הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה:

הנשיא (גולדברג):ב
.1לפנינו ערעור ברשות על שתי החלטות של בית-הדין האזורי. רשות הערעור סויגה להחלטתו של בית-הדין האזורי להזמין שני עדים להעיד בהליך, מיזמתו, זאת על מנת לאפשר בירור יסודי של המחלוקת בין הצדדים, חרף העובדה שהצדדים התנגדו להעדתם.
בעניין זה אין חשיבות לשאלה אם אכן התנגד בא-כוח המערער להחלטה מיד לאחר נתינתה, מן הטעם שבית-הדין האזורי לא ביקש כלל את התייחסות הצדדים בטרם החליט להזמין את העדים.
.2עניינו של ההליך - בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על המערער לעסוק בעיסוקים המתחרים במשיבה, על סמך ההתחייבות בכתב שנתן המערער למשיבה.
הליך זה הועבר לבית-הדין האזורי מבית-המשפט המחוזי בתל-אביב, בעקבות תיקון מס' 18לחוק בית-הדין לעבודה, המסמיך את בית-הדין לעבודה לדון בתביעות הנובעות מחוזה עבודה אף לאחר ניתוקם של יחסי עובד-מעביד.
.3בתי-הדין לעבודה מקיימים בדרך כלל את הדיונים בדרך האדברסרית. "בדרך כלל" נאמר, משום שהם רשאים לסטות מדרך זו, שעה שהתביעה נסמכת על הסכם קיבוצי שהצדדים אינם מסתמכים עליו (דב"ע לב/2- 3[1]), ולעיתים אף שעה שצד אינו מיוצג.
.4בענייננו, נסבה התביעה על הנפקות שיש ליתן להתחייבות חוזית. שני הצדדים היו מיוצגים, ושניהם מחלו על יזמתו של בית-הדין, שכוונתה היתה לבחון על-פי עדות חיצונית את נפקותה של אותה התחייבות.
אף כי סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי-משפט אינם חלים בבתי-הדין לעבודה, מן הראוי לנהוג במקרים הראויים על-פי הפסיקה במקרים דומים בבתי-המשפט.
בעניין זה הכלל הוא שאל לו לבית-הדין להפוך לפרקליטם של הצדדים, ולעשות את מלאכתם (י' זוסמן [4]:ו סדרי הדין האזרחי סעיף 412). נביא שתי מובאות מפסיקת בית-המשפט העליון:נ
"אם תובע במשפט לא הוכיח דבר שהיה עליו הוכיח, ושלאמיתו של דבר היה זה ביכלתו להוכיח - אין השופט, אפילו מתוך דחף פנימי הנובע מחרדה לצדק, יכול לקרוא לעד, שהתובע יכול היה לקרוא לו, כדי להשלים מה שתובע כזה החסיר" (ע"א 273/59[2], בע' 2139).

וכן:ב
"השופט חייב לנהוג נייטרליות מוחלטת ואף לנטוע בלבם של בעלי הדין את הבטחון שינהג כך... הרעיון המונח ביסודו של הכלל שהשופט אינו פותח לבעל דין הוא שבעל דין המתייצב לפני בית-המשפט, עומד מול בעל
דין-יריב, ולעולם אין לו לחשוש לכך שיעמוד גם מול שופט-יריב. אפילו לא יצטמצם השופט בדיון בטענות בעלי הדין, אלא ירד לזירת ההתגוששות, ואפילו רק במחשבותיו ובהרהוריו ייקח חלק בעניינו של אחד הצדדים, ייהפך הוא למעשה לפרקליטו של צד" (ע"א 116/66[3], בע' 6-235).
.5התוצאה היא שהערעור מתקבל והתיק מוחזר לבית-הדין האזורי, על מנת שיפסוק בהקדם, בבקשה לצו המניעה הזמני, על יסוד החומר שהובא לפניו.
בית-הדין ישמע טענות משלימות אם אחד הצדדים יבקש זאת ממנו תוך שלושה ימים מיום שפסק-דין זה יגיע לידיו.
למען הסר ספק, צו המניעה "הזמני ארעי", כלשון בית-הדין האזורי, יעמוד בעינו עד למתן החלטה אחרת על-ידי בית-הדין האזורי.
.6בית-הדין האזורי, בפסיקת ההוצאות לצד הזוכה, יביא בחשבון אף התדיינות זאת, שבה זכה המערער.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הארכת התיישנות בדיני עבודה

 2. הגשת תמליל לבית הדין לעבודה

 3. פטירת התובע בבית הדין לעבודה

 4. דחייה על הסף בית הדין לעבודה

 5. ערובה להוצאות בבית דין לעבודה

 6. תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה

 7. סירוב עד להיחקר בבית דין לעבודה

 8. סכסוך משפחתי בדיני עבודה

 9. עורך דין טוב לדיני עבודה

 10. חוק בית הדין לעבודה התשכ"ט-1969

 11. יפוי כח לייצוג בבית הדין לעבודה

 12. עדות בוידאו קונפרנס בדיני עבודה

 13. דחיית מועד דיון בבית הדין לעבודה

 14. הזמנת עדים ביוזמת בית הדין לעבודה

 15. ערעור על החלטת רשם בית הדין לעבודה

 16. חובת הנמקה בפסק דין בבית דין לעבודה

 17. קביעת אחוזי נכות ע''י בית הדין לעבודה

 18. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 19. תביעה לזכויות מכוח חוקי המגן בדיני עבודה

 20. ערעור על החלטה אחרת של רשם בית הדין לעבודה

 21. ערעור על החלטה בדיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. תקנות בית-הדין לעבודה (אגרות), התשס''ח-2008

 23. תקנות בית הדין לעבודה (פישור), התשנ''ג-1993

 24. זכויות עובדים בישראל דיני עבודה - עורך דין

 25. מחיקת סעיפים מכוח תקנה 40 לתקנות בית הדין לעבודה

 26. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ''ב-1991

 27. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית הדין לעבודה

 28. תקנה 49 לתקנות בית דין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991

 29. הארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין לעבודה

 30. צו בתי-דין לעבודה (הקמת בתי-דין אזוריים), תשכ"ט-1969

 31. בקשה לדחיית תשלום אגרה - תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה

 32. תקנות בית הדין לעבודה (תשלום לנציגי ציבור), תשל''ח-1978

 33. בקשה להורות ליתן פרטים נוספים - תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה

 34. תקנות בית הדין לעבודה (סמכויות שניתן להעבירן לרשם), תשל''ה-1975

 35. תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 36. תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), התש''ן-1990

 37. צו בית הדין לעבודה (מספר השופטים בבתי הדין האזוריים), התשמ"ו-1986

 38. צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ"ח-1988

 39. צו בתי המשפט (הקמת מחלקות לניתוב תיקים בבתי הדין לעבודה), התשס"ד-2004

 40. צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון