תביעה נגד עיריית חולון

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד עיריית חולון:

פסק - דין

1.     כללי

2.     התובע, תושב חולון, יליד 1938, הגיש תביעה כנגד עיריית חולון (להלן:"העירייה") וכנגד אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים (להלן:"קבלן המשנה") וזאת בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה שארעה ביום 19/3/02 בשעה 10:00 לערך (להלן:" התאונה").

לטענת התובע, הוא נתקל במרצפת שהוסרה ו/או הועתקה ממקומה , בעטיין של עבודות שבוצעו ע"י ע"י קבלן המשנה ועפ"י הזמנת העירייה.

3.     העירייה הגישה כתב הגנה וכן שלחה הודעה לצד שלישי כנגד חברת נתיבי איילון בע"מ להלן :"הקבלן הראשי") ,בטענה כי בהתאם לחוזה שנחתם ביניהם ( להלן:" החוזה"), היה על הקבלן הראשי לדאוג לביטוח העירייה בפוליסות ביטוח המכסות את אחריותה בגין ביצוע העבודות נשוא התביעה ובאם זה לא מלא אחר התחייבותו כלפיה - עליו לשפותה בגין כל פיצוי שיוטל עליה, אם יוטל.

כן נטען ע"י העירייה כי האחריות לאירוע התאונה לא מוטלת עליה, אלא על קבלן המשנה אשר עבד במקום.

4.     הקבלן הראשי וקבלן המשנה, יוצגו ע"י שמגד חברה לניהול תביעות בע"מ, והציגו חזית אחידה. הקבלנים טענו כי יש לדחות את תביעת התובע, שכן התובע נטל על עצמו סיכון כשעבר במקום , התובע יכול היה למנוע את התאונה שכן היה עליו להבחין במצב במרצפות, לא ניתן היה לבצע את העבודות תוך יצירת אזור סטרילי עבור עוברים ושבים, העבודות היו נתונות כל העת לפיקוח הרשויות אשר לא העירו להם על אופן ביצוען וכי הם הציבו שלטים המזהירים את העוברים ושבים מפני העבודות המבוצעות במקום.

בנסיבות אלו נטען כי יש לדחות את תביעת התובע ואין כל מקום לקבלה ולו גם באופן חלקי.
הקבלן הראשי הוסיף וטען כי האחריות לאירוע, כפוף לטענותיו כלפי התובע, מוטלת על העירייה בלבד אשר לא פקחה כנדרש על ביצוע העבודות ולא פעלה כפי שהיה עליה לפעול מתוקף מחויבותה כרשות מקומית.

באשר לטענת העירייה כי היה על הקבלן הראשי לדאוג להוצאת כיסוי ביטוחי המכסה גם את אחריות העירייה- לא הועלה ע"י הקבלן הראשי כל נימוק עניני מדוע לא גרם להוצאת כיסוי ביטוחי, כאמור.

להערכתי ,אכן הוצא ,לבקשת הקבלן הראשי, כיסוי ביטוחי המכסה גם את אחריות העירייה , שאם לא כן מה טעם היה בטענת נציגת "שמגד" כי קיים לעירייה כפל ביטוח.
מאחר ולא נטען ע"י העירייה כי הוצא לה כיסוי ביטוחי , לבקשת הקבלן הראשי, ומאחר ולא נשלחה הודעה לצד שלישי כנגד אותה מבטחת "אלמונית"- אין בהערכתי זו כדי להשפיע על הכרעתי בתיק זה, שכן,כאמור, לא הוכח בפני כי הוצאה לעירייה פוליסת ביטוח ע"י מבטחת כל שהיא, לרבות אותה מבטחת "אלמונית".

5.     חלוקת האחריות בין הצדדים

6.     לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בחנתי את ראיותיהם, לרבות התמונות שהוגשו ע"י התובע ובהן נצפה מקום נפילתו- הגעתי למסקנה כי המדרכה עליה הלך התובע, אכן היוותה מפגע שיש בו כדי לגרום לתאונות , מהסוג שאכן ארע.

איני חולק על טענות הנתבעות כי לא לניתן ליצור אזור סטרילי , במהלך ביצוע העבודות. כן אני מעריך כי הנתבעות אכן פעלו בהתאם להוראות הרשויות ותחת פיקוחן. ברם, אין בכך כדי לפטור את הנתבעות, לרבות הצד השלישי, בגין אחריותם כלפי העוברים ושבים. הנתבעות, לרבות הצד השלישי, נטלו על עצמם סיכון ידוע מראש כי ארוע , כפי שארע, אכן עלול להתרחש ועל כן אין ארוע זה בגדר ארוע לא צפוי שלא ניתן היה למונעו.
הנתבעות לא העמידו בפני העוברים ושבים, לרבות לתובע, כל חלופת מעבר אחרת ובטוחה יותר.

7.     בנסיבות אלו, מוטלת על הנתבעות , ביחד ולחוד, האחריות לארוע התאונה. חבות העירייה הינה בגין חבותה כרשות מקומית, עפ"י פקודת העיריות לדאוג לתקינות המדרכות , גם בעת ביצוען של עבודות ע"י קבלן, ואילו קבלן המשנה חב בגין אחריותו הישירה לתקינות המעברים במהלך ביצוע העבודות.
אין המדובר, כפי שנטען בפני, בפגם שנוצר במהלך הטבעי של העניינים ואשר העיריה לא ידעה ולא יכולה הייתה לדעת עליו. פגם זה נוצר ביוזמת הנתבעות ובידיעתן ומטעם זה חלה עליהן החבות בגין נזקים הנגרמים כלפי צד שלישי.

8.     יחד עם זאת, המפגע נראה לעין בבירור ועל כן היה על התובע ללכת במקום בזהירות יתר.
בנסיבות אלו מוטלת על התובע רשלנות תורמת בשיעור של 25% לארוע התאונה.

למעלה מן הדרוש אציין כי אין משקל לשאלה באם הוצבו שלטי אזהרה במקום, שכן אין מחלוקת כי היה על התובע להבחין במפגע שהשתרע על פני שטח נרחב.

לא מצאתי לנכון להטיל על התובע רשלנות תורמת בשיעור גבוה יותר שכן המפגע השתרע על פני מרבית המשטח, דבר שחייב את התובע לנהוג בזהירות מרובה ותוך תמרונים בין מרצפת למרצפת וממקום למקום, על מנת למנוע את התאונה.

9.     הנתבעות, ובכללן הצד השלישי, יכלו להקטין את הסיכון שנוצר לו היו דואגות להחלפה תדירה של המרצפות השבורות , דבר שלא נעשה על ידן.
10.     בחלוקת הפיצוי בין הנתבעות , בינן לבין עצמן , תשא הנתבעת מס’ 1 - העיריה ב-25% מהפיצוי, לרבות הוצאות המשפט, ואילו הנתבעת מס’ 2 - קבלן המשנה תשא בכל היתרה.

11.     באשר להודעה לצד שלישי - אני מקבל את טענות העירייה כי היה על הצד השלישי לדאוג להוצאת הכיסוי הביטוחי ומשלא עשה כן הוא חב בגין הפרת חובתו החוזית.
באשר לתביעת השיפוי בגין האחריות הנזיקית לא מצאתי לנכון לחייב את הצד השלישי לשפות את העירייה בעילה זו.

12.     גובה הנזק

13.     בגין התאונה נגרם לתובע שבר באפו אשר בעטיו הוא נאלץ לפנות לקבלת טיפול רפואי. כן טען התובע כי גם כיום אפו מדמם לאחר שהוא מקבל מכה , ולו גם קטנה , במקום הפגיעה.

בנסיבות העניין אני מעריך ב­- 9,000 ₪ את הפיצוי המגיע לתובע בגין כאב וסבל, עקב השבר שנגרם לאפו .לאחר הפחתת רשלנות תורמת מועמד הפיצוי על סך של 6,750 ₪.

14.     אשר על כן אני מחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 6,750 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מיום ועד התשלום המלא בפועל והוצאות משפט, לרבות אגרה, בסך כולל של 700 ₪ כשסכום זה צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בנסיבות הענין על הצד השלישי - הקבלן הראשי לשפות את הנתבעת מס’ 1 - העיריה בגין כל סכום שתשלם לתובע , כאמור, בצרוף הוצאות משפט,לרבות אגרה בגין ההודעה לצד שלישי, בסך כולל של 600 ₪ .

פסק הדין ישלח לצדדים בדואר.

רשות ערעור תוך 15 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין עיריות

 2. שכר מבקר העירייה

 3. חוב גינון לעירייה

 4. אחזקת רכב בעירייה

 5. הכרה כעובד עירייה

 6. חוב לעיריית דימונה

 7. עיקול חשבון עירייה

 8. תיקון פקודת העיריות

 9. הרחבת תחום שיפוט עיר

 10. תביעה נגד עיריית יבנה

 11. תביעה נגד עיריית חולון

 12. ממונה על בטיחות בעירייה

 13. סעיף 203 לפקודת העיריות

 14. אישור העדר חובות בעירייה

 15. פקודת העיריות (נוסח חדש)

 16. חובות לעיריית קריית שמונה

 17. החרמה של פקחים של העירייה

 18. האם מציל נחשב לעובד עירייה

 19. אישור עירייה להעברת זכויות

 20. חובת העירייה להציב שלט סכנה

 21. זכויות עובדי עיריית תל אביב

 22. מפגע במדרכה - אחריות העירייה

 23. אישור בדבר העדר חובות לעירייה

 24. פקודת העיריות (אספקת מים), 1936

 25. תביעה לביטול פיטורי עובד עירייה

 26. תביעה נגד עיריית אשדוד בגין מפגע

 27. ביטול החלטת העירייה להקצות מקרקעין

 28. הודעה על החלטה 743 בדבר בתי עיריה

 29. פינוי על ידי העירייה ללא הליך משפטי

 30. סילוק רכב חונה פגום על ידי העירייה

 31. צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980

 32. מינוי מזכיר עירייה לתפקיד מנכ"ל עירייה

 33. איסור העסקת קרובי משפחה - פקודת העיריות

 34. שיבוץ ילדים לגן עיריה רחוק מהבית - ערעור

 35. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 36. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972

 37. עובד שלא התקבל לעבודה כמו יתר עובדי העירייה

 38. תביעה כנגד עיריית טייבה בבית הדין האזורי לעבודה

 39. חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972

 40. מדיניות הנוגעת לטיפול גיזום וכריתה של עצים בתל אביב

 41. חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975

 42. תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974

 43. תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש''ך-1959

 44. אי אישור מינוי למנכ''ל העירייה בשל חשש לניגוד עניינים

 45. תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ''א-1961

 46. תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס''ז-2006

 47. תקנות העיריות (רובע עירוני - נווה מונוסון), התשס''ו-2006

 48. תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס''ו-2006

 49. עתירה על הליכי גבייה מנהליים שהעירייה מנהלת למימוש זכויות בדירה

 50. תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005

 51. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972

 52. צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975

 53. תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל''א-1971

 54. תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש''ן-1990

 55. האם מותר היה לעירייה להסתפק בהודעתו של השוכר שהובאה מפי אביו ולשנות באופן חד צדדי את הרשום בספריה

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון