פסיקה בנושא פשיטת רגלמה זה פשיטת רגל ?

תום לב בפשיטת רגל

פשיטת רגל של מובטל

פסקי דין פשיטת רגל

התנגדות לפשיטת רגל

פש"ר בגלל מרמה
חוב בהליך פשיטת רגל

כשלון עסק פשיטת רגל

בקשת חייב לפש"ר

פשיטת רגל של בני זוג

ביטול הליך פשיטת רגל

דחיית פשיטת רגל


הכרזתו של אדם פושט רגל, גם אם הדבר נעשה על פי בקשתו, אינה עניין של מה בכך. להכרזה כזו יש משמעויות רבות לעניין מעמדו ונכסיו של האיש.

למרות זאת, למותר לציין שעצם הגשתה של בקשה בידי חייב ליתן צו לכינוס נכסיו ולהכריזו פושט רגל, אינה מחייבת את בית המשפט לתת לחייב את מבוקשו.

מהלך פשיטת הרגל מתפרש על פני שלבים שונים אשר לא כולם מתקיימים בכל מקרה:

(1) ביצוע מעשה פשיטת הרגל על ידי החייב.

(2) מתן צו כינוס על ידי בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980 (להלן - "הפקודה").

(3) בירורים וחקירות הנערכים בידי הכונס הרשמי בעניין מצבו של החייב ונכסיו.

(4) מתן צו להכרזתו של החייב פושט רגל.

(5) מתן הפטר לחייב.

(6) אישור פשרה או הסדר אם הגיעו החייב ונושיו לכלל הסדר.

השאלה העיקרית העומדת לנגד עיניו של בית המשפט בבואו להחליט אם להכריז על חייב, לבקשתו, פושט רגל אם לאו, היא השאלה אם פעל בתום לב אם לאו. הדגש באשר לתום לבו של החייב, לעניין התקופה שקדמה להגשת בקשתו להכריזו פושט רגל, מושם, מטבע הדברים, על דרך יצירתם של חובותיו: ספרם הנ"ל של השופטים לוין וגרוניס, בעמ' 169; וראו את ע"א 5503/92 עדה קירצמן ואח' נגד כונס הנכסים הרשמי, פד"י מט(1) עמ' 749 בעמ' 756.

לפיכך, מקום שבית המשפט מתרשם, עוד לפני שניתן צו הכינוס, כי החייב יצר את חובותיו שלא בתום לב, אין טעם בכניסה להליך פשיטת הרגל מלכתחילה. הליך פשיטת הרגל הינו הליך יקר שבמסגרתו משקיע הכונס הרשמי זמן ומשאבים כדי לבצע חקירות, בדיקות, אסיפות נושים, פיקוח על הליך פשיטת הרגל ומתן חוות דעת לבית המשפט. הואיל וכך, כאשר ברור לבית המשפט, על פי החומר שהונח לפניו ולאחר שעיין בטענות שני הצדדים שאין סיכוי שהחייב יוכרז, לבקשתו, פושט רגל, אין הצדקה להעמיס על קופת הציבור את ההוצאה הכבדה הכרוכה בניהול ההליך.

פסיקה בנושא פשיטת רגל

1. בקשה נוספת לפשיטת רגל

2. העלמת מיסים פשיטת רגל

3. פשיטת רגל עקב עבירות מס

4. פשיטת רגל בגלל חוב לבנק

5. חוב חצי מיליון פשיטת רגל

6. התנגדות להתראת פשיטת רגל

7. סעיף 74 לפקודת פשיטת הרגל

8. פשיטת רגל בגלל ניהול כושל

9. צו כינוס נכסים בפשיטת רגל

10. התנגדות הכנ''ר לפשיטת רגל

11. בקשה לשלוח התראת פשיטת רגל

12. זכות הקיזוז בדיני פשיטת רגל

13. ביטול העברת דירה בפשיטת רגל

14. פשיטת רגל במקום תשלום לנושים

15. סיבות לדחיית בקשה לפשיטת רגל

16. מסירה כדין של התראת פשיטת רגל

17. פשיטת רגל בשל כישלונות עסקיים

18. חתימה על ערבות לפני פשיטת רגל

19. הברחת נכסים של חייב בפשיטת רגל

20. תפיסת מתנות נישואין בפשיטת רגל

21. פשיטת רגל בגלל נסיבות משפחתיות

22. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

23. דוגמא לבקשה שהתקבלה לפשיטת רגל

24. פיצויים בגין הגשת בקשה לפשיטת רגל

25. אי שיתוף פעולה מצד החייב בפשיטת רגל

26. ניצול לרעה של הליכי משפט בפשיטת רגל

27. הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפשיטת רגל

28. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

29. שימוש בצ'קים או כרטיס אשראי בהליך פשיטת רגל

30. סמכות עניינית בתביעת אישה נגד בעל בפשיטת רגלרקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון