דחיית תביעת החזר ארנונה
דחיית תביעת החזר ארנונה

להלן החלטה בנושא דחיית תביעת החזר ארנונה:

החלטה

1.     המבקשת, עירית חיפה, הגישה בקשה לדחיית תביעת המשיב על הסף.

2.     תביעת המשיב עניינה בקשה להחזר תשלומי ארנונה ששולמו ביתר.

3.     עובדות רקע
3.1      המשיב מחזיק בנכס מקרקעין המשמש כבית מלאכה לביצוע עבודות שיש ומצוי בשד' ההסתדרות 176 בחיפה.
3.2      הנכס הוא נכס אחורי, הממוקם בסמטה המאונכת לכביש הראשי ומוביל אליו כביש שירות קצר.
3.3      המשיב טען בתביעתו כי הנכס חוייב בארנונה לפי תעריף נכס קדמי, ויש לחייבו בתעריף נכס אחורי, שהוא נמוך יותר. ההפרש בין הסכומים לתקופה משנת 1999-2006 מהווה את סכום התביעה.
3.4      הנכס מסווג לצורך גביית ארנונה כע / 2 .ההגדרה שונתה על ידי העיריה לשנת 1987/1988 , בניגוד ל"חוקי ההקפאה", שאסרו על עיריות להגדיל את חיובי הארנונה מבלי לקבל את אישורם של שר הפנים ושר האוצר. שינוי ההגדרה בניגוד לחוקי ההקפאה, הביא לייקור בתעריף הארנונה.
3.5      המשיב טוען למעשה בתביעתו לאי חוקיות ההוראה המתוקנת, מכוחה נגבה ממנו מס ביתר.המשיב מסתמך על החלטה של בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה מיום 30.7.06 שדן בענין זה ממש (עמנ 350/06 מנהלת הארנונה בעירית חיפה נ. עבוד רפיק ואח' צורף כנספח ד' לכתב התביעה).
3.6      המבקשת טוענת כי לוועדת הערר סמכות ייחודית לדון בטענותיו של המשיב שכן עניינן הוא סווג הנכס. כמו כן טוענת המבקשת לסופיות השומה, דהיינו - שומות שלא הוגשו בגינן השגות בתוך 90 יום הפכו לסופיות. רק ביום 20.12.06 הגיש המשיב השגה למנהלת הארנונה מאותם טעמים עצמם המנויים בתביעתו כאן. עוד טוענת המבקשת לשיהוי בהגשת התביעה.
4.     דיון
4.1      טענתה המרכזית של המבקשת הינה העדר סמכות עניינית.
4.2      המסגרת הנורמטיבית לדיון הינה ס' 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית ) תשל"ו 1976, שזהו נוסחו -
"השגה (תיקונים: התשמ"ב, התשמ"ז, התשנ"ג, התשנ"ד, התשס"ד)
3.     (א)     מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
(1)     הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
(2)     נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו;
(3)     הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;
(4)     היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
(ב)      אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את ועדת הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה נגוע באי-חוקיות שלא כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).
(ג)      על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי בכל הליך משפטי, ברשות בית המשפט, להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה אילולא חוק זה.
4.3      מנוסח החוק עצמו עולה כי טענה לאי חוקיות של צו ארנונה איננה מצויה בגדר סמכותה של ועדת הערר. כך בס' 3 (ב) הנ"ל. לענין זה ראו רעא 02 / 10643 חבס ח.צ.פיתוח (1993) בע"מ נ' עיריית הרצליה (אתר נבו, ס' 10 לפסק הדין )
"אלא שבינתיים, ככל שמדובר בוועדות ערר על חיוב בתשלום ארנונה, לא רק שלא הורחבה סמכות ועדת הערר, אלא שזו צומצמה. מקריאת סעיף 3 עולה כי המחוקק הסמיך את המנהל לדון בעניינים ספציפיים בלבד המפורטים בס"ק (א). ס"ק (ב) בא להבהיר, על-פי פשוטם של דברים, כי המנהל אינו מוסמך לדון בטענות של אי-חוקיות בכלל הנוגעות לתשלום הארנונה, וסמכות זו תועבר לבית המשפט. על פירוש זה ניתן ללמוד אף מההיסטוריה החקיקתית. " (וראו שם גם דברי ההסבר מדיוני הכנסת).
4.4     סמכותו של מנהל הארנונה נידונה על ידי בית משפט עוד בטרם חקיקתו של סעיף 3(ב), ונפסק כי הסמכות "מצומצמת היא ומוגבלת לנושאים עובדתיים, טכניים ברורים בלבד. שאלות עקרוניות יותר, כמו הקריטריונים שנקבעו לאופן הטלת הארנונה, סבירות גובה הארנונה וכד', אין הוא רשאי להידרש" (בג"ץ 764/88 דשנים וחומרים כימיים נ' עירית קרית אתא, פ"ד מו(1) 793, 799).
4.5      בע"ש 101/94 המוסד לביטוח לאומי נ. מנהל הארנונה בעירית טבריה (לא פורסם) שם שנתה העיריה את הגדרת המונח "מחסנים" באופן שהביא להעלאת החיוב בארנונה, ובניגוד לצווי ההקפאה. נקבע כי אין המדובר בטעות בסווג (כדוגמת ס' 3(א) לחוק), אלא בטענה לחריגה מסמכות ואי חוקיות.
4.6      וראה לענין זה גם ע"א 2622/02 (מחוזי חיפה ) יעקובוביץ עוזי נ. המועצה המקומית אעבלין (אתר נבו) שם פורשה הלכת בית המשפט העליון ברע"א 2425/99 עירית רעננה ואח' נ. י.ח יזום והשקעות בע"מ פד נד 4 עמ 481 (להלן "הלכת ייזום") כקובעת מחד מגמת פרשנות רחבה לענין סמכות ועדות הערר אך בוחנת את גבולות הסמכות על פי החוק המקים. גופי הערר אמורים לפעול במסגרת הסמכויות שהוקנו להם בחוקים מכוחם הוקמו ומסגרת זו היא המגדירה את מרחב פעולתם. שם קבל בית המשפט את הטענה כי טענות לאי חוקיות ארנונה אינן בסמכות ועדת הערר.
4.7      עוד אציין כי הסעד המבוקש בתביעה זו הינו סעד של השבה בגין טענה לגביית יתר שמקורה באי חוקיות. מאחר ומדובר בסעד כספי, עומדת על מכונה הלכת רע"א 483/88 מפעלים פטרוכימיים נ. מדינת ישראל פד מד 3 עמ 812 , בעמ' 815 שם נקבע כי המבחן היחיד הקובע הינו מבחן הסעד "ואין נפקא מינה לדינא, אם עילתה של התובענה נולדה בתחום המשפט המנהלי שגם במקרה זה אין מדובר אלא בתביעה אזרחית שהסמכות לדון בה נקבעת לפי סכום התביעה ומי שתובע כסף אין לומר עליו שתביעתו היא 'כיסוי' לדבר אחר."
4.7      בהתייחס לאמור לעיל, טענת המבקשת לסופיות השומה - איננה רלוונטית.
4.8      לענין טענת השיהוי - כטענת סף - בהיות התביעה תביעה כספית יש להחיל את מועדי ההתיישנות הרגילים הקבועים בדין האזרחי ואין להזקק אליה כטענת סף לדחיית התביעה.
5.      לסיכום
5.1      הבקשה נדחית.
5.2      המבקשת תשא בשכ"ט ב"כ המשיב בסכום של 3500 ₪+ מ.ע.מ שישולמו בתוך 30 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון