה

השופט שמואל צור


1.     לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין האזורי בבאר-שבע (סגנית הנשיאה יהודית גלטנר-הופמן; עב 3094/06), בו חויבו המבקשים באופן אישי ביחד ולחוד לשאת בחובות המשיבה 2 (להלן - החברה) ולשלם למשיבה 1 (להלן - המשיבה) פיצויי פיטורים בסך 131,609.05 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד ליום 10.9.07 ולאחר מכן בתוספת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. כמו כן חויבו המבקשים והחברה לשלם למשיבה הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עו"ד, בסך 5,000 ש"ח.

2.     המבקשים הגישו לבית דין זה ערעור על פסק הדין ויחד איתו הגישו לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בהחלטה מיום 18.5.08 דחה בית הדין האזורי את בקשת המבקשים ומכאן הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לנו.

3.          המבקשים טוענים כי סיכוייהם לזכות בערעור טובים, שכן נגרם להם עיוות דין, בעיקר, בשל היותם בלתי מיוצגים. עוד טוענים המבקשים כי פסק הדין התבסס על עילה שלא נטענה על ידי המשיבה. המבקשים מוסיפים וטוענים כי הם לא היו מעסיקיה של המשיבה, כך שהחבות שהוטלה עליהם הינה חריגה, בהתחשב בסכומי העתק שנפסקו נגדם ובהתחשב בעיוות הדין שנגרם להם. עוד טוענים המבקשים כי סיכוייהם להיפרע מן המשיבה אם יתקבל ערעורם קלושים. בהקשר זה נטען כי המשיבה היא גימלאית, ללא כל מקור הכנסה. עוד נטען כי המשיבה אינה עובדת ויש לה בעיות בריאותיות שיקשו עליה לשוב למעגל העבודה. לטענתם, העובדה שבבעלות המשיבה דירת מגורים וקופת גמל מהם היא מתפרנסת, אין בה כדי לשנות דבר. בנסיבות אלה, כך טוענים המבקשים, קיים חשש כי אם ישלמו את סכום פסק הדין ויזכו בערעור, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לגבות כספים אלה בחזרה מן המשיבה. לעומת זאת, המבקשים מציינים כי הם פעילים בעסקם ואין כל חשש שלא יעמדו בפירעון סכום הפסק אם ידחה הערעור.

4.     המשיבה מתנגדת לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענת המשיבה, סיכויי הערעור של המבקשים אינם גבוהים. לטענתה, המבקשים הם שהביאו את החברה בה עבדה לחדלות פירעון והפכו אותה לגוף ריק מתוכן. עוד טוענת המשיבה כי העדר ייצוגם של המבקשים בפני בית הדין לא יכול להיות נימוק לערעור. אשר לטענה בדבר חשש להיפרע, טוענת המשיבה כי המבקשים לא הציגו כל ראיה לפיה יקשה עליהם לגבות את הכספים אם יתקבל הערעור. בתוך כך הציגה המשיבה תצהיר אשר הוגש בבית הדין האזורי במסגרת הבקשה לעיכוב ביצוע, בו פירטה שווי נכסיה. עובדות אלה, כך לטענתה, משמיטות את חששם של המבקשים כי לא תוכל להשיב את הכספים שנפסקו לזכותה במידה ויתקבל הערעור. לחלופין, מבקשת המשיבה כי ככל שבית הדין יורה לעכב את ביצוע להורות למבקשים להפקיד את מלוא הסכום הפסוק.

5.     הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי, והגשת ערעור כשלעצמה אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת החריג, במיוחד כן כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על המבקש, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח כי המבקש לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעורו (ע"א 9296/03 עזרא אהרוני - יוסף מנשה ואח', פ"ד נח (2) 301, 305-304; בש"א 216/89 אברהמי נגד בנק המזרחי, פ"ד מ"ג(2) 173, 174).

6.     לאחר שנתנו דעתנו לבקשה ולתגובה עליה, כמו גם לפסק הדין של בית הדין האזורי, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. אכן, המבקשים לא השכילו להצביע על חשש ממשי שיקשה עליהם להיפרע מן המשיבה אם יתקבל הערעור שהגישו. אין די בעובדה כי המשיבה הינה פנסיונרית על מנת לשכנע שלא ניתן יהיה לגבות ממנה את הכספים שישלמו לה במקרה שיתקבל הערעור. עם זאת, המבקשים מעלים טענות כבדות משקל עליהן יש לתת את הדעת במסגרת הערעור. בנסיבות העניין, מוצאים אנו לעכב את ביצועו של פסק הדין בנוגע לכל סכום העולה על 70,000 ש"ח.

7.     סכום ההוצאות שהוטל על המבקשים אינו חורג מן הסכומים המקובלים הנפסקים בבתי הדין לעבודה, ובנסיבות אלו אין מקום לעכב תשלומו.

8.     לסיכום: אנו מעכבים את ביצוע פסק הדין בכל הנוגע לחיוב המבקשים בסכום העולה על 70,000 ש"ח, זאת בתנאי שהמבקשים יפקידו את הסכום המעוכב בקופת בית דין זה תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו או שיפקידו - תוך אותו מועד - ערבות בנקאית לטובת המשיבה בסכום המעוכב. אם לא יופקד הסכום כאמור או הערבות, יהיה על המבקשים לשלמו למשיבה, כאמור בפסק דינו של בית הדין האזורי. אין עיכוב ביצוע לגבי הסכום ההוצאות שנפסק. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון