מחסן צידה לאוניות

בית המשפט פסק בפסק הדין כי המחסן של המבקשת אינו חנות דיוטי פרי. הוא מחסן צידה לאוניות. המכירה בו מותרת רק לאוניות ולדיפלומטים. חריג לכך, מכירה לאנשי צוות. ההרשאה במסגרת חריג זה היא מצומצמת ביותר. היא חלה על המלחים וגם על צוות הלוחמים של האוניה המצויים בתפקיד. ניתן למכור להם במחסן האמור רק מוצרי אספקה אישית לשימושו האישי של הרוכש ובכמות מוגבלת שאינה מסחרית. המכירה טעונה אישור בכתב של רב החובל או של נציג מוסמך מטעמו, שהרוכש נמנה על צוות האוניה בתפקיד, וכי הוא מורשה מטעם רב החובל לרכוש את המוצרים. כל זה בכפיפות לאישור המכס ועל פי התנאים שבאישור זה.
ד
פסק דין

1.     המבקשת מפעילה בנמל חיפה "מחסן לצידת אניות וכלי טיס", והמשיבה מס' 2 מפעילה בנמל "מחסן למכירה ליוצאים מישראל", היינו חנות "דיוטי פרי". שתיהן מעונינות למכור טובין פטורים ממכס לחיילים המוצבים באניות מלחמה הפוקדות את הנמל. המשיבה מס' 1 מאפשרת מכירה כאמור בחנות הדיוטי פרי, ומונעת את המכירה במחסן הצידה.

מכאן הבקשה.

2.     את כח האדם שבאניות המלחמה ניתן למיין לשלושה סוגים: הסוג הראשון כולל את אנשי צוות האניה במובן המסורתי והמצומצם, מלחים, שתפקידם להפעיל את המערכות הימיות של האניה. הסוג השני כולל את אנשי הצוות המצויים על האניה לשם הפעלת מערכות הלחימה שלה. הסוג השלישי הם אנשי צבא המוסעים באניה ליעד כלשהו.

המחלוקת נוגעת לסוג השני.

3.      המחסן של המבקשת הוא "מחסן לצידת אניות וכלי טיס", כהגדרתו בתקנות המכס, תשכ"ו - 1965 כפי שתוקנו בתקנות המכס (תיקון), תשס"ב - 2001 (להלן - תקנות המכס), כדלקמן:

"'מחסן לצידת אניות וכלי טיס' - מחסן סגור להחסנת טובין המיועדים לאספקה לאניות כמפורט בפרט 89.01 לתעריף המכס, לאניות מלחמה זרות ולכלי טיס, שבו ניתן גם למכור טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי ארגון האומות המאוחדות ופקידי הארגון שהם אזרחי חוץ".

     מדובר איפוא במחסן, ולא בחנות. המחסן הוא מחסן צידה לאוניות, ולא מחסן מכירה לימאים. ישנו יוצא מן הכלל אחד, וענינו מכירה במחסן "לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ..." ולאנשי או"ם, היינו לדיפלומטים. פרט לחריג זה, המחסן מצייד אוניות ולא נועד, על פי ההגדרות החוקיות החלות עליו, למכור טובין כלשהם ליחידים.

4.     בעבר, לא היו בנמלים חנויות דיוטי פרי. הן מוגדרות בתקנות המכס כ"מחסן למכירה ליוצאים מישראל", כדלקמן:

"'מחסן למכירה ליוצאים מישראל' - מחסן סגור במעבר יבשתי, בנמל ים או בנמל תעופה לשם החסנתם של טובין המיועדים למכירה ליוצאים מישראל, או לשם מכירת טובין לנציגויות ולנציגים של מדינות חוץ כמשמעותם בפרט 3 לתעריף המכס ולנציגים של חברי האומות המאוחדות ולפקידי הארגון שהם אזרחי חוץ, ובנמל תעופה - גם לשם הספקה לכלי טיס".

     מציאות החיים בנמלים (קודם להפעלת חנויות פטורות ממכס) הכתיבה לאפשר למחסני הצידה למכור מוצרים מסוימים פטורים ממכס (אספקה אישית) לא רק ישירות לאניות, אלא גם לאנשי הצוות של האוניות. מכירה כזאת נעשית כיום גם בחנויות הדיוטי פרי. חפיפה זו באפשרות למכור טובין לאנשי צוות, הן במחסן והן בחנות הדיוטי פרי, גרמה למחלוקת נשוא הבקשה.

     ברקע המחלוקת נציין גם את טענת הבקשת כי הפניית המלחים לרכוש טובין בחנות הדיוטי פרי, מניבה רווח כספי למשיבה (בשיעור שבין עשרה אחוזים לבין עשרים אחוזים מסכום המכירה) העולה באופן ניכר על התגמול המשולם לה מאת המבקשת עבור המכירות במחסן (ארבעה אחוזים).

5.     החוזה בין המבקשת לבין המשיבה (להלן - חוזה ההרשאה) נקשר בינואר 2001 בעקבות זכית המבקשת במכרז מס' נכ25/99/. ביום 20.3.00 הוזמנו המעוניינים להגיש הצעות, ובהזמנה להגשת ההצעות (נספח א' לבקשה) דובר על "הרשאה למתן שירותים של אספקת צידה לאוניות הפוקדות את נמל חיפה ו/או לנציגים דיפלומטיים ואנשי או"ם ... בחלק ממבנה..." מסוים הנמצא בנמל. בתשובה לשאלות המעונינים, הובהר כי חנות הדיוטי פרי שבנמל, לא תהיה מורשית "למכור צידה לאניות כהגדרתה בפקודת המכס", ובמסמך ההצעה עליו חתמה המבקשת במסגרת המכרז (נספח ג' לתשובת המשיבה מס' 2), נרשם כדלקמן:

7. הובא לידיעתנו כי ההרשאה שתינתן עפ"י מכרז זה היא במגבלות שקבעה הרשות בתנאי המכרז ובחוזה, באופן שתתאפשר מכירה מתוך מחסן בלבד ולא מתוך חנויות וכי המכירה תתבצע אך ורק במסגרת מתן שירותי אספקת צידה לאוניות הפוקדות את נמל חיפה ו/או לנציגים דיפלומטיים ואנשי או"מ, וכן כי חל איסור מוחלט על מכירת צידה ו/או מוצרים פטורי מכס לפרטים ו/או יחידים ו/או לתיירים ו/או לנוסעים היוצאים מישראל, וכן חל איסור מוחלט על מכירת מוצרים פטורים ממכס לכל מטרה אחרת, וזאת גם אם רשיון המכס שנקבל מתוקף פקודת המכס ו/או תקנות המכס יאפשר זאת.8. ידוע לנו ואנו מתחייבים להקפיד על מגבלות הרשאה זו כאמור לעיל וכן כדלקמן:א. מכירת צידה לאוניות תעשה אך ורק עפ"י הזמנה חתומה על ידי רב חובל האוניה ו/או בעל האוניה. מכירה של אספקה אישית לאנשי צוות אוניה בתפקיד תתאפשר בכפוף להצגת האישורים הנדרשים, ובכמות לצרכים אישיים בלבד של איש הצוות. ב. כל שילוט על גבי מבנה ממנו יינתן השירות לא יכלול שימוש במילים 'Duty Free' ויוגבל למילים 'מחסן צידה לאוניות ולנציגים דיפלומטיים'. כל פרסום מטעמנו, בכל מקום שהוא, יהיה גם הוא כאמור לעיל."

בסעיף 2(ב) של תנאי הפעלת המחסן, (ר' נספח ו' לבקשה), המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההרשאה נקבע במפורש:

"מטרת ההרשאה הינה למטרה ולצרכים הבאים:

1) למתן שירותים של אספקת צידה לאניות הפוקדות את נמל חיפה ... ולא (ההדגשה במקור - ש.ב.) למכירה במחסן ליוצאים מישראל כמשמעותו בפקודת המכס ובתקנות.

למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על מכירת צידה ו/או מוצרים פטורי מכס לפרטים ו/או יחידים ו/או תיירים, וכן חל איסור מוחלט על מכירת מוצרים פטורים ממכס לכל מטרה אחרת שהיא. כמו כן מכירת צידה לאניות תעשה אך ורק ע"פ הזמנה חתומה בידי רב חובל האניה ו/או בעל האניה. מכירה של אספקה אישית לאנשי צוות האניה בתפקיד תתאפשר בכפוף להצגת האישורים הנדרשים ובכמות לשימוש אישי בלבד.

2) כמו כן, ידוע לחברה, והחברה מתחייבת בזה להקפיד על כך, כי כל שילוט על גבי המבנה ממנו ינתן השירות, לא יכלול שימוש במלים DUTY FREE או 'דיוטי פרי', ויוגבל למלים 'מחסן צידה לאניות ולנציגים דיפלומטיים', הכל על פי אישורו מראש של מנהל הנמל. ... .

3) פעולה בניגוד לאמור בסעיפים קטנים (1) ו (2) לעיל, תזכה את הרשות בנקיטת צעדים... פעולה בניגוד לאמור ..., תחשב להפרה יסודית ... .

4) הובהר לחברה ע"י הרשות כי היא תקפיד ותפקח על אכיפה דקדקנית של קיום תנאי ההרשאה, ...".

     (ההדגשות אינן במקור - ש.ב.)

6.     מחסן הצידה אינו פועל בשוק החופשי. פעילותה של המבקשת בנמל נעשית ומותרת להיעשות רק על פי התקנות, הכללים וההוראות של המכס. שלטונות המכס קבעו כי אנשי הצוות של אוניות המלחמה יוכלו לרכוש, ומותר להם לרכוש, מוצרים פטורים ממכס בחנות הדיוטי פרי, כמו כל נוסע הנכנס ויוצא מישראל. בכך איני רואה כל פסול. לעמדתה של המשיבה, אין בכך כדי לפגוע בזכותה שלה למכור מוצרים פטורים ממכס לאנשי הצוות, אם טובין בכלל ואם "אספקה אישית לאנשי צוות האניה בתפקיד" אשר כאמור בחוזה "תתאפשר בכפוף להצגת האישורים הנדרשים ובכמות לשימוש אישי בלבד".

7.     עמדת המכס בנידון זה, כמפורט בתאמ"ו מיום 24.8.00 קובעת כי "אנשי צוות של אניה יהיו רשאים לרכוש טובין במחסן -צידה לאניות באמצעותו של רב החובל... הטובין יימסרו לרב-החובל או לכלכל האניה יחד עם יתר האספקה, וייסגרו במחסן האניה באחריותו של רב-החובל, עד ליציאת האניה מתחום מימי ישראל. " במסמך מיום 18.5.00 קובעים שלטונות המכס כי "יוצאים מישראל לרבות אנשי הצוות של האניה, יהיו רשאים לרכוש טובין רק במחסן למכירה (היינו, חנות הדיוטי פרי - ש.ב.) ליוצאים מישראל... הטובין יימסרו לרב-החובל או לכלכל האניה יחד עם יתר האספקה, וייסגרו במחסן האנה באחריותו של רב-החובל, עד ליציאת האניה ממימי ישראל." במסמך נוסף מיום 14.10.01 מקל המכס על אנשי הצוות וקובע כי "יוצאים מישראל, לרבות אנשי צוות, יהיו רשאים לרכוש טובין במחסן-למכירה ליוצאים מישראל", ואינו מציין את המילה "רק".

     עמדת המכס באה לידי ביטוי גם בהתכתבות עם המשיבה, והפרטים הובאו לידית המשתתפים במכרז. במכתב מיום 2.5.00 מפורט סיכום דיון של הנהלת המכס מיום 30.4.00 על השינויים המתחייבים כתוצאה מההפעלה לראשונה של חנות דיוטי פרי בנמל ימי, ונאמר כדלקמן:

"1. משמעות המונח 'צידה' ותפקיד מחסני הצידה - כוונת המחוקק היא כי צידת אניה תשמש את הנוסעים והצוות לצורך מסעם באניה וכן לצורך שירותי האניה. בהתאם מחסני הצידה מיועדים לאחסנת טובין לצורך האניות והמטוסים בלבד ולא לצרכים אישיים של אנשי הצוות והנוסעים שאינם קשורים לנסיעתם, והם אינם יכולים להוות תחליף למחסני המכירה (היינו חנויות הדיוטיפרי - ש.ב.) ליוצאים מישראל.פרשנות זו מסתמכת על התקנות אשר קובעות במפורש לגבי מחסן מכירה ליוצאים מישראל כי הוא מיועד למכירת טובין, כאשר במחסן הצידה אין אפשרות למכור טובין אלא לדיפלומטים, והוא מיועד לאספקה לאניות או לכלי הטיס עצמם. היינו לאור הגדרת התקנות מחוקק המשנה התכוון לאפשר במחסני הצידה אספקה לאניות ולמטוסים בלבד. 2. לאור האמור בסעיף 1, אין לאפשר מכירה במחסן צידה ליוצאים מישראל לרבות אנשי צוות. מכירה במחסן צידה (מלבד דיפלומטים) תהיה לאניה בלבד (לרבות לחנות הנמצאת באניה), כאשר הטובין הנמכרים יכולים לשמש באניה גם את הנוסעים ואנשי הצוות."

     במכתב נוסף מיום 11.5.00 (נספח ח' לתשובת המשיבה מס' 2) הופנתה שוב תשומת לבה של המשיבה לכך ש"מחסן צידה לאניות ישמש אך ורק למכירה לצידה לאניות לרבות למכירה לחנות הנמצאת באניה וכן למכירה לדיפלומטים".

7.     בהליך קודם ניסתה המבקשת להשיג על תנאי המכרז ועל ההוראות שבחוזה שבין הצדדים, כך שתוכל להפוך את המחסן לחנות דיוטי פרי באופן שיתאפשר לאנשים אינדיוידואלים, ובהם אנשי צוות האוניות להגיע אל המחסן ולרכוש בו מוצרים פטורים ממכס ככל שיחפצו. מדובר בהמרצת פתיחה 561/00 של בית המשפט המחוזי בתל אביב. המבקשת מצאה לנכון לצרף לבקשתה פרוטוקול מן הדיון באותו הליך (נספח ד' לעתירה). היא לא גילתה לבית המשפט את קיומו של פסק הדין (נספח ה' לתשובת המשיבה) שניתן באותו הליך ביום 4.10.00 על ידי כב' השופט זפט אשר קבע בין היתר כי "הרשות ניהלה מכרז נפרד לחנויות DUTY FREE בנמל הנדון, ורצונה לייחד את השם DUTY FREE לזוכה במכרז זה (היא כיום, המשיבה מס' 2 - ש.ב.) אינו לוקה בחוסר סבירות ואין לראות בו פגיעה בחופש העיסוק. על פי תנאי המכרז, המכירה במחסנים נושא המכרז מוגבלת לצוותי אניות ולדיפלומטים בלבד. כינוי העסק DUTY FREE בשילוט שיותקן שם עלול לגרום לכניסת לקוחות שאינם נמנים על צוותי האניות, והתנאי האמור נועד למנוע הטעיה בנושא זה".

     יש להצטער על כך שהמבקשת לא צרפה את פסק הדין לבקשתה, וכך נהגה גם לגבי מסמכים נוספים (כגון הצעתה החתומה שהוגשה למכרז) שהאמור בהם לא תואם את עמדתה.

8.     מחסן הצידה אינו חנות. עיקר פעולתו במכירה ישירות לאוניות. אך על פי חוזה ההרשאה ניתן למכור בו גם לאנשי צוות האוניות. איני רואה כל סימוכין או היגיון באבחנה אותה עושה המשיבה בין אנשי צוות מן הסוג הראשון (העוסקים בהשטת אונית המלחמה), לבין אנשי הצוות של האוניה המפעילים את מערכות הלחימה שבה. אלה כן אלה נמנים על צוותה של האוניה. הם משרתים בה בעת בואה לנמל; אלה כן אלה זקוקים לאספקה אישית; כולם כפופים לקברניט האניה, ובמשך כל השנים לא נעשתה אבחנה ביניהם, וגם שלטונות המכס אינם מבדילים ביניהם. האבחנה, כך נראה לי, אינה דרושה לעניננו, וגם קשה ליישום בעת המכירה לאנשי הצוות.

נראה לי לסבור, לאור האמור, כי כאשר נכתב בחוזה ההרשאה כי במחסן הצידה כי "מכירה של אספקה אישית לאנשי צוות האניה בתפקיד תתאפשר בכפוף להצגת האישורים הנדרשים ובכמות לשימוש אישי בלבד", יפרש את ההיתר הזה האדם הסביר המתבונן מן הצד כמתיחס, על פי תכליתו, גם אל אנשי הצוות מן הסוג השני.

9.     מכאן לא נובע כי המבקשת רשאית, על פי היקף ההרשאה שבחוזה, למכור לאנשי הצוות טובין מכל סוג ובאותו היקף כפי שיעלה ברצונה מכל הטובין השונים המצויים במחסן. בחנות הדיוטי פרי, כך נראה, הם יכולים לקנות כרצונם. אך במחסן הצידה ניתן למכור להם רק "אספקה אישית ... ובכמות לשימוש אישי בלבד".

     ועוד, ההרשאה היא רק לגבי "אנשי צוות האניה בתפקיד". לא ברור למה התכוונו הצדדים בעת ניסוח החוזה במונח "בתפקיד". נראה, כי אם אנשי הצוות הם בחופשה, או ביציאה אליה או במהלך שובם אל האוניה, ואינם משמשים בתפקיד באניה בעת העגינה בנמל, אין המבקשת רשאית למכור להם אספקה אישית. אולם, כאשר איש הצוות נשאר באניה בתפקיד כשהיא בנמל, יוכלו אותם אנשי צוות הזקוקים לאספקה אישית, לרכוש את האספקה האמורה מאת המבקשת.

     המכירה לאוניות במחסן הצידה ניתנת להעשות "אך ורק ע"פ הזמנה חתומה בידי רב חובל האניה." אין זה ברור אם מיגבלה זו חלה גם על מכירה לאנשי צוות. מכל מקום, הם זכאים לרכוש אספקה אישית במחסן רק "... בכפוף להצגת האישורים הנדרשים בלבד ...". לא פורט בהסכם באיזה אישורים מדובר ומי הוא הגוף הנותן את האישורים. נראה, שאת האישור צריך לתת רב החובל או בעל האניה או הכלכל הראשי מטעמו, והוא צריך לאשר בכתב כי הרוכש נמנה על צוות האניה בתפקיד, וכי הוא הורשה על ידי רב החובל להגיע אל המחסן לצורך רכישת האספקה האישית. אפשר שדרוש אישור נוסף (לאו דווקא פרטי לכל רכישה אלא כללי) מאת המכס.

10.     לסיכום ענין זה של ההרשאה למכור במחסן הצידה טובין לאנשי צוות של אוניות מלחמה בעת היותם בתפקיד:

המחסן של המבקשת אינו חנות דיוטי פרי. הוא מחסן צידה לאוניות. המכירה בו מותרת רק לאוניות ולדיפלומטים. חריג לכך, מכירה לאנשי צוות. ההרשאה במסגרת חריג זה היא מצומצמת ביותר. היא חלה על המלחים וגם על צוות הלוחמים של האוניה המצויים בתפקיד. ניתן למכור להם במחסן האמור רק מוצרי אספקה אישית לשימושו האישי של הרוכש ובכמות מוגבלת שאינה מסחרית. המכירה טעונה אישור בכתב של רב החובל או של נציג מוסמך מטעמו, שהרוכש נמנה על צוות האוניה בתפקיד, וכי הוא מורשה מטעם רב החובל לרכוש את המוצרים. כל זה בכפיפות לאישור המכס ועל פי התנאים שבאישור זה.

11.     שאלה נוספת קשורה בפעולות המבקשת מחוץ למחסן, לצורך הבאת אנשי הצוות אל האוניה על מנת שירכשו בו את האספקה האישית הנחוצה להם. המבקשת מוציאה אל הרציפים כלי רכב על מנת להביא את המלחים אל המחסן, והמשיבה מתנגדת לכך ומונעת זאת. נראה, כי היא מוסמכת לעשות פעולות אלו, שכן "השליטה על כל הנמלים וניהולם יהיו בידי הממונה על הנמלים...", כאמור בסעיף 3 של פקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל"א1971- והתקנות שהותקנו על פי פקודת הנמלים.

     לאור היקף ההרשאה המצומצם באשר למכירת אספקה אישית בלבד לאנשי צוות בתפקיד, נראה כי אין הצדקה להתיר למבקשת להוציא מיוזמתה כלי רכב אל הרציפים, אלא לצורך הבאת מי שכבר קיבל אישור מאת רב החובל כמתואר לעיל, מן הרציף ליד האוניה אל המחסן. הכל בכפוף לדרישות הבטיחות בנמל ולהוראות אותן מוסמך להכתיב מנהל הנמל.

12.     פעולות המבקשת בנמל כפופות להוראות המכס. הגדרת מחסן הצידה שבתקנות המכס אינה מתירה מכירה ליחידים (פרט לדיפלומטים) אך ניתן לכלול באספקת צידה לאוניות גם אספקה אישית לאנשי הצוות בתפקיד. היינו, שהמכס יכול להתיר פעולה כאמור למחסן הצידה. וכאן התיר אותה זה שנים. המכס יכול גם לאסור זאת, אך לאור חוזה ההרשאה שנכרת, נראה כי יהיה מוצדק לשנות את המצב באשר לכך רק לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוכחית שלגביה הותר למפעילי המחסן למכור לאנשי הצוות בתפקיד אספקה אישית כאמור.

     אם יתעקש המכס לאסור את המכירה של אספקה אישית לאנשי הצוות על אף ההרשאה שבחוזה, על המבקשת לציית לכך. אולם, תעמוד אז לבחינה השאלה אם צמצום כזה יפגע בחופש העיסוק של מי שהותר לו הדבר בחוזה ההרשאה, מעבר למידה הנדרשת. אעדיף להשאיר זאת, בשלב זה, בלא הכרעה, פרט להערה כי לקיום ההרשאה כפי שהיא, במסגרת המצומצמת כמפורט לעיל, המעוגנת בחוזה עם המשיבה צריך להיות משקל בהחלטת המכס, במיוחד אם יוברר שהמבקשת אינה מרחיבה את המכירה מעבר להיקף המוגדר לעיל.

13.     סיכומו של דבר: מוצהר כאמור בסעיף 10 לעיל.

     הבקשה התקבלה רק באופן חלקי, ועיקר טענות המבקשת נדחו. לאור זה כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הפלגה

 2. חוק משפט ימי

 3. דמי השהיה מכולות

 4. נפילה מתורן ספינה

 5. מחסן צידה לאוניות

 6. שחרור מכולות מהנמל

 7. הצעת חוק נמל היובל

 8. תלונה על חדר באוניה

 9. זכויות קפטן ספינה שכיר

 10. דמי עגינה של כלי שיט בנמל

 11. נזק לרכב על אוניה בדרכו לישראל

 12. קנס מינהלי על עבירות בטיחות השיט

 13. תביעה נגד אוניה זרה שנעצרה בישראל

 14. תאונת עבודה בזמן פריקת מטען אוניה

 15. פיצוי כספי על בעיה בחדר בהפלגה על אוניה

 16. צו יציאה לחוץ-לארץ (דייגים), תשכ"א-1961

 17. תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל''ח-1978

 18. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס''א-2001

 19. כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947

 20. פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

 21. תקנות בית-הדין לעניני אניות בנידון פיצויים (הגנה), 1941

 22. צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכה שירות התעסוקה לימאים), תש"ך-1959

 23. תקנות בית המשפט לימאות (אגרות וסדרי הדין בערעורים), תשי''ח-1958

 24. צו יציאה לחוץ-לארץ (ימאים ואנשי צוותות-אויר) (מס' 2), תשט"ז-1956

 25. תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש''ל-1970

 26. היתר בנייה למבנה לתחזוקת כלי שיט, אגודת הספורט הימי, בתי ספר ללימוד ספורט ימי

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון