דברי חקיקה
דברי חקיקה

  דברי חקיקה בישראל:

 1. חוקים

 2. תקנות

 3. פקודות

 4. כללים

 5. אכרזות

 6. הודעות

 7. הוראות

 8. היתרים

 9. הנחיות

 10. נהלים

 11. דבר המלך במועצתו

להלן רשימה כללית לפי סדר הא"ב:
 1. הכרזה על הקמת מדינת ישראל

 2. הכרזה על ארגוני טרור

 3. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

 4. הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי סעיף 84(1)(ב) לתקנות שעת חירום, 1945

 5. אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

 6. אישור כללי ורשיון להנפקת ניירות ערך והצעתם לציבור

 7. אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל

 8. אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט

 9. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 10. מונחים משפטיים באנגלית - משפט פלילי

 11. קביעת אמות מידה להכרת תאגיד כלשכת מסחר דו-לאומית

 12. קביעת הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל), התשנ''ב-1992

 13. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו''ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ''ו-1996

 14. קביעת המפלגות (טופסי בקשות והודעות בדבר רישום חברים ביותר ממפלגה אחת) (הוראת שעה) התשנ''ו-1996

 15. קביעת הנוטריונים (השתלמות), התשס''ג-2003

 16. קביעת זכויות בקרקע לרוכשי בתים בבניה נמוכה בישובי עולים ובאזורי עדיפות לאומית 705

 17. קביעת מדינות לענין המרת פטור ממסי יבוא למענק לעולים

 18. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו''ל), התשס''ו-2005

 19. קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ''ו-1985

 20. קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ''ח-1998

 21. קביעת רשות ציבורית

 22. קוד סעדים בטופס פתיחת הליך לפי מספר

 23. רשיון יצוא כללי (בולים וחומר פילטלי), התשל''ז-1977

 24. רשיון כללי לסחורות במעבר, תשכ''ח-1968
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון